Øyvind Schønning

Alder: 37
  RSS

Om Øyvind

Filosofen Sokrates er mitt forbilde!!!

Følgere

Udogmatisk Islamkritikk

Publisert nesten 3 år siden

Kritikken mot Lars Gules skriverier er av og til littegrann overdreven. Selv om jeg er ofte uenig med Gule.

Man kan dele islamkritikere i to grupper:

Gruppe 1: HØYREPOPULISTENE

Denne gruppen består av Hege Storhaug, Fox News, Robert Spencer, Geert Wilders, Marc Gabriel, ……samt flere

Det er forskjeller på disse. Men de har likevel det til felles at de står for den “grove” varianten av islamkritikk, sterkt preget av et slags høyrepopulistisk ”dogme”.

Gruppe 2: UDOGMATISKE KRITIKERNE

Salman Rushdie, Walid al Kubaisi, Jack Nelson Pallmeyer, Lars Gule, Shabana Rehman, FRP’s Mazyar Keshwari…..samt flere. Disse er ofte uenige med hverandre, men de har likevel til felles at de står for en mer nyansert islamkritikk. De har også større kunnskaper om ikke-vestlige lands historie, kultur, språk osv.

Mye av islamisme-forskningen som utgis på Yale University Press, Harvard University Press osv. kan plasseres i gruppe 2.

Selv befinner jeg meg i hovedsak i gruppe 2, selv om jeg er åpen for den første gruppas synspunkter. Jeg har av og til publisert linker til Fox News, og jeg har lest mange bøker skrevet av høyrepopulister.

Jeg skrev en artikkel på Verdidebatt med tittelen ”Lars Gules Pseudovitenskap”. Artikkelen kritiserte Lars Gules klønete fremstilling av hvordan radikalisering av muslimske tenåringer foregår.

Men hvis man leser artikkelen nøye, vil man se at jeg har ikke bare negativt å si om Lars Gules forfatterskap:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11658500-lars-gules-pseudovitenskap

For eksempel i dette sitatet: ” Forsiktig islamkritikk har den fordelen at det vil være lettere å overtale muslimer til å lese den. Man kan ikke overtale muslimer til å lese den aller groveste islamkritikken. Men man har større sjanser for å lykkes dersom man forsøker å overtale dem til å lese forsiktige islamkritikere.

Den jernharde islamkritikken er derfor USTRATEGISK. Den kan imponere øvrige islamkritikere, men den ignoreres av den egentlige målgruppen: muslimene.”

 NESTEKJÆRLIGHET, BERGPREKEN & FRANS AV ASSISSI

Den en smule nedtonede islamkritikken er mer i tråd med nestekjærlighetsbudet, slik det utrykkes i 1.Korinterbrev 13, Bergprekenen, og Frans av Assissis Bønn. Dette sier jeg selv om jeg er agnostiker, og stiller meg kritisk til enkelte sider ved kristen lære.

Sterer fra 1.Kor 13:

”Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
          

Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget,
 er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
          
Den gleder seg ikke over urett,
men har sin glede i sannheten.
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.”
          

GULES ISLAMKRITIKK

Lars Gule skrev forordet til Ibn Warraqs klassiker ”Hvorfor Jeg Ikke er Muslim”. Han skrev også et kapittel i boken ”Islamisme: Ideologi og Trussel”, sammen med en del øvrige islamkritikere.

Her følger sitater fra et intervju med Dag og Tid den 8. November 2003, altså for 15 år siden. Artikkelen er tilgjengelig i Dag og Tids arkiv: http://old.dagogtid.no/arkiv/2003/45/islam/

”Hos Lars Gule, leiar i Humanetisk forbund og tidlegare Midtausten-forskar, får derimot Walid al-Kubaisi støtte. Gule har skrive føreordet i den sterkt islamkritiske boka Hvorfor jeg ikke er muslim.

 

– Norske forskarar har ikkje gjort nok for å setje kritisk lys på negative sider av islam, som legitimeringa av kvinneundertrykking, og av straffemetodar som amputasjon, pisking og steining. Det er høgst legitimt å spørje i kva grad islam medverkar til mangel på demokrati eller respekt for menneskerettar, seier Gule.
– Forskarar finn fort politiske, økonomiske eller sosiale forklaringar, men det hindrar ikkje at religionen òg kan vere ei sjølvstendig årsak. Dei fleste islamforskarane har lagt for lite vekt på dette.
– Kva skulle i så fall det kome av?
– Det er velmeinande, men misforståtte forsøk på å prøve å hindre islamfrykt i opinionen. Det er prisverdig, men det har gått for langt. Arenaen for kritikk blir dermed overlaten til dei mest framandfiendslege, seier Gule.

 

– Eg har vore islam- og midtaustenforskar i over 20 år, og opplevd dette sjølv: Ein blir fascinert av studieobjektet sitt, og tett knytt til det ein studerer. Ein får for lite kritisk distanse til feltet, og blir meir tilbøyeleg til å bortforklare det som skjer. Slik var eg òg.
Lars Gule legg likevel vekt på kunnskapen til islamforskarane.
– Dei har ein god del å bidra med, men dei må ikkje gløyme å stille kritiske spørsmål. Kvifor skriv ikkje islamforskarane artiklar som presenterer dei forferdelege sidene ved islamske samfunn, og drøftar islam si rolle som årsak, spør Lars Gule.”

 

Gule har i ett enkelt tilfelle forsvart høyrevridde Document.no sitt synspunkt angående en bestemt politisk sak: https://www.document.no/2014/05/13/overraskende-stotte-til-documents-pst-kritikk/

 

En ikke så verst artikkel kalt ”Islams Elendighet” kan leses her. Artikkelen er fra 2008: https://larsgule.wordpress.com/islamkritikk/islams-elendighet/

 

Gule forsvarte på Verdidebatt for ikke lenge siden å styrke undervisning i Jødedom i videregående skole. Han begrunnet dette med at det vil motvirke jødehat. Og selvfølgelig har Gule rett. 

 

FORTSETT Å KRITISER ISLAM

Jeg står fortsatt for den kritikken jeg rettet mot Gules skriverier i min artikkel ”Lars Gules Pseudovitenskap”. Men Gule har også visse gode poeng.

Koranen er en brutal bok. Allah er en tyrann. Og profeten Muhammed var en krigsforbryter.  I sura 9.5 står det:

"And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful."

Slike sitater skaper monstre. Og  monstre som Boko Haram, Al Qaeda, Hamas, Hizbollah, IS osv. er en konsekvens av de brutale sitater i Koranen. 

 

Gå til innlegget

Allah Hater Polyteisme

Publisert nesten 3 år siden

Allahs dømmende karakter, samt hans helvetestrusler, skaper en forakt i islamistens underbevisthet. Dette er en religionspsykologisk forklaring på hvordan radikaliseringen foregår.

SHIRK (AVGUDSDYRKELSE)

Islam kjennetegnes av en absolutt og konsekvent monoteisme. En monoteisme med stor M. Og den éne gud har navn som Dommeren, Han som tar liv, Hevneren, Han som skader etc. Disse navnene er blant Allahs 99 ”vakreste” navn, selv om de er alt annet enn vakre.

Det arabiske begrepet Shirk betyr avgudsdyrkelse, en av islams dødssynder. Slik defineres shirk i Encyclopaedia Britannica:

“Shirk, (Arabic: “making a partner [of someone]”), in Islām, idolatry, polytheism, and the association of God with other deities.

The Qurʾān (Islāmic scripture) stresses in many verses that God does not share his powers with any partner (sharīk). It warns those who believe their idols will intercede for them that they, together with the idols, will become fuel for hellfire on the Day of Judgment (21:98).“

I det ovenfor nevnte Koransitatet står det: «Dere og det dere tjente fremfor Gud, skal bli helvetes brensel! Dit skal dere stige ned.» Skillet mellom de som tror på den éne gud, og de vantro, forårsaker en ”Oss vs. Dem” holdning i den strenge muslimens underbevissthet. Dette er fundamentalismens psykologi.

Og man får best utnytte av resten av artikkelen dersom den leses med psykologien i bakhodet.

MUHAMMED VAR INGEN GANDHI

Ifølge ateismen og agnostisismen burde vi kritisere alle de store religionene, fordi det finnes fundamentalistiske varianter av alle verdensreligioner. Samtidig bør vi huske på at det aldri har forekommet hellige kriger i Bahai-religionens historie. Det ville også være helt utenkelig å skulle benytte Gandhismen for å legitimere terror.

Det er derfor store forskjeller religionene imellom; Noen har en høy terskel for religiøs antipati, mens andre har en lav terskel for religiøs antipati. Enhver religions dogmer bestemmer hvorvidt det er enkelt for fanatikere å utnytte dogmene, eller vanskelig for fanatikere å utnytte dogmene.

Derfor blir det galt å sette alle religioner i samme bås ved å si ”Alle religioner kan utvikle fanatisme”. Det overveldende flertall av muslimer er ikke islamister. Likevel er Koranen mye mer brutal enn mange av de andre religionenes hellige bøker.

Begrepet ”fattigdom skaper terror” begår derfor den feilen at det kun ser på ytre omstendigheter, og ignorerer en religions dogmer, for å forklare fanatisme. Det finnes både Bahaier og Gandhi-tilhengere som lever i ekstrem fattigdom. Altså lever de under samme kår som mange islamister, uten å spre religiøs forakt. Iranske bahaier opplever til og med brutal undertrykkelse, uten å rope om hevn.

PLATONS ARVTAGER OM ISLAM

Ibn Warraq’s bestselger ”Hvorfor Jeg Ikke er Muslim” regnes som en av de aller beste islamkritiste bøker noensinne. Den inneholder sitater av mange viktige filosofer, blant andre 1800-talls filosofen Arthur Schopenhauer. Han var svært kritisk til monoteisme. Man bør ha begrepet shirk i bakhodet når man leser følgende Schopenhauer-sitat:

[Korstogenes mål var]……å erobre graven til han som forkynte kjærlighet, toleranse og tålmodighet. Tenk på den grusomme fordrivelsen og utryddelsen av maurere og jøder i Spania, på blodbadene, inkvisisjonene og annen rettsforfølgelse av kjettere, og tenk også på Muhammedanernes fryktelige erobringer på tre kontinenter…..

La oss særlig ikke glemme India….der først muhammedanerne og deretter de kristne, med villskap og grusomhet, angrep dem som fulgte menneskehetens hellige og opprinnelige religion. Den høyst beklagelige, vilkårlige og hensynsløse ødeleggelsen og skjendingen av gamle templer og bilder, viser oss den dag i dag spor av muhammedanernes monoteistiske villskap, som ble praktisert av Mahmud av Ghazni, og ned til brodermorderen Aurangzeb."

(to hellige krigere fra henholdsvis det 11. århundre og det 17. århundre. Red.anm).

"Intoleranse er noe som bare kjennetegner monoteismen. En eneste Gud er av naturen en sjalu gud som ikke vil tillate en annens eksistens. Polyteistiske guder er derimot tolerante av natur. De lever og lar leve. De tolererer for det første gladelig sine kolleger, gudene i samme religion, og denne toleransen blir deretter utvidet til å gjelde for fremmede guder, som følgelig blir tatt vennlig imot og deretter i noen tilfeller innrømmet like rettigheter. Et eksempel på dette ser vi hos romerne, som gjerne tok imot og respekterte frygiske, egyptiske og andre fremmede guder.

Det er altså bare de monoteistiske religionene som kan oppvise religionskriger, religiøse forfølgelser, rettforfølgelse av kjettere samt ikonoklasme, ødeleggelse av bildene av fremmede guder, rasering av indiske templer og egyptiske statuer som hadde sett på solen i tre tusen år; alt dette fordi deres sjalu Gud hadde sagt ”Du skal ikke lage deg noe gudebilde”….

Historien gjentar seg. I de siste to årene har IS rasert Syrias kulturskatter fra før-islamsk tid. Fordi Allah tolererer ikke avguder.

Schopenhauers tekst har visse gode poeng, selv om han dessverre fremstilte polyteisme på en altfor glansbilde-aktig måte. Her er min kritikk av hinduismen:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11671394-hinduismens-skyggeside

Leser man Schopenhauers tekst nøye, ser man at han sannsynligvis hadde et mye bedre inntrykk av Jesus enn av Muhammed. Dette fordi Jesus omtales som ”han som forkynte kjærlighet, toleranse og tålmodighet.” Også Sam Harris og Jørgen Sandemose mener at kristendommen er mye mer tolerant enn Islam. I den siste tiden har til og med Richard Dawkins innrømmet dette! http://www.christiantoday.com/article/richard.dawkins.says.christianity.is.worlds.best.defence.against.radical.islam/76416.htm

Det er synd at jeg ikke har lest Salman Rushdies klassiker ”Sataniske Vers”. Denne romanen harselerer jo med islams monoteisme. Tittelen henspiller på en obskur del av Hadith-litteraturen der Muhammed midlertidig lot seg lure av djevelen til å godta avgudsdyrkelse: https://www.wikiwand.com/en/The_Satanic_Verses

MONOTEISTISK JIHAD 

I sura 9,5 (sverdverset) står det:

” And when the sacred months have passed, then kill the polytheists wherever you find them and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush. But if they should repent, establish prayer, and give zakah, let them [go] on their way. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.”

Ordet ”polytheists” har jeg markert med fet skrift, for å understreke at jihad er tett forbundet med monoteismen. Det er irriterende at islamkritikere så ofte siterer sverdverset uten å nevne det monoteistiske aspekt ved dette verset.

Implisitt i monoteismen ligger også det syn at polyteister havner i helvete. Koranen inneholder svært konkrete beskrivelser av torturen i helvete. Følgende står i sura 4:56

“Those who disbelieve Our revelations, We shall expose them to the Fire. As often as their skins are consumed We shall exchange them for fresh skins that they may taste the torment Lo! Allah is ever Mighty, Wise”

Dette bidrar til å eskalere konflikten mellom Pakistan og India. Særlig fordi Hinduismens polyteisme kanskje kan minne om den polyteistiske religion som ble praktisert på den arabiske halvøy før Muhammeds tid.

Monoteismen preger også det islamske syn på jødedom og kristendom. Jødene venter på Messias, og dette anses som et kompromiss med polyteisme. (Og så vidt jeg vet avviker Kabbalah fra monoteisme). Det finnes derfor nesten ingen jøder igjen i arabiske land. Det har foregått en etnisk rensning, aller mest etter 1967.

Den kristne treenighetslæren medfører at kristendommen anses som polyteistisk. Dette forklarer grusomhetene utført mot kristne i Syria og Irak. De katolske og ortodokse helgener er antagelig også noe av grunnen til at Kristendommen beskyldes for polyteisme.

Alle må fordømme det jødehat og kristenhat som kjennetegner den puritanske varianten islam. For puritansk islam er folkemordets religion.

Disse synspunkter om polyteismen bekreftes i noen grad av denne artikkelen i Oxford Islamic Studies Online. (Selv om siste setning benytter begrepet ”reformist” på en merkelig måte):

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1869

AVSLUTNING

Jeg vet nesten ingenting om religionspsykologi, og dette forklarer hvorfor artikkelen mangler dette fagets fremmedord.  Mine gamle artikler om temaet handlet mest om Koranens helvete, men denne artikkelen dreier seg mest om den strenge monoteismen.   Kan evt. publisere link til en gammel artikkel om helvete i kommentarfeltet.

Koranens monoteisme innebærer at Allah ikke bare er egoistisk, men til og med stormannsgal. Han tolererer ikke andre guder. Schopenhauers kritikk av Allah er derfor fantastisk godt skrevet.

Gå til innlegget

Støtt Ayaan Hirsi Alis Reformasjon

Publisert rundt 3 år siden

Den somaliske islamkritikeren har rett. Det er en utopi å få mer enn 1 milliard muslimer til å vende islam ryggen. Hvis vi har slike målsetninger, vil vi aldri greie å beseire islamismen. Det er en smule mer oppnåelig å reformere islam.

Jihad-organisasjoner må beseires med militær makt. Det trengs en klok militærstrategi utarbeidet av eksperter som kjenner terrenget i Midtøsten, og som har lest Sun Tzu’s ”The Art Of War” (En klassiker fra antikkens Kina). Med andre ord, Pentagons katastrofale strategi må unngås.

Over til noe helt annet:

Er det mulig å overtale en milliard muslimer til å vende islam ryggen? Skulle så gjerne ønske at svaret hadde vært ja. I facebook-æraen kan islamkritikk fort bli lest av et enormt antall mennesker. Og jeg har stor respekt for alle muslimer som vender islam ryggen. Så mange som mulig bør vende islam ryggen, enten til fordel for agnostisime, ateisme, bahai, buddhisme, eller kristendom (ikke konservativ kristendom!)

Likevel er nok oss islamkritikere nødt til å innrømme, noe motvillig, at dette er en utopi. Og grunnen til at så mange berømte islamkritikere aldri sier noe som helst om hva som skal oppnås på lang sikt, er at de ville bli nødt til å innrømme at de har utopiske målsetninger.

I de muslimske regioner som praktiserer sharialoven, ville det være selvmord å forlate islam. I vesten er det heller ikke helt 100% risikofritt. I slike tilfeller kan vi i beste fall overtale muslimer til å bli hemmelige agnostikere, eller hemmelige kristne…..etc.

Dessuten er det liten vits i å skulle overtale de aller mest liberale muslimer til å forlate sin tro, fordi det ultraliberale islam er helt problemfritt.

AYAAN HIRSI ALI

Realpolitik er dermed nødvendig for å kunne skifte ut utopier med oppnåelige målsetninger. Man bør tenke pragmatisk, opportunistisk og fleksibelt.

For å unngå utopier har Ayaan Hirsi Ali satt seg fore å reformere islam, da å fornye islamsk teologi virker mer oppnåelig enn å trylle den vekk. Hirsi Ali sin bok kan ligne en del på Irsjad Manjis anbefalelsesverdige bestselger ”Hva er Galt med Islam?”.

https://books.google.no/books?id=dGoOBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Ayaan+Hirsi+Ali%22&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwiLivLU_qPRAhVFCiwKHThIBCQQ6AEITTAE#v=onepage&q&f=false

Boken har fått blandet mottagelse fra islamkritisk hold. Følgende innvendinger er forfattet av Peder Jensen (alias Fjordman), som er populær på FRP’s ytterfløy:

http://gatesofvienna.net/2015/04/is-an-islamic-reformation-possible/

Et viktig resonnement i Peder Jensens artikkel, (og i hans tidligere artikler om temaet), er som følger:

Man kan hevde at islam er allerede reformert, dessverre. Hassan al-Banna, Sayyid Qutb og Mawdudi skapte den moderne salafismen. De gravde frem de aller, aller mest groteske sitater i de enorme hadith-samlingene. Koranen ble tolket i lys av en særdeles streng variant av naskh: Det prinsipp som sier at de groteske åpenbaringer fra Medina kansellerer de hyggelige åpenbaringer fra Mekka.

Naskh bygger på sura 2:106, der det står:

None of Our revelations do We abrogate or cause to be forgotten, but We substitute something better or similar: Knowest thou not that God hath power over all things? (2:106)

Peder Jensenss innvending er slettes ikke så dum. Forfattere med synspunkter som grenser mot det vanvittige, kan i sjeldne tilfeller ha noen få gode poeng.  Fjordmans er en av disse. Det vet jeg, fordi jeg har lest hans bok ”Vitne til Vanvidd”.

DOBBELTMORALSK YTRE VENSTRE FLØY

Mange venstrevridde er forbanna på Fjordman, men anser Gilad Atzmon’s tordentaler mot jødisk kultur som uproblematiske. Om venstreradikale blir sinte eller ei avhenger av om man lefler med politisk korrekt rasisme (slik Atzmon gjør), eller politisk ukorrekt rasisme (slik Fjordman gjør). Denne dobbeltmoral viser hvor fariseisk ytre venstre fløy faktisk er.

Likevel har Fjordmans univers visse ikke helt uproblematiske sider: Han tror dessverre på et manikeisk verdensbilde. Hans stereotypier om arabere har sterke innslag av overgeneralisering. Disse stereotypier kan også ramme kristne arabere, pga. den uskrevne høyrepopulistiske regel som sier: ”Alle mørkhudete er muslimer inntil motsatte er bevist”.

Fjordmans fremstilling av arabere ligner veldig mye på Gilad Atzmon’s fremstilling av jøder. Tro det eller ei, til og med Vedbjørn Selbekk har jo kritisert Fjordman.

EDIP YUKSEL’S LIBERALE KORAN-OVERSETTELSE

For å reformere islam kan Edip Yuksels særdeles liberale koranoversettelse være til god nytte. Som dere kan se på første side, har islamkritikere som Daniel Pipes og Irshad Manji anbefalt denne oversettelsen. Det har forresten også en lang rekke muslimske teologer gjort:

http://www.studyquran.org/resources/Quran_Reformist_Translation.pdf

Det er underlig at Hege Storhaug ikke har anbefalt denne oversettelsen, fordi den langt på vei tilfredsstiller hennes krav om en sensurert Koran.

I sin anbefaling av denne oversettelsen skriver Daniel Pipes:

"I am not a Qurâan scholar and therefore am not in a position to judge the accuracy of your translation, and especially not the revisionist understandings of some controversial ayats. But I can say that the effort you and your colleagues have undertaken is very much in keeping with my sense of the process of modernization that the Qurâan itself and the Islamic religion more broadly must undergo. As such, I salute your work and hope it will be published and extensively discussed both in the United States and abroad."

NYTOLKNING AV NASKH

Edip Yuksels kjernebudskap er at koranen er evig og uforanderlig, og derfor er naskh vranglære. Yuksel mener også at Hadith-litteraturen er totalt irrelevant, fordi den er skrevet såpass lenge etter profetens død at innholdet umulig kan stamme fra profeten.

Slik oversetter Yuksel det overfor nevnte sura 2.106:

We do not duplicate (or abrogate) any sign or cause it to be forgotten, unless we produce a better, or at least an equal one. Do you not know that God is Omnipotent?

Ifølge Yuksel betyr ikke dette koransitat at de sene Medina-versene kansellerer de tidlige Mekka-versene. Det betyr bare at Koranen kansellerer tidligere åpenbarte bøker (Nye Testamentet, Gamle Testamentet). Det samme hevder Ahmadiyyah-retningen, visse greiner av shia-islam, samt en god del liberale lærde.

Dermed er Koranens positive utsagn om jøder, kristne og zoroastrier langtifra kansellert. De gjelder fortsatt i dag, og de har vært gyldige gjennom hele islams 1.400-årige historie. Zoroastrier, jøder og kristne er ”Bokens Folk” ifølge Edip Yuksel.

Man kan innvende at denne ultraliberale Koranen likevel mislykkes i å etterligne det Nye Testamentets vakreste vers om nestekjærlighet, for eksempel Bergprekenen og 1. Korinterne 13. Den er ikke engang i nærheten, for å si det veldig mildt! Likevel er den mye bedre enn de middelalderske oversettelser som benyttes av Mullaher og mørkemenn.

Journalisten Muqtedar Khan er blant Amerikas mest liberale muslimske kjendiser. Khan forsvarer lesbiske og homofiles rett til å gifte seg. Dessverre bruker Khan tøysebegrepet ”islamofobi”, men vi kan vel ikke sette skyhøye krav heller.

Muslimske land plikter alle som en å godkjenne lesbiske og homofile ekteskap. Vesten må presse muslimske regjeringer til å ikke begå menneskerettighetsbrudd mot homofile. http://america.aljazeera.com/opinions/2015/7/american-muslims-should-welcome-same-sex-marriage-ruling.html

BERNARD LEWIS OM ISLAMS HISTORIE

Mange islamkritikere anvender en selektiv lesning islams 1.400 år lange historie, da de kun fokuserer ene og alene på de krigerske perioder. Dette er å lese islams historie med sjumilsstøvler. Den selektive lesning av Islams historie kan få Hirsi Alis reformprosjekt til å virke håpløst. 

Islamkritiske Bernard Lewis korrigerer denne feilen i boken ”What Went Wrong”. Man bør ikke glemme middelalderens tolerante muslimske Spania. Bokomslaget (som forresten kan sees i fullscreen) demonstrerer vel den klisjeen som sier ”Et bilde kan si mer enn tusen ord”: https://www.wikiwand.com/en/What_Went_Wrong%3F

Det finnes forskere som gjør den samme feilen angående kristendommens historie. Disse fremstiller kristendommens historie som 2000 års kontinuerlig jødehat. Dette er å lese kristendommens historie med sjumilsstøvler, fordi da ignorerer man kristendommens filo-semittiske epoker, særlig i tidlig middelalder.

DEBATTEN ER ABSTRAKT, IKKE KONKRET

Debatten om islam kan reformeres eller ikke, befinner seg på et abstrakt nivå, og har uansett ingen konkrete politiske konsekvenser. Det er fullt mulig hevde at islam er reformerbar, og samtidig forsvare bruk av militær makt mot jihadister. For å sette det veldig på spissen, kan man si at denne diskursen befinner seg i ”Platons ideverden”. Vi kan dermed like gjerne velge Hirsi Alis ståsted.

KONKLUSJON

Hvem har så rett, Fjordman eller Ayyan Hirsi Ali? Etter å ha veid begges argumenter på vektskålen, har jeg konkludert med at svaret er Hirsi Ali.

Jeg tør å innrømme at Fjordman kan en sjelden gang har noen få gode poeng, Fordi jeg er uenig i Lars Gules kritikk av høyrepopulisme. Men jeg misliker at Fjordman stikker kjepper i hjulene for å stanse Hirsi Alis reformprosjekt. Hans postulater preges av en trangsynt, endimensjonal rigiditet. Fjordmans ufleksible sneversynthet er nok grunnen til at han er såpass populær blant de aller mest konservative kristenfundamentalister.

Fjordman ignorerer totalt Edip Yuksels oversettelse, og han ignorerer Muqtedar Khans og lignende forfatteres synspunkter. Dessuten ignorerer han Bernard Lewis historieskriving. Som om ikke det var nok, later han som om Ahmadiyyah-teologien ikke eksisterer.

Og Fjordman står ikke for realpolitik. Han setter særdeles utopiske målsetninger. Selv om Hirsi Alis reformasjon sikkert kan virke utopisk, er den ikke på langt nær såpass utopisk som Fjordmans målsetninger.

Islamkritikk er livsnødvendig for menneskehetens fremtid. Men den bør helst ikke bli altfor rigid. Ayaan Hirsi Ali fortjener applaus for hennes nyeste bok, fordi den tilføyer debatten nyanser.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2167 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1794 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1289 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1205 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1111 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 911 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere