Njål Kristiansen

Alder: 65
  RSS

Om Njål

Jeg vil det skal føres en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Romerskkatolsk. Jeg er skeptisk til alle kirker som ikke har et felles læreembede.
Jeg vil at samfunnet skal være frihetlig og liberalt orientert med rom for alle slags mennesker. Som kristne bør vi føle et særlig ansvar for å være på de svakes side og bygge et samfunn med muligheter for alle. Vi må ha et samfunn som er åpent for endringer og som viser kontinuerlig livskraftig fornyelse.

Følgere

Krigen mot julen II

Publisert over 1 år siden

Redaktøren tar i går opp julens svekkede stilling i kulturen

Allerede for over førti år siden, da jeg gjorde mine første personlige erfaringer med USA og amerikansk kultur kunne man se julekort med seasons greetings. I USA er man aldri sikker på hvilken konfesjon en annen har, og heller ikke hva julen betyr for vedkommende, så man sikrer seg med å hilse på en nøytral måte. Samtidig har vi den politiske gud, som ikke nødvendigvis er vår Gud, men en hvilken som helst gud i den andres forestillingsverden. God knows..... det kan forsåvidt være hvem som helst av dem når det brukes i dagligtale. 

Derfor skurrer det når redaktøren skriver

I USA finnes det et nytt begrep, War on Christmas, som blir brukt for å markere at jula står under angrep som kristen høytid. Det var nok ikke islamistisk terror ordsmedene hadde i tankene, men snarere hvordan kristne­ begreper ­erstattes av allmenne og kommersielle termer. Det heter ikke Christ-mas lenger, det heter holidays.

De to siste årene har jeg oppfattet debatten rundt jul som død og maktesløs. Kulminasjonen kom i forrige advent. Det første fenomenet jeg observerte var at julen i offentligheten startet med første søndag i advent. Da var svart-fredagen unnagjort men offentligheten gikk inn i et modus av at advent og jul er ett og det samme. Julemusikk tøt ut av alle radiokanaler, og alle kjøpesentre fyltes opp av sødmefylte sanger som ble klisjéer opp mot kasseapparatenes klang. 

Jeg forstår at vi skal handle til jul, men jeg ønsker å se en holdningsendring til at vi handler i advent, før vi feirer jul fra slutten av desember. Dette har for meg sammenheng med min stokk konservative tanke at vi som kultur har godt av å snevre oss inn mens det mørkner, føle på naturens skiftende puls, oppleve at det blir tristere før alt eksploderer i glede og mer lys når solen igjen har funnet sin rette bane. Da kan man feire jul i hele januar, frem til kyndelsmess. Men som nevnt, jeg forstår at dette er omtrent bare meg og at jeg blir ensom i min forestillingsverden.:-)

Likevel, det er et alvor bak dette, fordi kampen om adventsgudstjenestene fikk sin kulminasjon i fjor. Kraften begynte å gå ut av julevegringen. I år har den vært praktisk talt fraværende. Jeg kan knapt huske at noen har tatt opp og problematisert adventsgudstjenestene i år. Ideelt sett ville jeg sett disse gudstjenestene avholdt når julen har trådt inn, men det er ok hvis de foregår i desember uten kamp, hvis det gir dem lettere aksept. 

Jeg tror det er dette som har skjedd; julen har fått en ny aksept. Borte er vegringene knyttet til å sette andre navn på feiringen av Jesu' komme. Solsnu, kristmesse, jól og blot har fått en fellesnevner i begrepet jul igjen. Det er blitt greit å gjennomføre en felles festlighet på slutten av året mens alle legger hva de vil i begrepet og lar det få innhold etter egen evne. Den ideale fordring har veket for den folkelige varianten i minste felles multiplum av hva vi er enige om, og det største felles mål vi tar oss råd til. På mer enn én måte er det siste naturligvis større enn det første. Men slik tror jeg vi kan lære å leve med hverandre. I julefred rundt det som samler fremfor å kreve knefall om det som skiller. 

Gå til innlegget

Ungarn møter seg selv i døren

Publisert over 1 år siden

......... og det samme er i ferd med å skje i Polen

Nasjonalismens pris vises nå på regningen for ungarerne. Sosial uro har brutt ut fordi regjeringen har laget en såkalt "slavelov" som betinger at folket årlig arbeider inntil 400 timer overtid mot 250 i dag. Den gode siden ved dette er at det gir mer penger i kassen for den enkelte, men samtidig frykter arbeiderne at de vil bli utnyttet og raskere bli slitne av arbeidslivet. Hensikten med denne loven er å dekke opp stadig flere vakanser i arbeidslivet. Man har en ledighet på 3,7% som er bedre enn begrepet full sysselsetting. Om overarbeide skulle medføre lavere pensjonsalder vil tiltaket være kortsiktig da det ikke vil løse Ungarns problemer. 

Fødselsraten er på 1,45 pr kvinne. Dette er i det midlere til lavere sjikt i Europa. Ungarn har ikke hatt noen stor migrasjon av sine innbyggere, og det innenlandske potensialet er på både kort og lang sikt dårlig mht å skaffe arbeidskraft. Det tar lang tid å føde flere barn og få dem ut i arbeidslivet. Her er det vanskelig å se strakstiltak som kan virke. Det er også rimelig å regne med at kvinnene ikke ønsker seg tilbake til kjøkkenbenken med de kortsiktige mulighetene for å tjene penger i skvisen på arbeidsmarkedet. Ungarn har en gordisk knute som de ikke vet hvordan de skal løse. 

I 2016 averterte de arrogant nok etter spesielle innvandrere som kunne passe direkte inn i ungarsk arbeidsliv. Dette var ikke særlig vellykket. Samtidig nektet de å ta imot asylsøkere og bygde i stedet et grensegjerde rundt landet som et monument over sin fremmedfrykt. Nå må de sette inn tiltak for å løse sine utfordringer i arbeidslivet. Sannsynligvis er det ikke mange andre veier å gå enn å slippe inn ukvalifisert arbeidskraft som fyller opp nedenfra mens ungarerne selv inntar toppen, med supplement av akademikere fra utlandet. 

Hetsen av Georges Soros kommer i et merkelig lys når man ser hvilke utfordringer Ungarn har innen verdiskapning. Soros har virkelig vist verden veien mht verdiskapning og utdannelse, men er henimot uønsket i sitt hjemland. 

I Polen er fødselsraten enda dårligere. Der føder hver kvinne bare 1.32 barn. Abortmotstanden er kanskje ikke så moralsk forankret som man skulle tro. Færre aborter kan lede til flere fødsler, men igjen, det er et langt lerret å bleke og fylle opp arbeidslivet med barn som fødes i år og neste år. Polen har ca 2 mio innvandrere fra Ukraina. Så lenge det ikke blir fred der, kan det tenkes at de holder seg i Polen, men Polen har også en annen fordel. Færre polakker migrerer til Vesten. På kort/mellomlang sikt vil derfor polakkene kunne klare seg ved å sørge for at egne migranter kommer hjem til bedre lønns- og arbeidsvilkår. De som har vært i utlandet har sikkert en viss kunnskap om arbeidsforhold andre steder med seg, og det er rimelig å tro at de kan bidra til endring i de sosiale strukturer på arbeidsplassene. Polsk migrasjon av arbeidere til Norge er ned med ca 50% fra i fjor til i år. Kilden til billige bygningsarbeidere er i ferd med å tørke ut. 

Dette vil igjen åpne for at norsk næringsliv kan finne ung arbeidskraft her, men det er også en viss risiko at de ufaglærte vil komme fra andre land uten at vi får norsk ungdom til å bli fagarbeidere. 

Ungarn og Polen bør få tatt oppgjørene med fortiden, slik at det demokratiske og solidariske sinnelag begynner å gå den andre veien. Polakkene har møtt vestlig sinnelag, Ungarn vet hva de har å gjøre. Skal disse sosiale eksperimentene må man rydde i sort tankegods, og folkene må frigjøres fra totalitarismens tider. Når sannheten og dens konsekvenser når ned i folkedypet vil man forhåpentligvis se anderledes og mer positivt på innvandring enn tidligere, og de blir mer fullverdige medlemmer av det store fellesskapet som forutsetter fri flyt av mennesker. 

Gå til innlegget

@Karl Øyvind Jordell

Publisert over 1 år siden

Det oppleves lett som litt for voldsomt å skulle skrive et eget innlegg for å kommentere - den opplevelsen har jeg faktisk i det jeg legger ut dette ... .Uansett - man burde kutte den nye spalten 'mest leste' i den form den nå synes å ha, nemlig mest lest gjennom hele Verdidebatts historie (?), og begrense seg til 'mest lest sist uke' eller måned. Men egentlig kunne man kutte den helt, og ha to spalter for 'siste innlegg' og en for 'lesetips'.

......... skrev Jordell. Han peker her på et vesentlig poeng. Både at man trekker frem gamle tråder fra historien helt unødvendig da disse for lengst har eller burde ha mistet aktualitetens interesse. Mest leste siste dag eller uke holder lenge om man i det hele tatt skal ha den. 

Forøvrig ser jeg at debattene vil bli veldig fragmenterte. Man skriver på en måte ut i løse luften uten å kunne referere seg direkte til en eksisterende tråd man har lyst til å adressere direkte. Den metoden som jeg velger her er på ingen måte en fullgod måte å debattere på. 

Om man vil endre VD tror jeg man heller skal innføre den gamle modellen man hadde i Ordet fritt, og så offentliggjør redaktøren fortløpende det som er verdig til å slippe gjennom nåløyet. Akkurat nå er VD en parodi. 

Gå til innlegget

Brexit - sjakk-VM på engelsk.

Publisert over 1 år siden

Jeg er ikke videre interessert i sjakk. VM gikk meg hus forbi. Nesten. TVen sto på borte i et hjørne her og jeg fulgte med at noe skjedde - eller ikke, men at skravla gikk på flere entusiastiske mennesker som overgikk hverandre i iver over at det enten ble flyttet en brikke - eller ikke. 

I de siste dager har jeg fått plaster på "såret" for å ha fulgt et tema som ikke interesserte. I en hel uke har britisk politikk fylt stuen med intense debatter for og imot den foreliggende avtalen om Storbritannias uttreden av EU. Jeg har som alltid forsøkt å lete etter historiske paralleller som jeg pleier under slike perioder. Perioden mellom 3. september 1939 og retretten fra Dunkerque i 1940 er det nærmeste jeg kommer i drama for de britiske øyer. Det var et nederlag som var omtrent komplett, og slik kunne det også gått i denne sammenheng. 

Akkurat nå vet vi ikke hva det vil ende med. I kveld har statsminister Theresa May fått et tillitsvotum fra sine egne. 200 av 317 partifeller støtter henne. Neste hinder blir å utvide denne basen til å få et flertall med ytterligere 160 stemmer fra opposisjonen. Det virker ikke uten videre opplagt eller enkelt at hun vil klare og samle så mange. I kveld virker hun trygg for angrep internt i partiet for en tilsvarende petisjon fra back-bencherne kan ikke reises før om et år, men hun er ikke gjennom den første prøven i møte med Underhuset samlet. 

Enda kan det gå noen uker før saken går til avstemming og spenningen utløses. Det må skje, det må gjøres, og det er ingen andre til å gjøre det enn dagens parlamentarikere. Alternativet er å kaste May, holde nyvalg og kanskje ny avstemming over den konkrete avtalen man har å holde seg til, eller om det foreligger en frisert avtale på det tidspunktet. Om det kommer. Skrikhalser kan hvem som helst være, men det er ikke dem situasjonen kaller ikke på Her må de handlekraftige som kan skape alternativer og realiteter velgerne kan forholde seg til komme seg i kalosjene og vise hva de står for, eller holde kjeft. 

For å holde på sjakk-metaforen. Nå går Parlamentet inn i en periode med "lyn-sjakk" frem til Underhuset må gi sin stemme for eller imot. Det er ikke ofte politikk er så spennende som dette, og det er virkelig en avgjørende periode i Europas historie vi ser spille opp hver dag fremover til en avgjørelse. For politiske dyr er dette bedre underholdning enn alt annet, særlig fordi det ikke er underholdning, men virkeligheten og dens realiteter i mange avskygninger som kommer frem. Nå ser vi hvor sammenvevet og sterkt samfunnet er, men også av og til hvor sårbart alt kan være. Ikke siden Winston Churchill tok fatt på sin første periode som statsminister har en britisk statsminister hatt en større oppgave. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2235 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
25 dager siden / 1867 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1191 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 890 visninger
Livet er ferskvare
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 831 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
27 dager siden / 670 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere