Gerhard Falk Woie

Alder: 74
  RSS

Om Gerhard FalkPensjonert prest. Har vært feltprest på Evjemoen, sokneprest i Sømna, Gjerstad og Vegårshei og i Øyestad. Aktiv i menighetslivet i DNK. Arbeider med familierådgivning, sjelesorg og forbønn. Ansvar for integrering av innvandrere i Norkirken, Nedenes.

Følgere

Dugnad for unge

Publisert 3 måneder siden - 423 visninger

Ei dame i 50 åre kan fortelle at da hun var ung, var hun både på søndagsskole og på gudstjeneste på søndagene. I tillegg var hun med på kristent barnearbeid på mandag, tirsdag og torsdag. Nå er både menn og kvinner i jobb. For mange mødre og fedre blir ikke tid til å være ledere lenger i lag og foreninger.

I studietida var vi en stund fem unge ledere i en ungdomsklubb i Oslo. Cirka 25 unge inspirert av Beatles kom trofast på klubbkveldene. Men så måtte flere av lederne trekke seg. Det var fint og utfordrende å være med i klubben. Høydepunktene husker jeg. Det var når Karsten Isaksen og Odd Cato Kristiansen kom på besøk, og når hele klubben ble invitert hjem til en som besøkte oss.

Jeg ble til slutt nokså alene som leder, og la ned klubben. Det var muligens den eneste fritidsaktiviteten i menighetssammenheng i det strøket akkurat da.

En gutt gikk forbi huset der jeg bodde. Vi kom i prat. Gutten hadde et utfordrende liv. Men etter hvert ble det sjeldnere vi pratet sammen. Jeg hadde ikke tid.

Jeg har tenkt på disse episodene. Klubben kunne sikkert ha fortsatt hvis jeg hadde prøvd å få flere ledere med. Jeg kunne ha kontaktet foreldrene. Jeg var uerfaren. Og gutten jeg nevner, hadde jeg hatt tid til å holde kontakten med.

Kan hende dine barnebarn eller barn hører til de som har det bra. De er med på aktiviteter som gir mening. Men så leser og hører vi om barn og unge som ikke lykkes. Vi leser om et stort antall unge som ikke har det greit. Jeg tror ikke jeg trenger å omtale dem mer. Du forstår hva jeg sikter til.

Vi har mange flott tilbud i Norge for de unge med idrett, menighet og sosiale lag. Men vi har alltid en gruppe såkalt foreningsløse. Skal vi da rope på mer politi? Eller er det mulig å forebygge kriminalitet blant barna ved å engasjere oss?

Jeg ønsker med denne artikkelen å kalle deg til en tjeneste. Kan hende du ber for dem allerede. Hvis ikke så be for de unge i ditt nærmiljø. Snakk så med andre hva dere kan gjøre sammen. Og gjør det sammen. Få gjerne de unge selv med på planen, og hør på dem hva de har lyst til. Jeg hørte nylig om en mann i 40-åra som har startet mekkeklubb i garasjen.

For noen vil det være mest aktuelt å støtte opp om det som skjer av gode formål i menighet, idrett, korps, osv. Prestene og trosopplærerne i Den norske kirke trenger stadig flere voksne som deltar i aktivitetene de driver. Andre steder er det så lite som skjer på barne- og ungdomsfronten, at en må tenke nytt.

«Gutten» går kan hende fortsatt forbi mitt og ditt hus. «Klubben» har fortsatt kan hende for få voksne som bryr seg. Det er nå vi lever. Det er nå vi kan handle og bety mye for barna slik at færre tar til gata uten mening og håp.

«Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad», sier Mikael Aksnes. Satser du på barn og unge, kan du si det samme

Gå til innlegget

Troen bak ordene

Publisert 6 måneder siden - 37 visninger

Den beste måten å lære barna opp på er å la dem se i praksis hva troen går ut på.

I Vårt Land 7. juli tar Une Bratberg fortjenestefullt opp språkutviklingen i asyl- og flyktningdebatten. Hun nevner at ord som «muslimske inntrengere», «ulovlige», «farlige», «inntrengere», «lykke-
jegere» er brukt av politikere og statsledere for å beskrive flyktninger som kommer på farefulle farkoster over Middelhavet. Jeg tenker som Une Bratberg at dette er en negativ omtale av menneskeverdet.

Østerrike tok nettopp over formannskapet i EU for de neste seks månedene. Statsministeren i landet Sebastian Kurz sier at han vil la det være høyeste prioritet for EU å beskytte den europeiske befolkningen mot innvandring.

Samaritan. 

Kulturen i Europa er basert mye på arven fra Jesus­ og fra de filosofiske tenkerne våre. En av de viktigste fortellingene fra Jesus er om hvordan den barmhjertige samaritan hjalp mannen som falt blant røvere. Han reddet mannens liv, og ga ham husly og god pleie. Levitten og presten gikk forbi uten å hjelpe. De var redde for konsekvensene. Denne enkle fortellingen ga i sin tid grobunn for sykehus og omsorgstjeneste i hele Europa.

Forhåpentligvis tenker Østerrikes statsminister at arven fra Jesus og fra en positiv filosofi må vi bevare. Men hvordan tar vi vare på denne kulturarven? Ved å gjøre som levitten og presten?

Ja, slik kan en tenke hvis er tror at flyktningene er røverne som vil stjele vår fred og velferd. Men da er vi blinde for at røverne er de som skaper sult og konflikter i hjemlandet deres, og de som tjener penger på å sende dem over havet i farefulle båter. Og at den barmhjertige samaritan er de skipene som tar dem opp. Og at vi i Europa, og lille Norge som nå har sjansen til å vise en kristen tro i praksis. Skulle det finnes røvere blant flykt-
ningene, så har Utlendingsnemda god erfaring­ med å finne dem.

Nestekjærlighet. 

For jeg vet at skal vi ta vare på arven fra tømmermannssønnen fra Nasaret,­ så må vi praktisere vår tro ved å delta i en menighet, og å vise nestekjærlighet. Og nestekjærlighet koster penger. Som kristne er vi kalt til å dele. Skal vi sørge for at kirkene ikke forfaller, så må vi bruke dem. Skal vi føre videre vår barnetro og voksentro til våre barn, må vi elske dem, og lære dem opp. Den beste måten å lære barna opp på er å la dem se i praksis hva troen går ut på.

Trykket i Vårt Land 12. juli 2018.

Gå til innlegget

Utøst for dere

Publisert rundt 1 år siden - 308 visninger

Soningsblodet dekket over anklagen fra Gud, og frelste folket fra Guds dom og vrede.

‘Straffen lå på ham, vi fikk fred.» Slik ser profeten Jesaia inn i framtida, og omtaler den kommende Messias. I Vårt Land 1. desember skriver Erik Andreassen at «straff er bemerkelsesverdig nok ikke nevnt i forbindelse med Jesu død en eneste gang i Det nye testamente, heller ikke Guds vrede».

Dette er rett når det gjelder historier om Jesu død. Men jeg ser det slik at evangelistene ser på Jesu død som en soningsdød. Det er Gud som blir forsonet.

I Johannes kapittel 1, vers 29: «Se Guds lam, som bærer bort verdens synd». Det henspiller på jødenes offerlam. I GT ble Guds dom og straff ble lagt på dyret i stedet for på den som ofret. Jeg tenker at «bærer­ bort verdens synd» er en henvisning til syndofferbukken i 3 Mos. 16,22.

Så har du Johannes kapittel 3.36: «Den som er ulydig (Ikke tror) på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.»

Ordene i Lukas 24,26 henspiller på at Jesus ble ofret: «Måtte ikke Messias lide dette,­ og så gå inn til sin herlighet?» Likeså nevner han at «tilgivelse for syndene» skal forkynnes.

Matteus refererer Jesu ord om nattverden der det står om Jesu blod: «som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt» Matt. 26,28 «Paktens blod» er nevnt i Markus 14,24 og i ­Lukas 22,14 nevnes «mitt blod, som blir utøst for dere».

Paulus, den siste store apostelen, tenker i samme baner som apostelen Johannes, og omtaler Jesu død i Romerbrevet kapittel 3,25: «han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror.» ­Under soningsstedet (lokket på Paktskisten) lå de ti bud. De anklaget folket for dets synder.

Soningsblodet dekket over anklagen fra Gud, og frelste folket fra Guds dom og vrede. Dette ble så stort for Luther, at han ble reformator ved å forstå Jesu død slik: Jesu død ga den som tror rettferdighet (syndenes tilgivelse) som en gave. Halleluja! Dommen traff Jesus, og den som tror går fri. Det gjaldt både røveren på korset og alle som tror på ­Jesus som vår frelser.

Gerhard Falk Woie, Pensjonert prest

Gå til innlegget

Kirkevalget

Publisert over 3 år siden - 171 visninger

DISKRIMINERENDE ORDBRUK FRA ÅPEN FOLKEKIRKE.

Jeg  hører til de såkalte konservative, som tror Jesus og Paulus sine ord om seksuelt samliv. Men  Åpen Folkekirke dømmer oss  urettmessig . I Brønnøysundsregistrene står det:» Åpen Folkekirke er en landsomfattende organisasjon som arbeider for at Den Norske Kirke skal være en åpen, inkluderende, landsdekkende og demokratisk folkekirke som motarbeider diskriminering.»I Valg-programmet  heter det bl.: »Likekjønnede par skal kunne gifte seg i kirken». Vi konservative blir da underforstått stemplet som folk som diskriminerer andre.Denne anklagen er feil. Vi blir stemplet i nedsettende ordelag for meninger vi ikke har. Det er en form for hersketeknikk.  Vi bibeltro er full av kjærlighet når vi sier at seksuelt samliv er mellom mann og kvinne, og skal leves i et forpliktende ekteskap. Det er synd å ikke leve etter Guds ord. Selv om vi sier at noe er synd, er ikke vi i Guds sted og kan fordømme den som ikke lever etter Bibelen. De som hevder at et ekteskap kan være mellom likekjønnede, mener noe annet enn Bibelen. Lever en i strid med Guds ord og sin samvittighet kan en gå fortapt. Jesus kommer en dag igjen og skal dømme oss alle etter våre gjerninger. BARE DE SOM HAR FÅTT SINE SYNDER TILGITT BLIR FRELST. Det er på den annen side nødvendig for meg å si at det er en menneskerett å mene noe annet enn det Bibelen lærer. Denne friheten er helt fundamental både for alle mennesker og for alle religioner. Men når vi framholder at vårt standpunkt er full av kjærlighet og omsorg, er det fordi vi har det samme sinnelag som Jesus når vi siterer Jesu ord til alle syndere, inkludert meg selv: »Heller ikke jegfordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Det het i sin tid at spørsmålet om vigsel av homofile ikke var kirkesplittende. I praksis viser det seg at det er splittende. Saken er nå overlatt til et kirkevalg der noen mennesker som ikke lar Guds ord være avgjørende, får si sin mening gjennom stemmeseddelen. Dette er et viktig etisk spørsmål, som ikke kan avgjøres så lettvint. Tenk om vi skulle stemme over hva vi mente om matematiske formler eller kjemiske prosesser. Vi har da tillit til forskning og vitenskap, og at slike saker avgjøres på et helt annet plan. Dessverre har mange i dag ikke tillit til Bibelen som har preget vårt samfunn i 2000 år.

Du som tror på Guds ord, gå og stem på de personene som Levende folkekirke presenterer. Du finner dem på www.levendefolkekirke.no

Gerhard Falk Woie. Pensjonert prest.

Gå til innlegget

Bibeltolkning på avveie

Publisert over 4 år siden - 823 visninger

Professor Henriksen sier i Vårt Land 31.3 i år: Det er kristendommens ulykke at den blir forbundet med et spesielt livsmønster. Dette har jeg en kommentar til.

Professor Jan-Olav Henriksen er intervjuet av Turid Sylte i Vårt Land 31 mars i år om Kirkemøtet og debatten om homofile ekteskap. Der står blant annet: "...det er kristendommens ulykke at den blirforbundet med et bestemt livsmønster, og at det er viktig å huske at disse mønstrene er kulturelt og historisk betinget."

Er det ikke livsmønster i Bibelen som er gyldig til alle tider?

Hva mener du da Henriksen om Jesu egne ord når han gjentar de fleste av de 10 bud i blant annet Matteus 19 til den rike unge mann: "Men Jesus sa til ham: "Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!" "Hvilke?" spurte han. Jesus svarte: "Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv."

Og i Johannes 15 sier Jesus:"Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere."

Slik kirken i alle år har forstått disse Jesusordene, er at vi blir frelst ved å ta imot Jesu kjærlighet i tro. Men så kommer fortsettelsen: Vi beholder Jesu vennskap når vi elsker Jesus tilbake ved å følge hans bud.

Mitt spørsmål er: Fører ikke dette forhold til Jesus, evangeliet og budene til et livsmønster der vi ønsker å ikke lyve, stjele, bryte ekteskapet?

Jesus sier også noe om seksuallivet i Matt 19: "Han (Jesus)svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille."

Når Jesus omtaler ekteskapet som et forhold mellom en kvinne og en mann, hvordan kan en teolog  vri disse ordene til at også to av samme kjønn kan sammen i ekteskap?

Jeg tenker at den bibeltolkning som her er referert i Vårt Land er på avveier og fører bort fra vanlig kristen tankegang.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81343 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44432 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35421 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22818 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22448 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21346 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20346 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19393 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 19 timer siden / 120 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 81 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 147 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 304 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 93 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
2 dager siden / 219 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 259 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 7 timer siden / 447 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 11 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 13 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere