Jakob Anfindsen

Alder: 36
  RSS

Om Jakob

Er ansatt som stipendiat på MF med fordypning i Det nye testamentet. Har drevet mye med ulikt form for menighetsengasjement, primært rettet mot ungdom. Generelt interessert i mange av de temaene som diskuteres på verdidebatt.

Følgere

Reell uenighet og mulige misforståelser

Publisert over 8 år siden

@Holst Huseby

Det ser ut til at vår diskusjon avslører noen helt reelle uenigheter, men det kan også hende at vi ikke helt har forstått hva den andre forsøkte å si. La oss ta det siste først.

Jeg oppfattet deg dithen at du mente at det var en reell mulighet for at staten ikke skulle favorisere noe livssyn, samtidig som du erkjente at heller ikke en slik situasjon med rette ville kunne kalles 100% livssynsnøytralitet. Dette fordi HEF på en måte "får det som de vil", dersom alle likebehandles. Mulig jeg misforstod deg? Og at du hele tiden har ment at en slik favorisering bare er et ideal, og ikke en reell mulighet. I så fall beklager jeg.

Uansett: vi er fremdeles uenige om hvorvidt livssynsnøytralitet er et brukbart begrep som man kan navigere med utgangspunkt i. Du mener at vi skrittvis skal forsøke å nærme oss dette idealet. Jeg mener at dersom vi tror vi er på vei mot livssynsnøytralitet - om enn aldri så skritt skrittvis - så lurer vi oss selv, og dermed også andre. Vi opererer med et begrep som i sitt vesen er tilslørende, og som hindrer oss fra å avsløre de skjulte forutsetninger vårt eget ståsted hviler på. Verken du eller noen andre på denne tråden har gitt meg grunn til å trekke denne kritikken av begrepet "livssynsnøytralt" tilbake.

Jeg tror nesten bare jeg må gjenta de utfordringer jeg allerede har kommet med, og som fortsatt står ubesvart.

1. Hvordan ser en livssynsnøytral stat ut? (Den staten vi etter din mening skal strebe i retning av, selv om vi aldri vil nå dit helt og fullt).

2. Og hvordan skiller denne seg fra en tenkt stat som er tuftet på HEF's livssyn?

Det siste spørsmålet er spesielt avgjørende for deg som HEF'er å ta stilling til, fordi det vil kunne fungere som "en lakkmustest" som forsikrere deg om at du ikke har kommet i skade for å forveksle dine egne ståsted med det som er nøytralt, selvsagt, "default" og universelt. For, dersom jeg har rett i min kritikk, er det nettopp dette som med stor sannsynlighet vil komme til å skje med de som navigerer med utgangspunkt utopien om den livssynsnøytrale stat.

Jeg har forsåvidt ingen problem med at du, som de fleste andre, ønsker at ditt eget livssyn skal sette preg på staten du er knyttet til. Du mener forhåpentligvis at ditt eget livssyn danner et godt utgangspunkt for menneskelig fellesskap, også for mennesker som ikke er medlem av HEF. Det jeg reagerer på, er at jeg oppfatter det som lite redelig og "gjennomsiktig" å selge inn dette under overskriften "livssynsnøytralt".

Men kan hende er det ikke det du gjør? I så fall burde det være en enkel sak å besvare spm 2 ovenfor.

Gå til kommentaren

Det problematiske nøytralitetsbegrepet

Publisert over 8 år siden
Rune Huseby – gå til den siterte teksten.

Fordi? Jo, sålenge noen livssyn mener at ingen livssyn skal favoriseres av staten, vil disse bli favorisert når staten sier ingen livssyn skal favoriseres, og da er jo noen livssyn favorisert.

Jeg er usikker på om du egentlig oppfattet poenget mitt. Du skriver som om det var mulig å ikke favorisere ett eller flere livssyn, og det tviler jeg altså på at det er. Og det kommer jeg til å fortsette å tvile på inntil du eller noen andre gjør et forsøk på å forklare meg hvordan dette skulle være mulig. Visst er det mulig å tenke seg en situasjon hvor staten ikke subsidierer noen livssynsorganisasjoner, eller subsidierer alle på likt grunnlag. Men dette er fremdeles bare toppen av isfjellet. Staten blir ikke livssynsnøytral bare fordi den eventuelt etablerer en helt lik økonomisk støtteordning.

Et kjennetegn på de som snakker utvunget om livssynsnøytralitet, har jeg etterhvert lært meg, er at de absolutt aldri gjør noe forsøk på å forklare hva som ligger i dette begrepet. Heller ikke gjør de noe forsøk på å reflektere over det som eventuelt kunne være problematisk med dette begrepet - de bare prater i vei med største selvfølgelighet.

Det er, slik jeg ser det, et uttrykk for naivitet at man så utvunget snakker om livssynsnøytralitet som en reell mulighet, når sannheten er at dette med nøytralitet alltid er ekstremt problematisk. Det er vel omtrent det første man lærer når man skal skrive en akademisk oppgave av noe slag - en nøytral, uinteressert innfallsvinkel finnes rett og slett ikke. Det er likevel tydeligvis ikke noe man lærer før man skal uttale seg skråsikkert om religionspolitikk, og om hvor lavt nivå det er på alle de andre politikerne som deltar i debatten. 

Ikke bare er denne nøytralitets-diskursen naiv. Enda mer alvorlig er det at den bærer preg av å være tuftet på en form for maktspråk. Fordi den impliserer at det finnes en slags nøytral grunn-posisjon som man kan definere "de andre" ut ifra. Man utøver dermed definisjonsmakt. Og "de andre", de som avviker fra det nøytrale, det er alltid de religiøse. De deler ikke den priviligerte og nøytrale grunnposisjonen. Det de står for er ikke nøytralt, må vite. 

Ekstra provoserende er det altså at disse nøytralitets-spesialistene synes å stå for omtrent det samme som en bestemt livssynsorganisasjon i Norge. De bruker samme språk. Omfavner de samme verdiene. Avviser de samme forestillingene som avvikende, usanne eller irrelevante. Og de deler samme visjon for Norges livssynspolitikk. Da må man jo spørre seg: hva er egentlig forskjellen på en såkalt livssynsnøytral stat og en tenkt stat tuftet på det humanistiske livssynet?

Jeg vet selvsagt utmerket godt at HEF ikke ønsker at staten skal være tuftet på deres livssyn. Nei, det ville ikke jeg heller ønset. Jeg mener... dersom jeg likevel kunne fått gjennom absolutt alt det jeg selv står for under dekknavnet "livssynsnøytralt."  :-) 

Gå til kommentaren

Livssynsnøytral stat - en umulighet?

Publisert over 8 år siden

Sitat: "Høie reflekterer heller ikke over forskjellen mellom livssynsnøytralitet og verdinøytralitet. Begrepene brukes som synonymer. Det er de ikke. Kristendom er et livssyn, samtidig som kristen kulturarv er en del av verdigrunnlaget i landets historie og samtid. Landet vårt kan bli livssynsnøytralt etter hvert som stat og kirke skilles, med verdinøytralt bør det aldri være et mål at landet blir."

Slik du uttrykker deg her kan det virke som om du mener at landet vårt blir livssynsnøytralt idet stat og kirke eventuelt skilles. I så fall synes jeg dette er utilgivelig naivt. Uansett hva du kan ha ment med ovennevnte sitat får man inntrykk av at du mener at en livssynsnøytral stat er både mulig og ønskelig.

Jeg tillater meg å tvile på det. Jeg tror derimot at tanken om en livssynsnøytral stat er en prinsipiell og praktisk umulighet, og at vi bare skyver en hel rekke spørsmål inn i vår "kollektive blindsone" dersom vi snakker som om dette var et reelt alternativ.

Men kanskje du kan fortelle oss hva du legger i begrepet? Og hvordan du ser for deg at det virkelig skal være mulig at staten, på absolutt alle nivå, manifiserer seg på en måte som er nøytral mht livssyn. Her holder det altså ikke å henvise til en eventuell lovendring som sier at staten ikke skal ha en offisiell binding til en bestemt konfesjon, eller ett bestemt livssyn.

Dersom begrepet "livssynsnøytral stat" overhode skal ha mening må man gå grundigere til verks: hvilke(t) livssyn ligger implisitt eller eksplisitt til uttrykk i rettsvesenet, i skolens danningsidealer, kvalitetsbegrep i forvaltningen, menneskesyn i helsesektoren, osv? Hvilke(t) livssyn kommer implisitt eller eksplisitt til uttrykk ved nasjonale høytidsdager, ved markeringer, utsmykninger, taler, offisielle mottakelser, sørgemarkeringer osv? Og ikke minst, hvilke(t) livssyn er de verdiene staten skal bygge på knyttet til? 

Til sist må det ikke glemmes at det finnes et livssynssamfunn i Norge, hvis kjennetegn er at de holder fast på en rekke verdier (omtrent de du selv lovpriser) som de regner for allmenne, men uten å forankre dette i en bestemt religiøs eller metafysisk virkelighetsoppfatning. Er ikke dette nøyaktig det du selv tar til ordet for?

For å si det litt polemisk: du mener staten blir livssynsnøytral i det øyeblikk den gir sin tilslutning til ideologien i HEF? Ikke det? Kan du forklare hva som er forskjellen?

For en tid tilbake gikk Venstre ut og hevdet at de ville ha en livssynsnøytral stat. Jeg kom da med samme type utfordring, uten å få svar. Håper på bedre lykke denne gangen.

Gå til kommentaren

Kritikk av "den kristisk teologi"?

Publisert over 8 år siden

Dere skriver: "Kirkene i sør og øst utfordrer i økende grad den kritiske teologien i den vestlige kristenheten."

1. Hva legger dere i begrepet "kritisk teologi"?

2. Ønsker dere også, sammen med kirkene i sør og øst, å utfordre den kritiske teologien? Innebærer dette eventuelt også at "den kritiske teologien" burde erstattes med noe annet?

3. Går det eventuelt an å si noe om hva som ville være alternativet til "den kritiske teologien"?

Spørsmålene er ikke ment som et forsøk på å sette deg/dere fast, men er stilt ut ifra genuin nysgjerrighet. Med fare for at jeg fremstår som for "kritisk", synes jeg likevel at det er litt vanskelig å få tak på hva som ligger bak den setningen jeg har sitert.

Det hadde vært veldig spennende om noen forsøkte å bidra til å avklare dette.

Gå til kommentaren

Jens Brun-Pedersen er tydelig på at HEF står for noe, de er verken verdinøytrale eller livssynsnøytrale. Likevel er dette ikke en misjonerende livssynsorganisasjon, og de forsøker altså ikke (!) å overbevise ungdom om fortreffeligheten i det livssynet de selv står for, selv om vi får håpe at de selv er overbevist om at det er hold i det de står for.

Derimot forsøker de å oppmuntre til (selv-)kritisk tenkning, og de forsøker å fortelle ungdom at verdier som omtanke, respekt og toleranse er gode. Vi kunne sikkert lagt til respekt for demokrati og menneskeverd. Men disse verdiene, fremholder Brun-Pedersen, er verdier vi kan slutte opp om uavhengig av livssynstilhørighet. Sant nok - men hva er det da som gjør at HEF representerer et distinkt og selvstendig livssyn? Hva er det som hindrer HEF i å bli et slags meta-livssyn som forsøker å mane til oppslutning om fellesverdier, og som generelt ønsker å bidra til livssynsrefleksjon? 

Dette forekommer meg å være HEF sitt store dilemma.

Sagt på en annen måte: er ikke nettopp den (påstått) åpne holdningen til hvor sannheten er å finne, oppslutningen om verdier man anser for å være fellesmenneskelige, og fokuset på kritisk tenkning det som kjennetegner HEF som livssyn (i tillegg til at man avviser det overnaturlige)?

Dersom dere aktivt forsøker å oppmuntre ungdom til kritisk tenkning, til oppslutning om verdier som er verdifulle uavhengig av livssynstilhørighet, samtidig som dere er påpasselige med å gjøre alt dette uten å nevne Gud - dersom dette er pakka ungdom serveres av HEF - blir de ikke da oppmuntret til å omslutte nettopp det som kjennetegner det humanistiske livssynet?  

Dersom svaret er nei på dette siste spørsmålet? Hva er det da som kjennetegner HEF som et distinkt livssyn? Hvis det altså ikke er disse verdiene, kombinert med fokus på kritisk refleksjon og avvisning av overnaturlige forklaringer? Hva er det dere står for i HEF som dere er påpasselig med å ikke oppmuntre konfirmater til, etter selvstendig å kritisk refleksjon, å gi sin tilslutning til?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere