Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

For våre synder

Publisert over 10 år siden

Gal 1:3-4

Nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus, han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje.

Ja, Han ga seg for våre synder men hva innebar det for Ham og ikke minst oss? Tempelet og forgården er her under omkranset av ett hvitt lingjerde, i denne verden. Det kalles for helligdommen i bibelen og her ble presteskapets tjenester utført for folkets synder. Jesus sier at Moses og profetene talt om Ham og at Han selv var Guds Lam. Paulus forteller at alt dette er en skygge/ avbilde av det virkelige. Han er jo vårt slaktoffer i den nye pakt og vi er Tempelet. På den måten, at Jesus er vår Yppersteprest og Mellommann er de håndskrevne bud og forskrifter om mat og drikke, dyreoffer, høytider, etc. opphevet/ naglet på korset fordi Hans offer dekker all verdens synder.

Hva forteller veien, sannheten og livet oss med disse bilder?

Gal 1:8

Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!

For å henge med her så kreves det ydmykhet og trofasthet imot Herrens ord og vilje. Jeg legger ved ett bilde av Tempelets innhold her under: 

Merk også at skriften sier dette:

2Tess 2:4

Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud.

Heb 4:16

La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.

Derfor er det særdeles viktig at de troende gjør krav på Guds ords troverdighet i enhver menighet. Skaperen først. ;)

Gå til innlegget

Kalt til frihet!

Publisert over 10 år siden

Hei, vil gjerne prøve noen tanker om dette. Prøvde å være åpenhjertig og med det lufte noen tanker om tro. Litt følsomt tema kanskje for det berører hjerteroten om man lar det komme dit. Derfor, glem ikke at Gud er Kjærlighet og Skaper. Han passer på oss og er her selv om det gjør vondt. La Hans Ånd komme nær for å lære oss å vandre og med det også lege oss.

Gal 5:13-15
For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.

For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette:
Du skal elske din neste som deg selv!

Men om dere biter og eter hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre!


Til å begynne med vil jeg gi en grovskisse av det som her over står. Det finnes ingen unnskyldning for selvoppbyggende egoisme, det er heller ingen verdi/ vinning i å fremme seg selv for det finnes en Herre, en sannhet og den er hele loven lydig.

Step by step i enkel psykologi. Det står at man ikke skal la friheten bli ett påskudd for kjødet. Ok, hva er kjødet da? Kjødet er det vi er i oss selv, vår egen lyst og vilje spiller ut i fra den. Spørsmålet er da hva og hvilket fundament vår lyst og vilje er grunnlagt av og ved. Bibelen forteller at vi har falt ved og av en løgn og at denne løgn er vårt livsgrunnlag. Vårt livsgrunnlag er bygd på en løgn og vi forsvarer individuelt og personlig vår posisjon bygd på en løgn. For å stå må man bygge forsvarslinjer som forsvarer løgnen og med det skjuler den for vår fallenhet er bygd på å bygge grunnleggende egoets stolthet ovenfor vår neste. Så hva er frihet om man ikke bygger egoets stolthet og dens ”lystige lag”? Ikke bit nå!

”Du skal elske din neste som deg selv”.

Hvordan kan det være mulig? Jo, vi trenger en Herre, vi trenger Gud, vår Skaper ved vår side og slik holde rettferdigheten ved hevd i vårt liv. Så ta Ham alvorlig og vend om, derfor er det umulig å elske sin neste uten at man elsker Ham høyere enn en selv. Sannheten og rettferden først.

Matt 22:38-39
Dette er det største og første bud.
Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.

Matt 22:37
Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.


Altså, Skaperen først. Det vi må passe på er at ikke kjødets lyster styrer friheten og kjærlighetens lov, derfor sies det:

Rom 13:10
Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.


Mange bruker dette vers for å fremme kjødets lyster fremfor Guds Ånd i seg, man manipulerer Guds ord til løgner og bruker gjerne sentimentalitet for å fremme egoet og hindre den tilhørende stolthets død i seg.

Frihet er å la sannheten virke i seg, erkjenn sin utilstrekkelighet og bli fri løgnens trelldom men en kan ikke bli fri ved dette uten å ane håp om noe annet. Der kommer rettferdigheten, Kristus inn og Hans offer på korset viser hvilken kjærlighet Han åpenbarer om man våger å se inn i disse sannheter. Kunsten er å se hva Han er og hva Han la av seg i bytte for syndens lønn menneskeheten utsetter seg for. Når man ser Ham i dette lys og da ser hva menneske gjorde med denne Sannhet kan Han løftes opp fordi kun da er det mulig å erkjenne menneskehetens dype fall. Vår synd drepte Kristus på korset og denne død/ synd kler oss nakne, samtidig som denne død åpenbarer veien ut av synd. Vår personlige og individuelle synd tar oss med inn i Kristi død og åpenbarer hvor alvorlig vår ferd er. Han, mens Han dør for vår personlige synd gir oss Sin kjærlighet og rettferdighet inn i vårt hjerte om vi vil ta imot den. Han ofrer seg og peker inn til Guds Tempel og nådens trone, der hvor Gud er. Hvis vi tar Ham imot lover Han å gi oss ett nytt liv, ved å gi oss ett nytt fundament for tanker, ett helt nytt fundament for følelser og en helt ny frisk ånd. I grunnteksten ser vi at dette fundament har en helt ny ferdig disposisjon som blir fylt opp personlig av den som velger dette nye liv. Med andre ord, vi tilbys ufallen og Guddommelig natur istedet for fundamental fallen syndig natur. Vårt valg består derfor i å velge å gå Hans vei om vi greier/ kommer så langt, å løfte Ham opp. Derfor, vær ikke Sannheten overfladisk ved å la kjødet kontrollere sannheten i kjærligheten vår Herre har gitt oss. Med andre ord, ikke gjør deg selv til Gud.

Ha en velsignet Sabbat og må Herren velsigne dere alle.

Gå til innlegget

En oppfordring

Publisert over 9 år siden

Lenge siden jeg skrev denne og publiserer den nå så jeg ikke glemmer den igjen.

Synes det er spennende å se Jesus i Himmelens Helligdom igjennom den jordiske tjenesten når vi vet at denne var skyggen/ bildet av den Helligdom Gud bygde/ er i. Selv Tempelet er jo også bilde på den troende i dag hvor Guds Ånd er i og hvor Guds ord er i. Deres bønner stiger opp og frem til Faderen i det Aller Helligste i dag. Veien dit, til denne tilstedeværelse er også illustrert igjennom den jordiske tjeneste hvor offerstedet er der Guds Lam ble slaktet og det er før og utenfor Tempelet. Alteret er der hvor korset er og ser man Jesus på korset kan man la seg døpe om man vil inn i det hellige liv. Dåpen er illustrert ved vaskevannsfatet før man blir endel av Tempelet og ved dåpen legger man av seg sin egen vilje. Man ser altså Kristi offer og rettferdighet før man velger Ham og lar seg døpe inn i ett hellig liv. Alt dette er illustrert omkranset av Kristi rettferdighet som vi ser som den hvite linduken rundt forgården. Dette utenfor tempelet som Kristi offer og rettferdighet er melk, vår åndelige melk. Starten på Veien, Sannheten og Livet begynner her.

 

 

 

Gjør man dette på Kristi vei kan man komme frem i all frimodighet foran Paktens Ark og nådetronen. Vi er Tempelet og Jesus, vårt Yppersteprest bærer frem våre bønner for Faderen i det Aller Helligste, ved at vi i Ånden kommer i Hans navn. Dette er sannheten, veien og livet.

 

 

 

Når Dommens dag kommer står vi selv foran Faderen renvasket i Jesu navn, Faderen har renset oss og Jesus er vår advokat/ Talsmann. Da står vi i eget navn og det til Guds ære alene. Han har leget oss og vi kan entre den nye jord. Dette er sannheten, veien og livet. Dette er fast føde, brød, mat og det er svært godt og tyggbart!

 

 

 

Om noen forkynner en annen vei, via andre medium, åndskrefter, døde, levende eller engler eller via andre metoder så vet vi at det ikke har noen sannhet i seg. Vi vet at pakten stod klar ifra det siste måltid og at pakten ikke er eller vil bli endret fra denne dato. Gud er barmhjertig, Han er kjærlighet, Han er god og Han er veien. Hold fast på Hans verk. Hvis noen har spørsmål om denne vei så er det svært forståelig og svært spennende for Gud er dyp, dypere en vår skapte og tildelte forstand. Kom igjen, la oss granske Guds herlighetsfulle veier og se at Gud er god. :)

Gå til innlegget

Guds kjærlighet & dybder

Publisert over 10 år siden

Gud er skaperen av hele universet og alt i det, i så måte trenger ikke Han luft, vann eller mat. Gud er en Gud, en Skaper av alt fysisk vi kan fatte og begripe, Han går altså utover det fysiske, psykisk, mentale og åndelige i og utenfor oss. Han var og er før universet var. Så hvorfor skapte Han? Det vi kan lese er at Han skapte fordi Han er kjærlighet og kjærlighet må deles hvis det er sann kjærlighet. Intensjonen er at universet er til for at kjærligheten skulle kunne utfolde seg. Han skapte galakser og solsystemer, engler og til slutt planeter med liv, i dem også dyr og til slutt mennesker. Menneskene er skapt i Guds bilde og Guds bilde er mann og kvinnen med barn, familien er Guds bilde og Gud er en del av denne familie. Slik var alt bare godt og kjærligheten utfoldet seg.

Skriften forteller at en engel ved navn Lucifer var som Jesu bror men at han utviklet stolthet og bedrev handel med dette iblant sine. Han falt på grunn av selvopphøyelse og ville med det ta Jesu plass i universet, det oppstod en politisk krig og Lucifer tapte. Han fikk med seg 1/3 av englene og konfronterte Eva med sin list. Slik gjorde Han det:

Da Adam & Eva var skapt fikk de innsikt i Guds skaperverk, de viste at de skulle holde sammen og at de var ett. De kjente til at Gud var Gud, deres Far og så på Ham som en Far med ett barns sinn. De elsket Ham. De kjente også til livets tre og kunnskapens tre og hvor det stod. De var godt informert og var sin Far tro.

Slangen visste det og kom frem underfullt mens Eva var alene. Han sier til henne: ”

1M 3:1

Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?”

Vi vet at slangen har sin agenda, så hvorfor stiller han ett slikt spørsmål til ett barns sinn?

Hva sier barnet (Eva) tilbake?

1M 3:2-3

Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.

Hun forsvarer seg og sin Far, ved også å forklare hvorfor og med det vet vi psykologisk sett at Eva får prøvd sin tro og med det også blitt usikker. Slangen som er Lucifer setter frem sitt neste trekk slik:

1M 3:4-5

Dere kommer slett ikke til å dø!

Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.

Her kommer Lucifer med en sjokkerende nyhet som er en løgn, den setter tankene i gang hos Eva og Lucifer forteller hva og hvorfor. Eva rystes og tenker på det som er nå sagt. Hun danner tankene slik:

1M 3:6a

Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt.

På bakgrunn av at hun ikke dør, blir lik sin Far og Gud som hun tilber, bygges muligheten til stolthet i hennes indre. Hun vil selv bli lik og som Gud, udødelig.  Det er nye tanker og følelser som utvikler seg fordi Jeget kommer i fokus. Her er grunnlaget for alle egosenteriske religioner, til og med grunnlaget for evolusjonisme er her. Jeg fremfor deg, da er det ikke bare godt lenger men godt og ondt. Johannes sier dette:

1Joh 2:16

For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.

Bibelen kaller denne verdens drivkrefter for fallen natur og det er dette som vi fødes inn i. Evas nye fundament for nye tanker og følelser er hva verden drives av i dag. Med andre ord, dette er hva vi arver når vi unnfanges og tilslutt fødes inn i. Det er dårskap og føleri satt i system for å hevde egoet og stoltheten i det. En kan si at disse tanker og følelser er som en stor stein i utfor bakke og psyke i sin fysikk har mentalitet eller styrke nok til å stoppe denne stein. Det er kun igjennom Jesu verk en kan i Ånden takle disse nye tanker og følelser. I disse nye fundamentale tanker og følelser dannes ønsker om å rettferdiggjøre seg selv, en danner trosgrunnlag og visjoner omkring Lucifers løgn, ”du skal slettes ikke dø og bli lik Gud”. Mange trosretninger tror at vi ikke dør når kroppen dør, man tror enten at sjelen lever videre, eller at ånden lever videre. Man tror man er skapt uten mulighet til å forsvinne og med at man har nå kunnskap om godt og ondt og udødelig har man gjort seg til en gud uten selv å skjønne det. Fallen natur er ondskap og har ikke noe godt i seg fordi det å bygge stolthet fremfor ens neste i Jeget er undertrykkelse på andres bekostning. Hvis man ikke har noen alternativ og ikke kjenner Guds kjærlighetsfulle vei kan man i fallen natur forsøke å finne en moralsk vei som ikke er ond. Det er lov å prøve og det må til om man skal se sannheten. Den som ser Guds vei forsøker seg også, jeg sier ikke annet. Det som er saken er at selv den onde vet å gi sine gode gaver og i bare godt er det ikke noe ondt, aldri.

Frelse er veien ut av ondt, ut av syndens natur til bare godt. Det er umulig at veien tar med seg ondt inn til bare godt og det er her Frelsesverket ordner opp. For å si det på en annen måte så må kjødets lyster i fallen syndig natur dø til fordel for Kristi rettferdighet. Hvordan er det da mulig når våre fundamentale tanker og følelser driver oss frem? Skriften kaller det Guds godhet men hvordan kommer den frem? Det offer Jesus Kristus gjør på korset er i, og av all rettferdighet, av kjærlighet. Her kommer flere aspekter inn og nøkkelen ligger i Jesu natur, hvem Han er.         

Han er Skaperen, Han er den som skapte universet, Han skapte Adam & Eva. Han er den som lærte Noah og Han er sky og ildstøtten ut av Egypt. Han er mennesket, vår bror som ble korsfestet. Han er den som er med oss hvor vi enn er. Han er nå vår ene og sanne Mellommann i den himmelske Helligdom men skal snart komme igjen for å ta fatt på andre oppgaver.

Når da Adam & Eva adopterte de nye tanker og følelser måtte Skaperen forlate denne jord, Lucifer tok over og fikk navnet Satan. Satan er nå i dag denne verdens hersker. Jesus forlot imidlertid ikke Adam & Eva uten å gi dem frelsesveien slik vi i dag kjenner den og her skal bli presentert. Jesus kledde Adam & Eva i sin rettferdighets kledning. 1M 3:21. Det vi nå skal gjøre er å sette oss inn i tilstanden på denne tid. Adam & Eva var Guds barn og de erkjente rett og galt, de gjemte seg som en følge av det og forsøkte å skjule seg. De anklaget hverandre og Gud for det som hadde skjedd. De var barn og i villrede men Jesus tok seg av dem og viste dem en vei. Denne vei presenterer alvoret i ondt og at syndens lønn er døden. Adam, som ga alle jordens dyr ett navn måtte ofre ett uskyldig dyrs liv på grunn av lovbrudd/ synd. Han måtte egenhendig skjære over halsen på ett lam og se det dø. Dette lams hud ble Adam & Eva kledd i og dette Lam er bildet på den død Skaperen selv skulle lide for all verdens synd 4000 år senere. Dette offer, altså Jesus kan ikke dø uten at vi fatter å vende oss ifra vår egen ferd. Vi må fatte og begripe syndens alvor, hva synd og lovbrudd innebærer for at det aldri, aldri skal skje igjen. Det er altså ikke jødene eller romerne som korsfestet Jesus så Han døde men det er vår, min og din personlige synd som drepte vår bror Jesus på korset. Min synd drepte Jesus, Skaperen og min synd er delaktig i at millioner, inklusive meg selv lider. Han lot seg ofre for all rettferdighets skyld. Noe gjennomgripende stort må skje som overgår vår forstand, følelser og viten må til. Dybden i Kristi offer på korset er dette gjennomgripende store. Hvis vi løfter Ham opp og lar vårt hjerte smelte for Hans offer her kan Han gi oss noe. Se hvem Han er og hva Han gjør og har gjort, det er stort og større enn størst. Det betinger altså at vårt hjerte forkaster steinhjertet vårt og lar oss smelte av Hans rettferd og kjærlighet. Når det skjer kan Han gi oss ett helt nytt friskt hjerte, helt nytt friskt sinn og en helt ny frisk ånd. Ja, les det som står og leser vi grunnteksten om hva det innebærer så er det helt nye fundamentale grunnleggende tanker og følelser med en helt ny disposisjon for tanker og følelser. Vi blir altså renset ifra syndig fallen natur og blir kvitt alt ondt som stammer og er ifra Satans løgn. Back to Paradis.     

Så vil jeg presentere en håndfull knagger. Jesus på korset er symbolisert av brennofferalteret utenfor den gamle pakts helligdom. Brennofferalteret lå rett utenfor Tempelet, eller helligdommen. Mellom Tempelet og Brennofferalteret, kalt forgården lå vaskevannsfatet. Dette vaskevannsfatet symboliserer dåpen, man legger der av seg selvet, forfengeligheten og blir ett nytt menneske etter at man har sett offeret. Når man da har latt seg døpe fordi man ser Kristi offer kan man komme inn i helligdommen og man blir med det Guds Tempel. Gud flytter inn i deg og ser vi inn i den gamle pakts tempel kan vi se lysestaken, Guds syv ånder. Disse lys lyser opp skuebrødet på den andre siden i Tempelet og disse brød symboliserer Guds ord. Guds ord og Guds Ånd er nå i det nye mennesket og Herren Gud kan lære oss via Talsmannen.

Dette er den nye pakt, en allianse som skal ta oss frem for Gud uten mellommann etter Jesu andre komme og dommen, hvor vi ved Hans andre komme får herlighetslegemet. I dag og nå må vi ha Mellommannen for å kunne bli akseptert av Gud. På den nye jord skal vi vandre side om side med Gud Jesus, vår bror. På en måte blir vi små ”minijesuser”. Husk at etter dommen er ikke det noe behov for en mellommann og helligdom for å dømme, alt ondt er borte og døden er ikke mere. Frelsen er nå og omfatter rettferdiggjørelse, helliggjørelse og herliggjørelsen, la oss derfor vandre med Ham og ved denne vandring løfte Ham opp som vår personlige Gud og Frelser.

 

Hilser dere med Sal 119:18

Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!

Gå til innlegget

Menneskesønnens gode nyheter

Publisert over 10 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"TITUS Cyberbit Basic"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-318701569 -804291461 30 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:858274597; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-75580972 1793254044 68419609 68419611 68419599 68419609 68419611 68419599 68419609 68419611;} @list l0:level1 {mso-level-tab-stop:45.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:45.0pt; text-indent:-18.0pt; mso-ansi-font-weight:bold;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Jeg ønsker med dette å vise noe av dybden i hva Menneskesønnen er for oss. Jeg vil trekke frem noen tekster og starter med disse:

Fil 2:5-7ab

La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus,

han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,

men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse.

Det sinn som var i sønnen av menneskene (Menneskesønnen) og som også skal være i oss, er dette:

1.      Vi er bildet på Gud og la det være en reell tro til enhver tid, her og nå.

2.      I denne guddommelig natur er vi tjenere for vår neste.

Da er vi hellige og bygger på Kristi rettferdighet, fordi vi tror Ham og Hans verk. Å være i Guds skikkelse er å være menneske og Jesus kom i vårt kjød, altså slik vi nå er med degenerasjon og i fallen natur. La teksten synke inn og erkjenn Kristi offer her, med offer menes her at Han ble menneske som oss. Her kommer en sterk tekst:

Heb 2:6-7a

Men det er en som et sted har vitnet:

Hva er et menneske, at du kommer ham i hu? Eller et menneskes sønn, at du ser til ham?

For en kort tid stilte du ham lavere enn englene.

 

Heb 2:9a-11

Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, .

Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser. For både han som helliggjør, og de som helliggjøres, er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre.

Heb 2:14

Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Heb 2:16-18

For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av.

Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidt og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

 

Det er helt tydelig og helt klart uten tvil at Jesus kom i vår falne natur, fallen natur er for ordens skyld en fallen verden. Det er ikke slik dogmene i fra den mørke middelalder sier at vi arver synden i våre gener og med det ikke kan bli fri synden fordi vi er slik. I så fall snakker ikke skriften sannheten for den sier imot dogmene. Dogmene forsvares kun ut ifra løsrivne tekster krydret med filosofi og eventyr.

Simon Peter, Jonas sønn skjønte at Mennesket Jesus var Gud og at som menneske var Han menneske som ham selv. Det er nøkkelen som gir oppstandelsen og kun på denne tro kan vi bygge Kristi legeme. Årsaken er at en har den tro Han har og at på denne tro bygger man ene alene på Jesus Kristus, Hovedhjørnesteinen.

Matt 16:16

Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds sønn.

Matt 16:18

Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

 

Simon Peter som ser på mennesket ved siden av seg sier at Han er Gud, selv om Han er som Simon Peter selv. Jesus sier at på denne Klippe, altså troen på Menneskesønnen kan Simon Peters tro (Stein) bygges. Har du denne tro (Stein) står du ved siden av Peter kanskje.. ;)

Ordforklaring på Peter* er:

G4074

Πέτρος

Petros

pet'-ros

Apparently a primary word; a (piece of) rock (larger than G3037); as a name, Petrus, an apostle:

- Peter, rock. Compare G2786.

 

 

Klippen er slik:

 

G4073

πέτρα

petra

pet'-ra

Feminine of the same as G4074; a (mass of) rock (literally or figuratively):

- rock.

 

 

Her ligger basisen for de gode nyheter, slik at dommen er en god nyhet, slik at vi ikke har noe å frykte for Gud har skapt oss som vi skal være og veien ut av fallen natur er reell som, det vises igjennom Kristi rettferdighet, Hans liv og blod.

Til slutt noen sterke tekster og en liten kommentar til ettertanke:

1Pet 2:4-7

Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud,

og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.

For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.

Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe.

Luk 20:18

Hver den som faller på denne steinen, skal bli knust. Men hver den som steinen faller på, ham skal den smuldre til støv.

Dan 2:44

Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet.

Hvis vi ser på steiningen i GT, hva kom den av? Hva kan det være ett bilde på, når vi leser disse tekster i fra Lukas og Daniel? Husk for øvrig at Gud er Kjærlighet og at den som feiler er selv ansvarlig for sitt eventuelle hat og uforstand. Det gjelder selv om man ikke tror Gud er.  

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere