Odd Tarberg

Alder: 73
  RSS

Om Odd

Følgere

Norge motarbeider ulanda i WTO

Publisert rundt 5 år siden

Norge er med i ei utbrytargruppe frå WTO som forhandlar om ein eigen frihandelsavtale for tenester, TISA, som skal dekke eit område meir enn dobbelt så stort som EØS. Desse forhandlingane blir frå uland si side sett på som ein trussel.

“WTO-forhandlingane står i stampe”, har vi ofte fått høyre dei siste åra. Og det blir ofte sagt at det er ulanda sin vrangvilje som er skuld i dette.

Realiteten er stikk motsatt. Det er sterkt urimelege krav frå “vestlege land” om ytterlegare liberalisering av verdshandelen, til skade for ulanda, som har skapt denne “vranglåsen”. (“Corporate interests have steadily lobbied negotiators to oppose changes to existing rules that would make the WTO more “developmentfriendly”) Den mektige lobbyen frå globale storkonsern har så langt effektivt hindra endringar av WTO-reglane i meir utviklingsvennleg retning..

Når så desse frihandelshissige interessene ikkje får det raskt nok som dei vil innanfor WTO, då samlar dei sine mest samarbeidsvillige tropper og startar forhandlingar om frihandelsavtalar utanfor WTO. TISA, Trade in Services Agreement, er ein slik avtale som det no har vore forhandla om i over eitt år, og som vil føre til konkurranseutsetting også av store deler av norsk tenestesektor frå eit langt større område enn EØS. Totalt eit femtitals land som EU-landa, USA, Australia, Canada, Chile, og altså Norge, er med i denne ”most willing” frihandelsivrige gruppa.
Desse forhandlingane, på same måten som forhandlingane mellom EU og USA om TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, blir av uland sett på som ein trussel mot arbeidet med å få til eit meir balansert handelsregelverk innanfor WTO.

Det bør vere oppsiktsvekkande at Norge er med i desse forhandlingane, med tanke på at vi gjerne framstiller oss som eit land som står på ulanda si side i slike spørsmål. Ekstra oppsiktsvekkande er det på bakgrunn av at dei to ministrane Børge Brende og Vidar Helgesen, nyleg i ein artikkel i Bergens Tidende gjentok at “For Norge forblir det multilaterale handelssystemet gjennom WTO hjørnesteinen i norsk handelspolitikk. Det er spesielt viktig for små og mellomstore handelsnasjoner at WTO styrker sin rolle som hovedarena for utvikling av felles kjøreregler for internasjonal handel, både for varer og tjenester”. Og likevel er altså Norge gjennom TISA-forhandlingane med på å sabotere arbeidet med å få til eit meir balansert avtaleverk på dette området innanfor WTO.

Med tanke på dei utspela som har kome den siste tida om å få meir av investeringane til Oljefondet over mot ulanda, då blir det ekstra viktig at slike investeringar ikkje skjer under eit handelsregime som favoriserer dei ”aktørane i markedet” som hittil har vist seg allfor dyktige i å plyndre uland for naturressursar og utbytte slavelønnsarbeidarar til fordel for globale investorinteresser... På denne bakgrunn er både TISA-forhandlingane, der Norge deltek, og TTIP-forhandlingane mellom EU og USA, sterkt urovekkande.

Odd Tarberg

otarberg@mimer.no

Gå til innlegget

Stortinget feilinformert om frihandelsavtale

Publisert rundt 5 år siden

Den veksande kritikken i utlandet av frihandelsavtalane TTIP og TiSA, er ikkje fulgt opp av tilsvarande reaksjonar frå stortingsmiljøet her i landet.. Norge er direkte med i TiSA-forhandlingane, og Stortinget er feilinformert om konsekvensane...

TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, møter no veksande motstand. Den svenske TTIP-kritiske bloggen ttippen.se melder den 15. mars at den tyske regjeringa no stiller seg kritisk til tvisteløysingsordninga ISDS som er tenkt å vere ein del av avtalen.

Den same tvisteløysingsordninga er i utgangspunktet tenkt å gjelde for TiSA-avtalen også. Ei ekstremet udemokratisk ordning, konstruert for å sikre investorinteressene "på alle baugar og kantar". Og Norge er altså med i desse forhandlingane, som eit av eit femtitals "most willing" frihandelsivrige land med USA som pådrivar...

Trass i dette: Null politisk reaksjon i Norge! Kan grunnen vere at Stortinget er feilinformert om desse forhandlingane? Det er ein grov påstand dette, om feilinformeringa av Stortinget, men grunnlaget for å hevde dette står faktisk å lese i noko så solid som i storingsproposisjonen for Statsbudsjettet for 2014. Der står fylgjande om TiSA-forhandlingane:

"Regjeringen har besluttet at Norge skal delta i forhandlinger om en ny avtale om handel med tjenester (TISA). Det er enighet om at en flernasjonal avtale skal knyttes tett opp til GATS og være et skritt på veien mot en multilateral avtale. En slik avtale vil derfor være i tråd med regjeringens hovedprinsipp om at et globalt handelsregime forankret i WTO er fundamentet for regjeringens handelspolitikk".

Når det faktiske forholdet er at desse forhandlingane foregår utanfor WTO-systemet, og mange meiner det er lite truleg at dei vil bli integrerte i WTO, då er det direkte feilinformering å påstå at desse forhandlingane er "i tråd med regjeringens hovedprinsipp om at et globalt handelsregime forankret i WTO er fundamentet for regjeringens handelspolitikk".

Og det er også grunn til å mistenke at den manglande reaksjonen frå stortingshald på desse forhandlingane, nettopp kjem av at Stortinget altså får seg fortalt at dette "i tråd med" tidlegare norsk politikk på området.

Dei som vil finne ut meir om kva TiSA-forhandlingane går ut på, kan for eks gå inn på denne:

http://ourworldisnotforsale.org/en/signon/international-civil-society-sends-letter-governments-opposing-proposed-trade-services-agreeme

Dette er avgjort ei sak som "fortener" rabalder på Stortinget. Stortinget bør ikkje minst i jubileumsåret for Grunnlova, ikkje finne seg i å bli feilinformert...

Gå til innlegget

Farleg frihandelsavtale under forhandling.

Publisert rundt 5 år siden

Totalt uten politisk diskusjon er Norge no med i ei gruppe svært frihandelsivrige land, som utanfor WTO-systemet, forhandlar om ein avtale for tenester, TISA. Denne avtalen kan få stygge konsekvensar for norsk arbeidsliv.

“KrF truer med EØS-veto”, stod det å lese i Klassekampen den 19. februar. Bakgrunnen var at partiet reagerte på eit EU-direktiv som vil nekte favorisering av ideelle velferdstilbydarar i høve til kommersielle aktørar når det offentlege kjøper inn velferdstenester. Etter mi meining ein forståeleg reaksjon på at det politiske handlingsromet til nasjonale og lokale styresmakter blir så vingeklippa gjennom EØS.

Det som uroar meg sterkt, er at KrF, til liks med alle andre parti på Stortinget, så langt ikkje har vist teikn på å reagere på at Noreg er med i forhandlingar, utanfor WTO, om ein frihandelsavtale for tenester, TISA, som vil gjere denne situasjonen vesentleg verre. (Sjå evt kritikk av TISA på 

http://ourworldisnotforsale.org/en/signon/international-civil-society-sends-letter-governments-opposing-proposed-trade-services-agreeme )

Det vil vere svært kjærkome om KrF og evt andre i stortingsmiljøet, ville gå ut offentleg med si haldning til dei norske TISA-forhandlingane.

Eg er skremt av den manglande politiske debatten rundt dette her til lands, for det er lett å finne alvorleg kritikk av desse forhandlingane på utanlandske nettsider. Sjå evt meir via

 www.varsel.framilyset.com).

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
7 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
26 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
4 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
25 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere