Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Klart og tydelig i Guds eget ord.

Publisert over 10 år siden

I det gamle testamente finner vi Daniels bok. Daniel får åpenbaringen om tiden i fra da han lever til tiden som kommer etter at den nye jord er etablert. Altså noe er ennå fremtid i disse skrifter. I Daniel 2  presenteres 4 riker, hvor det første er til når han lever og det siste av denne rekke blir knust av Jesus ved Hans andre komme og tilhørende dom. Daniel 7 forteller også om de samme 4 riker som kulimenerer og det etableres ett nytt rike for evigheten, men her i andre bilder. Disse to kapittler utfyller hverandre og på den måten gir ett nytt bilde sammen. Kapittel 8 viser også rikene men tar ikke med det første riket, også her tas vi med helt til enden men tar for seg mere nøye domshandlingen i bilder som er overens med domsscenene som er illustrert i helligdomstjenestens Yom Kippur. Med denne hendelse utdypes dommen som faller før den nye riket, på den nye jord etableres. Hedle helligdomstjenesten peker jo på Frelsen i Jesus og stegvis de trinn Frelsen og evangeliet bringer med seg. Still spørsmål :) , hvis ønskelig. Daniel 9 forteller om året Kristus døpte seg, ble korsfestet og når den nye pakt intrådte i denne verden isted for den nye pakt. Sir Isaac Newton kalte disse vers selve grunnlaget (og det eneste) for Kristendommens rett til eksistens.

Men poenget er at ved disse profetier blir alle profetier klarlagt. Jesus ba oss instendig studere Daniels bok med tanke på den tid som skulle og skal komme. Vi vet at Åpenbaringens bok innholder 70% av GT`s tekster men til og begynne med avventer vi å trekke frem denne boken som går 100% i støtte for det som nåplegges frem. Paulus skriverier om Antikrst stemmer også overens og det samme apostelen Johannes.

Daniel 2 forteller som sagt om 4 riker og hele kristenheten er igrunnen enig i denne tolkningen. Det første riket er Babylons rike som tok Israel i fangeskap, riket som til slutt tok over etter Babylon er Mederne og Perserne, de er skuldrene. Det var Aleksander Den Store som slo disse og Grekenland er det tredje riket. Det siste riket er Romerriket som skulle til slutt blande seg med noe annet. Etter disse, uten at Romerriket er helt borte skal Jesus komme og ved Hans komme knuser Han alle disse riker som er av verden og tilhører verden.

Daniel 7 forteller som sagt også om de samme riker men det siste skal være annerledes enn de andre og det siste skal komme ut av sitt eget rike. Så hedenske Rom skal endre seg og en annerledes leder skal komme ut av dette riket. Mange sier det kan være Epiphanes, Nero, eller noen andre men de var ikke annerledes, de var før eller underveis, ikke etter. Irenaus (160-200 e. Kr) skriver i "Against Heresies" kap. 5 s. 26 at de ti tær i Daniel 2 er ti konger og at det fjerde riket er Rom, den lovløs kommer derifra. 2 Tess. 2 og Daniel 2 forteller om hvem den lovløse er ifra. Luther fant hvem det var ut ifra 2 Tess2 alene. Justin Martyr forteller at tider, tid og en halv tid er 1260 år, så man visste om dette også før Rom var falt.  Forøvrig slutter Daniel 7 med det nye riket også og det gjør også Daniel 8 og 9.

Dette vers identifiserer hvem antikrist trone er: Dan 7:25
Han skal tale ord mot Den Høyeste og undertrykke Den Høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for én tid og tider og en halv tid*.

Hvem har gjort dette av det riket som kom ut av hedenske Rom og har dette riket gjort påstanden i vers 25?

SÅ Antikrist (Den Lovløse) med stor A har ikke stått frem ennå mens hans aparat har stått frem og han er åpenbart på flere måter.

2Tess 2:8
Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.

2Joh:7
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.


Spesifikasjonene er spesifikke og det er mulig å se hvem det er om man tror og er spesifikk i sin søken etter sannheten men man må personlig og individuellt tro Guds ord og erkjenne fakta så man vender om og velger Frelserens vei. Vi må erkjenne Guds ord, for så å se hva som står og det står at Den Lovløse går åpent ut i Sin teologi at Jesus er Gud men ikke sant menneske, teologien har endret Guds bud og endret tider/ helligdag(er). Den har kommet etter hedenske Rom men er fremdeles en del av det. Til sist skal det nevnes at ved sin fremkomst går denne "kristne" organisasjon frem for å skjule det egentlige evangelium og vei ut av elende med sin teologi.

Åp 14:6-7
Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.
Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!

2Kor 4:4
For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

1Pet 2:2
Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse

Så de gode nyheter er skjult ved at man har ett falskt evangelium som regjerer i denne verden.

Husk at Gud er god og Han sa "Frykt ikke". Hilser dere med :

Luk 8:11
Men dette er lignelsen: Såkornet er Guds ord.

Gå til innlegget

Kjærligheten i 1. Johannes.

Publisert over 10 år siden

1Joh 4:18
Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

2Joh:6
Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud. Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det.

Hans bud er å elske hverandre men hvordan er det mulig? Jeg vil påstå at det ikke er mulig i denne verden på noen måte uten Guds nåde i oss. Guds nåde er en vei ut av synd, altså lovbrudd som har sin lønn i døden. Leser vi videre i Johannes finner vi at hvis vi elsker Ham holder vi budene Han har gitt oss og de ti bud handler om nestekjærlighet. De seks siste om vårt forhold til vår neste mens de fire første om vårt forhold til Skaperen.

Altså Frykt er IKKE i kjærligheten men kjærligheten er loven lydig. Vi i kjødet er ikke loven lydig og loven driver oss til omvendelse. Med omvendelse betyr at man går på en helt annen vei enn før. Skriften forteller at om vi er omvendt er vi ikke i kjødet lengre men i Ånden for Ånden er loven lydig. Ser vi på Jesu liv i vårt kjød så lot Han ikke sin Guddom virke under sitt kjødelige liv men lot Faderens kraft virke igjennom den tro Han levde ut. Han gjorde ingenting av seg selv, ei heller sitt kjød lot Han kontrollere sitt liv. Bare denne Ånd er livet i Ånden. Vi trenger derfor ikke slite så mye som Jesus måtte lide for vi skal tross alt bare la kjødet ligge og vandre etter Jesus.

Ved å tro på den veien Jesus gikk opp for oss trenger vi ikke frykte for Han har gitt oss en vei ut av trelldommen, vi må bare tro Ham, så gjør Han resten i oss. Da må vi bare merke oss at Israel falt på grunn av mangel på tro, pass derfor på så vi ikke selv faller i samme felle.

Heb 4:2
For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.
Heb 4:6
Altså gjenstår det ennå for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap, kom ikke inn på grunn av vantro.

Vantro er mangel på tro, troen smeltet ikke inn i hjertene, den forble utenpå og fikk ikke grobunn.

Tror du at Kjærligheten er loven lydig i sin natur? 

Gå til innlegget

Tre fristelser.

Publisert over 10 år siden

Tre fristelser i fem stadier og en vei ut.

I skriften gis det råd om hvordan kontrollere sitt liv når det gjelder føleri (sensualisme), matrialsime og egoisme. Bibelen kaller disse tre for kjødets lyst, øynenes lyst og stolthet og kan leses om i 1 Johannes kapittel 2 vers 16.

Vi vet etter skriften så falt Eva for samtlige av disse tre fristelser. Slik gjorde hun det:

1M 3:6
Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.

Like før det som skjer her har Djevelen fremsatt en påstand at hun kan bli lik Gud og som Han er, udødelig hvis hun eter av treet. Leser vi da Jakobs brev kapittel 1 vers 14 og 15 ser vi at Eva gikk fem trinn her under fallet. Først lar hun seg friste av følelsene sine omkring påstanden til Djevelen, hun tenker over det å være lik Gud selv og med det bygges en større lyst.  Lysten fanget henne og hun tok eplet, med det kom døden inn i verden. Altså;

1. Fristelsen etableres.

2. Lysten øker i sinnet.

3. Unnfangelse av lysten i sitt hjerte.

4. Modning av de nye tanker og følelser, man blir en del av den.

5. Død.

Når vi ser på vårt eget liv så ser vi at slik er det også for oss som det var for Eva. Det er ingen forskjell bortsett ifra at med fallet ble det etablert en ny verdensherre via fallet. Gud lot mennesket ut av Paradis og overlot dem til seg selv men ikke uten en vei ut av den vei de selv valgte. Punkt 4 er selve fallet og avgjørelsen som gjorde at dette måtte skje. Denne verden har altså en herre som har andre tankerr og følelser Gud har. De følelser og tanker bygger på disse tre Sensualisme, matrialisme og egoisme.

Sensualisme bygger på følelser og hvis vi bygger vårt liv på føleri og ikke forstand er viu underlagt også verdens falne krefter. Den andre bygger på det vi ser og vil ha, matrielle goder som drivkraft for vårt daglige liv. Den siste dreier seg om Jegets tilstand når man tenker på hva som gir livet personlige verdier. Svært mange bygger stolthet omkring ens liv i forhold til ens neste. Det er dette som er fallen natur og Frelseren viser oss en vei ut av disse grunnleggende tanker og følelser i vårt liv. Veien er reell og skriften taler vel om den. Vi må bare pleie forstanden og intelektualiteten vi er skapt med, her er noen vers:

1Kor 10:13
Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.

Gal 5:16-18
Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.
For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil.
Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven.
Gal 5:25-26
Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!
La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre.

1Joh 2:1
Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

Heb 4:16
La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.Derfor skal vi komme frem for Faderen personlig og individuelt i Jesu navn alene, ikke via andre eller istedefor men personlig bekjenne for Faderen i Jesu navn. Jesus kom jo i vårt falne kjød, i denne falne verden og ble på samme måte som oss prøvd i disse tre fristelser men Han syndet ikke underveis når Han lot lysten i seg prøves. Han kom til punkt tre av de fem stadier før Han avviste den reelle fristelse med Guds ord. Bare slik kan og kunne Jesus bære våre synder og bare slik virker frelsesplanen.

PS. Bare så det er sagt, ingen av oss kan motstå syndens natur uten Guds kraft, det viser også Jesus oss ved sitt liv:

Heb 5:7
Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt.

Gå til innlegget

Hvor er vi nå da?

Publisert over 10 år siden

Hele det andre bud som Gud skrev på Steintavlene er fjernet for verdens øyne. Her gjengir jeg halve budet som poengeter hva budet handler om, siste halvdel forklarer noe om hvorfor men det skal vi ikke fokusere på her.

2 Mosebok kapittel 20 vers 4 og 5.
Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.
Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem.

Hvis vi ser på dagens tilbedelse, har vi noen former for bilder, statuer, symboler også videre? Skal vi være ærlige? Har vi mistet Herren Gud for våre øyne?

Gå til innlegget

Hjørnestein bygd på sand.

Publisert over 10 år siden

I katekismen finner man mange vendinger for å forsvare ens religion. Her kopierer jeg noen sider ifra Den Romerske Kirkes Katolske Katekisme.

491. (411) Gjennom århundrenes gang er Kirken blitt klar over at Maria, "full av nåde" fra Gud (Luk 1, 28), var blitt gjenløst allerede da hun ble unnfanget. Det er dette som bekjennes ved dogmet om den ubesmittede unnfangelse som ble kunngjort i 1854 av pave Pius 9.:                                      Den saligste Jomfru Maria ble, fra det første øyeblikk av sin unnfangelse, ved en særlig nåde og gunst fra den allmektige Gud, med henblikk på Jesu Kristi, menneskeslektens frelsers fortjenester, bevart ubesmittet av den opprinnelige synds flekk. 615

492. (2011, 1077) Denne "enestående hellighetsglans" som hun "fra unnfangelsens første stund var blitt preget av", 616 kommer fra Kristus alene:

Katolsk lære sier altså på grunnlag av Pave Pius 9. at Maria ikke hadde del i verdens synd på noen måte. Hun var altså fri for fallen natur og syndig kjøds krefter.

499. Ved å fordype sin tro på Maria som jomfru og mor er Kirken blitt ført til å bekjenne at hun virkelig var og alltid forble jomfru, 635 selv da hun fødte Guds menneskevordne Sønn. 636 Kristi fødsel hadde nemlig "ikke krenket, men stadfestet hennes jomfruenhet". 637 Kirkens liturgi feirer Maria som Aeiparthenos, "alltid jomfru".638

500. Mot dette innvendes det undertiden at Skriften nevner Jesu brødre og søstre.639 Kirken har alltid forstått disse stedene slik at de ikke henviser til andre barn av Jomfru Maria. Jakob og Josef, "Jesu brødre" (Matt 13, 55), er nemlig sønner av en Maria som er Kristi disippel, 640

506. (148, 1814) Maria er jomfru fordi hennes jomfruelighet er tegn på den tro "som ingen tvil vansirer", 649 og på at hun av hele sitt hjerte gir seg over til Guds vilje. 650 Det er hennes tro som gir henne å bli Frelserens mor: "Salig er Maria, saligere fordi hun fikk Kristi tro enn fordi hun unnfanget Kristi legeme".651

Vi ser at Katolsk lære anser muligens at å ha seksuell omgang er urent. Det er vel derfor også presteskapet forbyr å gifte bort slik som Paulus forteller om. Med andre ord det er heller ikke rent at en kvinne og mann er sammen som ett bilde av Gud.

966. (491) "Til sist, da den rene Jomfru, som helt hadde vært beskyttet mot den opprinnelige synds plett, hadde endt sitt jordiske liv, ble hun med legeme og sjel opptatt i den himmelske herlighet og av Herren opphøyet til alle tings dronning, for enda mer å bli likedannet med sin Sønn, Herrenes Herre, seierherre over synd og død".1546 Den hellige Jomfrus opptagelse i himmelen innebærer en særlig deltagelse i Sønnens oppstandelse og en foregripelse av de andre kristnes oppstandelse:

Da du fødte, forble du jomfru; da du sov inn, forlot du ikke verden, o du Guds Mor: du gikk tilbake til livets kilde, du som unnfanget den levende Gud, og som ved dine bønner frelste vår sjel fra døden.1547

Her gis jo Maria ære som ikke kan forsvares ut ifra skriften, hun opphøyes til himmeldronning og tar del i andres mulighet til oppstandelse, ved hennes bønner ble vi frelst i fra døden! Hun til og med gis den største æren for Sønnens oppstandelse!

Hvordan kan man forsvare en slik tro ut i fra skriften? Ikke ett skriftsted kan brukes når man betrakter skriften alene og helhetelig i sin sammenheng så jeg spør hvordan er det mulig å tro slikt? Mennesker ber jo til henne og har sitt håp igjennom henne, til og med kneler man for henne og skriften er svært tydelig på slik tilbedelse og opphøyelse. Jeg forstår jo at selvrettferdige trosretninger har sine grunner for eksistens men her stilles da spørsmålet ut ifra hvordan det er mulig med skriften og forstanden/ logikken i behold. Jeg tror man her blir svar skyldig.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere