Jan-Aage Torp

Alder: 62
  RSS

Om Jan-Aage

Jeg er pastor i Oslokirken (http://www.oslokirken.no/), formann for Kristen Koalisjon Norge (http://kristenkoalisjon.no/) og president for European Apostolic Leaders (http://europeanapostolicleaders.eu). Kvitringer finner man her: http://twitter.com/janaagetorp1. Facebook side: http://facebook.com/janaagetorp1

Følgere

"The Midnight Sun Witchcraft Conference 2007" het konferansen som ble holdt 28.juni-1.juli 2007 i Vardø. Arbeiderpartiets fiskeri- og kystminister, partiets nestleder Helga Pedersen, foresto den høytidelige åpningen. I styret for konferansen satt stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Eva M. Nielsen.

Her er en historie som merkelig nok har gått det norske folk hus forbi. I etterkant har vi hørt om helseminister Bjarne Håkon Hanssens åndelige søken.
Men visste vi at Arbeiderpartiet, det hittil statsbærende parti, faktisk har finansiert hekseri og okkult virksomhet?

Ligger det mer bak det rødgrønne avkristningseksperimentet?

Regjeringen bevilget et millionbeløp til konferansen som var en verdenskonferanse av hekser og akademikere fra 50 nasjoner.

Programmet var en veksling av akedemiske og praktiske sesjoner.
Blant de akademiske medvirkende var en imponerende liste av norske og internasjonale forskere og ledere innenen hekseri, okkultisme, demonologi og sjamanisme. Her var det foredrag om "barnelitteratur og nyhedenskap", "tortur", "demoner og demonologi" samt ulike aspekter av oldtidens og nåtidens hekseri. Blant foreleserne var professorer fra universiteter i Tromsø, Texas, Swansea, Brisbane, Bristol, Michigan, Turku, St.Petersburg, Oxford, Helsingfors +++
De praktiske sesjoner var ved sjamaner som veiledet folk til praktisk anvendelse av hekseri og sjamanisme idag.

Jeg tror vi må granske hvilke holdninger og krefter som egentlig ligger bak samfunnsutviklingen, eller iallfall hva statsministerens eget parti faktisk driver med.

Pressekonferansen denne uken om de rødgrønne partienes kommende valgkamp var en søvndyssende affære. Kanskje det fins viktigere og mer spennende ting å fokusere på?

Gå til innlegget

Krever full omlegging av Barnevernet

Publisert over 10 år siden

Jeg er blitt spurt om hva jeg mener om Barnevernet i vårt land.
La meg si med en gang: Jeg er POSITIVT for VERN AV BARNA!
Men som politiker vil jeg arbeide for en full omlegging av institusjonen Barnevernet.

Barnevernet imot Bibelen
Til tross for at det finnes enkeltstående gode medarbeidere i Barnevernet, er mitt klare inntrykk gjennom mange års observasjon at Barnevernet er grunnleggende i opposisjon til Bibelens ord om familien, samt Grunnloven og Europakonvensjonen. Det er selve fundamentet i Barnevernet som er feil. Derfor vil jeg arbeide for en full omlegging av Barnevernet.

Det finnes så mange gruoppvekkende historier om overgrep fra Barnevernets side, at jeg ville være fullstendig inkonsekvent om jeg skulle kjempe imot abort uten samtidig å ta et klart oppgjør med Barnevernet.

Som politiker vil jeg kjempe for ufødte OG FØDTE BARN!

Og når jeg kjemper imot det nye makkverket av ekteskapsreform som regjering og storting presterte i inneværende stortingsperiode, ville jeg være fullstendig inkonsekvent om jeg ikke tar et klart oppgjør med Barnevernet.

Som politiker vil jeg kjempe for ekteskap mellom EN mann og EN kvinne, samt for den tradisjonelle FAMILIEN!

Grunnloven
Grunnloven og de europeiske menneskerettigheter er mer enn mye annen lovgivning i verden, bygd på kristne verdier. Derfor er det "interessant" at barnevernet opponerer mot dette. Grunnloven § 102
"Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde". Barnevernet bryter dette systematisk ved hjelp av politiet eller ved hjelp av trusler om politi. Det er hjemmel barnevernsloven for å bryte Grunnloven. Tro det eller ei!

Europakonvensjonen
Europakonvensjonen artikkel 8 blir systematisk forkastet av barnevernet.
Artikkel 8 - Retten til respekt for privatliv og familieliv
1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Norge er dømt i Strasbourg for brudd på Europakonvensjonen, de europeiske menneskerettigheter (Adele-saken).

Kristent Samlingsparti
Jeg er stolt av å stille som førstekandidat for et politisk parti som klart har markert sin støtte til familien, og attpåtil har uttalt seg direkte imot Barnevernets grenseoverskridende adferd. La meg sitere fra Kristent Samlingspartis program:
I et harmonisk samfunn er det foreldrene som gir barna en trygg og omsorgsfull oppvekst. Trygghet i oppveksten er en forutsetning for at barna skal vokse ut av barndommen og bli selvstendige og ansvarsbeviste borgere. Samfunnet har imidlertid forandret seg betydelig, til flere uheldige former for familieforhold.

Det at ekteskap, og andre stabile familieforbindelser, blir oppløst, får store følger for barna. Vold og omsorgssvikt kan følge med. Disse familieforhold gjør at barn trenger en bedre rettbeskyttelse, og fører også til at foreldrene trenger mer hjelp i omsorgsrollen. Et mål er derfor at barnevernet forbedres, og at det blir tatt rettssikkerhetsmessige hensyn til barn og foreldre. Barnets beste må komme i sentrum, i enhver familieoppløsning, og at hjelp gis til foreldre som ikke greier omsorgsoppgaven.

Foreldre må alltid varsles først, før barnevernet kan behandle saken. Alle foreldre bør ha rettshjelp, og gis økonomisk støtte der kostnadene ikke kan dekkes av egen økonomi. I alle saker der omsorgsovertagelse er resultatet, må det allikevel utgangspunktet være at barn har det best hos foreldrene. Dette kan imidlertid ikke gjelde der vold og mishandling er påført barna.

Beviselig vold og omsorgssvikt må legges til grunn for å skille biologiske foreldre fra barna ved tvang. Der hvor det blir gjort vedtak om omsorgsoverdragelse, må først den nærmeste i familien kontaktes som et fremtidig alternativ til fosterhjem. Besteforeldre kan i denne forbindelse være en god løsning, dersom de mener de har kapasitet til å påta seg oppgaven. Dette må nedfelles i barnevernsloven, slik at besteforeldre gies lovmessig rett til samvær med barnebarna.

Det har blitt et mer hensynsløst samfunn, der seksuell utnyttelse av barn har fått et større omfang. Denne seksuelle utnyttelsen av barn må få en langt strengere stafferamme.

Vi vet også at uskyldige personer er idømt uberettiget straff. Dette har store konsekvenser for vedkommende, ved at det er vanskelig å bli kvitt beskyldningene. I slike tilfeller må vedkommende være berettiget til erstatning.


Kristent Samlingsparti vil:

-Alle som gifter seg skal få innføring i konfliktløsning i ekteskapet.
-Barnas nærmeste skal først kontaktes ved plassering i fosterhjem.
-Ved tvangssaker skal foreldre og barn ha full adgang og støtte i rettsapparatet.
-Kommunen må ha full dekning til utgifter i barnevernssaker.
-Alle saker av vold og omsorgssvikt avgjøres av rettapparatet.
-Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er de biologiske foreldrene.
-Farskapsforholdet skal avgjøres ved DNA-test i tvilstilfeller.

Gå til innlegget

Pastor Torp tvangsinnmeldt i statskirken!

Publisert over 10 år siden

Denne uken fikk jeg brev fra Den norske Kirke med beskjed om at jeg er medlem av Den norske Kirke. Jeg fikk stemmeseddel for valg til menighetsrådet i Majorstuen kirke og valg til Oslo Bispedømmeråd.
Wow!
Nå står ikke verda til påske!
Hør nå her: JEG HAR ALDRI NOEN SINNE VÆRT MEDLEM AV DEN NORSKE KIRKE! JEG ER PASTOR I OSLOKIRKEN, EN PINSEMENIGHET UTENFOR DEN NORSKE KIRKE!
Hvilken maktarroganse!
Her er statsfinansiert religion på sitt verste!
Et maktapparat som innlemmer folk som medlem uten en gang å spørre!
Hvis også jeg hadde vært skikkelig frekk, ville jeg altså nå ha benyttet stemmeseddelen til å få folk inn i menighetsrådet i Majorstuen der den homofile presten Jens Torstein Olsen arbeider, han som er "gift" med byrådsleder Erling Lae.
Men så frekk går det ikke an å være.
Den kristne kirke kan ikke bruke uredelige midler.
Jeg protesterer!
Send meg utmeldingsbeviset øyeblikkelig!

Gå til innlegget

Det er en glede for meg å stille som listetopp for Kristent Samlingsparti i Oslo. Jeg er nytt medlem av partiet, og er blitt gitt mulighet til å representere KSP i Oslo, en by som jeg elsker.

Hvorfor bør alle verdibevisste mennesker vurdere å gi sin stemme til KSP?

For det første er vi et JA TIL LIVET-parti. Om jeg kommer på Stortinget, vil jeg arbeide fra første dag for en grunnlovsendring der vi får en lov som verner om menneskelivet fra unnfangelsen og til en naturlig død. Enhver som kjenner meg, vet at jeg har arbeidet konsekvent og kompromissløst imot abort og for livet i 17 år. I så måte vil jeg stille på linje med KrFs gode forslag som de har presentert flere ganger for Stortinget, men som de dessverre aldri har fått oppslutning om. Jeg vil sette makt bak dette kravet, og vil sørge for at hvis min stemme blir hørt i forbindelse med regjeringsforhandlinger, f.eks. hvis mitt parti kommer på vippen, vil denne saken spille en avgjørende rolle.  Jeg vil også prioritere at bevilgninger økes kraftig til Amathea og lignende organisasjoner som arbeider aktivt for å hjelpe mammaer som velger å føde barn fremfor fosterdrap. Min valgvideo "Ufødte og fødte babyer blir beskyttet" kan sees på pastortorp.no. Ingen velger behøver å tvile på at jeg setter JA TIL LIVET først.

For det andre er vi et JA TIL EKTESKAPET OG FAMILIEN-parti. Om jeg kommer på Stortinget, vil jeg starte arbeidet fra første dag for å utarbeide ny lovgivning som gjelder ekteskap og familie. Enhver som kjenner meg, vet at jeg har i 17 år arbeidet konsekvent og kompromissløst imot homofilt ekteskap og adopsjon, og for kristne familieverdier. Den hasardiøse ekteskapslovgivningen som ble kjørt i rekordfart gjennom Stortinget, må erstattes av ny lovgivning som bygger på de evige verdier i Bibelen og Norges kristne verdigrunnlag. Jeg vil ikke bare ha tilbake den gamle lovgivning, men vil arbeide for en grundig gjennomgang av alle sider ved sakskomplekset: ekteskap, barn, adopsjon, kunstig befruktning osv. Jeg vil også her sette makt bak kravet dersom mitt parti kommer på vippen i Stortinget. Min valgvideo "Ekteskap mellom EN mann og EN kvinne" kan sees på pastortorp.no. Ingen velger behøver å tvile på at jeg setter JA TIL EKTESKAPET OG FAMILIEN først.

For det tredje sier vi at NORGE ER FOR ALLE FOLKESLAG. Som pastor i Oslo sentrum bygger jeg en menighet med visjon om å være 100 nasjonaliteter i EN menighet. Min prioritet er Jesus og integrering i Oslo, en by som opplever slitasjer pga rasemotsetninger. Jeg vil at alle folkeslag skal behandles med respekt og kjærlighet. Men jeg vil ikke akseptere den islamisering som vi ser i dagens Oslo. Norge skal bygge på sine hevdvunne kristne verdier, slik grunnloven uttrykker tydelig. Enhver ny landsmann som respekterer dette, og som følger norsk lov og lærer norsk språk, er velkommen til den byen som jeg elsker. Rasisme er synd mot Guds Ord! Min valgvideo "Norge for alle folkeslag" kan sees på pastortorp.no. Ingen velger behøver å tvile på jeg vil arbeide for et godt liv for alle folkeslag i Norge, tuftet på et kristent verdigrunnlag.

For det fjerde sier vi at NORGE BYGGER PÅ ET KRISTENT FUNDAMENT. Verden over er det undertrykkelse av troen, ytringsfriheten, og livsretten fordi mange nasjoner har et destruktivt verdifundament. Det kristne fundament som Eidsvollsmennene valgte, har vist seg å være slitesterkt og har gitt beskyttelse til nordmenn i snart 200 år, nå også til våre nye landsmenn. Derfor flykter muslimer i hopetall til Norge fra Iran, Afghanistan, Pakistan, Somalia osv. Jeg vil arbeide for en styrkelse av det kristne verdigrunnlag i grunnloven, og i barnehager, skoler, NRK, og alle aspekter av vårt felles liv. Min valgvideo "Norge bygger på et kristent fundament" kan sees på pastortorp.no. Ingen velger behøver å tvile på at jeg vil arbeide for et kristent verdifundament i Norge som gir frihet til alle.

For det femte sier vi NEI TIL AKTIV DØDSHJELP. Fremskrittspartiet sjokkerte oss ved sitt landsmøtevedtak som sier ja til dette ondet. Dette vil jeg motsette meg på alle måter! Jeg har selv to ganger ligget for døden, og vet hvor viktig det er at samfunnet og medmennesker kjempet for mitt liv. Min valgvideo "Nei til aktiv dødshjelp" skal snart produseres. Ingen velger behøver å tvile på at jeg vil arbeide imot aktiv dødshjelp og isteden fremme tiltak for å hjelpe døende og lidende medmennesker.

For det sjette er vi et parti som ELSKER ISRAEL. Som stortingspolitiker vil jeg arbeide for å flytte ambassaden til Jerusalem, og for at Judea og Samaria skal fortsatt være et jødisk område. Vi er for Israels beskyttelsesmur, og for Israels rett til å bekytte seg mot terrorister og selvmordsbombere. Jeg vil arbeide for at norsk politikk overfor Midtøsten velger positivt samarbeid med det eneste demokratiet i området, Israel. Ingen velger behøver å tvile på at jeg vil arbeide for Israel og jødefolket.

Til syvende og sist, vi vil arbeide for REGJERINGSSKIFTE. Vi må få vekk den rød-grønne regjeringen som har vært destruktiv for vårt land. Som stortingspolitiker vil jeg søke samarbeid med alle ikke-sosialistiske partier. Om KSP får 1-2 mandater, eller flere, vil vi forvalte vårt mandat fra velgerne med ansvarlighet. For å gi min støtte til en regjering, eller for å delta i regjeringen, vil jeg sette makt bak kravene om abort og ekteskapet. Vi må få gjennomslag for minst en av disse to skjebneavgjørende sakene. Kortsiktige pengegevinster må ikke gå på bekostning av verdier med de aller største konsekvenser for Norges befolkning. Ingen velger behøver å tvile på at jeg vil arbeide for en ny, ikke-sosialistisk regjering fra høsten 2009.

Gå til innlegget

Derfor Kristent Samlingsparti!

Publisert over 10 år siden

Photo Credits: Julie Simon. Pastor Torp er en stolt bestefar. Her med USA-fødte Aurora som besøkte bestefar sammen med sin mamma Julie nylig. Fremskrittspartiet har talt. Deres landsmøte har avslørt at partiet har valgt en strategi bort fra kristne kjerneverdier. Utvilsomt står deres standpunkt for Israel fast. Dét skal de ha ros for! Likeledes årvåkenheten mot snikislamiseringen av samfunnet. Men at de nå åpner opp for aktiv dødshjelp og svekker kampen mot den nye ekteskapslovgivningen er meget skuffende, for å si det mildt.

Hva er alternativene for verdibevisste kristne?

Noen er straks på pletten og sier Kristelig Folkeparti. Javisst, det er en del bra med KrF. Ikke minst navnet. Og historien... Fortsatt er det en rest av abortkamp i KrF. Partilederen er stort sett klar i støtten til Israel. De fikk igjennom en resolusjon mot ekteskapsloven på landsmøtet, til tross for Knut Arild Hareides utrolige sidesprang.

Men akkurat som Frp synes å målbære en ego-politikk, virker KrF så sekularistiske. Den unge skogen av KrF-politikere ligner til forveksling på Ap- og Sv-politikere, men med litt attåt.

Andre vil si Høyre, Venstre, Senterparti.

Jeg sier: Værsågod. Vi har demokratiske valg. Ingen skal få meg til å slarve om "bortkastede stemmer". Den eneste stemmen som er bortkastet, er den stemmen som kompromisser med din egen overbevisning.

Min anbefaling er soleklar: Stem Kristent Samlingsparti!

Her er mine sju "Utvetydige":

Vi er utvetydig for Israel: Ambassaden flyttes til Jerusalem; Judea og Samaria skal fortsatt være et jødisk område; Vi er for Israels beskyttelsesmur, og landets rett til å bekytte seg mot terrorister og selvmordsbombere!

Vi er utvetydig imot abort og aktiv dødshjelp, og sier ja til livsrett og menneskeverd fra unnfangelsen og til en naturlig død!

Vi er utvetydig imot den nye ekteskapsloven, og vil ha en ny ekteskapslov som sier ja til ekteskap mellom EN mann og EN kvinne.

Vi er utvetydig for kristen innvandring, og innvandring som redder fra grove brudd på menneskerettighetene, men sier nei til innvandring som river i stykker Norges kristne verdigrunnlag.

Vi er utvetydig for en kristen verdifundamentering i samfunnet.

Vi er utvetydig for kristendom i skoleverket.

Vi er utvetydig imot ytterliggående tilgang til alkohol, og vil kjempe mot prostitusjon og pornografi.

-----------------

Vi er et landsdekkende parti med gode kandidater i alle fylker, bortsett fra Hedmark og Sogn og Fjordane, der vi denne gang ikke stiller lister.
I Oslo stiller jeg på topp. Om velgerne stemmer meg inn på Stortinget denne gangen, noe som er mulig med vel 14.000 stemmer, får dere en mann på Tinget som vil kjempe for det som er mest dyrebart for vårt land. Mitt liv dreier seg om å kjempe for de svakeste av de svake. Og for Norge!

Kanskje Kristent Samlingsparti og jeg kommer på vippen i et 4-årig storting? Et tilsynelatende mareritt for de egoistiske og sekularistiske blokkene, men en drøm for alle oss som vil bygge det nye Norge, tuftet på kristne verdier!

Jeg ber deg vurdere: Pastor Torp på Stortinget!
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
12 dager siden / 1309 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1275 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
30 dager siden / 1157 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 850 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 812 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
20 dager siden / 687 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere