Marie Rein Bore

Alder:
  RSS

Om Marie Rein

Følgere

Israel turer fram tross massiv kritikk

Publisert 6 dager siden - 1227 visninger

Over 300 palestinske mindreårige soner for tiden dommer i israelsk fangenskap fordi de har protestert mot den israelske okkupasjonen. Det internasjonale samfunnet protesterer forgjeves.

Når er det Ahed Tamimis tur. Bak lukkede dører skal den israelske militærdomstolen dømme den 17 år gamle palestinske jenta. Hun har protestert mot den israelske regjeringens ofte brutale undertrykkelse av palestinerne. Hva har hun gjort? Jo hun skal ha kastet stein. Og hun skjelte ut og skal ha dyttet til en soldat som hadde tatt seg inn på familiens gårdplass på den okkuperte Vestbredden. Ikke allverden, men for dette risikerer hun fengsel. 300 mindreårige palestinere sitter allerede fengslet.
Den internasjonale kritikken av Israels behandling av unge palestinere er økende. FN protesterer. Amnesty protesterer. EU protesterer. Norge har også kritisert Israels fengsling av mindreårige.

I sin protest sier Magdalena Mughrabi i Amnesty ifølge NTB at rettssaken mot  Ahed Tamimi "avdekker de israelske myndighetenes diskriminerende behandling av palestinske barn som tør å stå opp mot en pågående og ofte brutal undertrykking fra en okkupasjonsstyrke." 

Men til tross for alle protestene turer Israel fram.  

 

Gå til innlegget

Hva hjelper et kirketak av forskjønnet plastsøppel?

Publisert 14 dager siden - 240 visninger

Vi skal bruke penger og arbeidskraft på å fjerne plastsøppel i havet, ikke på å opphøye plasten til noe vakkert i et kirkebygg.

Tirsdag 6. februar var Vårt Lands forside dominert av en stor illustrasjon,  en plan om et flerreligiøst bygg der taket er laget av plastsøppel fra havet. Bak står Borg bispedømme, og kostnadsrammen er 20 millioner. 

Min første tanke var: Vakkert. Spennende. Men så snek tvilen seg inn.

Bakgrunnen for kirken er alt plastsøppelet i havet. Å rette oppmerksomheten mot det er viktig. Men ved å forskjønne denne plasten ved å gjøre den til et hovedelement i et sakralt bygg,  skurrer hos meg. Å lage noe vakkert av litt av denne plasten, synes jeg blir en omvei hvis hensikten er å rope ut et varsko mot plastbruk. 

Jo, jeg kjenner meg husmoderlig grå og kjip ved å reagere negativt på planene om et vakkert flerreligiøst plasttakbygg som etter planen skal stå klart samtidig med at Fredrikstad er vertsby for Tall Ships Race i juli 2019. 

Men hvis det forsøplede havet er hovedsaken, så er min husmoderlige tanke at kunne ikke folk i Fredrikstad-området sammen med mannskapene på det flotte seilbåtene i Tall Ships Race gått sammen om en gedigen søppelinnsamling langs strendene som en markering av kampen mot plastsøppelet. Så kunne man oppfordre til lignende søppelaksjoner ved de andre havnene Tall Ships Race er innom.

Når det gjelder plastforurensningen i havet, tror jeg det er viktig å være kjip husmor som krever at folk tar ansvar for søppelet sitt, både enkeltpersoner, kommuner og bedrifter. 

Hovedutfordringen er todelt: 1.Å redusere alt det unødige plastforbruket. 2. Få systemer som hindrer at plastavfallet ender i havet.

Noe skjer: Det har for eksempel kommet nye regler for bygging av kunstgressbaner for å hindre at mikroplast kommer  ut i naturen.

Og nå har mange butikkansatte begynt å spørre om man vil ha varen i en plastpose, og at posen koster en krone.  Men den burde minst ha kostet en tier.

En holdningsendring er på vei, selv om det går sakte. Plast i havet er søppel. Plast er farlig for livet i havet. 

 

 

Gå til innlegget

Når staten setter heroinsprøyten

Publisert rundt 1 måned siden - 148 visninger

Den nye trepartiregjeringen sier den vil gjennomføre forsøk medheroinassistert behandling innenfor LAR. Hva bygger de tre partilederne denne beslutningen på?

I mange år har enkelte grupperinger ivret for å få til et heroinbasert behandlingstilbud i Norge, men hovedtyngden av fagmiljø har vært skeptiske.

Thorvald Stoltenbergutvalget fikk i sin tid i oppdrag å komme
med forslag til tiltak overfor de mest hjelpetrengende narkomane,
og vurdere om heroinstøttet behandling
kunne være en del av tilbudet. Utvalget var delt i
synet på et prøveprosjekt som åpner for at heroin
inkluderes i LAR. Av utvalgets ni medlemmer, var
det et knapt flertall på fem som støttet et slikt forslag.

I høringen uttalte 75 instanser seg om heroin i
behandling. Av disse var det 14 som støttet flertallets
forslag og 61 som var imot.

I 2011 arrangerte Forskningsrådet på oppdrag fra regjeringen en stor konsensuskonferanse. Som ledd i dette oppdraget ba Norges Forskningsråd Kunnskapssenteret om en kunnskapsoversikt
om effekt av heroinassistert behandling i andre land
og å oppsummere forskning som belyser langtidsvirkninger
og behandlingsopplegg.

Etter konsensuskonferansen oversendte Norges
Forskningsråd en rapport utarbeidet
av et bredt konsensuspanel som konkluderte med at internasjonale erfaringer så langt ikke var et godt nok grunnlag for å innføre heroinassistert
behandling i Norge.

Jeg var en av deltakerne i dette panelet. Vi fant  at
kunnskapsgrunnlaget var svakt. Store deler av den
gruppen som i Norge omtales som ønsket målgruppe for
et tilbud om heroinassistert behandling, var ikke
inkludert i de internasjonale studiene. 
Vi vurderte effektene av heroinassistert
behandling å være bare beskjedent bedre enn
effektene av annen substitusjonsbehandling. Vi pekte også på at det er et stort frafall i løpet av få
år av behandlingen. Dessuten var vi i panelet opptatt av at det ville bli vanskelig å få til et forsvarlig landsdekkende tilbud. Norge er mer enn Plata i Oslo.
I Stortingsmelding 30 om rusbehandling konkluderte den daværende regjering at etter en samlet vurdering har
man  ikke funnet at det er et godt nok
grunnlag for å innføre en prøveordning på det
nåværende tidspunkt.

Nå vil den blågrønne regjeringen ha et forsøk med heroinassistert rusbehandling. Hvilket nytt kunnskapsgrunnlag bygger den på? 

Gå til innlegget

Hvor langt vil den israelske regjering gå?

Publisert rundt 1 måned siden - 626 visninger

En hjelpearbeider ansatt i Kirkens Nødhjelp har blitt nektet innreise til Israel på lørdag.

Hjelpearbeideren,  som tidligere var organisasjonens landrepresentant i Palestina, er anklaget for å organisere ulovlig innvandring. Kirkens Nødhjelps kommunikasjonssjef sier til Vårt Land  at de "vil sterkt bestride anklager om at vår medarbeider gjennom sitt arbeid har lagt til rette for ulovlig innvandring til Israel".

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier "det er svært uheldig at nordmenn som kommer for å følge opp ulike bistandsprosjekter har blitt eller kan risikere å bli nektet innreise til Israel".

Jeg tviler på at kritikk gjør særlig inntrykk på den israelske regjeringen.

Søndag offentliggjorde Israel også den såkalte svartelisten,  nemlig en liste over 20 organisasjoner som nektes innreise til Israel fordi de støtter den internasjonale boikottkampanjen mot Israel. En av organisasjonene som er svartelistet, er den norske Palestinakomiteen.

Lederen av Palestinakomiteen sier til Vårt Land at svartelistingen gjør det vanskelig for aktivister som støtter palestinerne å komme seg inn i de palestinske områdene.

Jeg tviler på at kritikken av svartelistingen gjør noe inntrykk på den israelske regjering.

Den israelske regjerings forhold til og behandling av de palestinske selvstyreområdene synes steg for steg å bli verre. 

Mange av oss som var barn da Israel ble en egen stat, har vokst opp med gode og varme tanker om Israel, at jødene skulle få sitt eget land.

Men gradvis har det blitt vanskeligere å tenke de gode og varme tankene. Det ble kriger, det ble okkupasjon av de palestinske områdene.

De varme tankene fikk et oppbluss igjen under forhandlingene mellom Israel og Palestina.  De israelske og palestinske lederne fikk Nobels fredspris, det var håp og glede.

Men gleden varte ikke lenge, og nå synes forholdene for palestinerne  å bli stadig vanskeligere. Men kritikken  synes bare å prelle av den israelske regjering. Hvor langt vil regjeringen, med statsminister Benjamin Netanyahu i spissen, våge å gå?

 

 

Gå til innlegget

Klask heller til misbrukerne

Publisert rundt 1 måned siden - 142 visninger

I kronikken Naturen som urverk klasker forfatteren til Galilei, Kepler og Newton, tre menn som har betydd enormt mye for moderne astronomi. Han kaller dem spøkelser som må jages.

Kronikken i Vårt land  er en forkortet utgave av de to siste kapitlene i boka Naturfilosofi, som blir utgitt 11. januar. Forfatteren er Sigurd Hverven, stipendiat i filosofi  ved NTNU.

Hans hovedanliggende er viktig : Miljøkrisen krever et nytt syn på naturen. Han understreker at naturens egenverdi må anerkjennes. Naturen har en verdi ut over den rene nytteverdien  den har for mennesker.

Jeg er absolutt enig. Men når han hevder at vitenskapsmenn som Galilei, Kepler og Newton  er spøkelser som må jages bort fordi de har bidratt til å gitt oss et syn der naturen er tingliggjort, og dermed åpner for manipulasjon, bruk og utnyttelse av den, ja, da strever jeg med å forstå forfatteren.

Jeg har interessert meg for astronomi de siste årene. Der er Galilei, Kepler og Newton sentrale vitenskapsmenn.  Slik jeg leser dem var de primært opptatt av å forstå den forunderlige naturen, forstå universet; måle og prøve å forstå naturfenomener; at jorda ikke var sentrum i universet; prøve å måle jorda og de andre planetenes baner rundt sola,  prøve å måle og forstå tyngdekraften. Å være opptatt av at naturen, universet inklusive, ikke bare kan skildres med poesiens språk, men også så langt som mulig tallfestes og måles i matematikkens språk. 

I gamle dager trodde man gudene var i naturen. Lyn og tordenvær ble forklart med at den norrøne guden Tor var lynende sint.  Jeg synes det er greiere med en fysisk forklaring på tordenværet, ja, en fysisk forklaring og måling og tallfesting av alle andre naturfenomen. Men det betyr da ikke en tenkning at siden naturvitenskapen  måler og og forklarer naturen, at naturen dermed blir tingliggjort i den forstand at mennesket har rett til å overforbruke og misbruke den.

Lenge før Galilei, Kepler og Newton var født, har mennesker  overforbrukt naturen når de hadde mulighet til det, og uansett hva slags syn de hadde på naturen.

Dagens problem er at vi har så mye større mulighet til overforbruk på grunn av en teknisk utvikling, på grunn av kapitalismens behov for stadig økt vekst, på grunn av griskhet og dumhet, lista kan bli lang. Det er mange å klaske til.

Som sagt jeg er enig i konklusjonen til Hverven; vi må begynne å behandle naturen på en mer hensynsfull måte.  Men jeg strever med at han kaller spennende vitenskapsmenn for spøkelser som må jages bort.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 4 timer siden / 1505 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Hvorfor akkurat Bibelen?
rundt 4 timer siden / 2194 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 4 timer siden / 1505 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 4 timer siden / 1505 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Idear og deira forførande makt
rundt 5 timer siden / 532 visninger
Per Steinar Runde kommenterte på
Idear og deira forførande makt
rundt 5 timer siden / 532 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 6 timer siden / 1505 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Idear og deira forførande makt
rundt 6 timer siden / 532 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
BCC og andre kristne
rundt 6 timer siden / 540 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvorfor akkurat Bibelen?
rundt 7 timer siden / 2194 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Idear og deira forførande makt
rundt 7 timer siden / 532 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Dommedag og benektelse
rundt 7 timer siden / 662 visninger
Les flere