Mai Lene Fløysvik Hæåk

Alder: 21
  RSS

Om Mai Lene

Utvekslingselev ved Universität Konstanz i Tyskland 2017-2018. Studerer statsvitskap ved UiO og er medlem i KrFU. Blogg: mailenefh.com

Følgere

Kvinner kan òg spele fotball

Publisert 17 dager siden - 257 visninger

Gjennom heile historia har kvinner blitt fortalt kva dei ikkje kan gjere og kva dei bør gjere. Det er i ferd med å betre seg, men framleis har me ein langt veg å gå.

I 2016 var det EM-fest på Kontraskjæret i Oslo. Eg var der under opningskampen mellom Frankrike og Romania. Stemninga var slik den ofte er når noko me har gleda oss til lenge startar. Litt spent på korleis det blir, mest glede fordi det endeleg er i gang og dei neste vekene blir fylt med det nokre av oss liker aller mest.

Likevel var ikkje alt fint og flott og rosenraudt. På den tyske TV-kanalen ZDF kommenterte Claudia Neumann EM-kampar som første kvinnelege EM-kommentator i historia. Ho vart møtt med kommentarar om at kvinner ikkje kan kommentere EM i fotball for menn, og fleire av tilbakemeldingane var sexistiske. I Norge har Lise Klaveness fått sin del av hetsen som ekspertkommentator for NRK. Tydelegvis kan ikkje kvinner meine noko om herrefotball, men menn kan meine noko om kvinnefotball.

Dei negative haldningane mot kvinner i fotballverda finst ikkje berre på TV og på toppnivå. Det er òg døme frå idrettslag som viser at damelaget og herrelaget i ein og same klubb har ulik status, ulike rettar, ulike pliktar og ulike støtteordningar trass i at dei speler i same divisjon. Ein gong eg snakka med ein kamerat om dette temaet vart eg møtt med: «Men fotball er jo ikkje ein kvinnesport då.»

For eigen del vart eg ikkje veldig såra av den kommentaren. Eg har ikkje spelt ein einaste fotballkamp sidan eg la opp som niåring til fordel for pianospeling. Men eg blir sint på vegne av dei som trener fleire timar nesten kvar dag for å kunne gjere det dei liker. Det er dyktige damer i Norge som reiser langt og lengre enn langt for å spele kampar og gjere det dei liker meir enn noko anna. Å bli møtt med at dei ikkje drive med dette fordi dei er kvinner og ikkje menn provoserer meg meir enn eg kanskje vil innrømme. 

«Hun kan ikke gjøre mannens gjerning, og hun vil ikke gjøre kvinnens gjerning. Hva blir hun da? Hun blir et vanskapt misfoster, hun blir et neutrum», sa biskop Johan Christian Heuch for omkring hundre år sidan i debatten om stemmerett for kvinner. Stemmerett er kanskje ein meir grunnleggande rett enn retten til å spele fotball, men argumentasjonen mot stemmerett for kvinner og kvinner som speler fotball bygger på den same premissen: Det er enkelte ting kvinner ikkje kan gjere fordi dei er kvinner.

I 2015 utføre Tankesmien Agenda ei undersøking blant ei gruppe studentar kor dei såg på korleis haldningane til ein kvinneleg toppleiar og ein mannleg toppleiar varierte. Resultatet av undersøkinga viste at ein mannleg toppleiar vart sett på som ambisiøs, målretta og ein «typisk leiar» medan kvinna vart sett på som kald, egoistisk og ei dårleg mor. Særleg hos dei mannlege studentane var skilnaden på korleis dei omtalte den mannlege og den kvinnelege toppleiaren stor.

Sylvi Listhaug fekk mykje kritikk då ho på Lindmo sa at det aller viktigaste for mange kvinner er å finne riktig mann å gifte seg med. Først fekk eg hakeslepp, men då ho følgde opp med at det var viktig å velje ein mann som òg unner kona si å ha ein karriere nikka eg anerkjennande. Dessverre er det alt for mange der ute som meiner at menn heilt fint kan ha full jobb og barn medan kvinner ikkje kan det.

Tilbake i sportsverda kan me sjå at det framleis er ein lang veg å gå før kvinner og menn blir likestilt. Ikkje berre er mange flinke til å seie tydeleg i frå om kva kvinner ikkje kan gjere, som til dømes å spele fotball eller kommentere herrefotball, men i fleire idrettar har dei òg blitt redusert til eit sexy sidekick når sigersmannen blir heidra. Til dømes var det sterke reaksjonar då Sykkelforbundet bestemte seg for å droppe podiumsdamer under sykkel-VM i Bergen og heller la norsk ungdom i sykkelmiljøet dele ut medaljane. Det er få arenaer kor kvinner er meir på utstilling og mindre deltakande enn i enkelte sportsgreiner.

Håpet mitt er at ein dag kan kvinner og menn ha like rettar og moglegheiter og at det ikkje skal vere personar som seier at noko av det menn kan gjere kan kvinner ikkje gjere. Dessverre viste Global Gender Gab Report i 2017 at det vil ta 118 år før kvinner og menn er likestilte i arbeidslivet og kjønnsgapet globalt er større enn det var i 2016. Når eg ser tal som dette blir eg like provosert som når nokon seier at fotball ikkje er ein sport for damer. Ikkje berre i fotballverda, men òg i arbeidslivet og på andre arenaer er det dyktige damer som fortener å få lov til å vise kva dei er gode for. Dei har talent og kunnskap dei kan bidra med for å skape ei betre verd. Potensialet er så uendeleg stort, men strukturar gjer det framleis vanskeleg for kvinner verda over å nytte kompetansen dei har.

Me høyrer ofte snakk om å «knuse glastaket» som ein metafor for å bryte barrierar eller gjere noko kvinner før ein ikkje har gjort. Det er viktig at kvinner kjemper seg opp og fram, men minst like viktig er det at menn gjer ein innsats og endrar eigne haldningar. Til dømes kan det vere ein god start å innrømme at ikkje berre menn, men òg kvinner kan spele og meine noko om fotball.

 

Først publisert på mailenefh.com

Gå til innlegget

Politikk først, KrF

Publisert 29 dager siden - 799 visninger

Det er provoserande at når leiinga i KrF legg opp til å diskutere det politiske prosjektet først, startar andre delar av partiet med å diskutere regjeringsdeltaking.

Under landskonferansen til KrF i starten av februar var Knut Arild Hariede tydeleg på at KrF står overfor eit vegval, og ein del av det er å klargjere kven KrF kan samarbeide med. Det mange ser ut til å ha oversett er at han gjorde det klart at først må KrF finne ut kva som er det politiske prosjektet til partiet.

 

Valkampevaluering

Då evalueringa av valkampen vart lagt fram var eit manglande politisk prosjekt noko av det som vart trekt fram som negativt for valresultatet. KrF makta ikkje å kommunisere kva dei ville utrette i politikken på eit overordna plan. Vidare kunne me lese i evalueringa at samarbeidsvedtaket gjorde det vanskeleg å snakke om politikk.

Sett i lys av dette er det veldig rart at enkelte KrFarar, som til dømes forslagsstillarane bak ein resolusjon til fylkesårsmøtet i Rogaland KrF denne helga, allereie no konkluderer med at KrF bør gå inn i regjering med FrP, Høgre og Venstre. I staden for å gripe sjansen til å diskutere politikk, startar dei med det som skal vere ein del av konklusjonen på strategiarbeidet. Viss delar av KrF først klagar på at det blir for mykje snakk om samarbeid, men etterpå legg opp til å diskutere regjeringsdeltaking, har dei berre seg sjølv å takke.

Gruppa som evaluerte valkampen til KrF skreiv i rapporten sin: «Det er nødvendig at vi i partiet først må klare å bygge en intern forståelse for at sakene er viktigere enn valg av side, uavhengig av om strategiarbeidet skulle lede til valg av side eller ikke.» Denne interne forståinga ser det endå ikkje ut til at dei klart å skape når det største fylkeslaget startar med å diskutere samarbeid og ikkje politikk. Eit anna problem som vart nemnt i same rapport ser òg ut til å vere vedvarande i denne samanhengen: Manglane truskap til planar lagt i partiet. Når Hariede seier: «Først politikk, så samarbeid» må det kunne gå an å følge denne veldig enkle oppskrifta. 

 

Politisk prosjekt er avgjerande

Det er heilt avgjerande at KrF klarer å tydeleggjere det politiske prosjektet sitt. Det handlar ikkje om lærarnorm, reformstopp, eingongsstønad eller andre enkeltsaker KrF har fronta. Det er så enkelt og så vanskeleg som å setje seg ned og spørre: Korleis og i kva retning vil me påverke Norge?

Eg har høyrt nok talar på landsmøte og landskonferanse til å vite at meiningane om kva parti KrF skal vere sprikar. Nokon seier KrF må bli det nye næringslivpartiet medan andre seier at kultur eller samferdsel må bli satsingsfelt. I arbeidet med strategi og eit politisk prosjekt må alle ta innover seg dei tillitsvalte har ulike hjartesaker og ulike meiningar om kva som burde vere satsingsområde. På same tid er nødvendig at dei som er med i prosessen ikkje vurderer eigne hjartesaker som så viktige at det bør vere det overordna fokuset til heile partiet dei neste åra.

 

KrF må halde ord

Rogaland KrF hadde sjansen til å gå føre og vise korleis eit fylkesparti kan diskutere politikk og retninga vidare. I staden for bestemte dei seg for å gå i gang med regjeringsdiskusjonen. Ikkje berre kjem det på feil tid i strategiprosessen, men det bryt med den utsegna som vart repetert flest gonger av KrF i valkampen: «Det er for stor avstand mellom KrF og FrP til at partia kan sitje i same regjering.»

Alle visste at det var ein sjanse for at KrF kunne hamne på vippen og at Erna Solberg kunne velje Framstegspartiet i staden for KrF. At Venstre kom til å gå inn i regjering var ikkje like opplagt, men det rettferdiggjer ikkje ein u-sving. KrF må klare å skape tillit til partiet og vedtaka dei har gjort. Det gjer ein ikkje ved å ombestemme seg etter valet fordi eit anna parti har valt å gjere det. Vebjørn Selbekk skreiv 1. februar i år: «En ting skal KrF ha. De har i alle fall holdt ord. Hareide & co har etter valget gjort nettopp det de sa de skulle gjøre før valget.»

Oppfordringa mi til dei som er tillitsvalte i KrF, og særleg dei som i helga skal delta på fylkesårsmøtet i Rogaland, er å tenkje politikk først. Endringane som er etterspurte i evaluering av valkampen kan ikkje bli vedteke av og iverksette av sentralstyret. Det er opp til alle i partiet å ta innover seg det som står i rapporten og jobbe ut frå det. Ein god plass å starte er å vise truskap til planar som er lagt og diskutere politikk før statsrådpostar.

Gå til innlegget

Det er mogleg å vere både norsk og muslim

Publisert rundt 1 måned siden - 416 visninger

Ein stat som knyt religion for sterkt opp til nasjonal identitet set ikkje religionsfridomen høgt nok.

Ikkje langt frå meg ligg ein stabel med bøker om religion og nasjonal identitet. Den siste tida har eg stifta kjennskap til den britiske professoren David Miller som har skrive fleire bøker og tekstar om nasjonalitet og religion. I 2014 forsvarte han forbodet i den sveitsiske grunnlova mot å bygge fleire minaretar i landet. Argumentet hans var at muslimar som tilhøyrer ein minoritetsreligion ikkje kan ha same rett til å uttrykke religiøs tru i offentleg rom som majoritetsreligionen. 

Det teoretiske grunnlaget David Miller bruker for å grunngje standpunktet sitt blir ofte kalla liberal nasjonalisme. Denne retninga framhevar kor viktig det er å ha noko felles, som til dømes kultur, verdiar og religion. Det kan verke uskyldig og nesten litt sosialdemokratisk. At me alle er ein del av ein viktig fellesskap er i seg sjølv ikkje kontroversielt å hevde. Problemet oppstår når tankane om denne fellesskapen bli ekskluderande.

 

Toleranse

I 1762 skreiv Jean-Jacques Rousseau i boka On Social Contract: «Tolerance should be given to all religions that tolerate others, so long as their dogmas contain nothing contrary to the duties of citizenship.» Denne tankegangen omkring religion er lett å kjenne igjen frå Norge i 2018. Skal samfunnet tolerere at enkelte grupperingar ikkje har dei same haldingane til seksuell orientering, abort og kvinner som det fleirtalet har? Stadig kjem det opp saker kor religiøse organisasjonar må forsvare at dei tenkjer annleis omkring visse tema. Fleire samfunnsdebattantar har i slike situasjonar stilt seg bak Rouseeau og sagt at me kan ikkje tolerere religiøse standpunkt som ikkje skaper toleranse for andre.

Dei som likevel er best på å framheve dette standpunktet er ikkje dei som møter opp i Dagsnytt atten for å debattere «det liberale dilemma» og retten religiøse organisasjonar har til å følge eige samvit. Dei som er aller flinkast på å påpeike at me ikkje kan tolerere religionar som ikkje tolerer andre er skribentane på nettsida til Human Rights Service, dei som er aktive i kommentarfeltet i «Fedrelandet viktigst» og tilhengarane til Merete Hodne.

 

Den kristne og humanistiske arven

Tanken om at nasjonal identitet og religion heng saman har fått nytt oppsving dei siste åra etter kvart som populistiske parti og politikarar har fått auka oppslutning. Milos Zeman, nyleg attvalt president i Tsjekkia, uttalte i 2016 at det er umogleg å integrere muslimar. Den nederlandske politikaren Geert Wilders sa i 2017 at islam ikkje kan sameinast med fridom og at nederlandske verdiar har grunnlag i kristendommen, jødedommen og humanismen. Liknande utsegner kan ein finne frå høgreorienterte populistiske politikarar i fleire andre europeiske land.

I den norske grunnlova står det i §2: «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår». Før valet 2017 vart det nesten ein konkurranse om kva parti som var best på å framheve kristne verdiar, og nokre sette òg likskapsteikn mellom kristne og norske verdiar. Norske skuleelevar deltek i julegudstenester før jul. Me har eit parti på Stortinget som bygger ideologien sin hovudsakleg på kristne verdiar. Kva er skilnaden mellom dette og liberal nasjonalisme?

Hovudskilnaden er at me kan hevde at Norge er eit kristent land utan å ekskludere andre. Det er mogleg å seie at den kristne kulturarva skaper ein form for fellesskap mellom innbyggjarane i Norge utan å behandle religionar ulikt eller regelrett ekskludere dei. Å vere norsk og muslim treng ikkje vere meir kontroversielt enn å vere norsk og kristen sjølv om me bygger verdigrunnlaget på den kristne og humanistiske arven.

 

Islam og nasjonal identitet

Likevel finn me mange som vil knytte religion og nasjonal identitet direkte opp mot kvarandre og seie at i Norge er me kristne og ikkje muslimar. Det er ikkje nødvendigvis ei sterk kristen tru som fører til denne konklusjonen, men frykta for det Samuel Huntington i 1993 kalla «The Clash of Civilizations» i eit essay i Foreign Affairs. Han argumenterte for at det er ikkje lengre statar eller ideologigar som er i krig med kvarandre, men sivilisasjonar. Ifølge han var den vestlege sivilisasjonen ikkje mogleg å sameine med islam. Denne tankegangen finn ein stadig igjen i dag, ikkje minst i den engelske tittelen på boka til Hege Storhaug, Islam the Plague – Europe Invaded, America Beware.

Det kanskje mest paradoksale med tankegangen om ein vestleg, kristen sivilisasjon som motstykket til islam er korleis mange på den eine sida snakkar om den felles nasjonale identiteten vår og framhevar oss som ein sameint nasjon med stor grad av meiningslikskap, men på andre sida trekkjer seg tilbake i lukka forum på Facebook og melder seg ut av den offentlege debatten. Det er få ting som øydelegg fellesskapen så mykje som ekkokammer, mistenkeleggjering og hets.

Religionsfridom er heilt essensielt for eit demokrati. Retten alle har til å tru og meine det dei vil, både i det offentlege og private rom er sikra i den same grunnlova som det står at verdigrunnlaget til Norge er bygd på den kristne og humanistiske arven. David Miller sine tankar om liberal nasjonalisme, og Rousseau sine idear om religion, er vanskelegare å sameine med eit liberalt demokrati enn religionsfridom for alle, òg religionar som i enkelte saker kan verke intolerante.

 

Gå til innlegget

Tida før 60-talet skal ikkje romantiserast

Publisert rundt 2 måneder siden - 609 visninger

Seksuell frigjering på 60-talet er ikkje grunnen til at mange opplever seksuell trakassering i dag.

Dei siste vekene har eg sett mange som skriv at grunnen til at me no har #MeToo er manglande seksualmoral og at samfunnet har forlatt kristen samlivsetikk. Mange trekk fram 60-talet som tida då alt skifta og då kristen samlivsetikk vart vraka.

Det er mykje som kan bli sagt om den seksuelle revolusjonen på 60-talet og det den førte med seg, og dette skal for all del ikkje romantiserast. Samstundes er det mange grunnar til å ikkje seie at dette førte direkte til #MeToo-kampanjen.

Me må ikkje gå rundt å tru at fram til 60-talet var alt berre fint og flott og det skjedde ingen overgrep fordi alle følgte den kristne samlivsetikken. Tvert i mot opplevde mange, spesielt jenter, at grensene dei sette ikkje vart respekterte. Og dei hadde ingen stad å gå, ingen å vende seg til for å seie at dei hadde opplevd overgrep. Vart dei gravide kunne dei ikkje rekne med store støtta om dei ikkje var gifte.

#MeToo-kampanjen starta som ein kampanje om openheit for dei som har opplevd seksuell trakassering. Det er enno ein lang veg å gå, men i større grad enn før seier folk i frå når dei har opplevd valdtekt eller andre former for grenseoverskridande åtferd. Fordi dei kan rekne med å bli tatt seriøst og bli trudd på.

Det er mange årsaker til dette, og eg vil ikkje hevde at 60-talet og seksuell frigjering er grunnen. Men «hysj-hysj-kulturen» hjelpte i alle fall ikkje jenter med å seie i frå om dei vart utsette for seksuelle overgrep.

Gå til innlegget

Dobbeltmoral

Publisert 4 måneder siden - 627 visninger

Franklin Graham burde ikkje blitt invitert til Norge og Håpets Festival.

Franklin Graham leia bønna og talte under seremonien då Donald Trump vart president i USA. Han har uttalt at Gud dukka opp i det amerikanske valet for eitt år sidan.

Tidlegare har han uttalt at Obama leia USA på vegen bort frå Gud. 

Kva har «Håpets Festival» i Oslo Spektrum med dette å gjere? Mange vil hevde at Franklin Graham ikkje er der for å snakke om politikk, men for å forkynne. Petter Olsen skriv i Sambåndet: «Jeg er uenig i Franklin Grahams vurdering av den sittende amerikanske presidenten og hvordan han kom til makten, men jeg mente det var mulig og forsvarlig å skille mellom Grahams politiske uttalelser og hans funksjon som evangelist.»

Ekstremt rart. Sjølvsagt er det bra at Graham ikkje kom som politikar til Norge, men mange av dei som var med på å arrangere Håpets Festival og som var på arrangementet har tydelegvis ei meir prinsipiell haldning til skiljet mellom politikk og religion enn hovudpersonen sjølv.

I tillegg synest eg det er ekstremt rart at mange av dei som til dømes ikkje vil ha den lokale presten til å snakke på bedehuset fordi han meiner ulikt i enkelte saker, synest det er heilt greit å invitere ein (ekstremt) islamkritisk Trump-fan for å snakke til fleire tusen i Oslo Spektrum. Mange av dei som meiner kyrkja ikkje burde meine så mykje om miljø og flyktningar og sånt, fordi det er sosialistisk, meiner det er heilt greit at ein person som meiner valsigeren til Trump var Guds vilje, kjem og snakkar til kristne i Norge. 

Sterkt ubehag. Dette er ein person som har kalla islam for «a evil and wicked religion» og som støtta Putin sine lover mot homofile slik at unge i Russland skulle sleppe å bli utsett for homopropaganda. 

Eg kjenner på eit sterkt ubehag, fordi sjølv om andre meiner dei politiske meiningane hans ikkje har noko å seie, så meiner eg at det faktisk er veldig alvorleg å invitere Graham som forkynnar til Norge. Eg er veldig glad for at fleire arrangørar trekte seg på førehand. 

Det er rart kor mykje me tolererer den eine vegen, men kor lite me tolererer andre vegen.

 

På trykk i Vårt Land 16. november 2017. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Ananias og Saffira
av
Johan Rosberg
rundt 5 timer siden / 65 visninger
0 kommentarer
Faderens lidelse
av
Erling Rimehaug
rundt 6 timer siden / 111 visninger
1 kommentarer
God Listhaug-analyse glemmer sinnet
av
Helge Vatne
rundt 6 timer siden / 112 visninger
2 kommentarer
Skolebøker og fordommer
av
John Sylte
rundt 12 timer siden / 154 visninger
4 kommentarer
Om å tro eller ikke tro
av
Rolf K Eckhoff
rundt 14 timer siden / 222 visninger
7 kommentarer
Uten lov og dom!?
av
Hildur Johansen
rundt 14 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Om den norske konformiteten
av
Tore Danielsen
rundt 16 timer siden / 199 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
rundt 3 timer siden / 558 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
rundt 3 timer siden / 558 visninger
Johan Rosberg kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 3 timer siden / 1120 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Faderens lidelse
rundt 4 timer siden / 111 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Skolebøker og fordommer
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Om å tro eller ikke tro
rundt 4 timer siden / 222 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 4 timer siden / 1120 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
rundt 4 timer siden / 278 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Skolebøker og fordommer
rundt 5 timer siden / 154 visninger
Les flere