Linda Greve

Alder: 107
  RSS

Om Linda

Følgere

RE: RE: RE: RE: Full forvirring

Publisert nesten 11 år siden

08.10.09 kl. 23:09 skrev Frode Meland: 08.10.09 kl. 22:29 skrev Linda Greve:     Jeg tror (eller velger å tro) at de fleste kristne er enige om det grunnleggende: Gud ble menneske, sonet vår synd og at han lever. Utover det, så råder nok total forvirring, ja. Derfor bør vi også være forsiktige med å fremlegge "den endelige tydningen på bibelen".

----

Jeg er enig i din observasjon; at total forvirring råder.

La oss tenke oss et eksperiment:  Vi sender en gruppe mennesker ut i ødemarka en overskyet vinternatt.  De får beskjed om å gå fra punkt A til punkt B.  Alle i gruppa får utdelt et kompass, og får oppgitt at de skal gå 10 km rett mot vest.  Med vanlig utrustede sjelsevner og litt sunn teambuilding vil de klare dette.

La oss så gjenta eksperimentet, men på "magisk vis" så slår vi av jordas magnetfelt.  Kompassene vil nå vise vidt forskjellige retninger, og siden alle tror de sitter på fasiten vil alle bevege seg bort fra hverandre.  Den totale forvirring.

Jeg tror de fleste vil være enige i at eksperimentet vil være gyldig.  Uten magnetfelt hjelper det ikke med kompass.  Med magnetfelt er det noe "magisk" utenfor gruppen som viser vei.  Det at alle går i den samme retningen er et bevis for magnetfeltets eksistens.  Overført til den kristne verden:  Jeg observerer, og du er visstnok enig med meg, at den totale forvirring råder.  Nærmeste konklusjon blir da - om man bruker eksperimentets logikk - at det ikke finnes noen Gud.

Jeg blander ikke det åndelige og logikk, enten det er Hellig Ånd, gjenferd eller ouija-brett. Jeg er ikke avhengig av å forstå det jeg ikke ser. Det er der troen kommer inn.

Men Gud kan motbevises, like lite, som jeg kan bevise for deg at han finnes. Dermed er man igjen tilbake til hva hver enkelt av oss velger å tro.

Noen er lykkelig uten å tro på Gud. Jeg har prøvd begge deler, og er lykkeligst når jeg velger å tro.

Gå til kommentaren

RE: RE: Full forvirring

Publisert nesten 11 år siden

08.10.09 kl. 21:15 skrev Frode Meland: 08.10.09 kl. 20:45 skrev Nils Kåre Jørmeland:Full forvirring

Det som muligens kan være årsaken til at vi farer i alle rettninger er at vi har glemt kompasset og eller at det er forskjellige kart  som blir brukt. Kan det være noe i dette?

----

Tillat meg å så følgende forføreriske tanke:

Kan det tenkes at det ikke finnes noe kompass?  Eller riktigere:  Kan det tenkes at det finnes både kart og kompass, men intet magnetfelt som kan vise vei?  Oversatt til kristen kontekst:  I og med at så mange mennesker som alle påberoper seg Den Hellige Ånds veiledning, kommer fram til så totalt vidt forskjellige syn på ting, kan det ikke da stilles spørsmål ved om det faktisk finnes en Hellig Ånd?

Jeg tror (eller velger å tro) at de fleste kristne er enige om det grunnleggende: Gud ble menneske, sonet vår synd og at han lever. Utover det, så råder nok total forvirring, ja. Derfor bør vi også være forsiktige med å fremlegge "den endelige tydningen på bibelen".

Gå til kommentaren

...

Publisert nesten 11 år siden

Det er kanskje ikke for ingenting at det eneste "kriteriet" for å bli frelst, er å tro på Jesus. Vi vikler oss så mye inn i "avansert" teologi, at enkelheten i evangeliet forsvinner. "Selv ikke dåren skal gå vill".

Gå til kommentaren

RE: RE: Ja, du kan så si...

Publisert nesten 11 år siden

08.10.09 kl. 17:57 skrev Kjell Haugen: 08.10.09 kl. 17:10 skrev Linda Greve:

Skal vi le eller gråte av dette innlegget?

Personlig synes jeg det er en fryd å se alle forskjellige syn mennesker har på Gud.  Det er som vi alle beskriver det samme fjell men fra hver vår vinkel, noen ser fra syd, andre fra nord , øst og vest.   For meg er dette ikke snakk om rett eller galt.  Det er snakk om Gud storhet og grenseløse nåde.   Vi mennesker fatter ikke omfanget av Guds visdom og nåde.  Vi forsøker alle som en å definere oss et bilde av Gud , Jesus og nåden og hvordan vi skal få det til å passe inn i vår hverdag mellom hverdagslige gjøremål.   Jeg har den bestemte oppfatting at vår lille forståelse av Guds storhet alltid vil bli ufullkommen. Om noen påstår at noe er rett eller galt , fint det -- det uttrykker bare en sterk tro. Og det er hele poenget.  Vi skal tro - tro så sterkt at det merkes.

Gjennom slike diskusjoner som har vært siste tiden på verdidebatt har vi fått presentert mange forskjellige veier opp på det samme fjell.   Vi har alle det samme mål , men klatrer på forskjellig side av fljellet bare.  Men heldigvis er Guds nåde stor nok til oss alle.

Jeg takker hver dag min Gud for dere.  Dere er for meg et bevis for at Guds nåde er stor og er større en min lille hjerne kan fatte. Jeg vil ikke være med på å dømme andre for deres tro.  Det er heldig vis ikke vår oppgave.

Jeg ler av glede over allsidigheten i Guds visdom dere presentere.

 Bra kommentar. Jeg er helt enig. Gud er mye større enn våre tanker. Da bør vi kunne åpne mer for mangfold også. Vi har alle våre egne erfaringer og "oppfatninger" av en og samme Gud.

MEN det å lage et innlegg om to navngitte personer her , var vel kanskje litt drøyt.

Gå til kommentaren

RE: re

Publisert nesten 11 år siden

08.10.09 kl. 10:30 skrev Torstein Langesæter:

Igjen tala Jesus til folket og sa: «Eg er lyset i verda. Den som følgjer MEG, skal ikkje vandra i mørkret, men ha livsens lys.» Johannes 8,12

Det fulle ljoset kom med Jesus, ikkje med Paulus.

"Så lenge eg er i verda, er EG lyset i verda.»  Joh 9,5

Ja, Jesus ER lyset, men evangeliet ble åpenbart til Paulus (Rom.16,25-26)

De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, kan ikkje gøymast. 15 Ingen tenner ei oljelampe og set henne under eit kar. Nei, ein set lampa på ein haldar; då lyser ho for alle i huset. 16 Såleis skal lyset dykkar lysa for folk, så dei kan sjå dei gode gjerningane dykkar og prisa Far dykkar i himmelen!  Matteus 5,14

Dette siste sitatet frå Jesus om at me må vera verdas ljos og ikkje skjula dette ljoset held fram med fylgjande vers i Matteus 5,17

" Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket. "

Dersom me ikkje har dette med oss så er me ikkje noko ljos for verda.

Ja, det stemmer at Jesus ikke kom for å oppheve Loven, men for å oppfylle. Og det tror jeg at Han gjorde på Korset, da Han sa "Det er fullbrakt". Dermed har "alt har skjedd".

Når det gjelder rettferdigheten, så har vi jo fått Guds rettferdighet (2.Kor.5,21). Den overgår de skriftlærdes, eller? :)

Her må dei heilage halda ut, dei som held seg til Guds bod og trua på Jesus." Op 14,12

"På dette kjenner vi at vi elskar Guds born: at vi elskar Gud og held hans bod.  3 Å elska Gud er å halda hans bod, og hans bod er IKKJE TUNGE.  4 For alt som er født av Gud, sigrar over verda. Og det som har sigra over verda, er vår tru" 1 Johannes 5

Paulus skriv dette :

"Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier. 11 Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. 12 Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som holder budene, skal leve ved dem. 13 Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. " Gal. 3,10

Det er vanskeleg å få det til å stemma med Johannes sine ord og ikkje minst Jesus sine klare utsegn.

Paulus seier at dersom me prøver å leva etter lova så er me under forbannelse.Det er både ulogisk og klart i strid med bibelens ord.

Det er her det er så viktig å få med seg hva fosoningen innebærer. Har du lest hebreerbrevet? Det forklarer jo paktene. Den gamle kontra den nye. Jeg tror på Paulus' ord, fordi han forklarer også i detalj hva forsoningen innebærer for oss.

"Sælt er det mennesket som held ut i freistingar. Når det har stått si prøve, skal det få livsens sigerskrans, som Gud har lova dei som elskar han. 13 Ingen som blir freista, må seia: «Det er Gud som freistar meg.» For Gud blir ikkje freista av det vonde, og sjølv freistar han ingen. 14 Den som blir freista, blir lokka og dregen av si eiga lyst. 15 Sidan, når lysta er svanger, føder ho synd, og når synda er mogen, føder ho død." Jakobs brev 1 kpt

Jakob kallar dei 10 boda-fridomens lov.

"Men den som ser inn i fridomens fullkomne lov og held fram med det, gløymer ikkje det han høyrer, men gjer etter det. Eit slikt menneske skal vera lukkeleg i si gjerning."

"Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett.  " Jakob 2,8

Ja, dette er budene det vises til i 1joh. "Mine bud er ikke tunge". Dersom budene det snakkes om var Moseloven, så hadde jo ikke Jesus behøvd å dø for vår synd? I ap.gj.15 omtales Moseloven som"et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære ".

Det er som du (og Jakob) sier: Kjærligheten oppfyller Loven.

"For den som held heile lova, men snublar i eit einaste bod, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle. 11 For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12 Etter fridomens lov skal de dømmast, etter den skal de tala og handla" vers 10

" Kanskje vil nokon seia: «Du har tru, eg har gjerningar.» Vis meg di tru utan gjerningar, så skal eg ut frå gjerningane visa deg mi tru. 19 Du trur at Gud er éin? Det gjer du rett i. Dei vonde åndene trur det same – og skjelv! 20 Vil du ikkje skjøna, du tankelause menneske, at tru utan gjerningar er til inga nytte? 21 Var det ikkje på grunn av gjerningar at Abraham, far vår, vart rekna som rettferdig då han bar fram Isak, son sin, som offer på altaret? 22 Slik kan du sjå at trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda. 23 På den måten vart dette skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han som rettferdig, og han vart kalla «Guds ven». 24 Der ser de at eit menneske blir rekna som rettferdig på grunn av gjerningar og ikkje berre ved tru. 25 På same måten var det med Rahab, ho som var prostituert: Vart ikkje ho rekna som rettferdig på grunn av gjerningar fordi ho tok imot utsendingane og sleppte dei ut ein annan veg? 26 For liksom kroppen er død utan ånd, er trua død utan gjerningar. " Jakob 2,18

Ja, men dette er ikke Lovgjerninger. Troens gjerning, er resultatet av at vi blir i Kristus og at Kristus blir i oss:

Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. (Joh.15,5)

Jesus var født under Loven. Det er her vi må lære oss å skille mellom paktene, og innse hva forsoningen innebærer. Jeg tror nok at Paulus var på trygg grunn, da han sa at vi ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men av tro.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere