Petter Olsen

Alder: 50
  RSS

Om Petter

Medieleder i Indremisjonsforbundet og ansvarlig redaktør for bladet vårt, Sambåndet, på papir og nett. Forkynner.
Følg også ImF-bloggen min: https://www.imf.no/blog/

Følgere

Ulik tolkning

Publisert nesten 5 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Jeg synes din tolkning av asvnittet er overdramatiserende

Hei igjen, Atle Pederesen!

Jeg aksepterer selvsagt at du tolker avsnittet annerledes. Jeg får stå for min tolkning, og du for din. Registrerer ellers at du er enig i utgangspunktet mitt.

Gå til kommentaren

Lese og bedømme

Publisert nesten 5 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
er det din mening om konsekvensen av hva hun hevder?

Hei, Atle Pedersen, og takk for respons!

Jeg må nesten be deg lese det avsnittet jeg siterer henne på, og bedømme selv om min tolkning er rimelig eller ikke.

Gå til kommentaren

Ingen matematikk

Publisert nesten 5 år siden

God ettermiddag, Solveig! Jeg kan ikke se at uttrykket "gjenspeile" innebærer den matematiske fordeling av sendetid som Gule legger opp til, så jeg fastholder min (manglende) poengfordeling.
Gå til kommentaren

Til oppklaring

Publisert nesten 5 år siden
Solveig A. Wahl – gå til den siterte teksten.
Det affiserer ham ikke.

God kveld, Solveig Wah.I og takk for respons!

Det må ha oppstått en feil når du siterer mitt første svar til Gule. Hovedpunktet i dette svaret er følgende:

"La meg da vise til vedtektene for NRK, hvor det i kapittelet om NRKs allmennkringkastingsoppdrag står følgende (paragraf 12 d), uthevelsene er mine):

"NRK skal være redaksjonelt uavhengig. NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten."

(Grunnen til at du og jeg viser til ulike tall for samme paragraftekst, er at jeg har forholdt meg til oppsettet i vedtektene for NRK, mens du har funnet et annet oppsett.)

Så langt jeg kan forstå, står det ikke noe her om at NRK plikter å ha en balansert religions-/livssynsdekning. "Virksomheten skal (...) over tid være balansert", står det. Det er et generelt uttrykk som ikke kan relateres til et spesifikt fagfelt. Det eneste fagfeltet der det er spesifikt nevnt at balanse kreves, er innen politikk og valg.

Gå til kommentaren

Sekulær OG hellig

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling – gå til den siterte teksten.
En sekulær stat er et kristent fænomen.

God kveld, Søren Ferlig, og takk for interessante bidrag i denne tråden!

Det er grunn til å tro at du har rett når du sier at den sekulære staten og kristendommen henger sammen i stedet for å være motsetninger. I alle fall påpekes dette også av professor og dekan Trygve Wyller på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Wyller er opptatt av at lutherdom og protestatntisme faktisk kan forklare sekularisering i Nord-Europa.

REFORMASJON OG VELFERDSSTAT

- Både teologisk og historisk henger vår samfunnsform sammen med teologien fra Martin Luther. I denne teologien er det ønskelig at kirkenes direkte politiske innflytelse ikke skal være omfattende, uttaler Wyller i et intervju med Vårt Land 10. februar i år (ikke publisert på nett så vidt jeg kan se).

Ifølge professoren plasserte reformasjonen frelseserfaringen i preken og sakrament. Klostrene, som omfattet hospitaler, ble eksempelvis nedlagt, og omsorgen for de syke vokste fram andre steder.

- Reformasjonen er ikke avviklingen av Guds ansvar for de syke, men flytting av ansvar fra kirkelig til sekulær instans. Selv om velferdsstaten i dag har andre premisser enn teologien, startet det med flytting av ansvar fra klostrene, sier Wyller og fortsetter:

- Det skjedde en sekularisering ved at kirkens direkte utøvelse av makten ble endret. Det betyr ikke nødvendigvis avkristning.

PÅ GUDS VEGNE

Trygve Wyller har, sammen med to andre forskere, redigert boken "Secular and Sacred?". De mener at sekularisering i Skandinavia også kan forklares med den protestantiske kulturen, og at det betyr at denne utviklingen ikke er ukristelig og tom.

- Man tenkte at Gud ga det verdslige regimentet til kongen eller staten. Noen må ta seg av de fattige, og velferdsstaten er det verdslige regimentet som gjør dette på Guds vegne, sier Wyller.

Professoren viser til at en rekke historikere har påpekt at endringen fra kirkelig til kongelig sosialstyre er begynnelsen på velferdsstaten. Han oppsummerer dette punktet slik:

- Det var ikke Einar Gerhardsen som startet velferdsstaten, men den lutherske reformasjonen.

KIRKENS PROFETISKE RØST

På spørsmål fra Vårt Land om kirkens profetiske røst i dette bildet, svarer Wyller at "det hviler et desto større ansvar på kirkens profetiske røst hvis du sier at velferdsstaten er Guds verdslige regiment":

- Den må anerkjenne de offentlige forholdene og samtidig ikke identifisere seg med staten, men ha en selvstendig stemme. Det har vært fristelsen for den lutherske kirken hele tiden at den enten sier kritisk nei til staten, eller på den andre siden anerkjenner staten kritikkløst.

Wyller mener krisen på 30-tallet i Tyskland var lutherdommens krise.

- Flertallet sa at Hitler, som hadde kommet til makten ved valg, var legitim fordi det verdslige regiment er godt. Altså fjernet de seg fra den profetiske oppgaven, påpeker Trygve Wyller og fortsetter:

- At Gud ønsker mennesker og systemer som gjør ting på en god måte, er teologisk tenkt. Derfor må man fastholde at det finnes en hellighet inne i det sekulære. Gud bærer også det.

KRISTENDOM = HUMANISME

I en kronikk samme dag viser biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, til at det i paragraf 2 i den norske grunnloven heter at verdigrunnlaget er "vår kristne og humanistiske arv".

I likhet med sekulær og kristen brukes også ofte kristendom og humanisme som om det var ulike ting, det siste mer "nøytralt" enn det første.

Ifølge Nordhaug beskriver uttrykket "vår kristne og humanistiske arv" "en historie der både Europa og Norge fikk avgjørende humaniserende impulser gjennom møtet med kristendommen". Biskopen nevner et nytt syn på mennesket og en radikal nestekjærlighet som var ukjent i den antikke verden, og som førte til utvikling av både skole- og helsevesen i kirkelig regi.

Når humanismen vokser fram i renessansen, skjer ikke dette som en motbevegelse til kristendommen, påpeker Nordhaug. Han siterer fra boken "Har kirken mistet sin identitet?" av Karl Gervin: "renessanse-humanistene er bemerkelsesverdig religiøse".

- Når Human-Etisk Forbund forsøker å monopolisere humanisme til å betegne sitt eget "ikke-teistiske" livssyn, nærmer det seg et idehistorisk ran, mener biskopen.

GRUNNLOVEN

Nordhaug viser til at debatten om religionens plass i forfatningen foregår i hele Europa, og at mange land (han nevner Danmark, England, Tyskland, Italia og Hellas) på ulikt vis uttrykker preferanse for sin egen religiøse arv.

- Vår norske grunnlov med sin henvisning til "vår kristne og humanistiske arv" er altså ikke noe særsyn i Europa, ei heller det forhold at ett trossamfunn får en særskilt omtale eller stilling i lovverket, påpeker biskopen.

Han mener henvisning til "vår kristne og humanistiske arv" kan ha en viss normativ funksjon når det gjelder å innholdsbestemme viktige fellesverdier som nettopp det som følger i neste setning i paragraf 2: "Demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene".

- Det finnes dessverre mange historiske eksempler på at slike begreper helt tømmes for innhold, framholder biskop Halvor Nordhaug (og nevner Den demokratiske folkerepublikken Korea, bedre kjent som Nord-Korea).   

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
3 dager siden / 3037 visninger
KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
21 dager siden / 1549 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
23 dager siden / 1419 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
2 dager siden / 954 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
23 dager siden / 857 visninger
Debatten om kvinners prestetjeneste er over
av
Bård Mæland
rundt 1 måned siden / 764 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere