Øystein Skauge

Alder: 66
  RSS

Om Øystein

Prost, Åsane prosti

Følgere

Kva er kyrkja si oppgåve?

Publisert nesten 9 år siden

Ein liten notis på side 21 i Vårt Land for 3.januar fortener ein kommentar. Det er eit sitat frå Steinar Ims som har skrive leiarartikkel i ”Nytt norsk kirkeblad”, utgjeve av Det praktisk teologiske seminar ved Universitetet i Oslo. Ims skriv  om ”Kirkens oppgåve”. Det er i flg avisnotisen ”å frigjøre og myndiggjøre mennesker i møte med livet”.

Og eg som alltid har trudd og lært at kyrkja si oppgåve hadde noko med Gud å gjere. Med Kristus å gjere. Noko om å leggje eit grunnlag for eit liv i tru på Jesus. Ei tru som vert skapt ved Anden gjennom evangeliet og sakramentforvaltinga.

Eg må ta atterhald om at den korte avisnotisen ikkje gjev eit fullstendig bilde av kva Ims og praktisk teologisk seminar ved TF eigentleg står for, men om dette vesle sitatet frå leiarartikkelen er dekkjande for ei offisiell meining derifrå, då bør nokon reagere. For dette er tynn teologi. Om det i det heile er teologi – ordet tyder som kjent læra om Gud. Her er Gud langt borte. Det bør han ikkje vere om ein skal definere kyrkja si oppgåve.

Det er sjølvsagt mange ulike ord og vendingar ein kan nytte for å formulere kyrkja si oppgåve. Noko endeleg fasistsvar finn ein neppe. Men Ims sitt forsøk er for dårleg.

Sjølv har eg sans for to ulike måtar å gjere det på, begge formulert av dei to siste biskopane i mitt eige bispedøme, Bjørgvin.

Biskop Ole D. Hagesæther hadde følgjande visjon for Bjørgvin bispedøme: ”Å gjere Kristus kjend, trudd, elska og etterfølgd”.

Hans etterfølgjar, biskop Halvor Nordhaug, har løfta opp ei anna visjonsformulering:  Saman vil vi ære Den treeinige Gud - ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar, fremje rettferd”.

Orda er veldig ulike. Men dei set i det minste fokus på det som bør kunne vere kyrkja si oppgåve.

Gå til innlegget

Legg merke til NRK. Gelius var på teppet fleire gonger hjå biskop Stålsett. Han er NRKs store bispehelt, og blir i Dagsrevyen anonymisert i denne sak som "den forrige biskop". Det er for sterkt for NRK å seie rett ut at til og med biskop Gunnar Stålsett ville ha han bort.
Men Kvarme er ein ekkel mørkemann i flg NRK, og dei lar det passere at han av ein mann som har sete i vårt Storting vert stempla som ein namngjeven "mulla" i vår kyrkje.
NRK - vårt fremste kampanjejournalistiske reir!

Gå til innlegget

La kyrkja vere eit lys

Publisert rundt 9 år siden

Det går ikkje lenge mellom kvar gong det skjer at vanskelege saker som brå dødsfall, ulukker, kriminalsaker o.l.  dukkar opp i media. Det er godt at kyrkja og kyrkja sine representantar etter kvart har skaffa seg så god rutine og kunnskap om dette at det så og seie alltid er hit folk vender seg når det vondaste skjer. Kyrkja har stor tillit og truverde som ein institusjon der folk i krise finn meiningsfull hjelp.
Det må kyrkja ta godt vare på og gjerne utvikle enno vidare.

Men eg har etter kvart teke til å stille spørjeteikn ved noko av det kyrkja formidlar i slike situasjonar.

Lystenning
Eg er glad for at mange går i kyrkja og tenner lys. Eg ynskjer ikkje å blåse ut eit einaste av dei.
Men kvifor seier så få prestar noko om kva vi egentleg gjer? På fjernsyn ser vi den eine kollegaen etter den andre stille opp framfor kamera med fyrstikker og stearinlys. Som om prestane ikkje gjer anna enn å tenne lys. Når vart dette eit nådemiddel?

Kristus sa om seg sjølv: Eg er lyset i verda. Den som følgjer meg, skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys. (Johs.8,12). Her ligg kjerna til det som gjev lystenninga meining. Symbolhandlinga som skal vende tankane våre mot Kristus. Symbolhandlinga som skal hjelpe oss til å formulere den enkle bøna til han som kan kome inn i mørkret, inn i sorga. Bøna som kanskje er utan ord.
Med lystenning utan bøn er for elektrikarar, og ikkje for prestar!

Vi kan gjerne by inn til samlinga med lystenning. men då skal vi tenne lys og be. Ikkje bere tenne lys. Elles handlar det om ein form for magi som er utan støtte i skrifta.

Media
Ei anna sak er måten kyrkja står fram i media når krisa er som varmast. Korleis er presten sitt møte med media?
Eg tenkjer slik: Dersom eg sjølv kom i den tunge situasjonen at eg måtte få hjelp av kyrkje og prest fordi krisa ramma meg, ville eg lika dåreleg om "min" prest dukka opp i TV-ruta for å kommentere hendinga. Om presten er aldri så generell i det som vert sagt så skal ikkje presten, slik eg ser det, kommentere sjølv dei mest perifere og generelle sider ved ei konkret sak. Er vi trygge for kva som vert sagt når kamera er slått av, når mikrofonen ligg i veska, eller skriveblokka er i journalistens frakkelomme?

Er det ikkje nok at media får vite at kyrkja sine tilsette er kopla inn? Kyrkja er opna. Prestar, diakonar og andre er i full jobb. Og vi ser at folk strøymer til. Meir treng ikkje media vite om dette. Like lite som media har trong for innsyn i ein medsinsk journal, har dei trong for innsyn i det som er fortrulege samtalar eller fortrulege inntrykk som presten har fått gjennom ord eller observasjonar.

Bør dette opp som tema i prestane si etterutdanning?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
17 dager siden / 5250 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
15 dager siden / 3717 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
16 dager siden / 1268 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
11 dager siden / 1129 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
11 dager siden / 972 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
4 dager siden / 913 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
21 dager siden / 898 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere