Per Einar Sønnesyn

Alder: 88
  RSS

Om Per Einar

Eg er gamal norrønist, folkehøgskulemann, prest h. v , amatørfotograf, ven med m.a. esel, palestinarar og israelske fredsvener, oldefar som går Stoltzen med "Familieidrottslaget Sønnesyn" - og trenar med Veteranlaget i Gular .

Følgere

Det gløymde gigantproblemet for Noah:

Publisert nesten 4 år siden

Mange er vel leie av ordskiftet om Noahs Ark. Men det er eit uhorveleg problem eg vil peika på til slutt. "Matauken" og alle fødslane!

Alle dyr skulde ha mat for eitt år. Til planteetarane kunde det vera vanskeleg nok.

Men kjøt til alle kjøtetarane måtte vera eit uhorveleg problem: Først å jakta på dei, få kjøtet i hus, og so å syta for for til so mange dyr, og få  i hus, og å ta vare på alt! Dei hadde nok ikkje fryselager til all kjøtmaten!

Av alle reine dyr skulde det vera sju par, dermed måtte det verta mange fødslar og nye individ på eit heilt år!

Jammen vilde både Noah og dei tre sønene ha lange arbeidsdagar, utan nemnande reiskapar anten til byggjearbeidet eller innhaustingi!! Og kva med lagerrom og kjerald til vasshenting &&!

"Jeg spørger kun, mitt kald er ei at svare!"

Gå til innlegget

Hans Nilsen Hauge fortel om ei av dei mest avgjerande hendingane i norsk kristenliv, men korkje VL eller andre synest å bry seg om dette storhendet!

Eg legg merke til at VL ikkje tykkjer sitatet av Hauge er av dei mest lesverdige innlegg.

Men skildringi fortel om starten på Hauge sitt storverk i både norsk kultur, arbeidsliv og kristenliv.

Korleis hadde landet utvikla seg utan H.N.Hauge?

"Jeg spørger kun. Mit kald er ei at svare"

Gå til innlegget

Var Hans Nielsen Hauge ute og pløgde?

Publisert nesten 4 år siden

Det var han nok, men knapt då han fekk det sterke kallet! Men pinsepredikanten idag har nok ikkje lese hans "Udvalgt Skrifter"! Den som har gått bak plogen veit at det kan vera slitsamt, og knapt so inspirerande til filosofering &&

Signa Kvitsunnhelg!

Denne dagen høver vel ikkje for vanlege innlegg på VD, men pinsepredikant Svardalt gjer det aktuelt.

Som  so mange andre tala han m.a. om at  H N Hauge gjekk ute på åkeren og pløgde då han fekk kallet, og sette hesten på stallen.

Hauge sa det mykje meir "åndeleg" sjølv i  "Udvalgte Skrifter, Uforandrede, saaledes som han selv  nedskrev dem."

Lunde &Co.s forlag:

Side 141:

"Engang som jeg arbeidede under aaben himmel , sang jeg udenad paa denne Salme: 

"Jesu din søde Forening at smage" etc., og da jeg havde sunget det andet Vers:

"Styrk mig ret kraftig i Sjælen derinde, At jeg kan finde, hvad Aanden formaar----"

blev mit Sind saa opløftet til Gud, at jeg ikke sandsede mig, eller kan udsige hvad der foregik i min Sjæl ;  thi jeg var udenfor mig selv, og det første min Forstand samlede sig, da jeg fortrød, at jeg ikke havde tjent den kjære og over al Ting gode Gud, at jeg nu syntes intet i Verden var at agte. At  min Sjæl  følte noget overnaturligt, guddommeligt og saligt, at det var en Herlighed, som ingen Tunge kand udsige, det mindes jeg til denne Dag saa klart, som det skulde være skeet for faa Dage siden, da det dog nu er 20 Aar siden Guds Kjærlighed saa overvettes besøgte mig.

Ingen kand heller fradisputere mig dette; thi jeg ved alt det gode i min Aand, som fulgte paa fra denne Stund, især den  inderlige brændende Kjærlghed til Gud og min Næste, at jeg havde et ganske forandret Sind, en Sorg over alle Synder, en begjærlighed efter at Menneskene skulde blive delagtige med mig i  samme Naade ; en særdeles Lyst til at læsei den hellige Skrift, især Jesu egen lære, samt til vor Frælse nyt Lys at forstaa den og sammenbinde alle Guds Mænds Lærdomme til det ene Maal, at Kristus er kommen  til vor Frelse, at vi skulde ved hans Aand fødes paany, omvende os, helliges mere og mere efter Guds Egenskaber til at tjene den treenige Gud alene, for at forædle og berede vor Sjæl til den evige Salighed.  -------

Det gjenlød i mit Indre: Du skal bekjende mit Navn for Menneskene, formane  dem til at omvende sig,og søge mig medens jeg er at finde, kalde på mig naar jeg er nær, og røre ved deres Hjerter, saa de kunde omvende sig fra Mørket til Lyset."

Etter dette er me vel samde om at Hauge nok heller gjekk og rusla i eigne tankar enn at han sveitta og sleit bak plogen!

Gå til innlegget

Vårt Land og "Noahs ark"!

Publisert nesten 4 år siden

Eg har utfordra Vårt Land til å vurdera byggverket, men det vil visst redaksjonen ikkje!

Idag skriv dei om "den nybygde Noahs Ark", men overfladisk og kritikklaust.

"Den nybygde noahs Ark ved Operaen" er eit påbygg på ein stor gamal jarnpram,

med simpel innreiing, og utan rom til allverdsens dyr, og for for dei i eit heilt år!

Om det irriterer mange vil eg likevel utfordra Vårt Land og den teologiske ekspertisen i Oslo til å rettleia folket om Noahs Ark!

Gå til innlegget

Som sagt: Når no NA er i Oslo, er det vel mange som ventar på refleksjonar både frå VL og den teologiske ekspertisen. Men eg har ikkje makta å finna noko.

Eg seier som det heiter i soga:"Det er so stilt i salen. Var ikkje ølet godt?"

Her er det vel bruk for sakleg og fagleg rettleiing,- og journalistisk graving??

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere