Tron Hummelvoll

Alder: 79
  RSS

Om Tron

Ikke så ung av år men absolutt av sinn! Rik på livserfaringer av ulike slag. Glad i verdens frieste religions-samfunn, DnK, og nokså aktiv lokalt p.t.

Følgere

Fem kirkebesøk i året er mye, det!

Publisert over 1 år siden

Bispekandidat Anne Lise Ådnøy skiller i Vårt Land 20. desember mellom «de som er aktivisert» og «de som går i kirken fem ganger i året». Det vil si at de siste er de som går svært sjeldent til gudstjenester. Men faktum er jo at dersom alle Den norske kirkes medlemmer gikk så ofte i sin kirke som fem ganger i året, ville det blitt en utrolig oppslutning om gudstjenester og annen aktivitet!

La meg ta min egen menighet, som eksempel: Vi har over 14.000 medlemmer i Dnk i sognet vårt, tiltross for alle innvandrerne som bor her.

14.000 ganger fem blir 70.000 kirkebesøk i året - det vil si 1.300 i uka. Det ville gitt et utrolig godt oppmøte i alle våre tre kirker - ja langt på vei fylt dem hver søndag! (Mange søndager i året er det også bare gudstjeneste i vår «hovedkirke», så gjennomsnittlig oppmøte ville vært ENDA bedre!)

Vi må nok se i øynene at de aller fleste kirkemedlemmer her i landet bare går i kirka én til to ganger i året, og da vanligvis i forbindelse med en barnedåp, en konfirmasjon, et bryllup, en begravelse - eller julaften! Altså viser de aller fleste kirkemedlemmene egentlig en utrolig passivitet overfor en organisasjon som de har valgt å være medlem i!

Se for deg et like lavt engasjement hos medlemmene i en idrettsforening eller i et kor eller korps!

Det er i grunnen ikke så merkelig at politikerne ikke lengre ser det så viktig å støtte organisasjonen Den norske kirke, når medlemmene selv undergraver den!

Gå til innlegget

Vis kirkelig solidaritet!

Publisert over 1 år siden

Oslo-menighetene som ikke er berørt av nedleggingstrusselen bør stille seg solidarisk med de ni som er truet.

På grunn av svak økonomi har kirkevergen og Fellesrådet i Oslo foreslått en kirkebruksplan med innskrenkninger i driften av ni kirker. Selv om det ikke, som mange ser ut til å tro, dreier seg om total nedleggelse av kirkene, med stenging eller salg, vil all vanlig kirkelig betjening, som gudstjenester, dåp, konfirmasjon og så videre opphøre.

Men menighetene skal visst kunne drive annen virksomhet i kirken, for eksempel av diakonal art, og den skal kunne leies bort til bruk for andre 
organisasjoner og tilstelninger. Selv om det fins andre kirker i nærheten som kan dekke de mer kirkelige behovene, er forslaget likevel meget alvorlig for de berørte menighetene, og det har vist seg at også lokalmiljøene omkring reagerer sterkt på innskrenkningene i «sine» kirker.

Ny mulighet. 

Etter de sterke reaksjonene i Groruddalen har nå kirkevergen og styringsgruppen for kirkebruksplanen åpnet for en ny mulighet (ref. Vårt Land 12. september) der kirkene kan beholde sin vanlige drift mot å godta sterke økonomiske innstramminger. Menighetene skal få beholde mindre av utleieinntektene og selv stå for regnskapsføring, renhold og mer av fyringsutgiftene.

Dette ser jo ut til å være en brukbar løsning, dersom menighetene klarer det økonomisk. De må jo da for det første skjære sterkt ned på sine egne utgifter og antagelig slutte med mange av de fine diakonale tiltakene som det har blitt gledelig flere av de siste årene 
(babysang, seniortreff, institusjonsbesøk, middagsservering med mer) Kanskje må det til mer systematisk givertjeneste også blant oss «statskirkefolk», slik som frikirkelige menigheter alltid har vært vant med.

På samme tid synes jeg at Oslo kommune kunne være noe rausere i sin bevilgning til Fellesrådet, slik at man slapp en sånn opprivende situasjon som nå på grunn av en budsjettsvikt på noen få millioner – noe som burde være «peanøtter» for en kommune med et mange-milliard-budsjett! Våre lokalpolitikere må gjøre noe her i årets budsjettbehandling!

Samme innstrammingene. 

Men det er også noe annet som burde gjøres, ikke minst i en kirkelig og grunnleggende kristen ramme: De øvrige cirka 50 menighetene i Oslo, som ikke er berørt av nedleggingstrusselen, burde stille seg solidarisk med de ni som er truet og ta på seg de samme innstrammingene som kirkevergen nå foreslår (eller er det kanskje hans intensjon at de skal gjelde for alle?).

Mange menigheter og kirker, ikke minst på vestkanten og i Nordstrand-området, har en temmelig god økonomi og burde kunne ofre noe for sine «fattige søsken» i Groruddalen. Hvis alle tok på seg de samme byrdene, ville de også bli vesentlig mindre i omfang enn om bare de ni skal bære det! 

Trykket i Vårt Land 19. september 2018.

Gå til innlegget

Kirkelige fallskjermer

Publisert over 3 år siden

7 prester med "gammel" ansettelse sa nei til å gå inn i tjeneste for DnK etter nyttår, når kirken selv tar hånd også om prestestillingene. De "fortsetter i Staten", har som embetsmenn rett til full lønn til de blir 70 år, men Staten har ikke lengre noen oppgaver til dem. På toppen av dette blir disse lønnsmillionene årlig belastet DnK, som altså heller ikke får noe igjen for pengene!

Prestene har visstnok jussen på sin side, men hva med moralen? Jeg mener at dette "fallskjermopplegget" (noe man ellers sterkt kritiserer ledere i næringslivet for) er både urimelig og en meget dårlig avskjedshilsen til den kirken de skulle tjene - en kirke som nå ser ut til å komme økonomisk svakere ut enn før og kunne

trenge pengene til annet enn fete avskjedspakker til noen prester!

 

Tron Hummelvoll. Oslo

Gå til innlegget

Ny salmebok m.v.?

Publisert over 10 år siden

DnK vil gjerne framstå som en demokratisk organisasjon - og demokratiets grunnsetning: At alle er like verdifulle, er jo dypest sett et tros-spørsmål (for det er vi jo egentlig ikke, utfra menneskelige mål!) - Grunnlaget er teologisk: At vi alle er like verdifulle for Gud, og dermed like verdifulle oss imellom! (Grekerne hadde f.eks. IKKE demokrati, for kvinner og slaver var utenfor)

Men DnK henger fortsatt fast i en udemokratisk, "ledet" modell (det gjør forresten også våre politiske partier og vårt samfunn i det hele) - Enkelte personers MENINGER (de er som oftest nettopp det, og ikke basert spesielt mye verken på sakkunnskap eller teologi) får mye større vekt enn andres. - Dette gjelder også "praktiske" avgjørelser i kirkens indre liv og i forhold til samfunnet utenfor: Store avgjørelser som (statskirke-)ordningen, ny salmebok, ny gudstjenesteordning m.v. tas av fåtallige og utvalgte kretser, uten at DE ENKELTE KIRKEMEDLEMMER - og i stor grad heller ikke de enkelte MENIGHETSRÅD (som hittil heller ikke har vært særlig representative for medlemmene) får noe særlig å si. - Det er en gruppe som mener at de selv er mer meningsberettigete enn andre som stort sett steller med disse sakene. - Hadde man spurt medlemmene - og fulgt opp de fine ordene om at alle kirkemedlemmer er likeverdige - hadde det verken blitt ny salmebok eller ny liturgi - begge deler vet jeg irriterer veldig mange - også av de mer aktive medlemmene! - Kirkeordningen hadde nok heller ikke blitt den samme hvis alle medlemer hadde sluppet til på like linje (dvs. rådgivende AVSTEMNINGER - for de som gadd å engasjere seg iallfall -) - Og alle disse sakene - og flere til - er områder der verken teologer eller leke kirkerådsmedlemmer er mer kvalifisert til å ha en mening enn andre! Skriften, vår eneste overordnede autoritet, sier nemlig fint lite om slike "ordningssaker"!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere