Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Astarte

Publisert nesten 11 år siden

Mange undrer seg over engler og fremmed tro i dag. Heldigvis er, eller finnes det kristne i Norge som vet hvem Jesus er. Med dette innlegg vil jeg bare vise til hva den Babylonske og BAAL tilbedelsen så til. Vi kan også finne den i det gamle Rom. Astarte er en gudinne som ble tilbedt som en kjærlighetsgudinne, hun representerte det å være i rett stand for den du er. En kan se at Astarte tilhører Phoenix, symbolisert ved påfuglen. Denne påfugl representerer den slange som lurte Eva i Eden. Det heter seg at slangen var det mest vakre dr i Eden og var fjærbelagt. Så Phoenix/ påfuglen er således Satan som reiser seg opp med utstrakte vinger.

Bibelen forteller at Slangen/ Satan/ påfuglen ga Eva innsyn i nye tanker og følelser. Disse tanker omhandler Jegets stilling i forhold til Gud. De bygger Jeget på hva Jeg kan gjøre for å ære Stoltheten, og leve ut som om vi selv var guder og udødelige. Man trenger ikke Gud altså. Metoden er å leve ut sitt liv basert på hva man først og fremst føler er rett ut i fra hva en selv vil. Man legger dermed lokk på forstanden, vårt sinn og de moralske og etiske verdier. Med andre ord gjør man seg selv til dommer over rett og galt mens man ærer seg selv som gud og med det er man grenseløs.

Bibelen om Astarte:

1Kong 18:19
Men send nå bud og la hele Israel komme sammen til meg på Karmel-fjellet, og likeså de fire hundre og femti Ba'als profeter og de fire hundre Astartes profeter som spiser ved Jesabels bord!
[Astarte H842]

Strongs Hebrew dictionary og Brown, Driver and Briggs Hebrew definitions:

H842
אשׁירה    אשׁרה
'ăshêrâh  'ăshêyrâh
ash-ay-raw', ash-ay-raw'

From H833; happy; asherah (or Astarte) a Phoenician goddess; also an image of the same:

- grove. Compare

H6253.

H842
אשׁירה  /  אשׁרה
'ăshêrâh  /  'ăshêyrâh
BDB Definition: Ashera(h) = “groves (for idol worship)”

1) a Babylonian (Astarte)-Canaanite goddess (of fortune and happiness), the supposed consort of Baal, her images
1a) the goddess, goddesses
1b) her images
1c) sacred trees or poles set up near an altar
Part of Speech: noun proper feminine

A Related Word by BDB/Strong’s Number: from H833
Same Word by TWOT Number: 183h

H6253
עשׁתּרת
‛ashtôreth
BDB Definition:Ashtoreth = “star”

1) the principal female deity of the Phoenicians worshipped in war and fertility
1a) also ‘Ishtar’ of Assyria and ‘Astarte’ by the Greeks and Romans
Part of Speech: noun proper feminine

A Related Word by BDB/Strong’s Number: probably for H6251
Same Word by TWOT Number: 1718

Jesabel er forøvrig hun som representerte seksualfrigjøringen på den tidens "hippie/ New Age kultur".

Denne form for avgudstilbedelse har forekommet siden tidligeste registrerte tider og har fulgt denne verden siden kanskje 1200 år før Kristus. Den er blitt videreført igjennom den verdslige religiøse kultur via Babylon (500 f.Kr., Grekenland og til slutt Rom) Det er spiritsimen som bærer den med seg men man finner den også i store deler av kristendommen iblandet Roms hedenske tilbedelsesformer. Bildet over er ifra Westminister Chatedral.

Det som skjer når Astarte tilbedere får fotfeste i ett land som tilhører Herren vil det falle og det tungt, sett ut i fra bibelen forteller. Nå er ikke Norge som nasjon, en nasjon som har inngått en pakt med Herren men personer har det i dette land og verden forøvrig. Troende og Astarte tilbedere har levd side om side før. Elia var en som levde i praksis alene ved siden av de men fikk i oppdrag å vise dem sannheten. Det gjorde han også men mange Astarte tilbedere falt ved egen hånd/ fortvilelse. Den samme tiden er vi på full fart inn igjen og skriften advarer mot å inngå noen dialog og økumeniske tanker med de. Vis dem Kristus.

Åp 16:14
Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.

Gå til innlegget

Rettferdiggjørelse ved tro

Publisert rundt 11 år siden

Å være rettferdiggjort er å gjøre rett ferd, altså man vandrer i henhold til frelsesplanen. Frelse er ifølge grunnteksten å bli beskyttet moralskt (lovbrudd) men også for fysiske plager. Det betyr at man ikke bryter loven såfremt man er frelst. Vi vet at hvis vi skulle bryte loven allikevell, har vi en Talsmann, eller advokat i mellom oss og Gud Faderen. Planen er at man skal være syndfri og fysisk frisk i denne verden som er full av ondt. Vi skal være misjonærer for dette rike som ikke tilhører denne verden. Dette samfunn er bygd på nåde, gitt av kjærlighet og Kristi rettferdighet åpenbarer dybdene.

Vår oppgave er derfor å presentere verden ett håp om rettferdighet, godhet og sann kjærlighet. Drivkraften i dette er å sette seg inn som ett barns sinn uten baktanker men med entuiasme over at herligheten er oppnåelig. Det dreier seg ikke om her hva jeg vil men hva som er best for den ved din side. Det som er best for den ved din side er ikke at denne vil ha, og skal få det. Nei, det som er best for din neste er at denne ser Kristi rettferdighet så også denne forkaster seg selv til fordel for noe som er bedre.   

Mange mennesker mener disse vers her under dreier seg om dybden i rettferdiggjørelse ved tro. Her kommer de:

Åp 14:9-12
En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd,
da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne.
Røken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn.
Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Vi ser det er to grupper her, den ene tilber dyret (Dragen/ Satan, se Åp. 13) som er en nasjon eller verdensomfattende sammenfatning. Den andre gruppen tilber Gud og har Jesu tro, de er også uten lyte og er tro mot de Bud Han har gitt i fra begynnelsen av. De som tilber dyret og dets bilde/ kopi gjør det som ikke er rett å gjøre. Med andre ord de e rurettferdige og vil ha sin vilje igjennom. Er ikke de hellige rettferdiggjort? Å være hellig betyr også å være satt til side for spesielt bruk og de tror som Jesus selv trodde. Hvis vi går tilbake i skrifte for å se hva de urettferdige gjør kan vi se at de også er religiøse, de tror Jesus er Gud men de har laget sine egne bud, de er ved og med sin teologi lovløse og vandrer imot Guds bud/ rett ferd. De vandrer imot Kristus og den veien Han gikk opp, selv om de tror Han er Gud.

Jeg kan ikke se annet enn at disse vers omhandler rettferdiggjørelse ved tro alene og dette varsel, gitt av en engel er det siste før Han kommer og henter sine. Mon tro om snart denne engel kommer for å oppklare hva rettferdiggjørelsen ved tro egentlig er.

Gå til innlegget

Herren har..

Publisert rundt 11 år siden

"Herren har vist meg" er en bok som ble skrevet for snart 130 år siden, orginaltittelen er "Early writings" av Ellen G. White. Den kan kjøpes hos www.norskbokforlag.no .

Poenget med denne tråden er for å vise de som ikke tror Gud er god at Han er det i sannhet. For min del så avslører den og forklarer hvorfor mange ikke ser Herrens ord som det er og jeg ønsker at de som leser kapitlet er oppriktig interresert når de leser. Håper den vil oppklare mange unødvendige misforståelser.., lykke til.., og spør gjerne om det er noe. :) Jeg gjengir ett helt kapittel av boken som heter:

"Døden er ikke et liv i evig pine"

Satan innledet dette bedraget i Eden. Han sa til Eva: "Dere kommer slett ikke til å dø!" (1 Mos 3,4).

Dette var Satans første leksjon om menneskets udødelighet, og siden den gang har han fortsatt med dette bedraget fram til i dag. Han vil fortsette med det inntil Guds barns fangenskap tar slutt. Jeg ble vist Adam og Eva da de levde i Eden. De spiste av det forbudte treet og det flammende sverdet voktet deretter livets tre. De ble drevet ut av hagen, sa de ikke skulle spise av livets tre og bli udødelige syndere. Frukten på dette treet gjorde en udødelig. Jeg hørte engelen spørre: "Hvem av Adams familie har passert det flammende sverdet og spist av livets tre?" Jeg hørte en annen engel svare: "Ingen av Adams familie har passert det flammende sverdet og spist av treets frukt, derfor er det ingen udødelige syndere." Den sjel som synder skal dø en evig død, en død hvor det ikke finnes noe håp om oppstandelse. Da vil Guds vrede være stillet.

Det undret meg at Satan hadde lykkes så godt i a få mennesker til a tro at Guds ord som sier: "Den som synder, ban skal dø" (Esek 18,4), betyr at den sjelen som synder ikke skal dø, men leve i evig pine. Engelen sa: "Liv er liv, enten det er i smerte eller i glede. Døden er uten smerte, uten glede, uten hat."

Satan ba sine engler om a gjøre en spesiell anstrengelse for å spre den løgnen som først ble fortalt til Eva i Eden: "Dere kommer slett ikke til å dø" (1 Mos 3,4). Fordi menneskene tok imot denne løgnen, fikk han dem også til a tro at mennesket var udødelig. Satan ledet dem videre til å tro at synderen lever i evig pine. Derfra var veien åpen for Satan til a virke gjennom sine medarbeidere og framstille Gud som en hevngjerrig tyrann som kaster alle som ikke gjør som han vil i helvete. Det blir framstilt som om han betrakter dem med tilfredshet, mens de lider i ubeskrivelig angst og vrir seg i de evige flammer. Satan visste at hvis denne villfarelsen ble godtatt, ville mange hate Gud, isteden for å elske og tilbe ham. Likeledes ville mange bli ledet til a tro at advarslene i Guds ord ikke er bokstavelig ment, fordi det ville stride imot hans barmhjertighet og kjærlighet a utsette de mennesker han har skapt for evig pine.

En annen ytterlighet som Satan har fått menneskene å gå til, er fullstendig a å overse Guds rettferdighet og de advarsler han har gitt i sitt Ord. Han framstilles som om han bare er barmhjertig, og at ingen vil gå fortapt, men at alle, både hellige og syndere, til sist vil bli frelst inn i hans rike.

Som en følge av den utbredte villfarelsen om sjelens udødelighet og en evig pine, utnytter Satan en annen gruppe mennesker og får dem til å betrakte Bibelen som en uinspirert bok. De tror den lærer mange gode ting, men de far seg ikke til a stole på den og elske den, for de er blitt fortalt at den forkynner Ieseren om evig pine.

Satan leder en annen gruppe ennå lenger, til å fornekte selve Guds eksistens. De kan ikke finne noen prinsippfast karakter hos Bibelens Gud, hvis han skulle utsette en del av den menneskelige familie for skrekkelige pinsler i all evighet. Derfor fornekter de Bibelen og dens opphavsmann og betrakter døden som en evig søvn.

Andre er fryktsomme og redde. Satan frister dem til å begå en synd, og etter at de har syndet, framholder han for dem at syndens 1ønn ikke er døden, men et liv i fryktelig pine, som vil vare gjennom evighetens endeløse tider. Han framhever for deres svake sinn et endeløst helvetes redsler. På denne måten får han makt over sinnene, og de mister forstanden. Da jubler Satan og hans engler, og den vantro og ateisten går sammen om å rakke ned på kristendommen. De påstår at disse ondene er en naturlig følge av troen på Bibelen og dens opphavsmann mens de i virkeligheten er følgen av å ha tatt imot en utbredt villfarelse.

Jeg sa at den himmelske hær ble fylt av harme over dette skammelige verk av Satan. Jeg spurte hvorfor disse villfarelsene fikk lov å påvirke menneskenes sinn, når Guds engler var mektige og med letthet kunne bryte fiendens makt hvis de fikk befaling om det. Da sa jeg at Gud visste at Satan ville forsøke enhver list for å ødelegge menneskene. Derfor hadde Han sørget for at hans ord ble skrevet ned. Han hadde åpenbart sine hensikter med den menneskelige rasen så klart at den mest enfoldige ikke behøver å fare vill. Etter at han overleverte sitt ord til menneskene, hadde han omhyggelig bevart det fra å bli tilintetgjort av Satan og hans engler, eller av noen av hans medarbeidere. Mens andre bøker kunne bli ødelagt, ville denne forbli udødelig. Og nær tidens ende, når Satans villfarelser skulle øke, ville den bli så mangfoldiggjort at alle som ønsket det, kunne eie et eksemplar. Hvis de ville, kunne de beskytte seg mot Satans bedrag og løgnens under.

Jeg sa at Gud hadde bevart Bibelen på en spesiell måte. Men da eksemplarene var få, hadde lærde menn i noen tilfeller forandret ordene i den tro at de gjorde den klarere. I virkeligheten forvansket de det som var klart, ved å legge vekt på sine forutinntatte meninger, som bygget på tradisjoner. Men jeg sa at Guds ord som en helhet er en perfekt kjede, den ene delen opplyser og forklarer den andre. Oppriktige sannhetssøkere trenger ikke å fare vill, for ikke bare er Guds ord klart og forklarer veien til livet på en enkel måte, men Den Hellige Ånd er gitt som en veileder til å forstå den veien til livet som er åpenbart der.

Jeg sa at Guds engler aldri vil kontrollere viljen. Gud setter fram for menneskene liv og død. De kan selv velge. Mange ønsker livet, men fortsetter likevel å gå på den brede vei. De velger a gjøre opprør mot Guds regjering, til tross for hans store barmhjertighet og kjærlighet, ved at han lot sin Sønn dø for dem. De som velger ikke å ta imot denne dyrekjøpte frelsen, må straffes. Men jeg så at Gud ikke vil stenge dem inne i et helvete for å la dem lide i en evig pine. Han vil heller ikke ta dem til himmelen. For å bringe dem sammen med de rene og hellige, ville gjøre dem svært ulykkelige. Men han vil tilintetgjøre dem fullstendig, som om de aldri hadde vært til. Da vil hans rettferdighet være tilfredsstilt. Han skapte mennesket av jordens muld, og den ulydige og vanhellige vil bli brent opp med ild og vende tilbake til muld igjen. Jeg sa at Guds godhet og kjærlighet for dette burde fa alle til a beundre hans karakter og tilbe hans hellige navn. Etter at de onde er utslettet fra jorden vil hele den himmelske hær si: "Amen!"

Satan ser med stor tilfredshet på dem som bekjenner seg til å tro på Kristi navn, men som allikevel holder fast ved de villfarelser som han selv er opphavsmannen til. Han klekker fortsatt ut nye villfarelser, og hans kraft og list i så måte øker stadig. Han ledet sine medarbeidere, pavene og prestene, til å opphøye seg selv og til legge opp folket til hensynsløshet å forfølge og tilintetgjøre dem som ikke ville godta hans villfarelser. Å, hvilke lidelser og hvilken angst Kristi dyrebare etterfølgere ble utsatt for! Engler har foretatt en nøyaktig nedtegnelse av alt dette. Satan og hans onde engler fortalte jublende til de englene som tjente disse lidende hellige, at de ville bli drept alle sammen, slik at det ikke ville bli en eneste sann kristen igjen på jorden. Jeg sa at Guds menighet den gang var ren. Det var ingen fare for at mennesker med demoraliserte hjerter skulle komme inn i den. For den sanne kristne som våget å bekjenne sin tro, stod i fare for å havne på pinebenken, på bålet og utsatte seg for enhver tenkelig tortur som Satan og hans onde engler kunne finne opp eller inspirere menneskene til å begå.

Gå til innlegget

Faste stand

Publisert over 11 år siden

Peter omtaler noen som tolker skriften skriften dithen at man ikke er moralsk ansvarlig, altså lovløs via troen. De har altså ikke kjennskap til GT og frelsesplanen der, som jo er den samme som i NT. Med andre ord de tror ikke Moses og profetene. Peter sier følgende:

2Pet 3:16-17
Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.
Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand.

Vi ser at de har sin egen lære og Paulus omtaler en virksomhet som har løgnens makt og undere med seg, hånd i hånd.

2Tess 2:9
Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.

Så hva er det frelsesplanen i offersystemet løgnen skjuler? Hva er det med Jesu offer som det uskyldige offerlam, djevelen er redd for at skal bli åpenbart?

Vi vet at djevelen står Kristus imot, altså Han er selve Antikrist og Antikrist lære benekter ikke Kristus som Gud men han benekter Hans offer som ett sant menneske i vårt kjød (1 Joh. 4:2-4 med flere).

Djevelens finurlige bedrag: Vi er ikke under lov, såfremt vi tror Kristus er Gud.

På hvilken antikristelig måte settes loven ut av sin kraft for oss ved Jesu offer? Vi vet jo at skal vi komme til himmelen, så hold budene. Det er sagt i GT og det er like klart i NT. En annen måte å se bedraget på er denne:

2Kor 4:4
For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

Vantro er det samme som mangel på tro fordi man tror på denne verdens Herre og denne verdens Herre er den som førte fallen natur inn. Med andre ord, denne lære tar vare på fallen natur i sin Frelse og denne lære har dogmer som gjør at den ene sann Frelse ikke er forenelig med deres grunnleggende tanker og følelser i troen. Så hva skal til?`

Jeg tror kjærlighet til sannheten er ett must ved siden av at Kristi rettferdighet må sees ved å betrakte Hans offer på korset. Hva gjorde Jesus og hvem var Han. Det spørsmålet får man svar på ved å granske offersystemet og den veien Kristus da gikk for det er på denne vei de frelste også går. Ene og alene fordi de følger Jesus Kristus, Menneskesønnen.

Her er en link til Maranathamedia som fremstiller i pdf format billedlig endel viktige poeng i tjenesten som var i den gamle pakt, glem derfor ikke at den gamle pakt var bilder på det som skulle komme og det er nå: http://www.maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=150

Så vi er Tempelet og Gud er hellig, derfor skal også vi være hellige. Se så på Tempelet i GT som innholder lysestaken, skuebrødet og røkelseskaret. Disse tre symboliserer Talsmannen lyser opp i oss, Guds ord er vårt brød og våre da rettferdige bønner opp til Herren Gud. Ved å se Jesu offer på korset som er utenfor Tempelet, iblant alle mennesker her i denne verden kan vi velge Ham, for å følge Ham. Det gjør man ved å vende om i fra sin verdslighet, la seg døpe (Vaskevannsfatet utenfor Tempelet som er rett etter brennofferalteret hvor offerlammet dør for våre synder) og så vandre i det Hellige liv, man er Guds Tempel. Slik og bare slik kan man komme frem for Gud ved nådens Trone i Jesu navn.

Heb 4:15-16
For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.
La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

Dette er veien som presenteres i GT og dette er veien Paulus presenter, Peter og Johannes likeså og dette forstår ikke denne verdens lærde fordi det innebærer at Frelsen er reell via vår ene mellommann Jesus Kristus alene, personlig og individuelt. Det er med dette heller ikke vanskelig å se hvorfor antikrist lære står dette imot for ved det er han ferdig, med andre ord "game over".

Gå til innlegget

Apokalyptisk kode

Publisert over 11 år siden

Ord 1:1-7
Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge.
Av dem kan en lære visdom og tukt og skjønne forstandige ord.
Av dem kan en motta tukt til klokskap og lære rettferdighet og rett og rettvishet.
De kan gi den enfoldige klokskap, de unge kunnskap og omtanke.
Den vise skal høre på dem og gå fram i lærdom, og den forstandige vinne evne til å leve rett.
Av dem kan en lære å forstå ordspråk og billedtale, vismenns ord og deres gåter.
Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Visdom og tukt blir foraktet av dårer.

1Tess 5:19-22
Utslokk ikke Ånden!
Ringeakt ikke profetisk tale,
men prøv alt, hold fast på det gode.
Hold dere borte fra all slags ondt.

For ordens skyld legger jeg inn det hebraiske ordet som er oversatt til tukt i den norske bibel. Grunnteksten sier nemlig noe helt annet enn det vi forbinder med tukt:

H4148

מוּסר

mûsâr

moo-sawr'

From

KJV AV 1611 er oversatt slik:

H3256; properly chastisement; figuratively reproof, warning or instruction; also restraint: - bond, chastening ([-eth]), chastisement, check, correction, discipline, doctrine, instruction, rebuke.

Pro 1:1

The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;

Pro 1:2

To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding;

Pro 1:3

To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity;

Pro 1:4

To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion.

Pro 1:5

A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels:

Pro 1:6

To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings.

Pro 1:7

Disse "to" vers ifra Salomo (Ordspråkene) og Paulus (1 Tessalonikerne) som er gjengitt gir egentlig en fortelling på hvordan vi kan forstå det Guds ord Han har gitt til oss. Det forteller at vi må være ydmyke i forhold til hva som står skrevet, at vi ikke kan tolke det ut ifra egen forstand men la Hans eget ord løse "puslespillet" Ett bilde har jo mere enn tusen ord i seg og Gud gir oss sitt ord i bilder, hvor mange ord inneholder da egentlig Guds ord bibelen? Noe å tenke på det? :) Derfor er det desto viktigere å finne ut om det som man tror virkelig er det Gud sier.

Apg 17:11
Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt.

Her ser vi at man gransket de skrifter de hadde og det er hovedsakelig vårt gamle testamente (GT) for hele evangeliet i det nye testamentet står jo i GT. Derfor når vi leser det nye Testamente vet vi at vi kan sjekke om det er sant i GT og stemmer det, er det sannsynlig sant men stemmer det ikke overens skal det forkastet. I så måte er GT en kvalitetssikring av de gode nyheten så vi ikke skal kunne falle. Salomo sier at de som frykter Gud er de som er vise i Hans ord, så hvem frykter Herren Gud?

Bare noen tanker sent på Sabbatskvelden... :)

The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere