Paul Leer-Salvesen

Alder: 68
  RSS

Om Paul

Jeg har bakgrunn som fengselsprest, journalist og forfatter. Har arbeidet med kriminologi, etikk og teologi og er nå professor ved Universitetet i Agder.

Følgere

Statsråd Listhaug og monsterne

Publisert over 2 år siden

Monsterne finnes ikke, og de er en avsporing i det alvorlige arbeidet med å avdekke årsakene til overgrep mot barn.

Statsråden og monsterne

 

Vår nye justisminister Sylvi Listhaug kaller de som begår overgrep mot barn for "monstere". Dette er det mye å si om. For det første er vi selvsagt enige om at dette er avskyelige handlinger som vi som samfunn må gjøre alt for å bekjempe. Men monster-retorikken er et farlig feilspor. Det innebærer å innføre den gamle demonteorien på nytt: Det er ikke mennesker som gjør slikt, bare demoner og umennesker, sier denne teorien. Slik fjerner vi overgrepet fra det menneskelige samfunn og forviser det til jungelen eller patologien, og slik kan alle normale gutter og menn slappe av og si: Hør på justisministeren. Hun sier jo at dette ikke angår oss ”normale”.

 

Mye forskning fra kriminologi og sexologi taler mot at monster-teorien har noe for seg. Dessverre er det ganske andre gutter og menn enn ”monsterne” som utgjør de største trusler mot barn. Skremmende mange overgripere er heterofile menn med normale seksuelle relasjoner til kvinner i tillegg til interessen for barn. Som i andre deler av voldsforskningen og for den saks skyld i refleksjonene rundt fenomenet ”ondskap” som Listhaug også refererte til, må vi nok lete etter syndens årsaker i det ”normale” vel så mye som i det ”avvikende” og ”monstrøse”.

 

Det er en annen grunn som taler mot Listhaugs språkbruk i tillegg til dette: Hvis fengselsbetjenter, politifolk, statsadvokater eller dommere fant på å kalle mistenkte eller dømte for monstere, ville de fått en alvorlig tjenestelig refs. Det ville til og med kunnet bli en personalsak med advarsel. Disse gruppenes profesjonsetikk forbyr dem å bruke et slikt språk og spre et slikt menneskesyn. Da burde denne profesjonsetikken gjelde etatenes overordnete sjef også: Gå på badet og vask munnen din, statsråd Listhaug!

 

Gå til innlegget

Rettferdig straff?

Publisert nesten 3 år siden

Ingen straff kan bringe balanse i regnskapet etter drapene på Jakob og Tone her i mitt nabolag. Straff er ikke et egnet virkemiddel til å gi ofrene rettferdighet.

 

Rettferdig straff er ikke mulig

Ingen straff kan bringe balanse i regnskapet etter drapene på Jakob og Tone her i mitt nabolag. Straff er ikke et egnet virkemiddel til å gi ofrene rettferdighet. Ikke engang dødsstraff ville kunne fremstå som fullt ut rettferdig gjengjeldelse når et barn og en modig omsorgsfull kvinne blir stukket i hjel. Derfor må vi tenke annerledes om straff, og det gjør den norske rettsstaten, og derfor er påstanden fra statsadvokaten i dag forståelig: Når et barn er gjerningsperson, er ti års fengsel forståelig, og det er krevende nok for kriminalomsorgen å fylle disse årene med noe mer enn samfunnssikkerhet, nemlig muligheter for vekst og endring. Mine tanker i kveld går til alle de tre dypt rammete familiene, og til dommeren som i tillegg til sine juridiske funksjoner er seremonimester for mennesker i den dypeste sorg.

Gå til innlegget

"Hva er galt med å drepe?"

Publisert nesten 3 år siden

Peter Singer er min yndlingsmotstander blant kolleger i etikkfaget. Jeg blir så provosert av å lese ham at jeg blir tvunget til å formulere alternativer. Derfor lar jeg også mine etikkstudenter lese ham, sammen med andre forfattere som har andre utgangspunkt og livssyn. De siste ukenes offentlige etikkdebatt har bydd på mye gledelig meningsutveksling om vesentlige spørsmål. Men også innlegg som vekker bekymring. Mitt inntrykk er at Peter Singer har fått en rekke unge disipler som spinner videre på de mest provoserende delene av hans utilitaristiske etikk.

"What is wrong with killing?"  er tittelen på en 25 år gammel artikkel av den australsk-amerikanske professor i etikk, Peter Singer. Her skisseres grunnlaget for hans kontroversielle syn på abort og eutanasi og dyreetikk, og han har beholdt denne tittelen som kapittel i sin lærebok "Practical Ethics" like til siste opplag som kom i 2014. Hovedpoenget er dette: Det finnes ikke et absolutt menneskeverd som kan begrunne en grunnleggende forskjell mellom menneske og dyr. Det gir slett ikke mening å bruke religiøst tankegods til å begrunne en slik forskjell, og heller ikke en filosofisk eller allmenn-etisk. Empiri og forskning tilsier at vi ikke lenger kan opprettholde en grunnleggende verdibasert forskjellsbehandling av mennesker og dyr.

    Og hva blir da de etiske konsekvensene? Første gang man merket seg Peter Singer, var som dyreetiker. Han gjorde seg til talsmann for en annen etikk og moralsk praksis i forhold til dyr (Boken "Animal Liberation"). Han stod frem som filosofisk begrunnet vegetarianer og kjempet mot moderne industriell kjøttproduksjon og bruk av dyr i forskning som ikke hadde som mål å bedre dyrehelsen. Hans begrunnelse er blant annet at dyr kjenner smerte, frykt og glede, og at dyr på linje med mennesker har interesser å ivareta og at de i større eller mindre grad er bevisste vesener.

Mange mente at Singer hadde noen viktige poeng i sitt engasjement for en bedre behandling av dyr. Men så har han gått lenger og beveget seg inn i andre deler av etikken med det grunnleggende spørsmålet: Når er det galt og når er det riktig å drepe? Vi dreper jo dyr under bestemte etiske betingelser, skal vi ikke da også være åpne for å forsvare drap på mennesker i større grad? Vi kan i hvert fall ikke begrunne et nei ved å henvise til et hellig og ukrenkelig menneskeverd!

Med dette som utgangspunkt sier han ja til abort i alle stadier av svangerskapet hvis det kan minske lidelse hos mor og barn. Ironisk nok er han helt enig med både Vatikanet og Børre Knudsen i at abort er drap: Man tar jo et liv. Men spørsmålet er når dette drapet kan rettferdiggjøres. Han kan heller ikke se at fødselen er en grense, og forsvarer dermed også drap på for eksempel multifunksjonshemmete spedbarn, bare drapet skjer før de har utviklet en mer avansert form for bevissthet. Han forsvarer også eutanasi for syke mennesker som er i stand til å gi samtykke, og han forsvarer menneskets rett til å begå selvmord.

I den norske debatten nå, ser jeg flere eksempler på at disse tankerekkene anvendes overfor vår tids etiske dilemmaer. Det som skremmer meg, er at så mange er villige til å forlate en hardt tilkjempet grunnleggende forestilling om menneskeverd, og at ikke historielesningen hindrer oss i å gjøre det. Menneskerettighetserklæringen av 1948 ble til i en allianse mellom religiøse og sekulære forsvarere av menneskeverdet, i en tid der man stadig var inne i grufulle avdekkingen av hvor galt det kan gå om respekten for menneskeverdet forsvinner. Jeg ser at en rendyrket rasjonalistisk utilitarisme rent analytisk kan få problemer med å begrunne forestillingen om et absolutt menneskeverd. Men dette tilsier ikke at vi bør forlate det. 

Ja, jeg ser at jeg som en kristen kommer annerledes inn i dette feltet fordi jeg tror at menneskeverdet er en gudgitt gave. Men det betyr ikke at jeg ikke kommuniserer utmerket med min human-etiske kollega som ikke kan forankre menneskeverdet teologisk, men som likevel i mange tilfeller vil hevde at forestillingen er absolutt nødvendig av etiske grunner.

Nei, Peter Singer og hans norske disipler: forestillingen om et absolutt menneskeverd trenger ikke å føre til "artshovmod" og dårlig behandling av dyr. Jeg er langt mer engstelig for hvordan en fjerning av skillet mellom det humane og det animale vil slå ut i forhold til det Singer ved en anledning kalte "marginale grupper" i den menneskelige familie: De sårbare, de lavmælte, de ennå ikke bevisste, de ikke lenger bevisste. Alle disse våre sårbare medmennesker som tilsammen utgjør den mangfoldige menneskelige egenart som vi trenger en bred etisk allianse for å ivareta.

 

Gå til innlegget

Behold K-en

Publisert rundt 3 år siden

K-en er blitt en markør i debatten om hvor sekulær norsk offentlighet skal være

Jeg var i sin tid skeptisk til å føye inn K-en i KRLE. Men slik denne saken har utviklet seg, er den blitt så symboltung at det blir galt i fjerne den. Våre politiske ledere bør innse at dette nå er blitt en viktig markør i diskusjonen om hvor sekulær den norske offentligheten skal og bør være. Og i den debatten har ikke den politiske venstrefløyen råd til å bli oppfattet som mer religionskritiske enn de allerede blir. Altså: Behold K-en. Men det er en annen sak som bekymrer meg mer når det gjelder norsk skole: Religionsfaget er fjernet fra norsk lærerutdanning som obligatorisk innslag i studiet. Litt er beholdt som del av ped-faget. Men resultatet er at vi hvert år nå utdanner et høyt antall lærere med minimale kunnskaper om religion, livssyn og etikk. Dette har våre politikere bestemt med åpne øyne i en tid da lærere og andre offentlig ansatte trenger alt de kan få av kunnskaper på dette feltet for å kunne gjøre en god jobb i vårt pluralistiske samfunn. Kunnskap er det beste vern vi har mot fremmedfrykt og marginalisering. Det å fjerne religion som obligatorisk fag for lærere er verre enn å fjerne K-en i skolefagets navn.

Gå til innlegget

Uklokt vedtak om samboerskap

Publisert rundt 3 år siden

Biskopene har gjort et uklokt vedtak om seriøse samboerforhold

Biskopene i Den norske kirke har fornyet uttalelsen fra 1995 som sier nei til at prester og andre ansatte i vikslete stillinger i kirken kan leve i samboerskap. Jeg deler biskopenes syn på ekteskapet som den etisk sett beste ordningen av samliv, og derfor gleder jeg meg over at likekjønnete par nå også kan gifte seg i kirken. Men ellers mener jeg denne nye uttalelsen må karakteriseres som uklok. Så vidt jeg husker, gjaldt 1995-uttalelsen alle ansatte i kirken, og til og med mennesker i tillitsverv. Mener virkelig biskopene at prester, organister, kirketjenere, korledere, søndagsskolelærere, kirkeverter osv enten må leve i sølibat eller være gift?

 

Yrkesforbud og kirketukt i samlivsspørsmål er alvorlige reaksjoner som bør ramme dem som har begått overgrep og vold, ikke mennesker som lever sammen i varige, forpliktende samlivsforhold. Derfor er biskopenes kamp for ekteskapet og mot samboerforhold et beklagelig samlivsetisk tilbakeskritt for kirken. Jeg forstår og deler deres syn på ekteskapet som den beste ordningen, men et forpliktende samboerforhold er faktisk nest best, og ikke noe som bør møtes med straffetiltak i kirken. Jeg går ut fra at biskopene har fått med seg at 90 prosent av de som gifter seg i dag, har felles adresse, og at dette også gjelder flertallet av unge kristne. Samboerskapet er blitt den nye forlovelsestiden for flertallet av de unge, og dette må en folkekirke forholde seg til, uten å støte mennesker fra seg.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2736 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1200 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere