Morten Dahle Stærk

Alder: 39
  RSS

Om Morten Dahle

Jeg er generalsekretær i Menneskeverd og tidligere forlagssjef i Luther forlag. Ideen om hvert enkelt menneskes unike verdi, uavhengig av egenskaper, må tilkjempes i hver generasjon. Menneskeverds livsberettigelse er å gi stemme til det stemmeløse livet, løfte frem likeverdet som et alternativ til sortering og peke på livshjelp som alternativet til kravet om dødshjelp.

Følgere

Feilskjær om toregimentlæren

Publisert over 3 år siden

Setningen over er det enkelt å være enig i. Man må argumentere annerledes i en liberal stat. Men veien fra læren om de to regimentene til en slik konklusjon er for lang til at argumentene i kronikken holder. Man kan ikke separere «regimentene» på denne måten - uten at det får uheldige konsekvenser. Dessverre er det helt vanlig at KrF-ere gjør det (uten å helt forstå hva den går utpå). Da må man heller argumentere med hva som skaper et godt samfunn for alle og hvordan man kan basere kristendemokratisk politikk på et kristent menneskesyn. Da er barns rett til mor og far og relasjonen mellom foreldre og barn umistelig.

Gå til kommentaren

Takk

Publisert over 5 år siden
Jon Kvalbein – gå til den siterte teksten.
Den kirketenkning som «Åpen folkekirke» representerer har intet grunnlag verken i Bibelen eller i kirkens bekjennelse.

Takk for god og klar tale Jon. For meg koker dette ned til spørsmålet: Har kirken et eget syn på ekteskapet? Hvis den har det, noe jeg er overbevist om, må den søke sine røtter i Skriften og i kirkens tradisjon. Der ligger skatten, der ligger velsignelsen. Takk!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 6 år siden
Harald Hauge – gå til den siterte teksten.
Og nei: Spørsmålet er ikke om vi skal implementere gjeldende ekteskapslov som del av Den norske kirkes vigselsliturgi. Jeg har som vigselsmann viet under denne lov siden 1.1.2009. Vi implementerte denne loven gjennom å ikke si fra oss vigselsretten 31.12.2008.

Du har rett i at vigselsmann formelt vier under nåværende lov allerede. 

Likevel var en en sentral del av reformen, som du vet, at Den norske kirke trengte en ny liturgi for å kunne vigsle homofile. Til nå har den norske kirke ikke anerkjent de grunnleggende premissene i den nye ekteskapsloven og dermed ikke implementert loven som del av sin liturgi. 

Jeg er stolt av dette. Jeg er stolt av at Den norske kirke ikke har latt seg rive med at anti-diskrimineringsretorikken, men holdt fast ved sin klassiske ekteskapsforståelse og barns rettigheter.

Jeg håper virkelig at dette fremdeles er tilfelle ved kirkemøtets slutt - lykke til! 

Gå til kommentaren

Svar til #14

Publisert nesten 6 år siden
Harald Hauge – gå til den siterte teksten.
Assistert befruktning (og eventuell surrogati) kan akkurat like gjerne benyttes av heterofile par som av lesbiske (og homofile), og det er også disse som i størst grad benytter dette. Om vi som kirke skal si noe om hvordan folk får barn eller ikke og hvilke oppvekstvilkår vi anser som akseptable, da er det noe vi må si på generelt grunnlag. Ekteskapsloven er gjeldende norsk lov, det er ikke dette kirka skal ta stilling til.

Jeg vet egentlig ikke om noen som vil bruke et slikt språk idag. Du finner garantert noen avskygninger, men det er en ufin hersketeknikk å bruke dette mot saklige motstandere. Fint du retter opp dette. 

Du har rett i at assistert befruktning (inkludert surrogati) kan benyttes av heterofile, og jeg har et prinsipielt syn på disse spørsmålene uavhengig av ekteskapsloven. Surrogati er etter mitt syn galt uansett om det er homofile eller heterofile som benytter seg av det. Dette bunner i synet på det biologiske foreldreskapet - surrogati gir barnet poensielt tre mødre, hvorav den som føder verken er genetisk eller sosial mor til barnet.

Man kommer likevel ikke bort fra det enkle faktum (som nevnt over) at barn født etter assistert befruktning for lesbiske, har lovfestet at det ikke har noen far. Det barnet må altså vokse opp uten å kunne etterlyse sin far: For det har norsk lovgiver bestemt at det ikke har. Lovverket har dermed forsøkt ved lov å oppheve naturen og menneskets naturlige begresninger.

I teologisk/religiøs sammenheng kalles dette gapet mellom kropp og idé for gnostisisme. Men det holder å påpeke at dette er et eklatant brudd med barns rettigheter jf. barnekonvensjonen. 

Nei, kirken skal ikke ta stilling til ekteskapsloven som del av lovverket, men den må ta stilling til om de skal implementere lovverket som del av sin liturgi. 

Gå til kommentaren

Hauges unndragelse

Publisert nesten 6 år siden
Harald Hauge – gå til den siterte teksten.
Jeg synes vi bør slutte å snakke som om det er de homofile og lesbiske som er kilden til alt rot og alt vondt. De er slett ikke

Det er to forhold som er verdt å nevne i Hauges innlegg ovenfor:

  1. For det første insinueres at Jan Harsem og jeg forsøker å gjøre "homofile til en verdensfare av dimensjoner" og eventuelt å gjøre enkelte barn til et problem. Dette er total skivebom. Vi har støttet partnerskapsloven siden den kom og har akseptert et juridisk rammeverk rundt homofiles situasjon. Vårt angrepspunkt mot reformen Felles Ekteskapslov er todelt: For det første seiler den under falskt flagg. De homofile var ikke diskrimiert i den gamle loven, og den er det ideologiske navet i en mye større endring av forståelsen av familie, foreldreskap og kjønn.

    Når det gjelder det du beskriver som ditt viktige anliggende: «Et barn er aldri et problem», deler vi fullt ut denne. Jf. Nordisk nettverk for ekteskapets høringsuttalelse til ekteskapsloven:  «Vårt menneskesyn skiller ikke mellom mennesker uansett livets tilblivelse og på hvilken måte befruktningen fant sted. Ethvert individuelle valg kan likevel ikke kreve å bli grunnlag for samfunnets allmenne lovgivning.»

    Hauges forsøk på å plassere oss i en ytterliggående bås, faller dermed på sin egen urimelighet. 

     
  2. Du nøyer deg med å henvise til problematiske sider ved bioteknologiloven, men faktum er at man kommer ikke unna disse sidene hvis kirkemøtet nå sier ja til kirkelig vigsel av homofile. Sier man ja til å vigsel kan man ikke i neste omgang si at "vi ønsker ikke at dere skal få barn". Assistert befruktning og den midlertidige åpningen for surrogati er nå engang lovlige måter å få barn på, og dette er så knyttet til ekteskapsloven at dette blir kirkens aksept for de endrede rettighetene for barna. 

Sentrum av vårt budskap er at forrige regjeringen og stortingspolitikerne forstod at ekteskap og foreldreskap hører sammen - det er mildt sagt underlig at dette ikke er debattert i kirkelige organer.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1919 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1732 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1721 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1023 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 876 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 819 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere