Øyvind Håbrekke

Alder: 48
  RSS

Om Øyvind

Faglig leder i tankesmien Skaperkraft.

Idealist.
(Var stortingsrepresentant for KrF i perioden 1.10.2009-1.10.2013. Innlegg fra denne perioden er skrevet i egenskap av dette).

Følgere

Ledsagernes ensidige oppdrag

Publisert rundt 2 måneder siden - 492 visninger

Det inngår i ledsagernes oppdrag å bare snakke med den ene siden i den konfliktsituasjonen man til daglig arbeider i. Da er det fortsatt grunn til å spørre om disse kirkelige organisasjonene er tjent med å gi ledsagerne oppdraget om å være foredragsholdere, skribenter og viktige kirkelige stemmer hva gjelder denne konflikten.

Ledsagernes ensidige oppdrag

Jeg takker Mellomkirkelig Råd, KFUK-KFUM Global, Norges Kristne Råd og KN for svaret på mine synspunkter om ledsagerprogrammet.

Jeg viste i mitt innlegg til at det ligger i ledsagernes oppdrag at de ikke skulle ha kontakt med israelere. «Dette må bero på en misforståelse», svarer de fire.

Nei, dette beror ikke på en misforståelse. Svarinnlegget bekrefter også bildet av et program der ledsagerne ikke har kontakt med israelere i den aktuelle konfliktsituasjonen de arbeider i.

Slik også jeg beskrev, er kontakten i all hovedsak begrenset til israelere som er uenige i okkupasjonen og regjeringens politikk.

Jeg har fått opplyst at det i ledsagernes sikkerhetsmanual heter: «Do not approach or interact with settlers.» I et ellers grundig tilsvar fra organisasjonene mener jeg dette burde vært bedre belyst.

Mange israelere støtter de omstridte sikkerhetstiltakene fordi de med rette lever i frykt for blind vold og terror fra palestinsk side, med aktiv spredning av jødehat som bakteppe.

Man kan være enig eller uenig i de mange posisjonene på begge sider. Men uten å forstå dynamikken mellom sikkerhetstiltak og terror er det også vanskelig å kunne formidle en flerfarget historie om en konflikt med flere sider.

«Det er med hensikt at ledsagere i størst mulig grad eksponeres for den palestinske siden, siden ledsagelse av palestinere som lider under okkupasjonen er selve essensen i EAPPI», skriver de fire organisasjonene.

Da er det vel også åpenbart at ledsagerne vender hjem med erfaringer og sterke inntrykk fra èn side, mens de verken har fått oppleve eller lytte til de andre historiene.

Jeg er enig i at tilstedeværelse og rapportering er viktig. Mange palestinere lever under urimelige forhold, forårsaket av unødig belastende og for strenge israelske sikkerhetstiltak.

Jeg slutter meg til Erling Rimehaugs refleksjoner (VL23.11) om verdien av ulike møter med ulike stemmer i denne betente konflikten.

Organisasjonene viser til at de verken ber ledsagerne «karakterisere eller fremstå som politiske analytikere, men å være faktabasert og fokusere på hva de har sett.» Når man ber ledsagerne nå ut i offentligheten med artikler og foredrag, så tillater jeg meg å antyde at dette kanskje er noe naivt.

Jeg stiller spørsmål ved om oppdraget og tjenesten har funnet en hensiktsmessig form, særlig hva gjelder kontakt som gir ulike perspektiver.

Det inngår i ledsagernes oppdrag å bare snakke med den ene siden i den konfliktsituasjonen man til daglig arbeider i. Da er det fortsatt grunn til å spørre om disse kirkelige organisasjonene er tjent med å gi ledsagerne oppdraget om å være foredragsholdere, skribenter og viktige kirkelige stemmer hva gjelder denne konflikten.

 

Gå til innlegget

Ledsagere som ikke lytter

Publisert 2 måneder siden - 2563 visninger

Når Beate Irene Lerdahl sammenlikner dagens Israel med nazistene før Holocaust er det skremmende historieløst. Er den ensidige kildetilgangen i ledsagerprogrammet et godt utgangspunkt for de kirkelige stemmene i det offentlige ordskiftet? Er det en god basis for informasjonsarbeidet i norske menigheter og organisasjoner?

Det er god grunn til å øke det internasjonale presset på den israelske regjeringen for deres manglende bidrag til fred, og å kritisere den behandlingen mange palestinere nå utsettes for. Men når prest Beate Lerdahl sammenlikner dette med hva jødene ble utsatt for før Holocaust, så vitner det om skremmende historieløshet.

Ervin Kohn, leder i Det Mosaiske Trossamfunn, påpeker også dette i klare ordelag.

Lerdahl sammenlikninger (VL 16.11.17) den israelske regjeringen med nazistene, og hun går langt i å ansvarliggjøre jødene som gruppe for den israelske regjeringens politikk.

Hennes uttalelse om sammenhengen mellom Israels politikk og årsaken til antisemittisme er også svært ubeskyttet og uklok.

Vi kan håpe at uttalelsene skyldes mangel på kunnskap.

Lerdahl viser til sine erfaringer som deltaker i ledsagerprogrammet til Kirkenes Verdensråd. Den norske kirke og mange av våre store kirkelige organisasjoner er aktive partnere.

For tre år siden fikk jeg anledning til å bli kjent med ledsagerprogrammet gjennom en studiereise i Israel og Palestina.

Ledsagernes oppgave er å være tilstede i de palestinske områdene, observere og rapportere om overgrep. Tilstedeværelsen i seg selv kan bidra til at overgrep og trakassering reduseres, og det er av stor betydning at slike forhold blir rapportert til FN og andre internasjonale organisasjoner.

Flere av ledsagerne jeg møtte kunne imidlertid fortelle at det lå i deres oppdrag at de kun skulle ha kontakt med palestinere. De skulle ikke snakke med israelere.

Den eneste kontakten ledsagerne har med israelere er gjennom enkelte definerte aktiviteter hvor ledsagerprogrammet samarbeider med den israelske fredsbevegelsen, altså utelukkende grupper som er uenig med den israelske statens politikk.

Følgelig går mange av ledsagerne gjennom det flere måneder lange oppholdet uten kontakt med israelere i det lokalsamfunnet og i den konfliktsituasjonen de til daglig arbeider i.

Enkelte steder er situasjonen så spent at man kan forstå behovet for strenge regler om hvem man kan ha kontakt med når man er i operativ tjeneste. Jeg stiller likevel spørsmål ved om ledsagerprogrammet har funnet en tillitvekkende form på sine arbeidsinstrukser.

Deltakerne går gjennom et flere dager langt forberedelseskurs før oppdraget. Hvorvidt dette kurset er preget av den samme ubalansen kjenner jeg ikke til.

Ledsagernes oppdrag begrenser seg imidlertid ikke til å observere. Ledsagerne skal publisere artikler og ha «kontakt med norske medier slik at de kan fortelle hva de er vitne til.» På Kirkens Nødhjelp sine sider kan vi videre lese at ledsagerne tilbake i Norge er «forpliktet til å holde foredrag og drive annen informasjonsvirksomhet om oppholdet.»

Disse bidragene ser vi også jevnlig i norske medier og andre fora. Lerdahls bidrag er bare et av mange.

Hvor godt egnet er ledsagerne til å drive god informasjonsvirksomhet i norske menigheter og organisasjoner?

Øyenvitneskildringer er viktige. Det er fortolkningene også. Er det en slik ensidig kildetilgang som skal prege de kirkelige stemmene i det offentlige ordskiftet?

Det ville glede meg om de kirkelige organisasjonene som står bak programmet ville orientere om hvilke premisser som legges til grunn for ledsagernes arbeid både i felten og hjemme i Norge.

Dersom organisasjonene har utfyllende informasjon som kan berolige vil det være bra.

Ledsagernes tilstedeværelse er viktig. Men jeg stiller spørsmål ved om ledsagerne er godt egnet som opinionsdannere når de kommer tilbake.

Med de arbeidsbetingelsene som er definert, og med informasjon og medieopptredener som del av oppdraget, bør organisasjonene stille spørsmål ved om de gjennom dette programmet gir gode bidrag til et troverdig og bredt folkelig engasjement.

Gå til innlegget

Ny tid krever nye kart

Publisert 4 måneder siden - 1437 visninger

KrF kan bare vinne valg ved å vise stolthet over sitt særpreg.

Diskusjoner om KrFs strategi og profil ender ofte i en tautrekking mellom en konservativ og en mer liberal retning, eller i en drakamp om samarbeid til høyre eller venstre.

Nå bør samtalene heve seg over slike akser og basere strategien på noen felles erkjennelser.

Først bør man knuse tre myter som ligger forankret i partiapparatets kultur og tenkning.

Myte 1: Et sterkere særpreg gir et mer konservativt og smalt parti

Myte 2: Kjernevelgere vil ha kjernesakene. De brede velgergruppene vil ha «brede saker»

Myte 3: For å vokse må partiet gjennom en fornyelsesprosess

Særpreg

Det er bare èn grunn til å stemme på et parti: At det er annerledes enn andre partier. Uten særpreg – ingen eksistensberettigelse.

Man trenger null studiepoeng i markedsføring og begrenset politisk erfaring for å se at et parti lever av sitt særpreg. Likevel har det bredt seg en underlig oppfatning av at særpreg er en slags trussel mot bred appell.

Uavhengig av om man definerer seg som av de mer liberale eller konservative i partiets organisasjon, så må man faktisk være med å definere et særpreg som partiet kan gå til valg på.

Myte 1 fremstår også i den speilvendte utgaven: For å vokse må partiet bli mer likt andre partier.

Kristendemokratisk ideologi forutsetter engasjement langs hele bredden av politiske tema som klima og internasjonal rettferdighet, bosetting og næringsutvikling i alle deler av landet, skolepolitikk og eldreomsorg.

Det er imidlertid ikke nok å være flinkere enn andre partier på de samme sakene. Å vinne valg krever at særpreget ikke minimeres, men fremheves.

Velgerne vil ha kjernesakene

Før VGs oppslag i olsokhelgen var det kanskje få som ville gjettet at kristne verdier skulle bli et av de store temaene i valgkampen. Det har likevel over tid skjedd en endring i retning av at vår kristne kulturforankring har blitt stadig viktigere for stadig flere.

Det har vært til å ta og føle på lenge. Man kan si det er et mysterium at partiet ikke virket forberedt på dette. Jeg tror de nevnte mytene har medvirket til at man over noen år ikke har truffet med strategien og klart å utnytte disse strømningene.

Man var forberedt på trygge kjernevelgere med å gjenta budskapet om de kristne verdiene. Man var ikke forberedt på en bredere samfunnsdebatt om vår kristne kulturtradisjon.

Filmene om k-en var meget gode, men plasserte oss ikke inn i konfliktlinjer og debatt.

Det er en ny tid. Man må glemme gamle kart og analyser av målgrupper fra 10 og 20 år tilbake.

I den grad det fortsatt skulle finnes noe som heter «kjernevelgere» så er de opptatt av mange saker. Brede velgergrupper er opptatt av K-en.

Stortinget skal det neste året ta stilling om eggdonasjon skal tillates, som innebærer at barn ikke lenger har èn mamma men at morskap deles opp i genetisk mor og fødemor. Når fosterdiagnostikken utvikles og eutanasidebatten kommer, er det her kampen om forskjells-Norge står. Hvis likeverdet ikke gjelder alle, gjelder det til sist for ingen. Det angås oss alle, og mange velgere er urolige.

Familien som institusjon er under et enormt press. Det gjelder forslag om lengre skoledager, massiv stigmatisering og problematisering av hjemmetid med små barn under tre år, staten skal definere et halvt år av foreldrepermisjonen. Hjemmetid er blitt årsaken både til drop-out, uførhet og radikalisering. Kontantstøtten er her bare en enkeltsak som sammen med andre saker må underbygge et større ideologisk oppgjør fra KrFs side.

Uttrykk som «brede saker» og «smale saker» bør ut av KrF-vokabularet.

Hvordan sakene formidles skal selvsagt diskuteres. Her må partiet alltid utfordre seg selv til å utvikle begreper og spørsmål som sympatisører av ulike kulører kan nikke til.

Alle saker, uansett saksfelt, kan formidles med bred og smal appell. Det er det ordvalgene som avgjør. Slik MDG må veie sine ord for å vurdere om de skal appellere til en liten gruppe opposisjonelle miljøentusiaster, eller nå et bredere lag av mennesker med engasjement for skaperverket.

Jobben som nå skal gjøres handler om å bruke tid på ideologi og god kommunikasjon.

Partilederen var på valgnatten krystallklar i å tilbakevise påstander om at samarbeidsdiskusjonen er en kamp om partiets sjel. Vi må ha kjennskap til egen identitet for å være trygg i møte med andre kulturer, sier vi når vi argumenterer for K-en i skolen. Kanskje bør vi si det samme til oss selv.

For uavhengig av hvem man samarbeider med, så er det tryggheten i egen identitet og vårt ideologiske særpreg som avgjør vår evne til å tåle de stormkastene som uansett må komme i en regjeringskoalisjon med et større parti.

Vær stolt

Alle partier og organisasjoner må være i utvikling. Det er imidlertid ingen motsetning mellom dette og å være stolt over det man er.

Det formidles litt for ofte en forestilling om at vi ikke er bra nok, at vi må fornyes for å vinne flere velgere, da mister man stolthet og frimodighet. Uten stolthet - ingen overbevisningskraft.

Det er åpenbart at det et stort rom for KrF og for partiets respekterte leder. Etter årets valg er det rom for å lære, og potensiale for å komme sterkt tilbake allerede ved neste korsvei.

Det krever et sterkere særpreg – og at hele laget er stolte over det vi er.

Gå til innlegget

Det livssynsåpne samfunn - unntatt Buskerud

Publisert 5 måneder siden - 1372 visninger

Å nekte unge frie mennesker å engasjere seg, og etablere lag og foreninger ved en offentlig skole, det burde ikke være gangbar mynt i 2017. Det bør politikere både på nasjonalt og regionalt nivå markere her.

Etter at det nå i flere år har vært bred tilslutning til målet om det livssynsåpne samfunnet, er det svært overraskende å lese intervjuet med rektor på Røyken videregående skole i Vårt Land onsdag.


Hun nekter elevene å opprette et kristent skolelag ved skolen. Trosutøvelsen "behøver ikke gjøres på skolen," sier hun.

Det mest oppsiktsvekkende er at hun hevder at rektorene i Buskerud har felles standpunkt i saken.

Det hadde vært interessant å se en juridisk vurdering av om elever på videregående skoler, mange av dem er også myndige, kan nektes å etablere organisasjoner.

Jeg er ikke tilhenger av unødige og detaljerte nasjonale retningslinjer som overstyrer lokalt handlingsrom.

Men å nekte unge frie mennesker å engasjere seg, etablere lag og foreninger ved en offentlig skole, det burde ikke være gangbar mynt i 2017. Det bør politikere både på nasjonalt og regionalt nivå markere her.

Signalet fra alle videregående skoler til 200 000 unge elever bør være:

Vi vil ha mer frivillighet.

Vil vil ha mer engasjement.

Vi vil ha flere lag og foreninger der ungdom møtes og trenes i demokrati og organisasjonsbygging.

Vi vil ha meninger.

Vi vil ha synlig tro tilstede der mennesker møtes.

Skolene er av våre viktigste øvingslokaler for demokrati og det livssynsåpne samfunn. Men de er mer enn det. De er også en stor del av unge menneskers liv. Der skal de kunne være som hele mennesker.

Gå til innlegget

Polariseringens pris

Publisert 6 måneder siden - 1119 visninger

Hvor er stemmene som viser at man kan stå for en solidarisk flyktningpolitikk og samtidig være sterk forsvarer av den kristne kulturarven?

Biskop emeritus Tor B. Jørgensen tror innvandringsspørsmålet vil bli et av de mest brennbare stridstemaene i kirken i årene som kommer (Vårt Land, 20. juli). Han hevder «det er bred oppslutning om kirkens innvandringspolitikk i dag» og mener det vil være tabu å være innvandringskritisk i mange kirkelige miljøer.

Upresis. Tidligere i sommer skrev Jørgensen på Verdidebatt at Listhaugs tilhengere antakeligvis tilhører «menigheter og
organisasjoner utenfor Den norske kirke.»

Jeg tror Jørgensens vurdering av det kirkelige landskapet er svært upresis.

Over 70 prosent av befolkningen er medlemmer i Den norske kirke. Stemningen i innvandringsspørsmålet blant kirkens medlemmer vil være relativt lik befolkningen for øvrig.

Usikkerhet. Et mindretall er engasjerte tilhengere av en
liberal flyktningpolitikk. Et mindretall er sterkt skeptiske til innvandring og engasjerte tilhengere av en streng politikk.

Flertallet er mer moderate og befinner seg et eller annet sted imellom.

Kanskje er det slik at denne tause majoriteten preges like mye av usikkerhet som av klare standpunkter.

Kvinnen i gata har ikke nødvendigvis klare oppfatninger om Norge skal ta inn 10.000 eller 3.000 kvoteflyktninger fra Syria, Irak og Afghanistan. Kanskje merker de ikke engang så stor forskjell på om tallet er det ene eller det andre.

Men mange blir usikre på hva som skjer når nyhetene om flyktningstrømmene melder seg. Mange kan være villig til å vise solidaritet, men usikkerheten er kanskje like mye et spørsmål om hva innvandring vil innebære over tid. Hva skjer med bygda
eller byen min slik jeg kjenner den? Hva skjer med det Norge jeg har vokst opp i?

Kanskje er innvandrings­debatten for mange ikke så mye et spørsmål om 3.000 eller 10.000 flyktninger, men om hva man er redd for å miste.

Ifølge Vårt Land uttrykker Jørgensen forståelse for at «noen er bekymret for at Norges kristne kulturarv kan bli truet av at mennesker med andre religioner kommer til landet.»

Ledig posisjon. Min kommentar til Jørgensen er derfor at det er en ledig posisjon i samtalen om innvandring. Hvor er stemmene som viser at man kan stå for en human og solidarisk flyktningpolitikk – og samtidig være sterk forsvarer av den kristne kulturarven? Hvorfor overlates så mye av denne banehalv­delen til de innvandringskritiske stemmene?

Følger man disse debattene, kan man lese om kirkelige
ledere som slår fast at Norge ikke er et kristent land; som problematiserer skolegudstjenestene; som er motstandere av å bruke kristendom i navnet på skolens religionsfag. Man ser at kirkens talskvinner og -menn går inn i livssynsdebatten med premisset om at kristendom bare er en av mange religioner og livssyn i landet vårt. Man hører stadig politiske ledere snakke om «det nye Norge», uten å definere hva dette egentlig er.

Det går an å forstå at mange er usikre.

I mellomtiden har Listhaug masse plass å boltre seg i. Og hun vet å utnytte rommet.

Stridstema. Jørgensen spår at innvandrings­debatten blir et «brennbart stridstema». Det blir sjelden noen strid uten at debatten forenkles ned til to klare posisjoner: I dette tilfellet de liberale og de restriktive.

Hvis min antakelse om et langt mer sammensatt meningsmangfold blant kirkens medlemmer er riktig, hva vil «striden» som Jørgensen spår føre til? Hvor vil de moderate føle seg mest hjemme dersom to fløyer strides i en polarisert debatt? Hvem skal møte spørsmålene og usikkerheten?

Populistiske strømninger utfordrer Europa. Stemmene som spiller på frykt og vil bygge murer mellom mennesker blir sterkere. Den store jobben som folkekirken har å gjøre i innvandringsspørsmålet, sammen med andre gode krefter, er å sikre at både kirken og det norske samfunnet sier ja til nestekjærlig­heten og ja til inkludering - som en konsekvens av det kristne menneskesynet, som nettopp er en del av vår kulturarv.

De sterkt engasjerte på begge fløyer vil helt sikkert klare å egge til strid som mobiliserer i egne leire. Men kanskje er det som den som finner språk for å snakke med alle de andre, som vinner til slutt.

Øyvind 
Håbrekke, Faglig leder i Tanke
smien Skaperkraft

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Hammeren eller en kopp te?
av
Håkon Hovda
rundt 1 time siden / 33 visninger
0 kommentarer
Kvinner i svart
av
Rebecca Solevåg
rundt 6 timer siden / 157 visninger
2 kommentarer
Det keiserens er
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 72 visninger
0 kommentarer
Vi er alle misjonærer
av
Arne Borge
rundt 6 timer siden / 83 visninger
0 kommentarer
Ikke berettiget forbud
av
Torunn Arntsen Sajjad
rundt 16 timer siden / 476 visninger
0 kommentarer
Kirken og politikk...
av
Tor Jakob Welde
rundt 17 timer siden / 119 visninger
1 kommentarer
Om Gud faktisk finnes
av
Petter Olsen
rundt 17 timer siden / 143 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kirken og politikk...
rundt 1 time siden / 119 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 2930 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 2930 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 2930 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 2289 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 1 time siden / 124 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 2689 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hvor skal vi dø?
rundt 2 timer siden / 1149 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 2 timer siden / 124 visninger
Anders Johansen kommenterte på
Kvinner i svart
rundt 2 timer siden / 157 visninger
Les flere