Øivind Nygård

Alder: 38
  RSS

Om Øivind

Følgere

Publisert rundt 8 år siden

Dessverre måtte jeg avbryte før han kom til sin konklusjon og jeg skulle likt å høre alt sammen, men forstår at han endte med å foreslå Aspergers syndrom. Dette er en lidelse som tidligere ikke har vært nevnt av noen kommentator så langt jeghar sett. Fra en personlig synsvinkel ble dette svært interessant siden jeg kjenner en som er diagnostisert slik, og en som karakteriserer seg selv å være i stadiet etter med sterke dyssosiale uspesifiserte personlighetsforstyrrelser. Jeg er spent på vår neste samtale.

Du kan se opptak fra alt som foregikk i retten på VG-tv. Asberger har blitt nevnt før, i Morgenbladet, men selvsagt ikke med den tyngde Malt representerer.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

Mykje av det du

Sitat:

"Du skriv:

  • «Alt tyder på at Breivik visste hva han gjorde på Utøya og hvorfor han gjorde det.»

Kommentar: Alt tyder på at psykotiske veit kvifor dei gjer det dei gjer. Det kan til dømes vera for di dei høyrer ei røyst som kommanderar dei til å gjera ein eller annan ting. Psykotiske tykkjer òg ofte at dei veit kva dei gjer — dei kan t.d. redda verda med hjelp av små, enkle grep, som det å hoppa over dørstokken på ein spesiell måte … og liknande."

Ok, jeg kan omformulere: Alt tyder på at Breivik hadde og har en realistisk vurdering av hva han gjorde på Utøya og hvorfor han gjorde det.

Sitat: "Du skriv:

  • «Det kan ikke være slik at det er Breiviks oppgave å BEVISE at han er frisk.»

Kommentar: Breivik oppfattar det slik at det er hans oppgåve å visa at han er frisk. Og dei som talar på hans vegner — forsvaret — har sagt at det er dette som er oppgåva deira — å overtyda retten om at han er ansvarsfør/tilrekneleg/friskt. Grunnen til at dei gjer dette er at retten har motteke eit (for retten) svært sterkt indisium på at han er sjuk: Husby og Sørheim sin rapport."

Men det går likevel ikke an å BEVISE at han er frisk. Det beste forsvaret kan håpe på å klare, er å demonstrere at det ikke er noe som tyder på at han er syk, eller at han i hvert fall ikke har en sykdom, diagnose eller lidelse som kvalifiserer til utilregnelighet. Breivik kan ikke demonstrere friskhetssymptom, men fravær av sykdomssymptom, det var det som var poenget mitt. 

Sitat: "Du skriv:

  • «Her skjønner jeg ikke hva du mener, det blir for innforstått.»

Kommentar: Så du meiner at du berre kan hoppa over hovudpoenget i denne tråden?

Greitt, eg skal prøva å seia det raskt og lettfatteleg: Tørrissen/Aspaas påstår at Breivik slutta med å vera «pompøs» i oktober, medan avhøyrarane seier at han slutta å vera «pompøs» i mars, rett etter at samtalene med Tørrissen/Aspaas hadde byrja. Då er retten nøydd å vurdera kven dei trur mest på: Avhøyrarane, som seier «mars» — eller Tørrissen/Aspaas, som seier «oktober». I so fall trur eg at retten kjem til å festa meir lit til avhøyrarane enn til Tørrissen/Aspaas — som jo berre har sekundær kjennskap til kva som hendte i politiavhøyra. (Sjå den fyrste innlegget i denne tråden for indikasjonar på kvifor det er viktig kva tid han slutta å vera «pompøs».)"

Breivik har forklart at han toner ned pompøsiteten for å ikke bli oppfattet som utilregnelig. Dette gir mening både hvis han er en frisk mann som ønsker å oppfattes som frisk, og hvis han er en syk mann som ønsker å oppfattes som frisk. Dette kan altså ikke være et sentralt moment når man skal vurdere tilregneligheten, da Breiviks varierende "tonelag" på dette punktet er forenlig med både tilregnelighet og utilregnelighet.

Sitat: Du skriv:

  • «Hva er motargumentene?»

Kommentar: Med mindre du kan fortelja meg at du er psykiater, so er di opplysning om at du har lese politiavhøyra og konkludert at han er tilrekneleg eit ikkje spesielt godt argument. For øvrig har eg ovanfor gjort greie for eit par ting som Husby og Sørheim i retten har demonstrert at dei er opptekne av: Dei gruvelege gjerningane på Utøya og tidspunktet for kva tid Breivik slutta å vera «pompøs». Eg har ikkje registrert at Aspaas/Tørrisen har lagt serleg vekt på å ha ei godt forklåring av Utøya — og eg skjønar at ikkje du heller gjer det. Men eg reknar med at dei kjem til å måtta svara på dette når dei to psykiater-teama barkar saman i retten i neste veke. Når det gjeld tidspunktet for kva tid Breivik slutta å vera «pompøs», derimot, so er dette noko ogso Tørrissen/Aspaas er opptekne av, og det dei har gjeve uttrykk for på dette punktet — nemleg det at dette skjedde i oktober — det er anten ein viktig faktafeil frå deira side eller ei ad-hoc-hypotese som dei treng for å få hypotesen sin til å hanga saman. (Dei har so klårt høve til å trekkja oktober-påstanden — då må dei samstundes argumentera for at dette ikkje er so viktig som dei fram til no ha"

Jeg er godt fornøyd med at professor Malt forsøkte å vurdere diagnosene uavhengig av Utøya. Da unngår man feilslutninger av typen: Saken i seg selv indikerer at han er gal. 

Du har rett i at jeg ikke er psykiater, men jeg synes likevel det er interessant, ikke å gjøre fullstendig selvstendige diagnostiske vurderinger, men å vurdere andres diagnostiske vurderinger. Som interessert legmann har jeg ikke blitt funnet argumentasjonen for paranoid schizofreni overbevisende, og jeg finner også lite eller ingenting - uavhengig av Utøya - som passer med dyssosial personlighetsforstyrrelse. Asberger-diagnosen virket noe mer tilforlatelig, men jeg er skeptisk til Malts forsøk på å forklare Utøya ved hjelp av Asberger-Tourettes-narsissisme-cocktailen.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden
Randi Johnsen – gå til den siterte teksten.

Forhandlingskravene han kommer med er også oppsiktsvekkende dersom denne mannen er ved sine fulle fem. Eksempelvis fremstiller han kravet om en offline PC med wikipedia!!! som alternativet til at det norske stortinget fratrer og gir makt og ledelse av landet til Knights Templar og eventuelt han som leder!

:)

Jeg syntes ikke dette var så merkelig, og mener tiltaltes egen forklaring gir god mening på dette punkt. De første kravene ble fremmet på prinsipielt grunnlag og reflekterte hva han i siste instans kjemper for, Stortinget skulle fratrede og bli erstattet av en nasjonalistisk eller konservativt vokterråd. Dette visste han var urealistisk, derfor hadde han også en kravliste to, med mer realistiske krav. Og hva er det som er så merkelig med å ønske tilgang til en pc med wikipedia?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

Nygård, du må se mitt utsagn i lys av at hva vedkommendes far skal ha sagt ikke tilfredstiller kravene til bevis i en rettssak all den stund de ikke kan etterprøves. La oss si at faren ved noe tilfelle hadde skrevet om tilfellet og gitt uttrykk for hva han mente og siden hadde sagt til sin sønn at han fastholdt hva han en gang skrev, kunne det har vært en slags pekepinn, men likevel ikke noe bevis i en rettssak. Ergo; et så vagt utsagn som dette betyr ikke mer enn at det kanskje kan ha vært slik, men er i seg selv betydningsløst for rettens stillingstagen.

Det er mye som kan bli sagt i en rettssal som ikke kan etterprøves. Det betyr ikke at dette ikke er relevant for retten, men at det påligger retten å vurdere troverdigheten i det som kommer frem. Nå er nok ikke Anfindsens utsagn så sentrale for saken at retten behøver å ta stilling til sannhetsgehalten i dem, men i forhold til at Anfindsen prøvde å vise at Breiviks oppfatninger ikke var vrangforestillinger, så var det relevant for ham å nevne dette.

Beviskravet i retten gjelder i forhold til tiltaltes domfellelse, det er ikke slik at retten krever at et vitne skal kunne bevise alt han eller hun sier. Det ville jo vært absurd.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

Så lenge faren er død

"Så lenge faren er død vil sønnen heller ikke kunne brukes som noe sannhetsvitne på hva han måtte ha sagt."

Jeg må ha kommet på feil klode. Her argumenteres så underlig. Far min er også død. Det gjør meg ikke ute av stand til å referere hans synspunkter på en del ting. Forteller jeg det til noen, kan sikkert de referere det videre, noenlunde uforandret. Så hvis Anfindsen refererer sønnen riktig, er dette helt klart av interesse.

"Forøvrig går kritikken på at Anfindsen som sakkyndig ikke levet opp til oppgaven. Det er essensen i alt dette. Det har fra flere kommentatorers side vært avvist at SSB jukset med tallene bevisst, men at de er fremkommet etter gitte forutsetninger, og atdisse har vært under endring under marsjen. Skiftende forutsetninger, endrede grunnlagsmateriale for prognosene har vært fremstillet som forsøk på svindel. Det var her han bommet først og det ble ettertrykkelig tilbakevist ikke minst av hans eget "sannhetsvitne" Kåre Willoch."

Slik jeg ser det, hadde Anfindsen vunnet på å begrense seg litt. Men det forhindrer ikke at han hadde noen interessante poenger. Selv om ikke SSB jukset bevisst, er det mange som ikke har levd opp til oppgaven her, hvis det er slik at anslagene var så grandiost misvisende, og at politikerne og andre fortsatte å stole på dem til langt ut på 2000-tallet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1472 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1046 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 928 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 590 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 537 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere