Øyvind Schønning

Alder: 37
  RSS

Om Øyvind

Filosofen Sokrates er mitt forbilde!!!

Følgere

Jødedom er like sann som Kristendom

Publisert over 4 år siden

For å motarbeide kristent jødehat, burde vi slutte å konvertere jøder til kristendom. Vi bør isteden hevde at Jødedommen er sann.

Denne strategien vil på lang sikt også kunne forhindre spredning av muslimsk jødehat.

DEL 1:

I flere artikler har jeg forsvart det syn at alle religioner inneholder sannheten. Og hver gang har høyre-kristne blitt provoserte fordi dette innebærer at også liberal islam blir en vei til sannheten.

Men de har alltid vridd seg unna at jeg også ser på Jødedommen som en sann religion. Til og med når jeg minner om dette i kommentarfeltet.

JESU KORSDØD VIRKET IMOT SIN HENSIKT?

Det sies at Jesus døde for å frelse jødene fra døden. Men det kan se ut som om hans død virket imot sin hensikt. Kirken har jo myrdet et enormt antall jøder opp gjennom 2000 år. Den tyske kirken sendte 6 millioner jøder i døden.

Dette er ekstra absurd med tanke på at mange av de som Jesus gjenoppvekket fra de døde, var jøder.

Jødene hadde vel vært lykkeligere dersom deres såkalte ”Messias” aldri hadde blitt født.  Da hadde de sluppet talløse pogromer. Og de seks millioner som ble drept under Holocaust, hadde fortsatt vært i live i dag.

Hvordan oppstår det kristne jødehat?

Den tradisjonelle forklaringen på dette spørsmål legger vekt på at det står i det Nye Testamentet at jødene drepte Jesus. Selvfølgelig er det mye riktig i denne forklaringen. Men jeg tror likevel at saken enda mer komplisert enn som så.

I det følgende vil jeg forklare hvorfor både kristendommens sannhetsmonopol og dens helveteslære skaper jødehat.

KRISTENT SANNHETSMONOPOL INSPIRERER JØDEHAT

En berømt Jødisk Rabbiner har uttalt:

”Jeg er fullstendig imot enhver religion som sier at én tro er bedre enn en annen. Jeg kan ikke skjønne at det kan være noe annet enn åndelig rasisme. Det er en måte å hevde at vi er nærmere Gud enn dere, og det fører til hat”.

(kilde: S. 149 i ”Saken Gjelder Tro”, 2002)

Dermed er det kristne sannhetsmonopolet som er problemet. Man regner Kristendommen som den eneste sanne religion, og dette skaper jødehat.

Det har frustrert kirken i århundrer at jødene kun nøyer seg med en ”ufullstendig Bibel”, dvs. Torah’en. Kirken ble også frustrert fordi jødene insisterte på å fortsette å vente på Messias, selv om ”Messias” allerede hadde kommet.

Martin Luthers historie er interessant her. Han var ikke antisemittisk i starten, den gangen han forsøkte å konvertere jødene til kristendom. Han trodde at nå som man vendte ryggen til katolisismen, ville det være lettere å konvertere jøder. Men etter at jødene likevel nektet å konvertere, ble Luther svært frustrert, og frustrasjonen førte til jødehat.

KORT SAGT: Kirken ble sint fordi jødene valgte å være såpass beskjedne. Denne frustrasjonen var nok med på å utløse både middelalderens pogromer og Holocaust.

Men vi som forkaster sannhetsmonopolet, kan like gjerne snu det hele på hodet: Vi kan si at det er KRISTENDOMMEN som har et ufullstendig hellig skrift, fordi vi mangler Talmud. Så isteden burde Jødene være frustrerte på oss kristne.

Jødene har flere grunner til å være frustrerte : I 5. Mos 4,2 står det: ”Dere skal ikke legge noe til det ord jeg befaler dere, og ikke trekke noe fra”. Den regelen gjentas i 5. Mos 12,32, og i Ordspråkene 30,6.

Men kristne har jo brutt denne regelen ved å legge til et Nytt Testamente!

HELVETESLÆREN INSPIRERER JØDEHAT

En annen årsak til jødehat er at kristen fundamentalisme lærer at jøder som nekter å bli kristne, kommer til helvete. Jeg tror absolutt at helveteslæren har inspirert mye jødehat opp gjennom 2000 år. Det kan godt tenkes at helvetesdogmet er et enda større problem enn det kristne sannhetsmonopolet.

Det som gjør helvetesdogmet særdeles ekkelt og ubehagelig, er at det innebærer at de jødene som døde i Auschwitz’ torturkamre, kom til et mye, mye verre torturkammer etter døden.

Også dette kan man su på hodet: Kanskje oss kristne vil smake Herrens vrede, fordi vi har lagt et Nytt Testamente til Torah'en? De overfor nevnte advarselene mot å legge til eller trekke fra, kunne jo tolkes i denne retningen.

For å motarbeide dagens kristne antisemittisme, er det nødvendig med kritikk av både helvete og sannhetsmonopolet. Jødenes Torah er absolutt IKKE ufullstendig. Jødene trenger IKKE det Nye Testamentet.

Og jødene kommer IKKE til helvete.

Det ville være i strid med Herrens barmhjertige karakter å skulle torturere ikke-kristne jøder til evig tid. Flere vers i Torah’en peker i den retning:

Gud elsker mennesket, også jøder, med en betingelsesløs kjærlighet (Jer. 31,3). Hvis Gud sender mennesker til helvete, så er hans såkalte kjærlighet langt ifra betingelsesløs.

Dessuten er Herren allmektig (Sal 91). Hvis et menneske så lett kan glippe ut av hans hender etter døden, så kan han ikke være allmektig.

LETTVINT LØSNING

Kristne som vil motarbeide jødehat, men samtidig fastholde sannhetsmonopolet, pleier å ty til en lettvintløsning. De bare sier at Jesus var jøde, disiplene var jøder, og at Det Nye Testamentet av og til stiller seg positivt til fariseere. For eksempel Nikodemus (Joh 3, 1-21) og Gamaliel (Apg 5, 33-39).

Men denne teologiske lettvintløsning har enkelte svakheter. Her er tre eksempler på svakheter:

1.      Siden Gud kan se inn i framtiden, burde han ikke da ha instruert det Nye Testamentets forfattere til å omtale fariseerne positivt mye oftere, slik at hverken korsfarerne eller Hitler ville kunne misbruke sitatene om fariseerne? Gud skulle ha vært mer framsynt da han forfattet NT!!

2.      Og lettvint-løsningen vil ikke bringe de 6 millioner Holocaust-ofre tilbake til livet. Både Jesus og disiplene reiste folk opp fra de døde. Og mange av de som ble gjenoppvekket fra døden, var jøder.  Skulle vi ikke da forvente følgende av kristne som står for lettvint-løsningen; at de gjenoppvekker jøder som ble drept av kristne antisemitter?

3.      Siden lettvint-løsningen fastholder det kristne sannhetsmonopol, vil den kunne føre til at kristne er misfornøyde med jøder som ennå ikke har konvertert til kristendommen. Hele artikkelen min handler jo om denne misfornøydheten.

ISLAM HAR NØYAKTIG SAMME PROBLEMET:

Slik enkelte kristne blir frustrert over at jødene nøyer seg med en ”ufullstendig Bibel”, slik blir også enkelte muslimer frustrert over av jødene nøyer seg med en ”ufullkommen Koran”. (De tror som sagt at jødene har omskrevet Torah’en).

Og flere Hadith-sitater lærer at jødene havner i helvete. Så både islams helvete og islams sannhetsmonopol er årsakene til Al Qaeda’s jødehat.

(Hadith er den nest viktigste litteraturen etter Koranen. red.anm)

Men også her kan man snu ting på hodet: Man kunne si at det er islams hellige skrifter som er ufullstendige, fordi de mangler Talmud.  

Her burde oss kristne gå foran med et godt forbilde, ved å slutte å sende misjonærer til Israel. For bare dersom vi selv er villige til å anerkjenne Jødedom som en sann religion, kan vi kreve at muslimer anerkjenner Jødedommen som sann. 

Gå til innlegget

Islamkritikk VS. frelse i alle religioner

Publisert over 4 år siden

De kristne islamofobe kritiserer kun symptomene: terrorisme og jødehat. De unngår KJERNEN AV PROBLEMET: sannhetsmonopolet. Kanskje dette er hovedårsaken til at islamofobien er en fiasko. Den har jo mislyktes i å motarbeide dogmatisk islam

Den strenge, dogmatiske Allah er vred på andre religioner, og disse religionenes tilhengere havner i helvete. Og sverdets religion krever at man underkaster seg Allahs vrede, aller mest hans vrede.

Når jeg heretter nevner ”sannhetsmonopolet”, så mener jeg både sannhetsmonopolet og helveteslæren.

ORIENTALSK SANNHETS-PLURALISME

Gandhismen vektlegger at dersom folk aksepterer at alle religioner er like sanne, vil det føre til en fredeligere verden. Det samme ståsted er utbredt blant en del Konfusianister og Taoister. Og enkelte av Kofi Annans uttalelser kan muligens tas til inntekt for dette ståsted.

Rabbineren Schmuley Boteach forsvarte sannhetspluralismen i et gammelt intervju fra år 2000:

”Jeg er fullstendig imot enhver religion som sier at én tro er bedre enn en annen. Jeg kan ikke skjønne at det kan være noe annet enn åndelig rasisme. Det er en måte å hevde at vi er nærmere Gud enn dere, og det fører til hat”.

Til og med enkelte islamkritikere har også forsvart dette ståsted:

Den islamkritiske filosofen Arthur Schopenhauer påpekte at hinduismens guder tolererer sine kollegaer i andre religioner, men at Allah hater alle hans kollegaer.

Og Ibn Warraqs bestselger ”Hvorfor Jeg Ikke er Muslim” inneholder enkelte avsnitt som kan tas til inntekt for dette synet. Etter min mening anvender de islamofobe en SELEKTIV lesning av denne bestselgeren.

ER DEN VITENSKAPELIGE KONSENSUS PÅ PLURALISMENS SIDE?

Dette spørsmålet har jeg undersøkt ved å lese såpass forskjellige intellektuelle som Jeffrey Haynes, Samuel P. Huntington og Chris Hedges. Gandhismen og Konfusianismen er, for å si det mildt, mer preget av orientalske tradisjoner enn av seriøs vitenskap. Så det er viktig å ikke ignorere hva akademikerne mener.

Vel, det finnes flere ting i den akademiske litteraturen som tyder på at sannhetspluralismen har rett.For eksempel har Jeffrey Haynes skrevet at:

…”Exclusivist” truth claims can be a serious challenge to religious toleration and diversity, essential to peaceful co-existence in our globalized world, while perhaps making serious inter-religious conflict more likely.”

På den annen side tvinger jeg meg til å innrømme at jeg har anvendt en selektiv lesning av den akademiske litteraturen.

Men her må man ikke glemme at også islamofobe bygger som sagt på en selektiv lesning av Ibn Warraq’s ”Hvorfor Jeg Ikke er Muslim”. Og de anser ofte den vitenskapelige konsensus som helt fullstendig irrelevant.

KORANEN VISER AT SANNHETSMONOPOLET ER HOVED-PROBLEMET

Den hellige krigen er en krig mot vanhellige religioner. Ellers hadde ikke denne krigen vært hellig. Sverdverset, sura 9:5 bør dermed leses på en litt uvanlig måte. Legg spesielt merke til at jeg har markert ordet avgudsdyrkere med fet skrift:

”Men når det fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!”

Det er pysete å sitere sverdverset, uten å samtidig påpeke at dette verset bekrefter at det er det islamske sannhetsmonopolet som er problemet. Hadde islam anerkjent alle religioner som like sanne, så ville sverdverset aldri ha manet til hellig krig mot andre religioner. For da ville jo de såkalte ”avgudsdyrkernes” religioner være like sanne som islam.

Sannhetsmonopolet henger tett sammen med helveteslæren. I sura 3, 85 står det at folk med ”feil” religion havner i helvete:

”And whosoever desires a religion other than Islam, it shall not be accepted from him, and in the hereafter he shall be one of the losers”.

Dette bekreftes av Hadith-litteraturen (den nest viktigste litteraturen etter Koranen):

…”Then he [Muhammad] ordered Bilal to announce among the people: “None will enter Paradise but a Muslim soul, and Allah may support this religion (i.e. Islam) even with an evil wicked man”

(Bilal var den første bønneutroper. Red.anm).

Når de hellige krigerne dreper en ikke-muslim, så er det fordi de vil at vedkommende skal få smake helvete på forskudd. Den strenge Allah har ikke tålmodighet til å vente til vedkommende dør av alderdom.

SANNHETSMONOPOLET SKAPER ANTISEMITTISME

Når dogmatiske muslimer viser til Sura 5: 60 og påstår at jøder er ”aper og griser”, så er det fordi islam er ”sannheten” og fordi Jødedom er ”vranglære”.

Disse muslimene legger også særdeles sterk vekt på at jødene forandret på Toraen, og at Allah derfor måtte åpenbare Koranen. De blir dermed frustrerte over at jødene nøyer seg med en ”ufullkommen Koran”. Denne frustrasjonen fører til jødehat.

Sverdets religion har også et antisemittisk helvetesdogme, fordi den lærer at jøder brenner i helvete. Det står i Hadith-litteraturen at:

…”Allah’s Messenger (may peace be upon him) went out after the sun had set and heard some sound and said: “It is the Jews who are being tormented in their graves”.

Man burde dermed lese Hamas-charteret fra 1988 på en uvanlig måte. Charteret må leses i lys av det islamske sannhetsmonopolet, og den islamske helveteslæren.

MEN HVA DA MED DET KRISTNE SANNHETSMONOPOLET?

Når oss kristne kritiserer islams sannhetsmonopol, er det tre regler vi må huske på for å unngå hykleri og dobbelmoral.

1.      Vi kan ikke kritisere det islamske sannhetsmonopolet, samtidig som at vi tar oss friheten til å hevde at kristendommen har monopol på sannheten. ”For når en blind leder en blind, faller begge i grøften” (Matt.15,14).

2.      Og i kan ikke kritisere den muslimske troen på at kristne brenner i helvete, samtidig som vi tar oss friheten til å hevde at muslimer brenner i helvete. Vi er nødt til å hevde at muslimer kommer til himmelen.

3.      Og vi kan ikke kritisere den antisemittismen som følger av det islamske sannhetsmonopol, samtidig som vi krever at jøder aksepterer Det Nye Testamentet. Jødedommen er jo like sann som kristendommen.

Dette fører til den absurde og selvmotsigende konklusjonen at hvis vi skal angripe ROTEN AV PROBLEMET ved islam, så blir vi nødt til å hevde at Islam også er en vei til frelse. Den aller mest liberale varianten av Islam, altså.

Men dette høres jo helt absurd ut! Man kan bli svimmel av denne selvmotsigelsen. Den får meg til å tenke på de svimlende, surrealistiske maleriene til Joan Miró og Salvador Dalí.

Ja, for meg representerer Edward Munchs ”Skrik” en person som nettopp har forstått at man må forkaste det kristne sannhetsmonopolet for å kunne kritisere Islam.

DEN SELV-KRITISKE VARIANTEN AV ISLAM

Min avvisning av det kristne sannhetsmonopolet forklarer hvorfor jeg tidligere har forsvart de ”muslimske islamkritikernes” religiøse tro. Jeg har mye positivt å si om de selvkritiske muslimer som Walid al Kubaisi og Tarek Fatah. Sistnevnte har jo blitt hyllet, til og med av Daniel Pipes! (et tegn på at Pipes er kanskje ikke like ytterliggående som han var før).

AVSLUTNING

Det snakkes altfor mye om hellig krig og om jødehat, og altfor lite om sannhetsmonopolet. Da bommer man på målet. Fordi det er jo sannhetsmonopolet som er hovedårsaken til både hellig krig og jødehat.

Håper inderlig at denne artikkelen vil gjøre det lettere å motarbeide både jihadisme og jødehat.

Gå til innlegget

Uncle Sam bomber Irak for tredje gang

Publisert nesten 5 år siden

Ifølge CNN og Washington Post kunne vesten ha svekket IS betydelig uten å nødvendigvis starte krig. Det er synd at vesten begynte å bombe uten å ha forsøkt de øvrige sjakktrekkene på forhånd.

Nordmenn gikk mann av huse for å demonstrere mot Irak-invasjonen i 2003. Men nå har det vært arrangert få demonstrasjoner mot USA. Det var en demonstrasjon i oktober 2014 i regi av Fredsinitiativet. Det er den eneste demonstrasjonen i Norge som jeg kjenner til.

Det er synd. Toneangivende amerikanske medier som CNN, Washington Post og The Nation har alle publisert kritikk av den tredje irak-krigen, som også foregår på syrisk territorium.

Til og med den pro-israelske Hanne Nabintu Herland har kritisert denne krigen. Og tro det eller ei, til og med en offiser fra Israeli Defence Forces virket ganske negativ!

Kildehenvisningene står nederst, for at mine synspunkter skal stå på en solid grunnmur.

VESTENS ALLIANSE MED ISLAMISTER MÅ FORDØMMES!

Folk tar det for gitt at USA vil bekjempe ekstrem Islamisme, og at Amerikanske myndigheter føler omsorg for ofrene for IS' bestialske barbari. Men det er gode grunner til å sette spørsmålstegn ved dette. Det Hvite Hus vil vel heller ivareta krigsindustriens interesser.

I både Irak og Syria har vesten alliert seg med shia-terrorister[i] (Saraya al-Salam, Badr Brigades, Kata’ib Hezbollah). Til og med en offiser fra Israeli Defence Forces har kommet med krass kritikk av denne alliansen[ii].

Og IS var i sin tid et ledd i Obama-administrasjonens forsøk på å velte Assad-regimet[iii].

Dessuten er Saudi-regimet, kjent for å spre ekstrem wahabisme, en alliert med vesten. Børge Brende ønsker at Norge investerer i Saudi-Arabia[iv].

Husk at Dick Cheney sa at krigen mot terror kan ta 50 år[v]. Denne krigen gir oss derfor en falsk trygghet.

SIVILE TAP OG JIHAD-TURISTER

Amerikas bomber har drept sivile. Dette er selvfølgelig først og fremst en tragedie fordi dette er verdifulle mennesker.

Men det er også en tragedie fordi islamister utnytter det i sin propaganda.

USA’s bombing har antagelig også inspirert flere jihad-turister til å reise til Irak og Syria. Disse vil være farlige når de kommer tilbake.

LANDEGRENSER FRA KOLONITIDEN

Over til litt historikk:

Europeiske imperialister tegnet i sin tid opp unaturlige og tilfeldige landegrenser for de arabiske land (Sykes-Picot-grensene av 1916).

Den Syriske oberst Adib Shishakli tok makten i landet i 1949. Han er kjent for å si at han skulle styre ”Syria [som] for tiden er navnet på det landet som ligger innefor de kunstige grensene som er trukket opp av imperialismen”[vi]

Den unaturlige grensa mellom Irak og Kuwait var med på å forårsake konflikten i 1990-1991. Dessuten har disse grensene skapt konflikter og sekterisme etter den arabiske våren.

2003

Det er gode grunner til å tro at Bush-administrasjonen visste at Saddam ikke hadde atomvåpen allerede FØR invasjonen, ifølge Susan George’s bok ”Hijacking America”. Dessuten er det gode grunner til å tro at Bush-administrasjonen kjente til risikoen for borgerkrig i Irak, ifølge forfatterne Stephen Sniegoski og Jonathan Cook.

Likevel gjorde Bush ingenting for å forhindre borgerkrig etter Saddam’s fall. Tvert imot, Bush førte en Irak-politikk som eskalerte konfliktene mellom de forskjellige etnisitetene, og denne sekterismen spredte seg senere inn i Syria[vii]. Urolighetene har til og med spredd seg til Yemen, godt hjulpet av amerikanske drone-angrep i dette landet.

Det finnes mange forskjellige statistikker på antall drepte irakere mellom 2003-2011. Statistikkene varierer mellom 100.000 og en million.

IRAKERE HAR IKKE DÅRLIG HUKOMMELSE

Høyresiden ser ut til å tro at irakerne har dårlig hukommelse. Høyrefolk bryr seg jo ikke om hva slags minner USAs bombetokt gjenoppvekker.

De tror at irakerne har glemt Bush’s krigsforbrytelser, Abu Ghraib, og de såkalte atomvåpnene som viste seg å ikke eksistere.

I tillegg tror de at irakerne har glemt at sanksjonene på 90-tallet påførte irakerne store lidelser, at USA drepte massevis av sivile i 1991, og at USA støttet Saddam Hussein på 80-tallet.

Amerika har altså ingen integritet i irakernes øyne.

SYRERE HAR IKKE DÅRLIG HUKOMMELSE

USA har heller ingen integritet i syrernes øyne. Det faktum at USA støttet det irakiske Ba’ath-partiet bidro sannsynligvis til å styrke det syriske Ba’ath-partiet, som både Hafez al Assad og Bashar tilhørte[viii].

Og noen år etter 2003 spredte den irakiske borgerkrigen seg inn i nabolandet Syria.

Oss nordmenn er vant til å tenke på USA som beskyttet oss mot Hitler, og senere mot Sovjet. Men hva oss nordmenn mener om USA er helt irrelevant. Vi må ta utgangspunkt i hva irakerne og syrerne mener om USA.

NOURI al MALIKI

USA har heldigvis presset den irakiske diktatoren Nouri al Maliki til å gå av. Og det er bra. Hans shia-dominerte regime undertrykket sunnier, noe som økte IS’ popularitet blant sunniene. Al Malikis undertrykkelse førte til at enkelte irakiske sunnier støttet IS, ikke på grunn av, men heller på tross av, terrorgruppens ekstreme ideologi[ix].

Likevel har ting skjedd i feil rekkefølge.

Dessverre begynte Vesten å bombe allerede FØR al-Maliki gikk av. USA burde først ha forsøkt å marginalisere IS ved å presse al Maliki til å gå av, og deretter evt. startet krig dersom dette mislyktes.

Forresten har shia’ene altfor stor makt i den nye irakiske regjeringen, ifølge The Nation[x].

AL ASSAD

I Syria har USA alliert seg med diktatoren Bashar al Assad, og drone-krigen fører dermed bare til å gjøre konflikten fullstendig fastlåst. Den skaper det fullstendigste kaos.

Mange, blant annet CNN’s jødiske journalist Sally Kohn, mente allerede før USA's bombetokt startet at forhandlinger mellom Assad-regimet og de mindre ekstreme opprørerne ville svekke IS[xi].

Allerede i 2013 skrev Philip Giraldi artikkelen ”A Syrian Solution?It Might Not Be as Hard as it Seems”:

http://original.antiwar.com/giraldi/2013/10/09/a-syrian-solution/          

Bashar al Assad avsluttet okkupasjonen av Libanon i 2005, og det er ikke utenkelig at han kunne ha blitt presset til å sette seg rundt forhandlingsbordet, ifølge David Lesch bestselger "The Fall of the House of Assad".

ISRAEL

John Kerry har sagt at en manglende fresløsning mellom Israel og palestinerne øker IS’ popularitet:

http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.621248

Irakerne har ikke glemt at Ariel Sharon, og flertallet av Israels befolkning, støttet invasjonen i 2003. Syrerne har ikke glemt at Israel tok syrisk territorium i 1967.

Derfor er det nødvendig at vesten presser Israel til å inngå en ENDELIG fredsavtale med palestinerne, for å på den måten forsøke å begrense IS’ popularitet.

Dette sier jeg ikke bare av hensyn til syrere og irakere, men også av hensyn til jødene. Amerikanske kriger på muslimsk territorium fører med seg antisemittisme. Det skjedde i 2003, og det skjer også i dag. Israelvenner gjør derfor jødene en bjørnetjeneste ved å støtte ”krigen mot terror”.

STENG GUANATANAMO!

Fortsatt sitter det fanger på Guantanamo[xii]. Dette øker islamistenes popularitet i mange muslimske land. Det øker også IS popularitet.

Det er derfor svært tvilsomt om USA greier å beseire IS uten å på forhånd ha stengt Guantanamo.

SEND EN FN-HÆR MOT IS!

Ønsker jeg at krigen mot IS skal avsluttes umiddelbart? Svaret er nei. Jeg var imot krigen i utgangspunktet, men jeg tror det ville være ustrategisk å avslutte den umiddelbart.

Årsaken er at det ville styrke IS selvtillitt, de ville påstå at de har ”vunnet” krigen. Derfor håper jeg istedenfor på en gradvis nedtrapping.

Dessuten skal humanitære intervensjoner foretas av en FN-ledet hær, IKKE av USA . FN står for menneskerettigheter, mens USA står for menneskerettighetsbrudd. FN har dermed større grad av integritet i arabernes øyne, og har derfor større sjanser til å beseire IS.

Dessuten ville en FN-hær i mye større grad kunne inkludere soldater fra muslimske land, noe som også øker sjansen for å beseire IS. USA bør slutte å trenge sine ”løsninger” ned over hodet på resten av verden, og isteden åpne for multilaterale samarbeidsløsninger som også inkluderer muslimske regjeringer.

Bombingen bør OVERTAS av FN-styrker. Den skulle egentlig ha vært initiert av FN-styrker, men akkurat det er for sent nå.

YUGOSLAVIA-LØSNINGEN

I det tidligere Jugoslavia ble konflikten løst ved å dele opp landet i mindre stater. Araberlandene bør deles opp i mindre stater, som tar hensyn til etniske skillelinjer. Irak og Syria trenger grenser som er mer naturlige enn Sykes-Picot grensene av 1916.

KILDEHENVISNINGER

[i] Klassekampen 3.Nov.2014

[ii] http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.623717

[iii] http://sma-norge.no/2014/06/sammenbruddet-i-midtosten-var-forutsigbart/

[iv] Klassekampen 9. Nov. 2014

[v] Første side i John Pilgers bok ”Verdens Nye Herskere”

[vi] Side 257 i ”Konflikt og Stormaktspolitikk i Midtøsten” (Cappelen Damm Akademisk)

[vii] Forordet i Reese Erlich’s bok ”Inside Syria”

[viii] http://www.dailykos.com/story/2013/01/14/1178686/-How-the-US-help-put-Assad-in-power-in-Syria#

[ix] http://winwithoutwar.org/alternatives-isis/

[x] http://www.thenation.com/article/190057/why-pentagons-third-iraq-war-falling-apart#

[xi] http://edition.cnn.com/2014/09/11/opinion/kohn-isis-obama/

[xii] http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Guantnamo-basen-er-en-amerikansk-skamplett-7865657.html

Gå til innlegget

Dette er en forutsetning for en god internasjonal dialog. Og en slik dialog er nødvendig for å forhindre sivilisasjonskonflikt.

Kjente eksempler på venstresidas forfattere er Noam Chomsky, Andre Vltchek, Mark Curtis, Chris Hedges, Edward Said etc. Og Norges wannabe-Chomsky, Erling Borgen, skrev for noen år siden boken ”Fredsnasjonens Hemmeligheter”.

Alle disse forfattere er selv vestlige, men de har et svært kritisk syn på vestlig utenrikspolitikk.

De er svært opptatt av Vietnam-krigen, Falklands-krigen, Afghanistan, Irak, Libya, Guantanamo, drone-krig etc etc etc. Videre er disse forfatterne svært opptatt av hvordan rike,vestlige land bidrar til å holde fattige deler av verden nede i fattigdom.

Den vestlige nykolonialismen påfører altså verdens fattige ENORME lidelser, både i form av bomber og i form av mer fattigdom.

IMPERIALISMEN RAMMER OGSÅ OSS

Nykolonialismen rammer de fattige aller hardest. Men den rammer også oss vestlige.

Vestlige forbrytelser i muslimske land er en medvirkende årsak til at ekstrem islamisme sprer seg. Da snakker man om vestlige forbrytelser utført både før og etter 11. sept 2001. Det amerikansk-støttede statskuppet i Iran i 1953 er et av mange eksempler.

Det er absurd at høyresiden forstår at islamistisk terror bidro til å fremprovosere Anders Behring Breiviks terrorangrep, men samtidig benekter at vestlig statsterror har fremprovosert islamistisk terror.

Det ville dog være feil å kun gi moderne, vestlig imperialisme skylda for radikal islam. Men nykolonialismen bør likevel anses som en medvirkende årsak.

PSYKOLOGISK FORLKARING PÅ CHOMSKY-KRITIKK

Når Chomsky, Curtis og andre påpeker vestens forbrytelser, blir høyresiden sint, og påstår at disse forfatternes bøker er fulle av faktafeil. Men den egentlige årsaken til at de skjeller ut Chomsky og Curtis, er nok heller psykologisk.

Den psykologiske forklaringen grunner i høyresidens etnosentriske verdensbilde. Store Norske Leksikon definerer etnosentrisme som:

Perspektiv eller holdning der andres samfunn, kultur, verdier, normer eller praksiser vurderes og måles ut fra de kulturelle forståelsesrammene som preger ens eget samfunn.

Etnosentrisme medfører gjerne en forherligelse av eget samfunn. Ved å innta et etnosentrisk perspektiv setter en sin egen gruppe i sentrum, og gjør denne til målestokk for verdens samfunnsmessige og kulturelle forskjeller. Dette medfører at andre samfunn fremstår som ufullstendige og mindreverdige refleksjoner av ens eget.

Ronald Reagan’s begrep ”Ondskapens Imperium”, og George W. Bush’s begrep ”Ondskapens Akse”, var begge strekt preget av etnosentrisme.

OSS VS. DEM

Kristen fundamentalisme, nykonservativisme, islamofobi og antikommunisme trives alle svært godt i det klima som vestlig etnosentrisme skaper, da alle disse ideologier dreier seg om ”oss vs. dem”.

Det sier dermed seg selv at etnosentrisme fører til fiendebilder, og i verste fall krig. Samuel Huntington, forfatteren av bestselgeren “Clash of Civilizations”, har sagt:

”We know only who we are when we know who we are not, and often when we know whom we are against”.

Og en av Chris Hedges bøker heter ”War is a Force that Brings Us Together”. Kanskje bokens tittel er påvirket av Samuel Huntington?

Det endimensjonale ”oss vs. dem”-verdensbildet er nok mye av grunnen til at kritikken av Chomsky, Curtis, Hedges etc. kan forklares psykologisk.

GLOBALISERING

Vestlig etnosentrisme passer dårlig inn i en globalisert verden. Det kan godt hende at etnosentrismen skaper flere konflikter i dag enn den gjorde før verden ble globalisert.

Når vi vestlige insisterer på å være etnosentriske, vil vi bli møtt med anti-vestlig etnosentrisme. Radikal islam er vel det aller mest ekstreme eksempelet på anti-vestlig etnosentrisme, men det finnes også øvrige eksempler.

For å stanse denne spiralen må vi være ydmyke nok til å se oss selv gjennom de fattige landenes briller. Dette er en forutsetning for en god inter-kulturell dialog. Og inter-kulturell dialog har vel aldri vært så viktig som nå, fordi verden har blitt en global landsby.

Etnosentrismens endimensjonale trangsynthet gjør gjensidig forståelse uoppnåelig. Det er tragisk, fordi gjensidig forståelse er livsnødvendig for å forhindre et ”Clash of Civilisations”.

Vi kan heller ikke kreve at den muslimske verden ser seg selv gjennom vestlige briller, hvis vi ikke er i stand til å se oss selv gjennom arabiske briller. Det ville være arrogant av oss å kreve noe slikt. Og vårt krav ville neppe bli tatt hensyn til.

Akkurat her vil jeg ta et Michael Jackson-sitat til inntekt for egne synspunkter:

”I’m starting with the man in the mirror..

…If you wanna make the world a better place,

take a look at yourself,

and then make a change”.

AVSLUTNING

Oss kristne har ingen problemer med å innrømme at vi selv er syndere. Hvorfor er det da så vanskelig for oss kristne å innrømme at vestlig nykolonialisme også er svært syndig?

 Jeg håper med denne artikkelen å skape større forståelse for kritikken av ”Global War on Terror”, og for kritikken av nykolonialisme mer generelt. Dessuten håper jeg å kunne bidra til å gjøre nordmenn mindre arrogante, og dermed mer i stand til å takle globaliseringens utfordringer.

Se litt på innholdfortegnelsen i en bok av forfatterne jeg har nevnt. Bla litt i Klassekampen. Vi må sette en stopper for de forbrytelser vesten utfører. Og disse bittesmå, forsiktige tiltakene er et viktig første skritt.

Gå til innlegget

I denne artikkelen vil jeg begrunne hvorfor det er stor forskjell på en ideologisk og en ikke-ideologisk kjærlighet til det jødiske folk. Eller sagt på en annen måte: Forskjellen på en betinget og en ubetinget kjærlighet til jødene.

Hovedtema er at den kristne sionismen gjør Israel en bjørnetjeneste av dimensjoner, fordi særlig dens endetidsprofetier tvinger Israel til å leve i permanent krig.

Jeg skal begrunne ved å henvise til en rekke bibelsteder, samt til uttalelser av Pat Robertson, John Hagee, Joel Richardson, og Hal Lindsey, at disse predikantene motsetter seg ikke kun enstatsløsningen og tostatsløsningen. De er også imot fred som sådan.

”DISCLAIMER”:

De aller fleste kristne sionister kjenner ikke til de mest skyggefulle sider ved John Hagee’s og Pat Robertson’s forkynnelse. Det er derfor jeg KUN kritiserer den kristensionistiske ideologien. Jeg kritiserer ikke tilhengerne av denne ideologien. Man må jo skille mellom teori og praksis.

KRISTEN SIONISME ER AVHENGIG AV PALESTINSK TERROR

Kristen sionisme bygger på en fundamentalistisk tolkning av 1.Mos, 12, der det står at Gud har gitt landet til Abrahams ætt. Og den regner 1948 og 1967 som oppfyllelsen av Bibelske profetier som sier at jødene skal få tilbake sitt hjemland (bla.a. Esekiel 36).

Endetidsprofetiene er også svært sentrale. Kapitlene om Gog fra Magog’s krig mot Israel (Esekiel 38-39), og om slaget ved Armageddon (Johannes Åpenbaring 19), omtaler fremtidige kriger mot Israel. Dagens konflikt mellom Israel og Palestina er en slags forsmak på disse fremtidige krigene.

Riktignok skal Israel gå seirende ut av disse krigene, fordi det står i Jes.54,17 at ”Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes.” Men dette er jo en fattigslig trøst, siden Israel uansett blir nødt til å leve i permanent krig.

Og når Palestina er fullstendig kolonisert av bosettere, så vil Jesus komme tilbake.

I dag er det svært vanlig å mene at Muhammed er den falske profet, at antikrist vil være muslim, og at 666 har noe med Islam å gjøre. Les for eksempel Joel Richardsons bok ”Gods War on Terror”, eller James Stone’s bok ”Islamic Apocalypse”.  Slike forfattere bruker Bibelens endetidsprofetier for å beskrive Islam som ond, og for å legitimere Israels krig mot terror.

Hvis islamistisk terrorisme skulle ta slutt, ville vel kristensionistene havne i en eksistensiell krise. Da ville jo Islam ikke lenger være ”antikrist”. Og 666 ville ikke lenger være et islamsk tall. Og Israel ville bli tvunget til å avslutte okkupasjonen av de palestinske områdene.

”Jødenes tilbakevending til landet de fikk av Gud, bekrefter at Armageddon, verdens undergang, er nært forestående. Inntil da må det være krig i Midtøsten. Og fredsarbeid er å motsette seg Guds vilje” skriver forfatter Dag Hoel i en kritisk analyse av kristen sionisme.

Et annet eksempel er hvordan man innen kristen sionisme bruker palestinsk terror som en dårlig unnskyldning for å ”legitimere” den ekstreme tolkning av Abrahams landløfte. Derfor ønsker fanatiske kristne sionister at palestinsk terror bare skal fortsette og fortsette, da de vil jo ikke miste deres dårlige unnskyldning. Det er dermed tydelig at de utkjemper en Orwelliansk kamp mot Palestina, og en Orwelliansk kamp mot Islam.

(I Orwell’s roman 1984 utkjemper jo storebror en krig han ikke har til hensikt å vinne.)

FORÅ SETTE DET VELDIG, VELDIG PÅ SPISSEN

Ved å motsette seg alle de fredsforsøk som har vært foretatt i senere år, så blir den kristne sionismen indirekte ansvarlig for at jøder blir drept i terrorangrep.

Bør jeg gå så langt som til å si at kristensionistisk teologi har jødisk blod på hendene? Selv om en slik uttalelse virker veldig, veldig voldsom, er det likevel littegrann sannhet i den.

Som jeg sa innledningsvis: Vi ser dermed at den kristen sionismen ikke bare motsetter seg enstatsløsningen og tostatsløsningen. Den er også motstander av fred per se.

Er det ikke antisemittisk å nekte israelske jøder å leve i fred?

DEN BRYR SEG MER OM SIONISME ENN OM JØDER

Springer den kristensionistiske ideologien ut fra en genuin omsorg for det jødiske folk? Svaret er nei. Den bryr seg ikke om jøder. Den bryr seg KUN om sionismen.

Vi ser her hvordan kristen sionisme er et brudd på Immanuel Kants Kategoriske Imperativ, som sier: «Du skal alltid handle slik at du betrakter menneskeheten i så vel egen person som hos enhver annen som et formål i seg selv, og aldri bare som et middel.» Ifølge kristen sionisme er ikke jøden et formål i seg selv. Jøden er kun et middel for noe annet, nemlig sionismen.

Det er på tide å minne om Mark 2,27, der det står: ”Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld.»

Så kan man jo da spørre ”Ble sionismen til for jødenes skyld, eller ble jødene til for sionismens skyld?”. De pro-Israelske organisasjonene ser ut til å mene det siste. Dermed har jødene ikke autotelisk verdi (”egenverdi”), kun heterotelisk verdi (”bruksverdi”), ifølge den kristne sionismen.

Man kan kanskje si at kristensionister gir jødene en ikke ubetinget, men betinget kjærlighet. Man kan nok med enda større sikkerhet si at kristensionister gir Israel en betinget kjærlighet. De elsker Israel på betingelse av at Israel okkuperer de palestinske områdene.

Kristen sionisme oppfatter jøder som sjakkbrikker i et politisk spill. Jeg personlig ser på jøder som mennesker med uendelig verdi. Kristensionismen derimot, reduserer jøder til sjakkbrikker i spillet for å ”oppfylle” landløftet og endetidsprofetiene.

HVIS JØDENE NEKTER Å SPILLE ROLLEN DE ER TILDELT

Dersom jødene nekter å spille den rolle de har fått tildelt av Gud i endetiden, så vil den skuffelse dette medfører kunne utløse antisemittisme blant kristensionister.

Synet på Yithzak Rabin forsterker denne bekymringen:

Pat Robertson er kjent for å si at mordet på Rabin var Guds dom fordi Rabin undertegnet Osloavtalen. Og Grant A. Jeffrey gikk så langt som til å belønne morderen Yigal Amir med å la drapet bli forutsagt i en såkalt ”Bibelkode”. ( Se boken ”Guds Egen Signatur”).

Og Kristensionistiske predikanter refererer ofte til Joel 3,6-7, der det står:

”Da skal jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josjafats dal. Der skal Jeg holde dom over dem for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp mitt land.”

Og 1.Mos.12.3 står det: ”Jeg skal velsigne den som velsigner deg, og jeg skal forbanne den som forbanner deg”.

Altså har Herren forbannet de jøder på venstresiden som ønsker en palestinsk stat. Han skal dømme disse jødene fordi de ”delte opp Mitt land”.

Her er nok mye av årsaken til at hele den jødiske venstresiden stemples som ”jødiske selvhatere”. Men dette er jo en stereotyp oppfatning om den jødiske venstresiden.

Her bør en minne om at Martin Luther var ikke antisemitt i starten. Han ble antisemitt etter at de tyske jødene nektet å konvertere til protestantisme. Med andre ord: Han ble antisemitt etter at jødene nektet å spille den rolle Luther hadde tildelt dem. På samme måte kunne eventuelt antisemittismen spre seg blant kristensionister, dersom Israel trekker seg ut av de okkuperte områdene.

Ja, kanskje de aller mest ekstreme kristensionister kommer til å føle seg forpliktet til å straffe jødene?

En ideologisk kjærlighet er en betinget kjærlighet.

DEN KRISTNE SIONISMENS ANTISEMITTISKE UNDERTONER

Erstatningsteologi har antisemittiske undertoner. Det har dessverre også kristen sionisme (selv om de aller fleste kristensionister vet ikke om disse undertonene). Frykten for at antisemittismen kan spre seg blant kristne dersom en Palestinsk stat opprettes, forsterkes av dette faktum.

Jeg takker derfor Frikirken for å ha utarbeidet en teologi som forsøker å unngå begge fallgruvene.

Denne type kritendom anser som sagt jøder som ønsker en palestinsk stat som forrædere, eller som ”jødiske selvhatere”. Dermed blir en stor del av verdens jøder forrædere.

Hal Lindsey, en av de berømte kristensionistene, mente at Israel vil inngå en ”pakt med helvete”. Og når slaget ved Armageddon inntreffer(Åp. 16,16), skal alle de jøder som nekter å bli kristne, bli drept.

Og man må ikke glemme at den kristensionistiske pastoren John Hagee har sagt at Hitler var sendt av Gud:

https://www.youtube.com/watch?v=2Ec-kZGKnQ8  

Den kristne sionismen begrunner dette synet med Jeremia 16. 14-16. i disse versene står det (hentet fra 1930-utgaven):

”Derfor, se, dager skal komme, sier Herren, da det ikke mer skal sies: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt», men: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra landet i nord og fra alle de landene han hadde drevet dem bort til.» Jeg vil føre dem tilbake til deres jord, den som jeg ga til fedrene

Se, jeg sender bud efter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem, og derefter sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene”.

Herren bruker altså muslimske antisemitter som jegere og fiskere, for å jage diaspora-jøder inn i Israel. Hitler hadde samme oppgave. Nok et eksempel på den kristne sionismens antijødiske undertoner.

FOR Å IKKE VÆRE URETTFERDIG

Det ville være både arrogant og urettferdig av meg jeg dersom jeg ikke samtidig hadde rettet den samme kritikken mot den pro-Palestinske ideologien.

Enkelte palestinavenner lovpriser jøder som Noam Chomsky, Ilan Pappe, Avi Shlaim, Neturei Karta etc. kun fordi disse kan utnyttes i kampen mot okkupasjonen. Jøder på venstresiden har altså ikke autotelisk verdi (”egenverdi”). De har kun heterotelisk verdi (”bruksverdi”), ifølge ekstreme Palestinavenner.

Denne farlige tendensen blant Palestinavenner må selvfølgelig motarbeides.

I denne sammenheng er det interessant at Jed Babbin og Herbert London har skrevet en bok med tittelen ”The Orwellian Campaign to Destroy Israel Through the BDS Movement”. Selv om jeg er sterkt uenig i disse forfatternes pro-israelske ståsted, vil jeg likevel tro at denne boken inneholder enkelte gode poeng.

Jeg behandlet forresten lignende temaer i følgende artikkel:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11536397/#post_11536397

KRISTEN SIONISME ER EN LIVSLØGN

Jeg håper ved denne artikkelen å kunne frata kristensionistene den kollektive livsløgn som alle kristensionister lever på. Jeg håper de innser at å stå for kristen sionisme er å gjøre både jødene og Israel en bjørnetjeneste av dimensjoner.

Jeg har sagt mange ganger at jeg er både pro-Israel og pro-Palestina. Jeg ønsker er fredsløsning, ikke bare av hensyn til palestinerne, men også av hensyn til sionistene.

Den ideologiske kjærligheten til jødene må erstattes av en ikke-ideologisk kjærlighet til jødene. LA OSS ALLE HA ET EKTE OG GENUINT ØNSKE OM AT ISRAEL FÅR OPPLEVE EN VARIG FRED. Det ville jo gjøre israelerne overlykkelige!

PS: Jeg sa innledningsvis at artikkelen er ikke ment som en kritikk av kristensionister, kun som en kritikk av denne politiske ideologien. Når jeg enkelte steder likevel høres ut som at jeg retter kritikk mot kristne sionister, er det KUN fordi ellers ville setningene blitt veldig vanskelige å formulere. Her er en interresant artikkel om såkalte ”Bibelkoder”: https://www.christiancourier.com/articles/521-those-bogus-bible-codes

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2105 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1767 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1765 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1260 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1096 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1018 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 973 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 903 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere