Gerhard Falk Woie

Alder: 74
  RSS

Om Gerhard FalkPensjonert prest. Har vært feltprest på Evjemoen, sokneprest i Sømna, Gjerstad og Vegårshei og i Øyestad. Aktiv i menighetslivet i DNK. Arbeider med familierådgivning, sjelesorg og forbønn. Ansvar for integrering av innvandrere i Norkirken, Nedenes.

Følgere

Troen bak ordene

Publisert 3 måneder siden - 36 visninger

Den beste måten å lære barna opp på er å la dem se i praksis hva troen går ut på.

I Vårt Land 7. juli tar Une Bratberg fortjenestefullt opp språkutviklingen i asyl- og flyktningdebatten. Hun nevner at ord som «muslimske inntrengere», «ulovlige», «farlige», «inntrengere», «lykke-
jegere» er brukt av politikere og statsledere for å beskrive flyktninger som kommer på farefulle farkoster over Middelhavet. Jeg tenker som Une Bratberg at dette er en negativ omtale av menneskeverdet.

Østerrike tok nettopp over formannskapet i EU for de neste seks månedene. Statsministeren i landet Sebastian Kurz sier at han vil la det være høyeste prioritet for EU å beskytte den europeiske befolkningen mot innvandring.

Samaritan. 

Kulturen i Europa er basert mye på arven fra Jesus­ og fra de filosofiske tenkerne våre. En av de viktigste fortellingene fra Jesus er om hvordan den barmhjertige samaritan hjalp mannen som falt blant røvere. Han reddet mannens liv, og ga ham husly og god pleie. Levitten og presten gikk forbi uten å hjelpe. De var redde for konsekvensene. Denne enkle fortellingen ga i sin tid grobunn for sykehus og omsorgstjeneste i hele Europa.

Forhåpentligvis tenker Østerrikes statsminister at arven fra Jesus og fra en positiv filosofi må vi bevare. Men hvordan tar vi vare på denne kulturarven? Ved å gjøre som levitten og presten?

Ja, slik kan en tenke hvis er tror at flyktningene er røverne som vil stjele vår fred og velferd. Men da er vi blinde for at røverne er de som skaper sult og konflikter i hjemlandet deres, og de som tjener penger på å sende dem over havet i farefulle båter. Og at den barmhjertige samaritan er de skipene som tar dem opp. Og at vi i Europa, og lille Norge som nå har sjansen til å vise en kristen tro i praksis. Skulle det finnes røvere blant flykt-
ningene, så har Utlendingsnemda god erfaring­ med å finne dem.

Nestekjærlighet. 

For jeg vet at skal vi ta vare på arven fra tømmermannssønnen fra Nasaret,­ så må vi praktisere vår tro ved å delta i en menighet, og å vise nestekjærlighet. Og nestekjærlighet koster penger. Som kristne er vi kalt til å dele. Skal vi sørge for at kirkene ikke forfaller, så må vi bruke dem. Skal vi føre videre vår barnetro og voksentro til våre barn, må vi elske dem, og lære dem opp. Den beste måten å lære barna opp på er å la dem se i praksis hva troen går ut på.

Trykket i Vårt Land 12. juli 2018.

Gå til innlegget

Utøst for dere

Publisert 10 måneder siden - 307 visninger

Soningsblodet dekket over anklagen fra Gud, og frelste folket fra Guds dom og vrede.

‘Straffen lå på ham, vi fikk fred.» Slik ser profeten Jesaia inn i framtida, og omtaler den kommende Messias. I Vårt Land 1. desember skriver Erik Andreassen at «straff er bemerkelsesverdig nok ikke nevnt i forbindelse med Jesu død en eneste gang i Det nye testamente, heller ikke Guds vrede».

Dette er rett når det gjelder historier om Jesu død. Men jeg ser det slik at evangelistene ser på Jesu død som en soningsdød. Det er Gud som blir forsonet.

I Johannes kapittel 1, vers 29: «Se Guds lam, som bærer bort verdens synd». Det henspiller på jødenes offerlam. I GT ble Guds dom og straff ble lagt på dyret i stedet for på den som ofret. Jeg tenker at «bærer­ bort verdens synd» er en henvisning til syndofferbukken i 3 Mos. 16,22.

Så har du Johannes kapittel 3.36: «Den som er ulydig (Ikke tror) på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.»

Ordene i Lukas 24,26 henspiller på at Jesus ble ofret: «Måtte ikke Messias lide dette,­ og så gå inn til sin herlighet?» Likeså nevner han at «tilgivelse for syndene» skal forkynnes.

Matteus refererer Jesu ord om nattverden der det står om Jesu blod: «som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt» Matt. 26,28 «Paktens blod» er nevnt i Markus 14,24 og i ­Lukas 22,14 nevnes «mitt blod, som blir utøst for dere».

Paulus, den siste store apostelen, tenker i samme baner som apostelen Johannes, og omtaler Jesu død i Romerbrevet kapittel 3,25: «han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror.» ­Under soningsstedet (lokket på Paktskisten) lå de ti bud. De anklaget folket for dets synder.

Soningsblodet dekket over anklagen fra Gud, og frelste folket fra Guds dom og vrede. Dette ble så stort for Luther, at han ble reformator ved å forstå Jesu død slik: Jesu død ga den som tror rettferdighet (syndenes tilgivelse) som en gave. Halleluja! Dommen traff Jesus, og den som tror går fri. Det gjaldt både røveren på korset og alle som tror på ­Jesus som vår frelser.

Gerhard Falk Woie, Pensjonert prest

Gå til innlegget

Kirkevalget

Publisert rundt 3 år siden - 170 visninger

DISKRIMINERENDE ORDBRUK FRA ÅPEN FOLKEKIRKE.

Jeg  hører til de såkalte konservative, som tror Jesus og Paulus sine ord om seksuelt samliv. Men  Åpen Folkekirke dømmer oss  urettmessig . I Brønnøysundsregistrene står det:» Åpen Folkekirke er en landsomfattende organisasjon som arbeider for at Den Norske Kirke skal være en åpen, inkluderende, landsdekkende og demokratisk folkekirke som motarbeider diskriminering.»I Valg-programmet  heter det bl.: »Likekjønnede par skal kunne gifte seg i kirken». Vi konservative blir da underforstått stemplet som folk som diskriminerer andre.Denne anklagen er feil. Vi blir stemplet i nedsettende ordelag for meninger vi ikke har. Det er en form for hersketeknikk.  Vi bibeltro er full av kjærlighet når vi sier at seksuelt samliv er mellom mann og kvinne, og skal leves i et forpliktende ekteskap. Det er synd å ikke leve etter Guds ord. Selv om vi sier at noe er synd, er ikke vi i Guds sted og kan fordømme den som ikke lever etter Bibelen. De som hevder at et ekteskap kan være mellom likekjønnede, mener noe annet enn Bibelen. Lever en i strid med Guds ord og sin samvittighet kan en gå fortapt. Jesus kommer en dag igjen og skal dømme oss alle etter våre gjerninger. BARE DE SOM HAR FÅTT SINE SYNDER TILGITT BLIR FRELST. Det er på den annen side nødvendig for meg å si at det er en menneskerett å mene noe annet enn det Bibelen lærer. Denne friheten er helt fundamental både for alle mennesker og for alle religioner. Men når vi framholder at vårt standpunkt er full av kjærlighet og omsorg, er det fordi vi har det samme sinnelag som Jesus når vi siterer Jesu ord til alle syndere, inkludert meg selv: »Heller ikke jegfordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Det het i sin tid at spørsmålet om vigsel av homofile ikke var kirkesplittende. I praksis viser det seg at det er splittende. Saken er nå overlatt til et kirkevalg der noen mennesker som ikke lar Guds ord være avgjørende, får si sin mening gjennom stemmeseddelen. Dette er et viktig etisk spørsmål, som ikke kan avgjøres så lettvint. Tenk om vi skulle stemme over hva vi mente om matematiske formler eller kjemiske prosesser. Vi har da tillit til forskning og vitenskap, og at slike saker avgjøres på et helt annet plan. Dessverre har mange i dag ikke tillit til Bibelen som har preget vårt samfunn i 2000 år.

Du som tror på Guds ord, gå og stem på de personene som Levende folkekirke presenterer. Du finner dem på www.levendefolkekirke.no

Gerhard Falk Woie. Pensjonert prest.

Gå til innlegget

Bibeltolkning på avveie

Publisert over 4 år siden - 823 visninger

Professor Henriksen sier i Vårt Land 31.3 i år: Det er kristendommens ulykke at den blir forbundet med et spesielt livsmønster. Dette har jeg en kommentar til.

Professor Jan-Olav Henriksen er intervjuet av Turid Sylte i Vårt Land 31 mars i år om Kirkemøtet og debatten om homofile ekteskap. Der står blant annet: "...det er kristendommens ulykke at den blirforbundet med et bestemt livsmønster, og at det er viktig å huske at disse mønstrene er kulturelt og historisk betinget."

Er det ikke livsmønster i Bibelen som er gyldig til alle tider?

Hva mener du da Henriksen om Jesu egne ord når han gjentar de fleste av de 10 bud i blant annet Matteus 19 til den rike unge mann: "Men Jesus sa til ham: "Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!" "Hvilke?" spurte han. Jesus svarte: "Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv."

Og i Johannes 15 sier Jesus:"Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere."

Slik kirken i alle år har forstått disse Jesusordene, er at vi blir frelst ved å ta imot Jesu kjærlighet i tro. Men så kommer fortsettelsen: Vi beholder Jesu vennskap når vi elsker Jesus tilbake ved å følge hans bud.

Mitt spørsmål er: Fører ikke dette forhold til Jesus, evangeliet og budene til et livsmønster der vi ønsker å ikke lyve, stjele, bryte ekteskapet?

Jesus sier også noe om seksuallivet i Matt 19: "Han (Jesus)svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille."

Når Jesus omtaler ekteskapet som et forhold mellom en kvinne og en mann, hvordan kan en teolog  vri disse ordene til at også to av samme kjønn kan sammen i ekteskap?

Jeg tenker at den bibeltolkning som her er referert i Vårt Land er på avveier og fører bort fra vanlig kristen tankegang.

Gå til innlegget

Demokratiets grenser

Publisert over 7 år siden - 1096 visninger

I det siste synes jeg at selve demokratitanken overstyres av partifilosofien.

 

 

DEMOKRATIETS GRENSER

 

I vårt demokrati tror jeg det er viktig at pressen får fram standpunktene de folkevalgte har til verdispørsmål før de velges. Jeg håper på at det kommende kommunevalg og det kommende stortingsvalg blir et verdivalg. Av saker jeg er opptatt av vil jeg nevne: Ekteskap, barn og unge, eldre, ny vurdering av bruk av oljepenger i Norge for å bygge ut nasjonen, togforbindelser, nei til oljeboring der det er fare for å ødelegge fiskeriresurser.

Den største verdisaken er selve livet. Jeg ser på hvert enkelt menneske som en resurs, enten det er født med Downs, eller har andre handikap, eller har en annen hudfarge.

 Vi trenger flere mennesker i Norge, og vi må slutte å tenke at det er en fare med andre religioner eller kulturer.

Kristendommen  og demokratiet blir utfordret på en positiv måte med flere ulike kulturer.

 

Et vesentlig verdispørsmål også hvordan våre politikere ser på våre tre nordligste fylker. De bør sees i en sammenheng  med en politisk tenkning for hele Nordkalotten, jeg tenker på Kola, Nord- Sverige og Nord-Finnland. Handel, industri, undervisning og turisme er noen av stikkorda for dette. Her er uanede muligheter. Kan ikke hovedstadsavisene skrive om  hvordan vi kan samarbeide over landegrensene?

 

Men når våre folkevalgte så er på plass, så har partiene noe som heter bundet mandat, populært kalt partipisken. Den pisken er ikke demokratisk. Jeg mener det er personen og hennes og hans overbevisning og samvittighet som er det grunnleggende i tenkning om hva som er demokrati. Demokrati betyr folkestyre. Demokrati betyr ikke partistyre. Ordet leder tanken hen på andre regimer enn vårt.

Eksempel på partipisken fikk vi med den nye ekteskapsloven. Jeg håper vi slipper å få det når det gjelder datalagringsdirektivet.

Gerhard Falk Woie. Pensjonert seniorprest.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
2 minutter siden / 2363 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
5 minutter siden / 670 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
9 minutter siden / 2480 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
17 minutter siden / 2480 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
17 minutter siden / 670 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
32 minutter siden / 21268 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Personlig åpenbaring
33 minutter siden / 2363 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Vårt Land og politikken
38 minutter siden / 2480 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 426 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 2363 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Canada legaliserer cannabis. Norge bør følge etter
rundt 1 time siden / 132 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 1 time siden / 2480 visninger
Les flere