Øivind Nygård

Alder: 38
  RSS

Om Øivind

Følgere

Publisert over 7 år siden

de videre punktene kommer Vettiger så med betraktninger omkring det uakseptable i at Breivik skulle kunne slippes ut igjen om ca 20 år (at hans kunnskaper om norsk rettspraksis ikke er perfekte, er etter min vurdering ikke av særlig stor betydning i denne sammenheng),

At Vettiger ikke har kunnskap om det norske rettssystem er jo en ting, men at Sørheim eller Husby ikke skal ha kunnskap om det, og derfor tro at Breivik må finnes utilregnelig for å kunne "få ham sperret vekk på livstid", blir jo merkelig. Det er vel større sjanse for at Breivik en gang slipper ut om han blir dømt som utilregelig enn hvis han blir dømt som tilregnelig, selv om sannsynligheten er lav i begge tilfeller. Jeg er enig at at Vettiger sannsynligvis er referert riktig (dere har lydfiler har jeg forstått), og jeg er enig i at det ut fra formuleringen han bruker er rimelig å oppfatte ham som at han sikter til Husby eller Sørheim, men det virker fortsatt usannsynlig at Husby eller Sørheim har foretatt en slik taktisk vurdering, da logikken bak den ikke ville gi mening ut fra det norske rettssystem.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Rettssaka har vist at mykje av kritikken skjedde på tynt eller feilaktig grunnlag. Vi har fått ei god forklaring på kvifor Husby og Sørheim hadde felles samtalar med Breivik.

Problemet med forklaringen deres, er at den ser ut til å være basert på en vrangforestilling. Selv tror de at det var nødt til enten å ha samtaler med Breivik sammen, eller gjennom en glassvegg. Nå har fengselsdirektøren på Ila tilbakevist dette, og hvis vi forutsetter at verken fengselsdirektøren eller Husby og Sørheim lyver, må vi med aktoratets logikk konkludere med at Husby og Sørheim lider av en vrangforestilling.

Det er selvsagt teoretisk mulig at Breivik er psykotisk, men man må gjøre seg veldig dum for å akseptere Husby og Sørheims argumentasjon om at de diagnostiske kriteriene er oppfylt for at så er tilfelle. I innlegget ditt finner jeg bare argumenter for at Breivik er en bisarr person, ikke for at han oppfyller kriteriene for å være psykotisk. Skal retten finne han psykotisk, må den gjøre det på tross av at ingen andre fagfolk som har observert ham har funnet ham psykotisk, og på tross av at rapporten deres beviselig inneholder mange feilslutninger. En psykose som kun er synlig for Sørheim og Husby og som man kun kan ta deres ord for i det hele tatt eksisterer, kan ikke være nok til å frita en terrorist fra straff.

Håper jeg. 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Det som slo meg, var at å la den alminnelige rettsfølelse avgjøre utfallet ville være i strid med den alminnelige rettsfølelse. Selv om jeg ønsker en tilregnelighetsdom i denne saken, ønsker jeg jo ikke at retten skal falle ned på det fordi jeg og mange med meg finner det rimelig, men fordi retten kommer frem til det ut fra en selvstendig og juridisk kompetent vurdering av det foreliggende bevismateriale. Det burde være nok, etter min mening, men så lenge det ikke er jeg som skal avgjøre dette, føler jeg meg ikke helt sikker. 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Jeg vil aldri argumentere for at abort skal brukes som et prevansjonsmiddel. Det tviler jeg på en kvinne som har tatt abort vil gjøre heller.

Jeg har nå lest dine svar på mitt siste innlegg, og har kommet frem til at dette er et passende tidspunkt å avslutte debatten for min del. Skulle jeg ha svart nå, ville jeg ikke ha skrevet noe vesentlig nytt, men i høyden utdypet ting jeg har skrevet tidligere. Det er tydelig at vi er prinsipielt uenige, og jeg tror ikke at en videre debatt ville endret på dette. Men slik jeg leser deg, så er vi i hvert fall enige om at abort ikke bør benyttes som et prevensjonsmiddel. Og da lurer jeg på hvordan du ser på at undersøkelser om hvorfor kvinner tar abort i Norge viser at mange av de vanligste grunnene som oppgis, sammenfaller med grunnene til at folk benytter prevensjon. Kort fortalt tar kvinner ofte abort fordi det passet ikke så godt å få barn akkurat nå. Er dette ut fra ditt perspektiv akseptabelt? For det er forskjell på å forsvare abort prinsipielt og å forsvare den abortpraksis vi har i Norge (og som for øvrig er mye verre i mange andre land), er det ikke?

Og et annet spørsmål, som du ikke har svart på: Er det mulig at jeg kan ha diskutert abort med deg før, på VG-debatt?

For øvrig vil jeg bare takke for debatten - for denne gang. Jeg ser ikke bort fra at debatten vil blusse opp igjen ved en annen anledning.  

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Jeg snakker

"Jeg snakker ikke om å være et menneske i taksonomisk forstand. Åpenbart er et foster et medlem av samme art som deg og meg." 

Fint! Da er vi enige om noe.

"En må ha tunga rett i munnen her. Jeg sier ikke at et menneskefoster ikke har en verdi, men det synes likevel ganske klart at vårt "verdisetting" av mennesket, er relativ til de egenskapene jeg har tidligere nevnt. Vi verdsetter helt klart vegetative mennesker på en annen måte enn funksjonsfriske. Dette er ikke nødvendigvis et argument for abort, jeg sier dette for å tydliggjøre at vurderingen av disse kognitive egenskapene er grunnleggende viktig når en fastsetter verdien av et liv."

Å verdsette er vel ikke det samme som å verdivurdere. Jeg verdsetter for eksempel engasjerte mennesker høyere enn uengasjerte. Men det har aldri falt meg inn å tenke at de ikke har samme verdi i et etisk perspektiv. Å skille mellom menneske og dyr mener jeg er forsvarlig. Å skille mellom menneske og menneske på bakgrunn av kognitive egenskaper, finner jeg problematisk.

"La oss gjøre følgende tankeeksperiment:

Du er en lege på et sykehus i en krigsrammet by. Du har to pasienter på et rom. Begge er avhengig av elektrisitet for å holdes i live. Den ene pasienten er vegetativ, den andre funksjonsfrisk, men ligger i kø for å få utført en enkel prosedyre som vil redde livet hans. Med ett forsvinner strømmen. Du er utstyrt med et backupbatteri, men dette gir kun nok strøm til en av pasientene. Hvem velger du? Her er vurderingen enkel, og det er lett å se at verdisettingen av et menneskeliv er uløselig knyttet opp i mot et sett av gitte egenskaper."

Interessant tankeeksperiment, men grunnen til at vurderingen er enkel, er at det her dreier seg om to i utgangspunktet (plikt)etisk likeverdige valg. Hvis man måtte ta et organ fra den vegetative (usikker hva du konkret legger i dette) for å redde den funksjonsfriske, så aksentueres det etiske. Og da mener at avgjørelsen er nødt til å bli motsatt - selv om man personlig skulle foretrekke at den funksjonsfriske overlevde. Rett og slett fordi det finnes visse ting man ikke har etisk lov til å gjøre. 

"Det er likevel ikke enkelt å koble fra strømmen på et vegetativt menneske. Verdisettingen av dette individet har også forbindelse med fortiden. Denne personen har opplevd noe, den har hatt tanker, selvfølelse, fremtidsplaner, relasjoner - sterke emosjonelle bindinger til andre mennesker - venner, familie etc. Alt dette er også momenter som inkluderes i menneskeverdet. Disse momentene er ikke tilstede på samme måte hos et 8 uker gammelt foster."

Jeg mener at fremtiden er vel så relevant som fortiden. Å hindre noen fra å få være med er mer hjerterått enn å ta dem av banen på slutten når de ikke lenger har mer å gi. 

"Vår verdivurdering av et foster og et aktivt og fullstendig utviklet menneske, må derfor nødvendigvis være forskjellig. Den kan ikke være lik, da undergraver en svært betydningsfulle aspekt ved det å være et menneske."

Jeg mener det på ingen måte har godtgjort dette. Tvert imot vil jeg si at å gradere menneskeverdet på den måten nødvendigvis er å relativisere menneskeverdet og dermed å undergrave menneskeverdet.

"For meg blir det da svært kunstig å verdisette fosterets liv høyere enn kvinnens behov og rettigheter. Vi snakker om et potensielt menneske. En begynnende organisme som har ingen relasjoner, ingen kognitive egenskaper, ingen følelse av eksistens, ingen mulighet til å føle smerte, ingen tanker om nåtid, fremtid eller fortid. Det mangler stort sett alt vi kan gjenkjenne som menneskelig.

Er abort det samme som å drepe et barn eller menneske? Åpenbart ikke, og det synes jeg folk kan være voksne nok til å innrømme."

I den grad etikk skal være relevant for menneskets handlinger, så må det jo nettopp være i de sakene der plikten pålegger en å gjøre noe annet enn det de umiddelbare behov og ønsker skulle tilsi. Et foster er ikke et potensielt, men et reelt menneske. Kontrakten er underskrevet. Jeg vet ikke hvordan det oppleves å være et foster, men jeg er sikker på at det er helt annerledes enn å være et dødt foster. Jeg ser ingen grunn til å vurdere drap etisk i forhold til alder og utvikling på offeret, men selv om det skulle være en etisk forskjell på å ta livet av et født barn og et ufødt foster, ville det fortsatt ikke være etisk forsvarlig. Blind vold er fullstendig uforsvarlig, selv om drap er verre. Altså er din oppgave ikke bare å påvise en etisk forskjell på abort og vanlig drap, men å påvise at dagens abortpraksis er etisk holdbar. Er du voksen nok til å innrømme at det ikke er etisk holdbart å ta abort av samme grunn som man kan velge å bruke prevensjon? Altså at man trenger bedre grunner for å ta abort enn for å bruke prevensjon?   

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere