Solveig A. Wahl

Alder: 82
  RSS

Om Solveig

Solveig Albrecht Wahl
http://www.solveig-spedbarn.com

Følgere

Guds feminine side

Publisert rundt 7 år siden

Opp gjennom historien har Den Hellige Ånd jevnlig vært avbildet som kvinne i kirkekunsten.

På bakgrunn av dette kan man kanskje sannsynliggjøre at det har eksistert enklaver i kristenheten der «alle» visste at Den hellige ånd egentlig er feminin, men at dette var noe man gikk stille i dørene med.

Sjeldent eksempel: Denne 1200-tallsfresken fra St. Jakobuskirken i Urschilling i Tyskland viser Den Hellige Ånd som kvinne.

 

At ånden er feminin, er i utgangspunktet en meget gammel forestilling. I den jødiske tradisjonen er Guds ånd feminin. I Det gamle testamentet leser vi om Visdommen. Hun er Guds feminine side, hans første skapning og/eller selve skaperkraften. Men i kristen tenkning blir denne feminine visdommen ansett som en forløper for Jesus-skikkelsen, og slik forsvinner dette klare feminine trekket hos Gud. I treenigheten beholdes likevel ideen om Guds ånd, i evangeliene ofte fremstilt som en due, men nå presentert som en ukjønnet kraft. 

Det er mye som tyder på at duen slett ikke var ukjønnet, men en kjent gudinneatributt i Israel/Palestinaområdet på Jesu tid. Det er derfor sannsynlig at datidens mennesker ville få feminine assosiasjoner, presentert for dette bildet. Det har også etter alt å dømme eksistert en tidlig kristen arameisk-syrisk tradisjon der Den hellige ånd og duen er tydelig feminin. I Salomos oder står det: «Duen svevet over hodet på Herren Messias, for han var hennes hode og hun sang over ham, og hennes stemme ble hørt», mens Filipsevangeliet og Evangeliet etter hebreerne fra samme tradisjon også portretterer Den hellige ånd som feminin. 

I den første teksten går man til rette med at Maria skulle ha unnfanget ved Den hellige ånd fordi «Når har noen gang en kvinne unnfanget ved en kvinne?» I den andre teksten omtales Den hellige ånd direkte som Jesu mor. 

 Når treenighetslæren hamres ut på 300- og 400-tallet, er kirkefedrene imidlertid enige om at feminine bilder ikke egner seg så godt til å representere Gud. På samme tid forsvinner også språket som karakteriserer Den hellige ånd som feminin fra den syriske tradisjonen. Greske og latinske kirkefedre anser kroppslige og materielle ting for å være feminine, mens tenkningen og det åndelige er maskulint. 

Augustin identifiserer sapientia; visdom, som sinnets maskuline og høyerestående del, mens scientia; empirisk kunnskap, representerer sinnets feminine og laverestående evner. For Augustin er kvinnens sjel skapt i Guds bilde, men ikke kroppen hennes. Gud som åndelig realitet er på ingen måte «merket» av det feminine. Bare åndelige og ergo maskuline bilder er passende for ham. 

 I tradisjonell middelalderteologi karakteriseres derfor gjerne den kvinnelige kroppen ved et fravær av Vår Herre. Grovt sagt kan man si at her forklares kvinnekroppens eksistens langs samme linjer som man – i denne platonske tradisjonen – forklarer ondskap; som et fravær av Gud. 

Dette er ikke bare en enorm fornærmelse, og et skoleeksempel på hvorfor det ikke hjelper at logikken er fornuftig hvis premissene er hoppende gale. (En innvending som jo jevnlig anføres overfor teologien.) Men det sier også noe om behovet for et utvetydig kvinnelig bilde av Gud. For det er klart at hvis Gud, som alle tings totalitet, bare beskrives som maskulin, får eksistensen av det feminine et forklaringsproblem. Ikke bare logisk, men også når vi på et litt dypere plan skaper bilder for oss selv. 

I moderne teologi legger man derfor gjerne vekt på at Gud ikke egentlig har kjønn. Men det er i bunn og grunn et vanskelig bilde å knytte seg til. Det krever øyensynlig en lengre teologisk utdannelse, eller flere års praksis som mystiker, før det faller naturlig å tenke seg Vår Herre som kjønnsløs. 

Mens mann og kvinne er basale kategorier for de aller fleste og gir gode og klare assosiasjoner, er ordet kjønnsløs nærmest synonymt med noe tåkete og utydelig; det skaper få bilder for fantasien, vekker ingen følelser i kroppen – slik en levende religion helst skal. 

Når Den hellige ånd fremstilles som kvinne, får Gud derimot et konkret kvinnelig ansikt. Det feminine får en positiv metafysisk status og begge kjønn en gudommelig horisont å måles mot. I denne tradisjonen er Gud er ikke kjønnsløs, men flerkjønnet, og man kan begynne å utforske den rike og spennedene metaforikken dette bildet byr på. 

Helene Næss, religionshistoriker 

 

Publisert her på Verdidebatt.no med Helene Næss’ vennlige tillatelse. Kronikken har vært først publisert i Klassekampen, torsdag, 18. april 2013, s. 3

Gå til innlegget

Resirkulert hets

Publisert rundt 7 år siden

«Måten ekstreme, antiislamske grupper omtaler muslimer på i dag, ligner måten ekstreme antisemittiske grupper omtalte jøder i tiårene som førte opp til andre verdenskrig» (Erna Solberg, Verdens Gang, 04.aug. 2011)

Uttalelsen falt ca. to uker etter bomben smalt i regjeringskvartalet og den påfølgende massakre på Utøya. Utsagnet utløste en storm. VG måtte stenge kommentarfeltet. Document.no.  konkluderte med at: «Sol­bergs utspill er et eksem­pel på at ledende poli­ti­kere er i ferd med å spore av.» Montro det? Jeg selv anså uttalelsen den gang som en tankevekker. I dag er jeg overbevist om at Solberg – uavhengig av hennes politiske ståsted – allerede den gang var på rett spor. Sporet er blitt tydeligere for meg.

 Jøder passet ikke inn, ble det hevdet. Det fantes kun én konflikt, og den var mellom jøder og europeisk kultur. Ernst Moritz Arndt (1769–1860) ville derfor ikke at jødene skulle formere seg på en utilbørlig måte. «Jeg ønsker det heller ikke fordi de er et fremmet folk og fordi jeg ønsker å holde den germanske stammen så ren som mulig fra fremmedartige bestanddeler». Johann Gottfried Herder (1744–1803) anså jøder som fordervet, uten ære og som amoralske. Som et nasjonalt vilkår for kulturell integrasjon forlangte han at jøder skulle frasi seg sin religion. Om jødedommen fastholdt sin identitet ville den jødiske emansipasjonen ha bedratt «det tyske folk» med krav og aksept.

Det var et sterkt press på jøder om å assimilere seg i det tyske samfunn. En del jøder konverterte derfor til kristendom. Til ingen nytte.  Konvertittene ble hverken akseptert av det tyske eller av det jødiske samfunn. De kom i skvis. Hverken konverterte eller ikke-konverterte jøder skulle kalle seg tyskere. Og også de døpte jøder forble jøder. Umulig å unnslippe jødedommen. Det avgjørende for å være tysk var ikke fødselsted men «det tyske sinnelag og fedrelandskjærligheten». Dette manglet jødene, ble det sagt. 

Hvordan enn jøder snudde og vendte seg ødela den kontinuerlige hets muligheten for en sosial tilpasning. De tillagte negative arveanlegg kunne heller ikke bøtes på med noen form for oppdragelse, utdannelse, integrasjon eller emansipasjon. Jøder innehadde et kontraproduktivt temperament, de var svikaktige (falske), løy, var parasitter, formidlere av det onde prinsipp, en utnyttende sekt, et blodsugende folk. De var fienden som burde sendes tilbake til Asia.

Overbevisning om at jøder strebet etter verdensherredømme var sterk. Også opplyste moderate mennesker mente at jødedommen dannet et internasjonalt frimureri med grunnlag i etnologi, religion og Alliance Israélite Universelle 

I følge Houston Stewart Chamberlain  (1855-1927)viste den vestlige verdens samlete historie at det fantes en eneste konflikt, nemlig den mellom jøder og Tyskland. Disse to rivaler førte en «kamp om eksistensen», der det tilslutt kun kunne finnes én seierherre. «Den dypeste og mest gemene skammen i historien som et folk noensinne har utrettet, denne har tyskerne forvold seg selv. (…) Ingen tysker har lov til noen sinne å glemme eller å hvile inntil parasittene er utslettet og utryddet!» Dette er ikke skrevet i dag. Dette skrev Wilhelm II. i 1919.

Gjennom mange årtier (århundre) med propaganderende hets av jøder og psykologisk krigføring (angstskapende formidling, alarmisme) fikk den antisemittiske retorikken etter hvert aksept. «Du lyver som en jøde», ble en alminnelig vending. Retorikken skapte et solid grunnlag for «den eneste realistiske løsningen» for jødespørsmålet for hele Europa, nemlig deportasjon eller tilintetgjørelse.

Antisemittismens retorikere er blitt læremesterne for dagens Ideologiske «tenkere», deres medhjelpere og medløpere. Islamhatere/ islamofober. De vet å benytte seg av antisemittismens retorikk i sin kamp mot muslimer. Og de vet erfaringsmessig nå at den fungerer. 

Igjen snakkes det omto vidt forskjellige kulturer og samfunnsformer som ikke passer sammen. «Vore to livsmåder er som ild og vand. En af dem må sejre.» (Lars Hedegaard). Det dreier om sund skepsis mot fremmedkultur, hevder andre. Ansvaret for fadesen ligger blant annet på velmenende, naive, lettlurte europeere som fornekter sin egen kultur. For muslimer har planlagt og avtalt det hele. De skal vinne herredømmet over Europa, kolonisere oss for å undertvinge oss sine lover. Så nå avskaffer europeiske land seg selv, begår kulturell selvmord. Dette blir frihetens endelikt.

Stopp. Sa jeg kampen mot muslimer? Pardon. «Jeg hater ikke muslimer. Det er islam jeg hater». Det er dette som i dag er strategisk korrekt. Det å hate en gruppe mennesker kollektiv, er rasisme. Rasiststempelet skal man ha seg frabedt.

Likevel klarer man ikke alltid å dy seg, for muslimerer voldtektsmenn og løgnere, de voldtar sine egne barn og føler sig forøvrig i sin gode rett til å massevoldta skandinaviske jenter. «Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.» Lars Hedegaard hører det hele tiden. 

På samme måte man plederte for utslettelse av jødedom fordi den ble ansett som utdatert og «forvorpen/ liderlig», anses muslimers tro for å være en ideologi en ikke-sivilisasjon og et barbari som må utslettes. Presset på muslimer om å forlate sin ideologi – altså sin religion, og la seg assimilere i samfunnet, øker i alle europeiske land."Abschwören oder Abreisen" (Avsverge eller reis). Men vil det hjelpe muslimer, når det ikke hjalp jøder?

»En muslim må gerne sige, at han er konverteret til kristendommen, han må gerne aflægge falsk vidnesbyrd i retten - han kan gøre, hvad der passer ham. Man kan aldrig være sikker på, at han siger sandheden. Selvfølgelig, når det er den basale kultur, er det meget alvorligt for os, for i en kristen kultur prøver vi på at opdrage vores børn til at sige sandheden. Det betyder ikke, at de altid gør det - vi gør det ikke altid - men når vi lyver, ved vi, at vi har begået noget forkert. Det er simpelthen ikke tilfældet i islam«. (Lars Hedegaard, i et interview til blogsitet Snaphaneni 2009) Muslimer har ikke engang dårlig samvittighet, når de lyver.

En muslim forblir en muslimog han lyver uten samvittighetskvaler. Vi kan ikke stole på ham. Derfor fordres det nå forbud mot troen, en tro som er en tikkende tidsbombe:Volksentscheid zum Verbot des Islams” … «Der Islam muß verboten werden.“ («Folksavgjørelse for forbud mot islam» … «Islam må bli forbudt»).

Jeg spør meg om dagens kontinuerlige hets av muslimer ødelegger for deres mulighet til en sosial tilpasning, slik den den gang ødela for jøder?

Riktig nok sies det at man ikke planlegger et nytt Holocaust mot muslimer, «men hva skal vi gjøre?» spør en gjest på nettsiden til Michael Stürzenberger. Stürzenberger har forfattet et 8 punks Thesenpapier gegen Islamisierung. Dette Thesenpapier kunne vært tatt rett ut av NSDAP’s propagandamagasin «Der Stürmer». Det er bare å erstatte Islam og muslimer med jødedom og jøde. Altså også en resirkulert hets.  

Skruen er vridd nok en omgang på veien til «Die Endlösung»: Ved å søke gjennom Brønnøysundregistret på "Islam, Kurdisk, Tyrkisk, Muslim, Iransk, Irakisk, Somalisk, Pakistansk, Arabisk, Muhammed, Ali og Hussein" har NDL satt sammen en 49 sider lang liste over muslimske organisasjoner og bedrifter i Norge (publisert den 2013/2/27) Listen er ikke komplett, sies det. Den kan gjøres lenger med flere søkeord eller endringer på søkeord som er brukt.

                                                                                                                                                                     

Lars Hedegaard sier rett ut at han «forudser en folkelig opstand mod Danmarks ledere, som ikke skrider ind mod muslimernes ikke-civilisation og barbari». Noe av det samme har Fjordmannen sagt og kommentarer på Stürzenbergers nettside sier det samme: «Die Politiker werden einen Dreck machen um die islamischen Faschisten los zu werden. Aber nur die Ruhe – das Volk wird es erledigen – und das sehr gründlich.» (Politikerne kommer til å lage møkk for å bli kvitt islamistiske fasister. Men ta det med ro – folket kommer til å fullføre det – og det meget grundig)

Jo, Erna Solberg hadde rett i sine antakelser. Men i dag med Internett behøver ikke katastrofen la vente på seg i så mange tiår. Hetsen er spredd på sekunder og gjør sin virkning. Da venter vi vel bare på Den Sterke Mann – diktatoren? … vel, om vi ikke får flere slike fabelaktig avslørende intervju som dette

PS: Apropos «De tillagte negative arveanlegg kunne heller ikke bøtes på med noen form for oppdragelse, utdannelse, integrasjon eller emansipasjon». (se ovenfor): I en kommentar på VD til meg  ble det hevdet  at «I samfund vil det generelt være provokerende at en fremmed gruppe begynder at fylde op i eliten eller bare klarer sig i nærheden af bedre end baggrundsbefolkningen gennemsnitligt.» Dette gjald jøder i Tyskland. I dag har vi duktige muslimske forretningsfolk, leger og andre akademikere i Norge. Siste skudd på treet er den Første somaliske advokat i Norge

Fremtiden ser ikke lys ut for dem. Vi kommer til å bli provosert av alle flinke, arbeidssomme og intelligente muslimer!

Gå til innlegget

8. mars-rapport fra Bahrain

Publisert rundt 7 år siden

On International Women's Day (8th March)

"Kvinner i Bahrain har vært tilstedeværende og aktive deltakere i landets folkebevegelse for demokrati og respekt av menneskerettigheter som startet for to år tilbake. Derfor har de også vært målrettet av det autoritære regimet", skriver Zeineb Alsabeehg på NyeMeninger

Hun leder oppmerksomheten til Bahrains største opposisjonsparti, Al-Wefaq, som kom med flg uttalelse om disse modige kvinners skjebner

 "Today, the world is honoring women, however, the people of Bahrain are honoring the struggling Bahraini women who have remained steadfast in the face of repression and abuse which violated all international covenants."

·         Bahrain has the highest women arrests ratio among all Arab Spring countries
· More than 230 females arrested since the beginning of the demands movement
· More than 14 female martyrs as a result of the regime's brutality
· Over 200 female students suspended from Bahraini universities
· Over 380 female staff dismissed in Bahrain
· Bahraini women suffer outrageous abuses perpetrated by the regime
· Tens of male detainees have been threatened with the rape of female family members

 her

Jeg så på noen få av de videoene som ligger på nettsiden til Al-Wefaq National Islamic Sosiety. Det holdt for min del.

Zeineb Alsabeehg viser i sitt innlegg forøvrig til Bahrains Menneskerettighetssenter (BCHR) som også la frem en rapport i dag. her får vi eksempler på bahrainske kvinner som har blitt fengslet, torturert, drept og fratatt statsborgerskapet som følge av deres opposisjonelle aktivitet

Jeg beundrer disse kvinners mot til å kjempe videre. Jeg få meg ikke til å si «Gratulerer med dagen.» Det høres brutalt ut.  Må de en dag lykkes.

Gå til innlegget

Varsel om ny kommentar uteblir

Publisert over 7 år siden

Det er noe som ikke stemmer

Varsel på mail om ny kommentar i tråder jeg følger forsvant i går morges. For å finne ut om dette bare gjalt min egen tråd, klikket jeg +følge på en annen. Ingen varsel om ny kommentar i mailboksen der heller. Gjelder dette for flere, eller er det noe som kun skjer min PC?

Gå til innlegget

Ufarlige forbindelser, er overskriften på nettsiden til Tryckfrihetssällskapet. Lars Hedegaard imøtegår harselerende den kritikken han fikk i f for innholdet i sitt foredrag, holdt i Toronto, 1. oktober 2010.

I flg nettsiden P77 der man har gransket de to videoopptak av ovennevnte foredrag holdt for JDL i Toronto, skal Lars Hedegaard ha kommet med utsagn som dette:

" Vi lever nu i The New World Order".
"Vi er i krig med islam".
(…)"Det her er total krig indtil en af parterne vinder eller overgiver sig".(…) "Vi skal have ret til at bevæbne os".(…) "Politikere som modarbejder os skal fjernes fra deres embede med magt".(…) "Dem som har været med til at sætte os i den situation skal straffes økonomisk og med fængsel". (…) Så det er tid til at handle: "Vi skal organisere os nu og aldrig overgive os"(…)"Islam er barbarisk, etnisk-udrensende, totalitær, racistisk og beslægtet med Nationalsocialismen» (…)"Koranen er en bog fuld af had og racisme og der findes ingen moderat islam, alt islam er had og racisme".

Begge videoen er i ettertid  slettet. Innen disse ble utilgjengelig sies det i kommentarfeltet under selve saken i  #15: «Jeg er dybt rystet over det Lars Hedegaard siger i videoen. Kan man ikke politianmelde ham.» I #8 spørres det «Kan man mon anmelde ham for noget han har sagt i udlandet

Lars Hedegaards tale i Toronto “A Bill of First Amendment Protection and Redress” ligger her Også her er videoene blitt utilgjengelig. Hvorfor?

Islamhatet som pipler frem i de utplukkete sitater fra videoene og at det ropes etter bevæpnete mottiltak, er ikke ulikt det som kommer frem i en artikkel skrevet av en annen kjent islamhater

Spørsmålet jeg nå stiller meg, er hvorfor Hedegaard kommer med et slikt budskap til en jødisk organisasjon. Og er Jewish Defense League(JDF ) faktisk en «frygtede terrororganisation»?

I en kommentar på face-book forrigeuke sto flg: «JDL er på terroristlistene til både USA, Israel, Australia, Canada m.fl. I Israel er det i tillegg arrestasjons-grunn bare å overføre penger til JDL.» Saken gjaldt spørsmålet "islamkritikk" eller "islamhat". I en PM meddeltevedkommende, å ha fått opplysningen av en jødisk venn viss onkel er general i IDF. Er dette riktig?

 JDL er sikkert en delikat sak for israelske myndigheter. I 1994 vedtok Knesset en lov som gjorde partier (grupperinger) som Kach og Kahane Khai ulovlig. Et særlig moment i forbudet er ideen om "transfer". Myndighetene tar avstand fra etnisk rensing. Frontfigurer i Kach ble svartelistet og uønsket i israelsk politikk.  Mange av de samme personene og deres ideer går igjen i JDL. Kach, Kahane Chai og deres søsterorganisasjoner JDL holdes det sikkert et øye med.. (se også her) Jeg ser derfor ikke bort fra at påstanden i ovennevnte facebook-kommentar om ulovlighet av å overføre penger til IDF, kan medføre riktighet.

Hvorfor så holde foredrag for en organisasjon som dessuten står på FBI’s terrorliste for 2000/ 2001? Hva sier Hedegaard selv?

·         Som jeg tidligere har fortalt på Sappho, var den svenske kunstner Lars Vilks og jeg i Nordamerika for at slå et slag for ytringsfriheden. Turen i USA var arrangeret af Det Internationale Trykkefrihedsselskab (IFPS) i samarbejde med David Horowitz Freedom Center, mens det canadiske Trykkefrihedsselskab (IFPS-C) stod for logistikken i Canada.».

Et slag for ytringsfriheten, og i samarbeid med David Horowitz Freedom Center? Hva står så denne organisasjonen for?  “The David Horowitz Freedom Center combats the efforts of the radical left and its Islamist allies to destroy American values and disarm this country as it attempts to defend itself in a time of terror.”

I Hedegaards manuskrip om ytringsfrihet her  kan vi lese: “It is not enough that we abolish blasphemy and hate speech laws or get some abstract First Amendment protection. In my view, we have to put new legal instruments in place that will strengthen the rights of the citizens and allow citizens to defend themselves.”

De legale instrumentene kan vel ikke være annet en våpen og det vi si at: "Vi skal have ret til at bevæbne os"? Og dette sier Hedegaard til en militant jødisk organisasjon! Han forteller dem også·        Secondly, anyone who issues threats in order to undermine First Amendment rights, or who seeks to prevent others from exercising these rights, should be held financially responsible for whatever security precautions these threats and attempts have necessitated. In other words,they should be financing the JDL, because the Canadian state will not allow us to speak freely without threats (min utheving)

 Det som gjorde særlig inntrykk på meg, er Hedegaards bidrag til “splitt og hersk” jødene i mellom. Han forteller medlemmer av JDF at “The funny thing is that the ex-chief rabbi of Denmark, Bent Melchior, is in the cahoots with the so-called "victims of Danish racism". He keeps making excuses for those who attack people like me for being "right-wing", "extremist", and what not. I mean, with friends like those, who needs enemies?"

Hva er Bent Melchior budskap? Å finne veier til fred! Her  

Hedegaards ovennevnte utsagn om Melchior minner meg om latterliggjøringen av Anne Senders   og Michael Melchiors  bestrebelser for fred mellom palestinere ogjøder. 

At jødefolket er splittet i synet på Israels fremtid, vises også tydelig på JDF-Uk’ nettside.  Under overskriften Is the Zionist Federation UK now Anti-Zionist and working against Israel's interests? får Zionist Federation en lekse så det holder:

The "Zionist" Federation UK is promoting a trip to Israel in June 2013, but amongst the itinerary you will see the following:  "Visit the West Bank and meet Palestinians and understand their point of view". 

Now, a true Zionist or a true Zionist organization would NEVER (in a million years) refer to Judea and Samaria (Israeli/Jewish land) as "West Bank". Neither would a true Zionist organization be promoting and quite shamelessly at that, a "meet and greet Palestinians" to "understand THEIR point of view". Not to mention that by doing so, by bringing naive and unprepared young Jews into Judea and Samaria they are putting Jewish lives at risk.” Unless of course, they intend to enter these areas with abullet-proof bus and a couple of armed guards/soldiers... and if so, then you can safely assume precisely what is "their point of view". Why would they need bullet-proof buses or armed guards IF these "Palestinians" were such a gentle people and no danger to Israelis or Jews? (…)”

 JDF’s lekse kan også ses i perspektivet «araberhat/ rasisme». Og det er her møtet mellom islamhateren og araberhatere finner sted. Mens islamhaterens mål er å fjerne muslimer fra Europa, tjener araberhatet blant en del jøder til «tranfer» palestinere (arabere) vekk fra de okkuperte områder i Palestina/ Israel.

Det er her vi, etter mitt syn har grunnen til at vestlig handelsreisende i islamhat bekjemper fredssøkende jødiske krefter gjennom latterliggjøring. Fredssøkende elementer må ikke lykkes. Rakner det i araberhat et sted kan målet for et muslimfritt Europa rakne. Vestens handelsreisende i islamhat snakker ikke om ytringsfrihet i sitt foredrag for IDF. Han selger mer hat, og bruker jødenes splittelse til egne formål.

Mer om motsetningene blant israelske jøder se: Røislien, Hanne Eggen (2012). ISRAELERNE. Kampen for å høre til. Aschehoug 

Appendix:

Om fotball, rasisme/ araberhat og israelsk politiske lederes avstandtaken

«Beitar-tilhengerne har lenge vært kjent for rasisme. Rop som «Mohammed er død» og «Død over araberne» er ikke uvanlig kost fra Beitars tribuner. (…) Israels tidligere statsminister Ehud Olmert nekter å gå på kampene til yndlingslaget sitt før rasistene er fjernet fra tribunene

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere