Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Frelst, omvendt og tilgitt?

Publisert rundt 7 år siden

Mark 4,10-12 Og da han var blitt alene, spurte de tolv og de andre som var med ham, om lignelsene. Og han sa til dem:

Eder er Guds rikes hemmelighet gitt, men til hine som er utenfor, sies det alt sammen i lignelser, forat de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, forat de ikke skal omvende sig og få forlatelse.

 

To ting skal vi foreløpig ta tak i her og det er hva betyr det å være utenfor, samt poenget at noen ikke omvendes så de kan tilgis.

De utenfor er sultne men er forvirret, med det, selv om de ser klarer de ikke å skille på hummer og kanari.  Så hva er innenfor då man kan forstå Guds rikes hemmeligheter? Svaret ligger i GT og Jesu blod. Her ser vi Jesu blod første gang presentert i bilder for verden og universet.

1 Mos 3,21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med. 4,4 Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer,

Her ser vi Adam og Eva blir kledd i Kristi rettferdighet og vi ser at Abel også følger denne vei. De er innenfor nåden og frelst fordi de tror på denne sikrings vei og den har vendt seg fra fallen syndig naturs natur. Kain derimot tror ikke på Jesus blod og Hans rettferdighet. Han tror på gjerningens vei, hva han selv kan gjøre og gir offergaver ut ifra hva han selv presterer. Han tror ikke at syndens lønn er døden og ser ikke alvoret i syndens følger. Går vi litt tilbake ser vi også at slangens løgn er at man slettes ikke skal dø men selv bli som Gud. På tross av at mennesket ikke har spist av livets tre tror de utenfor på at man egentlig er skapt udødelig. Vi ser også at de utenfor tror Gud Er men ikke på Hans vei, Hans sannhet og Hans blod/ liv. Kain og Abel representerer billedlig dagens trosfolk. Gjerningskristendom (utenfor, se hva Jeg gjør) og de på nådens vei (innenfor, følg Jesus) alene.

Jesu blod er det liv Han levde og det liv skal vi ta til oss/ drikke så vi blir en del av Ham og Hans rike. Vi blir renset og vi blir rene og hellige. Jesu liv ble ofret på alteret utenfor Jerusalems murer for hele verdens synd (billedlig i GT, Brennofferalteret utenfor Templet, tilgjengelig for alle som ville), så alle kan se og motta tilbudet.  

Dette lærer ikke Kirken bort.

Når man ser Jesu offer og rettferdighet deri smelter våre hjerter og vi velger verden bort for så å dø fra denne verdens ånd. Vi lar oss døpe inn i det nye rike og i GT finner vi Vaskevannsfatet rett utenfor Templet som var laget innvendig av kobberspeil som man brukte i forfengelighetens tjeneste. Man billedlige avlegger dyrkelsen av seg selv foran hva som er rett å gjøre nå.

Når man har tatt skrittet ut og latt seg døpe er man selv ett Tempel, en bolig for Guds Ånd.

Da er man innenfor men det slutter ikke her, innenfor har man fått en ny lærer og det er Guds Ånd. Representert ved Lysestaken der inne som skal lyse opp Guds ord i deg. Guds ord kan da spises og først her får man fast føde og ikke bare åndelig melk. Paulus advarer imot åndelig forfalsket melk og at det er noe alle vil komme til å drikke om Guds ånd ikke kommer til når man er innenfor. Det er Han som vanner kornet.  

Dette lærer ikke Kirken bort for i kirken er trelldommens åk deres kraft/ mosebrann.

Derfor er du utenfor om du ikke vil vende om fra synd som er lovbrudd, du vil aldri får tilgivelse og aldri se nåden. Jesus trenger dine personlige synder på seg lagt og de kan bare du personlig legge på Ham. Det så Han kan dø for også dine synder.

Du vil aldri forstå lignelsene til Jesus om du går på Kains vei.

Men om du ønsker å omvende deg fra deg selv og ditt, gå på Abels vei uten noe om og men, i Jesu tro er man innenfor om man i denne reelle tro søker Ham og lytter til Ham.

 

Ha en velsignet Sabbat!

www.sabbattruht.com

      

Mark 4,21-23 Og han sa til dem:

Kommer vel lyset inn for å settes under en skjeppe eller under en seng? Kommer det ikke for å settes i staken?

For intet er skjult uten at det skal åpenbares, heller ikke blir noget dulgt uten for å komme for dagen.

Om nogen har ører å høre med, han høre! 

Gå til innlegget

Åndelige Babylon i dag.

Publisert rundt 7 år siden

I skriften finner vi Babylon omtalt på flere måter. Babylon var ett rike som regjerte i midtøsten for 2500 år siden og dette rike angrep Israel og tok det i eie med Guds velsignelse. Det på tross av at Babylon tilbad avguder og Israel tilhørte den ene sanne Gud, Skaperen av hele universet. Ut over dette er Babylon ett åndelig profetisk bibelsk bilde på hva som skal skje i fremtiden, ja i vår tid rett før Jesu andre komme. Det som skjedde for 2500 år siden er også et bilde på hva som igjen skal skje. Forøvrig betyr Babylon babbel, eller styring ved hjelp av forvirring (1. Mosebok 11,9).    

Så hva og hvem er Babylon i dag ifølge Guds ord?

(Åp 17,1-5) Her ser vi en beskrivelse av det frafalne åndelige system, dagens Babylon som gir kompromier med sannheten. I Daniel 8,12 ser vi at hun tråkker sannheten under sine føtter. Hun lyver.

Paulus sier til Efeserne 5,31-33 at Kristi brud representerer Hans Menighet og i Jeremia og Jesaja ser vi at Sion er Hans folk lik en vakker kvinne. Motsatt side så har vi skjøgen, altså Babylon i Åpenbaringen 17 er den falne Menighet. To stykker altså. Vi ser i Åpenbaringen 17 at den falne menighet bruker fargene rød og purpur, samtidig ligger de på en by som har syv fjell. 

 I Daniel 4,30 og Jesaja 45,22 ser vi at den frafalne Menighet er ett menneskebygd system, basert på tradisjon og oppnåelser den veien. selv om Guds ord sier at de døde ikke vet noen ting, ei heller priser Gud, dyrker egentlig den frafalne Menigheten idoler og døde. Det selv om Guds moralske bud forbyr de som elsker Gud dette.   

Esekiel 8,16 sier at de frafalne drar soltilbedelse inn i Guds tempel, mennesket. 

Jeg tror alle kristen vet hvem dette er men at få vil erkjenne og innrømme at de skjønner det.

Hva tror du?

Hilser med disse to vers:

Åp 14,4-5 Disse er de som ikke har gjort sig urene med kvinner; for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet, 5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro. 

Gå til innlegget

Nikolaittenes lære.

Publisert rundt 7 år siden

Åp 2:6 
Men du har dette: Du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater. 
Åp 2:15 
Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.
 


Så hvem er disse som Jesus Kristus hater? Han profeterer datidens fremtids Pergamum men også dagens Baal tilbedere på den andre siden, dem er også godt avdekket i skriften. Efesus var troende med disse kvaliteter Jesus æret: 

Åp 2:2-3 
Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. 
Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.
 


Nikolaittene gjør i alle fall ikke gjerninger, arbeid og eier ikke utholdenhet i Kristi sannheter. De aksepterer også ondt/ lovbrudd og de holder ikke apostlenes tro fordi de er falske apostler. De er altså troende og religiøse. 

Jesus spør disse religiøse som tilsynelatende tilber Ham slik: 

Luk 6:46 
Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?
 

Judas, Jesu bror skriver slik om disse falske: 

Jud:4 
For noen mennesker har sneket seg inn - noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.
 


De snur Nåden til skamløshet, altså de synder og skammer seg ikke. De opptrer som om de var uten Gud i hjertet og opphøyer nettopp dette liv. 
Efesus var før Pergamum i kirkehistorien og Efesus/ nikolaittene innførte ”vi er ikke under lov men nåde” og Pergamum etterpå endret Guds ti bud med verdslig økumeniske velsignelser. 
Etter hvert førte disse tilstander til at Daniel 7:25 ble oppfylt. 

Nåden var jo også like aktuell på GTs tid som NTs tid: 

Tit 2:11 
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. 

2M 34:6 
Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. 

2M 25:21 
Så skal du sette nådestolen oppå arken. Og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. 

1M 6:8 
Men Noah fant nåde for Herrens øyne.
 

Lot også. 

2M 33:12-13 
Og Moses sa til Herren: Se, du sier til meg: Før dette folket opp! Men du har ikke latt meg vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt: Jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. 
Dersom jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så la meg se din vei, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øyne. Og kom i hu at dette folket er ditt folk! 

2M 33:16-17 
Hvordan kan jeg da vite at jeg har funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk, hvis ikke du går med oss, slik at jeg og ditt folk blir æret framfor alle folkeslag på jorden? 
Da sa Herren til Moses: Også det du nå ber om, vil jeg gjøre. For du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. 

2M 33:19 
Og han sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn. For jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over. 

Sal 77:8 
Vil Herren forkaste i all evighet? Vil han aldri mer vise sin nåde? 

Jon 4:2 
Han bad til Herren og sa: Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland! Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. 

Sak 4:7 
Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppsteinen fram under høye rop: Nåde, nåde være med den! 

Rom 4:6 
Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger:
 

Så nåden var veien også før korset og hebreerbrevet vitner om menn som vandret i tro: Abel, Enok, Noah, Abraham, etc.. 

Tro etablerer loven i oss: 

Rom 3:31 
Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.
 

Og synd er forbudt eller umulig under nåden: 

Rom 6:14-15 
For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. 
Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!
 


Det å holde Guds lov av hjertet er en følge av frelsen, det kan vi lese om i Salmene 1:2 og Jes. 58:13. Jesus sier det jo rett ut at hvis man er frelst så holder man loven og skriften forteller at det er av glede en isåfall gjør det og det er av nåde. 
Nikolaittene gjør det motsatte av det over men sier og tror at de er veien. 


Hva tror du om dette og hvordan skal man opptre når man møter slike mennesker som er ført bak lyset?

Nicolaittenes lære er de som tror på nåde uten gjerninger.

De tror altså at nåden er uten virksom tro til å være loven lydig. 

2Joh:4-7 
Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, etter det bud vi har fra Faderen. 
Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det er det vi har hatt fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre. 
Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud. Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det. 
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.
 

Det å elske hverandre er jo nesten like stort som budet Å elske Gud men å elske sin neste er mulig fordi man elsker Gud av hele hjertet og sinnet. 

5M 6:5 
Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 

Matt 22:37-40 
Han sa til ham: 
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 

Dette er det største og første bud. 

Men et annet er like stort: 
Du skal elske din neste som deg selv. 


På disse to bud hviler hele loven og profetene.
 

Derfor som Åpenbaringen sier så vil man aldri forstå profetiene, ei heller være profet uten å elske Gud slik at man holder loven av hele hjertet og hele sinnet. 


Nikolaittene arbeider ikke for og holder ikke ut Jesu sanne lære, Jesus byr de imot. De sier loven ikke er nødvendig å holde for man er ikke under den lengre. Nikolas i Ap. gjerninger vendte seg til denne lære og er vel muligens opphavsmannen. 
De liker å ferdes lovløse og de sier de tror men taler Jesu ord imot, de er løgnere fordi de sier Guds ord imot selv om de vet at det er galt. 

The Nicolaitanes were a group of professed Christians who believed in a community of wives. 
When “Thou shall not commit adultery” was quoted, their favorite reply was “We are not under law, but under grace.” 

They claimed they were free from the law and that the Ten Commandments are not binding on Christians. 

“The Nicolaitanes were persons who excused certain forms of impurity, and made the grace God a cloak for lasciviousness. I believe the heresy was known in latter days as Antinomianism, which declares that grace is sufficient, and that life is of little moment.” 
G. Campbell Morgan “The Letters of Our Lord.” p. 23
 “The Nicolaitanes were the Antinomians of the Asiatic Church. 
The life and conduct were little thought of and the faith professed was everything.” 
“The existence of a sect called Nicolaitanes in the second century is attested by Irenaeus, Tertullian and Clement of Alexander.” 

The Commentary for Schools, Edited by C. J. Ellicott, DD.
 

“Their doctrines and lives were equally corrupt. They allowed the most abominable lewdness and adulteries, as well as sacrificing to idols; all of which they placed among things indifferent and pleaded for as branches of Christian liberty.” 

John Wesley, Explanatory Notes Upon the New Testament on Revelation 2:6
 

Nicolaitanes taught and practiced “Ritualism without spirituality, knowledge without practice. Justification by faith without holiness.” 

Dr. Angus, Bible Handbook.”
 


Alexander Bower, the historian, states that this argument was used at the Council of Nicaea, (AD 787) as follows: 

“They closed the session with an appeal of Anathema against all in general who did not salute, honor, worship, and adore the holy and venerable images, and against the Emperor Leo in particular, his son Copronyus, and the impious assembly of Judaizing bishops convened by the latter for the destruction of images, and the exaltation of the kingdom of Satan. 

The fifth session, held on the 4th of Oct., was opened by Tarasius with a declamation, or rather invective, wherein the Iconoclasts were compared to the Jews, Samaritans, Pagans, Mohammedans, Manicheans, etc. 
When he had done, they were declared by the whole assembly worse than Jews, Samaritans, or Mohammedans, because they destroyed images ignorantly, being strangers to Christianity.” 

“When the second commandment was alleged and other passages out of the Scriptures forbidding the worship of images, they were angry that words spoken so long ago to the Jews should be applied to Christians, as if the precepts of the Ten Commandments were not binding with respect to the Christians, and our Savior had come to destroy the law, and not to fulfil it!” 

Again, in a note on this Mr. Bower says: 
“But by God himself, replied the emperor, we are expressly forbidden to make any graven images, to bow down to them-, or to worship them. The Jews were forbidden, answered Theodore; 
but the law given to them is not binding with respect to us Christians, else why should we not be circumcised as well as the Jews?” 

Facts For The Times, G. I. Butler, page 25 extract from History of the Popes, Volume 2, pages 157, 158, 159. 


“The doctrine is now largely taught that the gospel of Christ has made the law of God of no effect; that by “believing” we are released from the necessity of being doers of the Word. But this is the doctrine of the Nicolaitanes, which Christ so unsparingly condemned.” 

Ellen G. White in “Signs of the Times,” February 25, 1897.
 


Det læren handler om er at vi ikke er straffbare lengre fordi Jesus har tatt straffen og loven bort på korset så om vi synder så spiller det ikke noen rolle, vi er lovløse men tror.., rett og slett. Det er Nikolaittenes lære. I tillegg nevner jeg at DRKK har tatt for seg å endre Guds bud (Daniel 7:25) og med det gjort frelsen på samme måte tilgjengelig i synd, lov og straff er borte. 

Derfor, er det en fare for at du kan være en nikolaitt?

Gå til innlegget

Blodet og Forhenget

Publisert rundt 7 år siden

Hebr 10,16-22 Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn, 17 og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. 18 Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd. 19 Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, 20 som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød, 21 og da vi har en stor prest over Guds hus, 22 så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;

 

I Jesu blod går vi:

I blodet er Livet og det Liv Jesus levde er det blod vi skal ta til oss/ bli en del av/ drikke og leve ut. Dette blod i oss er vårt offer som Hans blod ble Hans offer og da vårt syndeoffer.

For Jesus la av seg Sin Guddomskraft og ble sant menneske som deg og meg. Han i det ble i likhet prøvd som oss og i det led Han, Han i vår skikkelse ba om nåde og frelse ifra Sitt kjøds vilje og fikk kraft til å stå imot for sin Gudsfrykt. Dette Liv/ Blod skal vi ta til oss og også som Han be om nåde og frelse som Han viste oss og det i sann Gudsfrykt.

I Jesu blod går vi da.

Forhenget, Hans kjød:

Hans kjød var det samme kjød som vi er i men forskjellen er at Han viste Han var Gud. Han er vår Gud men Han var sant menneske og derfor kan vi følge Ham inn igjennom forhenget som er Ham. Han i kjød var og er reelt at Han IKKE tok i bruk Sin Guddomskraft for å stå imot kjødets lyster og begjær men lot seg kjenne på fristelsene og da be om Sin Fars kraft i seg for å stå imot. Han kunne ha brukt av seg selv men gjorde det ikke for om så Han hadde gjort ville ikke Hans offer ha vært noe offer for våre synder i vårt kjød. Veien, Sannheten og Livet er ikke at Han i kjød stod imot fristelsene av egen Guddomskraft men at Han ydmykt og i Gudsfrykt ba om nåde. Vår vei er Hans selvvalgte vei, Hans rettferighet, Hans offer, Hans barmhjertighet, Hans Kjærlighet, i kjød til oss. For ett OFFER!

Så forhenget er syndig kjød uten synd og det er Jesu kjød, Han som ble fristet og prøvd hardere enn noe menneske noen gang har blitt og det også til sammen.I Jesu blod (Hans Liv i oss) går vi da i vårt kjød igjennom forhenget som er Hans offer som sant menneske og med det aksepterer vi at Han i oss er oss fordi Han er vår sanne bror/ medmenneske. Forhenget er Han i vårt kjød og tror vi Ham i vårt kjød kan vi også gå inn og leve ut det kristne liv. Han har gått opp veien for oss og vi ser vi reelt kan følge Ham og i det være gjort rettferdige og gjort hellige.

Vi er da i Templet, vi er da Templet og Gud bor i oss.

Klarer vi da å tro vers 22?

”så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann;”

Og tror vi da Han har gjort vers 16 i oss:

”Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,”

 

 

Ikke sant, vårt håp er i Ham alene, derfor skriver også Paulus at vi skal komme frem for Nådens Trone (Det Aller Helligste) i Ånden om vi tror Ham og gjør vi det så ber vi om det vi trenger, her og nå!

 

Så ser du den himmelske Helligdom der Jesus er i dette? Hvor har du ditt hjerte? Der oppe hvor Han er og Jerusalem er eller her nede ved vårt jordiske Jerusalem og ventende jordiske kjødelige helligdom? Om du ser Ham der oppe, og tror Ham der oppe venter det noe nytt å se.

Hvor er Jesus folkens, og hvor er vår vei?

Gal 4,26, Kol 3,1-2, Hebr 8,1-2 og Hebr 9,11. 

Gå til innlegget

Kongen fra nord og Mikael.

Publisert over 7 år siden

Dan 11,45

Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham.

Dan 12,1

På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noget folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes opskrevet i boken.

 

Denne Store Fyrste er hodet i og under alle klasser eller rangeringer i ett hierarki ifølg. grunnteksten. Denne Fyrste er Kapteinen, Sjefen, Generalen, Herren, Mesteren, Prinsen, etc. over de som tror og Dennes fremkomst er i forbindelse Frelsen av ALLE som er oppskrevet i himmelens bok, inklusive de som er døde i Jesu navn.  

Vi forutsetter altså at Mikael er her Jesus Kristus og at når Kongen fra Nord setter seg i palasstelt mellom havet og helligdommens fagre berg, så kommer Jesus igjen.

Spørsmålet er derfor hvem er Kongen fra Nord og hvor skal han sette seg?

I tillegg til den første forutsetning, at dette skjer like før Jesu gjenkomst ser vi Daniel kapittel 2. Der er rikene fra Daniels tid til Jesu gjenkomst definert, et samme i Daniel 7, 8 og 9.

Daniel 2, 7 og 8 sier dette er rikene:

1.       Babylon (Kap. 2 og 7).

2.       Mederne & Perserne (Kap. 2, 7 og 8).

3.       Grekenland (Kap. 2, 7 & 8).

4.       Romerriket* (Kap. 2, 7* & 8*).

5.       Jesu gjenkomst, Guds rike og den nye jord (Kap. 2, 7 & 8).

* Romerriket endrer seg politisk og religiøst til Den Romerske Katolske Kirke men Romerriket skal komme igjen også iflg. Johannes Åpenbaring.

 

Daniel 11 omtaler rikene fra Mederne og Perserne og frem til i dag. Daniel var for øvrig 91 år da han fikk synet. Det første riket er Mederne og Perserne, de blir overvunnet av Grekenland i vers 3. Deretter ser vi kort forklart gangen i historien som fører til at Romerriket står frem i sin drakt i vers 16. Vi ser Keiser Augustus i vers 20, Tiberius og Korsfestelsen fra vers 21. Pavemaktes tid starter fra vers 32 og fra vers 34 ser vi reformatørene. Vers 36 dukker ateistiske Frankrike opp og denne makt er fra avgrunnen, likt hedenske Rom er. I vers 40 ser vi at kongen fra sør og kongen fra nord slåss mot Frankrike. Frankrike slåss mot Egypt og det Osmanske rike.  Frankrike taper til slutt og gir for øvrig Frihetssgudinnen til USA i stedet for Egypt. Det Osmanske/ Kalifatet riket vant, med hjelp noe hjelp fra fra Russland og England. Kongen fra nord er Tyrkia. Vers 41 til og med 43, Tyrkia har makt i Egypt og har gjort alt det versene krever oppfylt. Husk i så måte hva vers 14 sier.

Er så tilhengere av ett kalifat/ Osmansk rike harme i dag?

Dan 11,44

Men tidender fra Østen og fra Norden skal forferde ham, og han skal dra ut i stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange.

 

Tidender er nyheter og rykter. Kan vi ikke se det i dag?

Dan 11,45

Og han skal slå op sine palasstelt mellem havet og helligdommens fagre berg; men så bærer det til enden med ham, og det er ingen som hjelper ham.


Er det en mulighet for at Det muslimske brorskap/ palestina/ islam skal få opprettet ett Tyrkisk, Osmansk, kalifat igjen, altå er Kongen fra nord? Med hovedsete i Jerusalem, mellom havet og helligdommens fagre berg som Midtøstens ”Brussel”?

 

Dette over ble kort 592 ord men tar gjerne imot spørsmål etter hvordan dette kan ha seg riktig i fra vers 1 (eller fra andre steder) historisk og bibelsk sett. Jeg vil med det samme oppfordre til gudsfryktig respekt og ydmyk nestekjærlighet, alt til Guds ære.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
25 dager siden / 2281 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
23 dager siden / 1827 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 1314 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
rundt 1 måned siden / 1235 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1123 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
26 dager siden / 1091 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
3 dager siden / 942 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
19 dager siden / 920 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
30 dager siden / 904 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere