Magrethe Rud

Alder:
  RSS

Om Magrethe

Følgere

Hvor ble det av omvendelseskallet?

Publisert 12 dager siden - 471 visninger

Nesten 2000 år har gått, og det kan virke som om kristenheten har glemt hvorfor den ble til.

Det er ikke lenger så vanlig som det en gang var å snakke om omvendelse fra synd som nødvendig for tilgivelse og frelse. Mer populært i kristne kretser er det å fokusere på kultur og tradisjon, sosialt samvær og et variert aktivitetstilbud som kan tiltrekke flest mulig mennesker med ulik bakgrunn og interesse.

Man kan nesten lure på hvor det er blitt av omvendelseskallet, det som kommer forut for det glade buskap om frelsen i Jesus Kristus?

Det er skrevet lite om Jesu liv før han var rundt 30 år (Luk. 3:23). Historien om hans offentlige virke starter med døperen Johannes’ kall: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» (Matt. 3:2). Jesus fulgte så opp med det samme budskapet: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» (Matt. 4:17).

Igjen og igjen lød kallet, og det rettet seg mot det ene livsområdet etter det andre: Familieliv, ordvalg, omsorg for de fattige, pengebruk, religiøse ritualer og forholdet til venner og fiender. Selv personlige emosjoner som frykt og bekymring ble berørt av kallet til omvendelse. Hele mennesket var inkludert.

Forandringen som omvendelsen krevde, var så stor at den ble sammenliknet med en ny fødsel. «Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike,» forklarte Jesus til fariseeren Nikodemus. Deretter utdypet han dette med å si: «Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.» (Joh. 3:3, 5).

Dagens frelsesdebatt fortoner seg gjerne litt annerledes. I noen kirker eller menigheter kan manglende vilje hos lederskapet til å spille mer moderne musikk, være grunn nok til at enkelte velger å forlate troen. Forståelsen av guddommen – antakelig det vanskeligste spørsmål et menneske kan befatte seg med – blir brukt som målesnor på ortodoksi og til å ekskludere grupper og individer fra tverrkirkelig samarbeid.

Uten å nevne flere eksempler, er det nok liten tvil om at det også i dag slukes en del hårete kameler, mens små mygg omhyggelig blir silt ut. Forhold som er av mindre betydning for frelsen, får uforholdsmessig stor plass i trosdebatten og kristenlivet – mens den nødvendige omvendelseserfaringen lett blir glemt eller forenklet til noen overfladiske minnesmarkeringer.

Det gamle testamentet og De ti bud blir i dag ofte fremstilt som en tidsbegrenset ordning fra en kravstor Gud. «Man blir ikke frelst av lovgjerninger!» er parolen. Og den er heller ikke vanskelig å finne bibelsk belegg for den. Likevel er kravene som stilles i Det nye testamentet atskillig høyere enn det man kan få inntrykk av fra denne fremstillingen. Der rettes nemlig fokuset fra det ytre til det indre, og Guds lov får en ny dimensjon.

«Den er i sannhet jøde, som er det i menneskets skjulte indre. Og sann omskjærelse er hjertets omskjærelse, i Ånden, ikke i bokstaven,» skriver Paulus i Romerbrevet (2:29). Kroppslig avstamning og kroppslige ritualer var i seg selv ikke nok for å finne frelse. Man måtte bli forvandlet i hjertet, ved Ånden. Man måtte bli «født på ny», av vann og Ånd.

Åndens rolle er sentral. «Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden,» står det, «for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et helt nytt liv.» (Rom. 6:4). Den viktigste erfaringen i den kristnes liv, handler altså ikke om å forstå guddommens natur eller ha et sosialt spennende liv i menigheten. Begge disse tingene kan være bra og nyttige, men de er langt underordnet nødvendigheten av å bli «født på ny».

«Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» Dette budskapet er ikke mindre relevant for oss i dag. Johannes skulle berede veien for Jesus ved å forkynne dette. Han skulle gjøre folket i stand til å ta imot sin frelser. Det er det samme budskapet som også i dag vil berede mennesker for frelseren. Dersom kallet uteblir, vil man ikke se sitt behov – og det kan da bli nærliggende å vende oppmerksomheten mot ytre anliggender, slik som ritualer, musikkstil eller aktivitetstilbud.

For noen kristne er det å bli «født på ny» synonymt med kognitivt å ta imot Jesus som sin frelser eller å tale i tunger. Dette er imidlertid ikke nok. «Allerede nå er øksen lagt til roten av trærne. Så blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hogd ned og kastet på ilden» (Matt. 3:10). Døperen Johannes’ kall til omvendelse var et alvorlig budskap, og det er like viktig for kristne i dag å forstå hva det handler om som det var for jødene på den tid.

«Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig,» var budskapet fra Johannes til de svært religiøse menneskene som kom for å bli døpt av ham i Jordan (Matt. 3:8). Hvordan ville denne forkynnelsen bli tatt imot i vår tid? Ville vi være villige til å gi slipp på våre synder og tillate endringer i våre liv i henhold til Bibelens prinsipper? Eller ville vi heller ønske oss døperens hode på et sølvfat?

Gå til innlegget

«Misgjerningen til Sodoma» – Burde vi føle oss truffet?

Publisert 3 måneder siden - 225 visninger

Sodoma var en av byene fra gammel tid som fortsatt er kjent fordi den skal ha blitt ødelagt av ild og svovel fra himmelen (1. Mos. 19:24). I vår tid er byen mest assosiert med seksuell umoral, noe som nok henger sammen med beretningen om forsøket på en massevoldtekt i 1. Mos. 19:4-9.

Navnet på byen har gitt opphav til ordet sodomi, som betegner ulike former for seksuell umoral.

Selv om beretningen i 1. Mos. 19:4-9 inneholder flere indikasjoner på at seksuell umoral var vanlig praksis i Sodoma, er det likevel andre aspekter ved innbyggernes livsførsel som Bibelen fremlegger som Sodomas misgjerning og som årsaken til at byen ble ødelagt.

Sodomas synd beskrives som «meget alvorlig», og det lød som et kraftig «klagerop» opp mot himmelen, mot Gud (1. Mos. 18:20-21). Vi blir videre fortalt at Gud ville ha bevart byen om det bare hadde vært 10 rettferdige personer i den (1. Mos. 18:32). Men det var det altså ikke.

Det stemmer at også Bibelen fremhever seksuell umoral som et av Sodomas mest alvorlige problemer (Jud. 1:7). Men beskrivelsen stopper ikke der. I Esek. 16:49-50 står det:

«Se, dette var misgjerningen til Sodoma, din søster: Hun og hennes døtre var stolte, hadde nok av mat og nøt fred og ro. Men hun hjalp ikke den fattige og trengende. De var stolte og drev med styggedommer for Mitt åsyn. Derfor drev Jeg dem bort slik Jeg så det rett.»

Sodomas misgjerning handlet selvsagt om relasjonen til Gud og Guds prinsipper for rett og rettferdighet. Men i stor grad handlet det også om hvordan de behandlet andre mennesker. Seksuell trakassering, overgrep og umoral var riktignok ett forhold. Men det var like alvorlig at de overså de fattiges behov, selv om de hadde både tilstrekkelige ressurser og gode rammeforhold for å kunne gjøre noe med det.

Kanskje var de ikke så forskjellige fra oss. Vi har nok av mat og nyter fred og ro. Men hvor mye gjør vi egentlig for å hjelpe de fattige og trengende?

Det som skjedde med Sodoma, blir i Bibelen beskrevet som et eksempel på at Gud ikke lukker øynene for den slags urettferdighet (1. Pet. 2:6, Jud. 1:7). Likegyldighet og egoisme er nemlig ondskapens lillebrødre.

«De fattige har dere jo alltid hos dere,» sa Jesus, «og dere kan gjøre godt mot dem når dere vil.» (Mark. 14:7). Behovet er der alltid; det finnes fattige og trengende mennesker over alt. Når vi har ressurser, kan vi gjøre noe med det. Men som regel er det vilje det skranter på.

Byen Sodoma gikk inn i historien og teologien som et eksempel på umoral, urettferdighet og Guds endelige straff over den slags. Det er imidlertid viktig å merke seg at Bibelen ved flere anledninger anklager de som skulle være «Guds folk» for å være like ille som, ja endog verre enn Sodoma.

For eksempel blir de i Jer. 23:14 anklaget både for seksuell umoral og urettferdighet, samt forkynnelsen av en teologi som bevarer snarere enn å irettesette folkets urettferdige livsførsel:

«Men hos profetene i Jerusalem har Jeg sett noe grusomt: De bryter ekteskapet og går frem med løgn. De støtter også dem som gjør ondet, så ikke én mann vender om fra sin ondskap. Alle sammen står de for Meg som Sodoma…»

I Esek. 16 blir de som bekjente seg til å være «Guds folk» beskrevet som verre enn Sodoma. Folket, omtalt som «Jerusalem», blir beskrevet som en kvinne som Gud har tatt seg av og forbarmet seg over. Gud inngikk en ekteskapspakt med henne, men hun var utro, noe som ga seg utslag i tilbedelse av fremmede guder og ritualer fra en rekke andre nasjoner.

Som en del av illustrasjonen blir Samaria og Sodoma fremstilt som Jerusalems to søstre. Begge disse var utro og gjorde urett. Jerusalem var imidlertid annerledes og levde ikke som sine søstre. Men det varte bare en begrenset tid:

«Du vandret ikke på deres veier og gjorde ikke etter deres styggedommer. Men slik var det bare en kort stund, du ble bare mer fordervet enn dem på alle deres veier. Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, verken din søster Sodoma eller hennes døtre har gjort det som du og dine døtre har gjort.» (Esek. 16:47-48).

Deretter følger beskrivelsen av Sodomas misgjerning: Stoltheten og egoismen, tilfredsheten med sin egen velstand, og likegyldigheten overfor andres behov (Esek. 16:49-50). De som var «Guds folk» var med andre ord ikke det spor bedre.

Også Jesus sammenliknet Guds folk på sin tid med den hedenske byen Sodoma. Jødene på hans tid hadde langt større privilegier enn Sodoma hadde hatt, men valgte likevel å avvise Guds kall. Jesus forklarte at de på dommens dag derfor ville få en mye strengere straff enn Sodoma (Matt. 10:15, 11:24).

Mange kristne, kanskje best illustrert ved konservative kristne i USA, er raske til å ta avstand fra sodomi blant ikke-kristne i samfunnet. Sodomas misgjerning handler imidlertid om så mye mer, som ikke minst kan knyttes til kirkene og de kristne i vestlige land. Bibelen er tydelig på at det ikke hjelper å kalle seg «kristen» hvis man ikke lever etter Guds prinsipper. En teologi som bygger opp under en umoralsk livsstil er ikke bedre enn gamle dagers utro profeter i Jerusalem, de som ble sammenliknet med den umoralske og urettferdige byen Sodoma.

Så kanskje er dette budskapet like mye rettet til oss som det var til dem:

«Se, dette var misgjerningen til Sodoma, din søster: Hun og hennes døtre var stolte, hadde nok av mat og nøt fred og ro. Men hun hjalp ikke den fattige og trengende. De var stolte og drev med styggedommer for Mitt åsyn. Derfor drev Jeg dem bort slik Jeg så det rett.» (Esek. 16:49-50).

 

Gå til innlegget

«Kom til Meg... Jeg vil gi dere hvile.»

Publisert 3 måneder siden - 244 visninger

«Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!» (Matt. 11:28)

Alle mennesker har sine kamper å kjempe. Byrdene er imidlertid ikke jevnt fordelt; noen mennesker vil ha tyngre og vondere erfaringer med seg i ryggsekken enn andre; og noen vil bære byrder andre ikke har forutsetning til å forstå.

Typen byrder varierer også. Det som er et problem for en, trenger ikke være et problem for en annen. Men hva vi enn måtte streve med og hva som enn måtte tynge oss, så er det en ting som er sikkert: Det er ikke noe godt å ha det slik.

Bibelen kommer med en invitasjon: «Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!»

Dette er en invitasjon til alle. Til alle som strever og bærer tunge byrder i hverdagen. Du kan få indre fred og finne hvile uansett hva som måtte plage deg!

Sliter du med skole og studier eller er det vanskelig å finne arbeid? - «Kom til Meg... og Jeg vil gi deg hvile!»

Har du økonomiske problemer? - «Kom til Meg... og Jeg vil gi deg hvile!»

Har du problemer i familien eller med venner? - «Kom til Meg... og Jeg vil gi deg hvile!»

Føler du deg ensom eller nedstemt? - «Kom til Meg... og Jeg vil gi deg hvile!»

Er du engstelig for noe? - «Kom til Meg... og Jeg vil gi deg hvile!»

Er du plaget av sykdom? - «Kom til Meg... og Jeg vil gi deg hvile!»

Har du mistet noen eller noe du er glad i? - «Kom til Meg... og Jeg vil gi deg hvile!»

Invitasjonen gjelder alle, alle «som strever og bærer tunge byrder». Den handler om at det finnes et sted vi kan gå. Den handler om at det finnes et sted hvor vi kan finne hvile - uansett hvordan våre omstendigheter måtte være.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Skolebøker og fordommer
av
John Sylte
rundt 4 timer siden / 65 visninger
0 kommentarer
Om å tro eller ikke tro
av
Rolf K Eckhoff
rundt 5 timer siden / 124 visninger
2 kommentarer
Uten lov og dom!?
av
Hildur Johansen
rundt 6 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Om den norske konformiteten
av
Tore Danielsen
rundt 8 timer siden / 153 visninger
4 kommentarer
Ny justisminister?
av
Nils-Petter Enstad
rundt 8 timer siden / 280 visninger
3 kommentarer
Staten må ta kirkeansvar
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 146 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
4 minutter siden / 922 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kom ut fra henne!
10 minutter siden / 553 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
15 minutter siden / 922 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ut med et klynk
rundt 1 time siden / 964 visninger
Herdis Alfredsen kommenterte på
Hvor blir det av medias kritiske røster?
rundt 1 time siden / 142 visninger
Rune Eidsaa kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 2 timer siden / 1600 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
Om den norske konformiteten
rundt 2 timer siden / 153 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 3 timer siden / 922 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
Om den norske konformiteten
rundt 3 timer siden / 153 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Kom ut fra henne!
rundt 3 timer siden / 553 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 3 timer siden / 922 visninger
Les flere