Pål Georg Nyhagen

Alder: 63
  RSS

Om Pål Georg

Katolikk med ubrytelige og høyst levende jødiske røtter. Teologi. Jødisk tro og etikk. Religionsfilosofi. Pedagogikk. Moses kom med læren og ordene. Kristus som er Ordet realiserte dem; Han kom med nåden og bekreftet kjærligheten i læren: Kristus illustrerte i praksis en relasjonell og ivaretakende livstolkning. Teologien og religionsfilosofien er periodevis i fokus i min hverdag; men viktigere enn å diskutere oppstandelsen, forsoningen og nåden er MØTET med Ham som nettopp ER oppstandelsen, forsoningen og nåden. Og dermed erkjenne at møtet gir et vekkende tilbakestøt: Reise seg opp, "ta sin seng" å gå ut i den utfordrende og harde virkeligheten igjen. Min erklæring om kjærlighet til Gud vises og illustreres gjennom kjærlighet til medmennesket. Guds respons på menneskets bekjennelse er som nevnt et tilbakestøt: "Vær en hyrde for mine får". Nærhet, medmenneskeorientert livsholdning, det å akte livet som gave og forpliktelse er alt. Meningen med livet? Lev det!

Som betyr det å våge å tre inn i og oppholde seg i livet dag for dag. Hvor møtet med Gud samtidig er og vil være et møte med min neste og meg selv. Alt i livet, i hverdagen, peker i hjertet kontinuerlig inn mot og skal speiles i: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Og din neste som deg selv". Min neste er akkurat som meg selv; en Guds skapning og dermed elsket av samme Gud. Dvs: Viktigere enn spekulasjoner om livet etter døden, og viktigere enn fascinerende teorier om verden og kosmos, selvhevdende diskutering og markeringer, samt det å studere teksten, er utøvelsen av ordets og livets kjerneinnhold i hverdagen.

Det fnnes ikke mer kjærlighet, sannhet og solidaritet enn det som realiseres i praksis: Virkeligheten er den øverste dommer.

"To conquer fear is the beginning of wisdom. A pilgrim is a wanderer with a purpose." - Visdom er krystallisert smerte.

Følgere

Ingen har monopol på verdier

Publisert over 1 år siden

Kjell Magne Bondevik skriver i Vårt Land 21. august om «misfornøyde KrF-ere» som har meldt seg ut av partiet. Han fortsetter: «Dette må vi selvsagt respektere. Men det er grunn til å advare: På denne måten bidrar man til å svekke de verdier man sier å ville kjempe for.»

Men hvordan kan man egentlig svekke verdier (!) gjennom å melde seg ut av et bestemt politisk parti eller slutte å stemme på det? Mulig Bondevik burde øve seg litt mer i kunsten å sortere: Om man identifiserer seg så sterkt med enkelte verdier at man opplever at de undermineres eller angripes når partiet (!) får kritikk og reaksjoner, så er det noe grunnleggende man ikke har forstått. Mange deler selvsagt samme verdier, men kan være uenige om hvordan de best kan realiseres.

Enkelte vil sågar mene at det faktisk er troskap mot visse vesentlige verdier som bidrar til at man faktisk har en grense, står for dem der det har en pris, reagerer og slik kritiserer KrF. 


Trykket i Vårt Land 23. august 2018.

Gå til innlegget

Ikke bare Netanyahu som rammes

Publisert over 1 år siden

Det var og er faktisk ingen jøder som stiller seg bak en omfattende industriell menneskeutryddelse og forfølgelse som den nazistene satte i verk.

Viser til Dagbladets og Finn Graffs nye angrep på jødene. Det er helt uakseptabelt og direkte simpelt å trekke nazistkortet slik det her igjen gjøres. Det er en særdeles billig og infam form for virkemiddel som selvsagt bidrar til den oppmerksomhet Dagbladets redaksjon ønsker. Det handler der om verdiprioritering. I konflikten mellom å nekte å ville formidle noe som kan oppfattes som grov hets og klar antisemittisme, og det å få bred oppmerksomhet på den annen, så foretrekkes det siste. ­Naturligvis ­visste redaksjonen alt om hvilke ­reaksjoner som ville komme; avisen har vært ute i samme ærend tidligere.

Hakekorset er selvsagt virkemiddel nok til å ramme jødene på verste måte; det er ikke bare Netanyahu som rammes. Jødene i Israel får sitt pass behørig påskrevet hva gjelder det syn Dagbladet formidler ­angående deres lille land. Sammenligningen som effektivt skjer gjennom bruk av hakekorset er ikke bare totalt ute av alle rasjonelle proporsjoner, men gjør folk dummere – det bidrar til å styrke den for­enklede overflatetenkning hvor stereotypiene og de billige rasjonaliseringspoenger trives. Det var og er faktisk ingen jøder som stiller seg bak en omfattende industriell menneskeutryddelse og forfølgelse som den nazistene satte i verk.

Vanligvis trekkes nazikortet frem der hvor argumentasjonen svikter og hvor man med dirty effekter vil undergrave motpartens etiske standard og moralske integritet. Helt uten at man behøver å være konkret; hos Dagbladet gjør tegningen den jobben greit nok. Gjennom bruk av hakekorset gjør man motparten til det absolutt onde.

Å sidestille de nå velkjente karikaturene av Muhammed med klare nazi-henvisninger på jøder er et historieløst og billig retorisk knep. Det handler faktisk ikke om det samme i det hele tatt. I bladet Journalisten kan vi for øvrig lese at Per Edgar Kokkvold mener det er frykten som holder igjen ­karikaturer av Muhammed i mediene, ikke respekten for andres tro. Finn Graff ytrer at han ikke ville våge å tegne en karikatur av Muhammed. Da gjør han og Dagbladet som feige mobbere flest; de trakasserer heller den som ikke slår tilbake.

Trykket i Vårt Land 15. august 2018.

Gå til innlegget

Å insistere på pengegaver i Guds navn

Publisert over 1 år siden

Det er ikke plass til Gud og mammon på samme trone; uansett hvor mange bibelvers og påstander man benytter for å legitimere kjetteriet. "Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver":

En gang i året har NRK en innsamlingsaksjon for et konkret godt formål, med et spesielt oppfølgende intenst telleopplegg gjennom programmet. I Visjon Norge har de samme programopplegg. Hver eneste kveld. Det gode formålet er hovedsaklig kanalen selv. Hanvold sa i 2015 til NRK:  "Pengene går til driften. Vi har 60 personer ansatt her, og det koster oss 10.000 kroner i timen å drive Visjon Norge, foruten at vi har misjonsprosjekter, sier Hanvold." Dette betyr at de må skaffe 240 000 kr i døgnet bare for driften alene; dvs FØR andre gode formål får 1 krone. NRK hevder at mesteparten av pengene går til Visjon Norge og dets eiere, selv om noe går til gode formål. Også andre høyst gode formål kunne nok ha god nytte av 10 000 kr i timen?

De av oss som har ett eller to ben i den jødiske tradisjonen vet godt at flere av Jesu lignelser allerede fantes i den rabbinske tradisjonen; og Han fortalte dem der det var relevant. Andre lignelser utdypet og utviklet Han. Greit og akseptabelt nok; også dette er rabbinsk tolknings- og fortellingstradisjon. At lignelsene ikke er originale Jesusfortellinger gjør dem verken mer eller mindre sanne og gode av den grunn, snarere tvert imot legitimerte Han og la tyngde i læren; Han anskueliggjorde og realiserte skriftens innhold. De som lyttet til Ham kjente seg m.a.o. hjemme i fortellingene.

Jeg nevner dette som en påminnelse om at Jesus og disiplene for det første var jøder og levde midt i den jødiske tradisjonen; det er her kirken har sine røtter. Det finnes m.a.o. for den troende kristne gode grunner til å se nærmere på den tradisjon og kontekst Jesus uttrykker seg i for å lære å kjenne sin egen tro og tradisjon. Dvs innenfra så langt det da kan la seg gjøre. Slik kan man få en dypere forståelse av et og annet hva gjelder kristen troslære. Vi skal faktisk bli podet inn på treet; ikke overta det.

De fleste kjenner vel til lignelsen i Markus 12: 41.41: «Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Vi kjenner vel alle til hvordan denne fortellingen har blitt benyttet som virkemiddel til å få alle til å gi litt til og ikke holde igjen; inkludert den fattige og i verste fall sultne. Kirkelige miljøer bør vite at noen i sistnevnte kategorier ikke alltid våger å innrømme status for omgivelsene; men også disse får sin samvittighet rammet om forkynnelsen er for aggressiv. Og ikke minst ang. dette med å sågar kople Guds vilje ang. pengegaver til seerens og lytternes tro, helse, livskvalitet, etc.

Men altså: I den rabbinske tradisjonen finnes det en nesten helt lik fortelling. Men utleggelse av den er helt forskjellig fra den tradisjonelt kristne: Fortellingen slik den ble utlagt her var og er en bitende kritikk av manipulering som foregíkk i Guds navn; dvs av prestelig maktmisbruk og pengebegjær fra enkelte begjærlige og statusopptatte saduseere og fariseere. Denne enken i fortellingen hadde ingen igjen til å la seg forsørge av, og hun var helt alene i livet. At hun faktisk opplevde det nødvendig å gi alt hun eide gjorde Gud harm i følge den rabbinske forståelsen. Det var slik den ble og ennå blir fortalt her og der.

Videre visste vel Jesus for det første at denne kvinnen som ga alt hun hadde ganske raskt etterpå måtte tigge om hjelp til mat etc, hvilket gjorde at hun var like langt eller kortere fordi hun igjen måtte tigge. Men Jesus visste også at tempelet ville bli fullstendig ødelagt og plyndret for alle midler og verdier før det var gått 40 år. Hans innsikt i mennesket og virkeligheten qua Guds sønn og rabbi gjør at man trygt kan mene at Kristus her gjenfortalte den rabbinske fortellingen slik den allerede ble utlagt i from jødedom. Og vi ser faktisk i Markusevangeliet at rammen rundt denne fortellingen om den fattige enken innledes med en sviende kritikk av de skriftlærde som vil ha hedersplassene og motta hyllester, ta ressurser fra de fattigste «de eter enker ut av huset» (!). Og etter fortellingen om enken, så beskriver Jesus tempelets ødeleggelse.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere