Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Ett budskap for sin tid

Publisert over 10 år siden

Ett budskap

Har Gud bestemt en dag til dom?                                                                                             

Apg 17:31a For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet.

 

Ja, det kommer frem at så er men for hvem er hendelsen åpenbart for?

Amos 3:7 For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere profetene.

Profetene vet, alle som en men hvordan forkynnes dommen?

Åp 14:7 Og han sa med høy røst:

Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!

Hva er det her bærer bud om?

Åp 14:6 Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.

Kommentarer: En engel forkynner de gode nyheter for alle mennesker og en engel vet vi er en budbringer, menneske eller engel iflg. grunnteksten. Maliki ser vi i kap. 3 vers 1 at mennesker er budbringere av slikt. Gal 2:7 og 2 Kor. 5:18-20 bekrefter også dette. Så det er mennesker som forkynner det evige evangelium som omhandler sann tilbedelse, dom og rettferd.

Hva følger med dette budskap før verket er fullført?

Åp 14:8-10 En annen engel, den andre, fulgte etter og sa:

Falt, falt, er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin.

En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst:

Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd,

da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne.

Hva er det disse tre budskap sørger for?

Åp 14:15 Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet, for høsten på jorden er fullmoden.

Se også Matt 13:39

Hva skjer konkret i forbindelse med denne innhøstning?

Åp 14:14 Og jeg så - og se: En hvit sky, og på skyen satt en som var lik en menneskesønn. På sitt hode hadde han en krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd.

Kommentarer: De sannheter som her forkynnes slutter med Herrens komme og denne verdens ende.

Hvordan så den engel ut som Johannes omtaler i Åp. 10?

 Åp 10:1 Og jeg så en annen mektig engel stige ned fra himmelen. Han var kledd i en sky, og regnbuen var over hans hode. Hans ansikt var som solen, og hans føtter som ildsøyler.

Hva holder Han i Sin hånd?

Åp 10:2a I hånden hadde han en liten, åpnet bok.

Hva gjør engelen?

Åp 10:5-6 Og engelen som jeg så, som stod på havet og på jorden, løftet sin høyre hånd mot himmelen, og han sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himmelen og det som er i den, og jorden og det som er på den, og havet og det som er i det:

Nå er tiden omme!

Når skulle bibelens eneste forseglede bok åpnes?

Dan 12:4 Og du, Daniel:

Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.

Kommentarer: Inntil endens tid altså.

Hva sier så Daniel om dommen?

Dan 7:9-10 Mens jeg så på, ble tronstoler satt fram, og en gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer, og hjulene på den var flammende ild.

En strøm av ild fløt fram og gikk ut foran ham. Tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.

Hva så Daniel det lille horn gjøre etter at dommen hadde begynt?

Dan 7:11a Og jeg ble stående å se på grunn av lyden av de store ord som hornet talte.

Når sier engelen at denne dom som foregår i forbindelse med helligdommens renselse vil begynne?

 Dan 8:14 Og han sa til meg:

To tusen tre hundre aftener og morgener, så skal helligdommen komme til sin rett igjen.

Kommentarer: De 2300 dager endte i 1844 og det er vel å merke seg at Daniels bok angående dommen ble uavhengig av hverandre åpenbart i årene 1834 til 1844 over hele verden. Endens tid er nå. Bildet her under illustrer Himmelens Jerusalem.

Hva gjorde Johannes med den lille bok som engelen gav ham, og hvilken virkning fikk den på ham?

Åp 10:10 Og jeg tok den lille boken av engelens hånd og slukte den. I min munn var den søt som honning. Men da jeg hadde ett den, sved den i min buk.

Hva betyr det at han spiste boken?

Esek 3:1 Og han sa til meg: Menneskesønn! Et det du finner her! Et denne bokrullen, og gå av sted og tal til Israels hus!

Kommentarer: Å spise den betyr å forstå og å ta til seg dens innhold slik at man tror den. Da Jesus ikke kom igjen i 1844 gikk honningsmaken over til skuffelse og en bitter sviende smak.


Ble ikke Jesu disipler skuffet på samme måte?

Apg 1:6 De som nå var kommet sammen, spurte ham og sa: Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?

Kommentarer: Se også Luk 24:19-21. At disiplene ble skuffet beviser ikke at misjonen er falsk.

Hva skulle utføres etter at det første budskap lød?

Åp 10:11 Og det ble sagt til meg:

Igjen skal du profetere om mange folk og nasjoner og tungemål og konger.

Kommentarer: Hele verden har vitnesbyrd uavhengig av hverandre at dette skjedde, barn som voksne profeterte.

Hvilket budskap skulle følge straks etter forkynnelsen av dommen?

Åp 14:8 En annen engel, den andre, fulgte etter og sa:

Falt, falt, er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin.


Mye mere kan kommenteres men lar det være for alt har sin tid men spør gjerne om noen lyster... :)

Gå til innlegget

Vett & sans, tro & liv.

Publisert over 10 år siden

Man kan bedrive økumenisk arbeid for å samle verden og man kan bedrive økumenikk for å samle Guds folk ut av verden. En økumenisk vei fører til Harmageddon og en annen økumenisk til himmelens Jerusalem. Bibelen forteller om hvor skillet er.

Dette er en påstand jeg kom med undet Christins tråd om Økumenikk og jeg ble respektfullt oppfrodret av Magnus til å klargjøre grunnleggende grunnsyn og premisser debatanter står ovenfor. Jeg vil også nevne at bibelens profetier kan leses på tre forskjellige måter, disse er preterisk, futurisk og til slutt historisk fortolkningsmetode. Preterisme sier at de fleste profetier er oppfylt rundt tiden ved Kristi første komme, her er statskrikeprester og liberale. Futurister er de som sier at endetidsprofetiene kommer en gang i fremtiden og berører ikke oss nå, her er konservative protestanter men også pavedømmet i sin variant. Alle protestantiske forfedre og SDA tolker historisk, altså at profetiene oppfylles fortløpende slik at vi skal kjenne hvilken tid vi er i. Sir Isaac Newton tolket også slik. Etter darwinismens inntopg og at den industrielle revolusjon gjorde sitt inntog har kristenheten mistet denne kunnskap og i samme sleng har katolismen leget sitt sår og kommet tilbake.

Dette sa Magnus:

Hei Leif Gunnar. Jeg ser at du forstår begrepet slik. Det at du dermed forstår begrepet på en annen måte enn flere andre bør vel imidlertid føre til at du opplyser om denne grunnleggende premissforskjellen før du begir deg inn i debatten? Det vil være mer respektfullt overfor f eks katolske deltakere (og antakelig også mange andre) dersom du gir til kjenne dette grunnsynet med en gang. Så kan eventuelle motdebattanter vurdere om de vil ta debatten med deg eller ikke. Mvh Magnus 

Vel, jeg antar at man i VL debatt har en personlig bibelen om man tror Skaperen og tror man Ham vet man at Djevelen bedrar her i verden. Om man ikke vet det, tror man da eller hva tror man da? Jeg har tidligere vist til forskjeller men hver gang blir man angrepet med anklager i stedet for å spørre hvordan kan du tro det, eller kan du bevise dette i Guds ord. Dette innbyr jeg til men noen få velger heller allikevell å steine fremfor å avdekke dybder, høyder, lengder og bredde. Jeg vil heller gå så langt jeg at det er disse som ikke respekterer verken menneske eller Gud. De verken kan eller vil ta en slik debatt fordi det kler Djevelen naken i denne verden. Ta heller debatten med Gud, så kan vi her heller grunne på de fakrtiske forhold. Her følger noe grunnleggende:

1.      Frelsen

·        Er personlig og frelsen nås igjennom Kristus alene.

·        Jesus er Mellommannen og Ypperstepresten

Det er Han som er Lammet vi bekjenner våre synder på og kun ved dette blod er vi rettferdiggjort og helliggjort. Bekjenner man via andre prester, statuer, bilder, døde, etc.. forkaster man Frelsen og Kristus. Lærer man at det er en annen vei og veileder andre vekk i fra Kristus er det bedre med en kvernestein omkring sin hals. Dette sies fordi vi må ta Frelsen alvorlig.

2.      Antikrist, kjød

·        Benekter mennesket Jesus Kristus, altså Gud i vårt kjød.

·        Fremstår selv som om han var Kristus og bedrar med en falsk kristen lære.

Antikrist lære benekter ikke Jesus som Gud men Jesus som sant menneske, prøvd i likhet og på samme måte som oss. De sier imidlertid at Han kom i kjøtt og blod men ikke i vårt kjød. Årsaken til det er at de unnskylder sin synd med at de ikke kan annerledes fordi de er skapt slik og trenger derfor nåde til å fortsette i sin synd. Med dette benekter man Veien med sitt trosliv.

3.      Daniel 2, 7, 8 men også 2 Tess., Åp 13 og 17, + +.

·        Daniels bok forteller om rikene i fra Daniels tid og stadfester disse riker slik i Daniel 2 og 7:

1.      Babylon

2.      Mederne og Perserne

3.      Grekenland

4.      Romerriket/ Pavedømmet knuses av en stein/ rett, Jesu andre komme/ dom.

5.      Den nye jord.

·        Daniel 8:

1.      Mederne og Perserne

2.      Grekenland, delt i 4

3.      Rom og Pavedømmet som knuses av Gud/ dom.

4.      Nye jord.

I kapittel 7 kan vi se Jesu fremtreden for Faderen og dom etter eller ved Jesu andre komme, i kapittel 2 ser vi også Jesu andre komme som knuser rikene ved at Han fremstilles som en stein. I Kapittel 8 ser vi Jesu himmelske prestetjeneste i Himmelens Helligdom, der himmelens Jerusalem er, som vi ser til. Det som profetiene sier er at det ikke er noen makt imellom Romerikets Pavemakt (Pontifex Maximus) og Jesu andre komme.

4.      Gud bevarer

·        Det er Gud som bevarer sitt ord til sitt folk, ingen Kirke eller menneske kan ta æren for å ha bevart Guds eget ord.

Vi ser i skriften at Gud bruker gjerne den onde til å fortelle hvor ond den onde er og Han bruker gjerne den onde til å oppbevare sannheter.

5.      Kjennetegn,+ lov/ tider og avgudstilbedelse

·  Dukket opp på historiens arena etter Roms fall i 538 e.Kr., Dan. 7:8

·  Ble synlig etter at Romerriket ble delt ti småriker, Dan.7:7.8

·  Var ikke en av de ti smårikene som da oppstod, Dan:8:20

·  Hadde i begynnelsen lite makt, men får etterhvert stor innflytelse, Dan. 7:8.20  8:9

·  Tre av de ti rikene ble underkuet og nedkjempet for å gi makten plass, Dan 7:8.20.24

·  Var markant annerledes enn de fire foregående politiske verdensrikene, Dan 7:24

·  Framstår som intelligent, klok, målrettet og beregnende, Dan.7:8.20  8:25

·  Har store ord om egen fortreffelighet, Dan 7:8.11.20.25  8:25  11:36.37.  Åp 13:5   Åp.18:7

·  Består til Jesus kommer igjen, Dan. 7:9.10.11.12.21.22.26   8:25   11:36

·  Forfølger Guds folk gjennom krig og undertrykkelse, Dan.7:21 8:24 13:7. 2.Tess.2:3

·  Vinner over dem og tilintetgjør mange, Dan. 7:21.  8:24. 13:7 17:6  19:2

·  Påfører Guds sak stor skade, Dan 8:24. 2.Tess.2:10

·  Setter seg som mål å endre Guds hellige tid, hviledagen, Dan.7:25

·  Også Guds hellige lov skal makten sette seg fore å forandre, Dan.7:25. 2.Tess. 2:8.9.

·  Står for en teologi som forfekter lovens ugyldighet, 2:Tess.2:7-9.   Åp.14:12

·  Får en blomstringstid på 1260 år, Dan.7:25  12:7. Åp.11:2.3  12:6.14  13:15

·  Påføres dødelig skade på et spesifikt årstall Bibelen angir, Åp.13.3

·  Skaden rehabiliteres igjen, Åp.13:3

·  Forkaster viktige Bibelske sannheer, Dan.8:12

·  Lærer at Jesus er Gud, men ikke menneske etter Bibelsk definisjon, 2.Joh.1:7

·  Utfordrer Guds regjering og styresett, Dan.8:10.  11:36

·  Er utro mot Gud ved å introdusere hedensk lære, Åp.17:2.4 18:3  19:2

·  Bedrar andre kirkesamfunn med sin ubibelske lære, Åp.13:3.8  17:5.  18:3

·  Utgir seg for å være Gud, 2.Tess.2:4 http://amazingdiscoveries.org/AD-Articles-TotalOnslaught-ThePopeIsGodOnThisEarth.html

·  Kopierer troen til det gamle hedenske Babylonsystemet, Åp.14:8.  17:5

·  Står for en teologi som sier Guds lov ikke har gyldighet, 2.Tess.2:7-9.  Åp.13:3.8

·  Lykkes med å bedra mange, Åp.13:3.8. 17:5. 18:3

·  Farer med svik og lokker mange til frafall, Dan.8:25. 11:32

·  Ødelegger frelsen ved å ta over Guds midlertjeneste, Dan.8:11.  2.Tess.2:4

·  Har framgang med sitt bedrag. Dan.8:12.  11:36. Åp.13:3.8

·  Behandler Gud og mennesker på en arrogant måte, Dan 8:23

·  Benytter uredelighet for å nå egne mål, Dan 8:25

·  Tilbyr sine tilhengere falsk åndelig trygghet, Dan.8:25 2.Tess.2:10

·  Gir inntrykk av å være kristen, men forkaster den sanne Gud, Dan 11,37

·  Er dyktig til å legge onde råd for å tjene egen hensikt, Dan 8:23

·  Skal etter hvert få usedvanlig stor makt, Dan 8:24

·  Benytter verdslige myndigheter for å oppnå innflytelse, Dan.8:24.  11:38

·  Lykkes godt med det den setter seg fore, Dan.8:24.25   11:36

·  Vektlegger jordisk rikdom, Åp.17:4. 18:16. Dan.11:38

·  Har en spesiell by som ideologisk hovedkvarter, Åp.18:10.24

·  Spotter Guds navn og hans karakter, Åp.13:1.5.6. 17:3

·  Gir anerkjennelse, privilegier og rikdom til sine allierte, Dan.11:39

·  Opphøyer seg over Gud, Dan 11:36

·  Omtrent alle vil følge og tilbe makten, Åp.13:3.8

·  Har et identifiserbart tall, merke eller kjennetegn, Åp 13:18

·  Blir styrt og kontrollert av djevelen selv, Åp.12:13-17. 13:2  16:14.  18:2

·  Besitter makt til å ødelegge og dominere fyrster og herskere, Dan.8:24. Åp.17:2  18:23

·  Noen trofaste stod alltid makten imot, Dan.11:32.33.34.  Åp.12:6.16   17:4

·  Spotter Den Hellige Ånd og englene, Åp.13:6

·  Har tradisjoner som gjør ekteskap og naturlig samliv uakseptabelt, Dan.11:37   1.Tim.4:3

Det er bare en  mulighet og for å tro dette må man ha tillitt til Guds ord. Tenk over dette, sjekk det ut og la det ikke passere som en ubetydelig vind. Hvis alle passer, hva skal til for å forkaste Guds klare ord? Paulus sier "forherd ikke ditt hjerte". Kjennetegn hentet i fra Mens vi venter.

Her nedskrevet av Prof. Walter Veith:

1. It arose out of the fourth beast.
2.
It came up among the ten horns.
3.
It came up after the ten horns had been established.
4.
It was to uproot three horns.
5.
It was to be greater than the others.
6.
It was to be different than the others.
7.
It was to have eyes like the eyes of a man and speak great words against God.
8.
It was to make war on God's saints.
9.
It would think to change times and laws.
10.
The saints were to be handed over to it for a time and times and half a time.
11.
It shall devour the whole earth.
12.
It shall reign until the Ancient of Days comes.
13.
Its dominion will be taken away.

 

 

http://amazingdiscoveries.org/AD-articles-daniel7-identifies


 

 

6.      Protestantistke forfedre bilder

The great French reformer, John Calvin, identified the Antichrist. In 1536, he wrote this:

Daniel and Paul had predicted that Antichrist would sit in the temple of God...we affirm him to be the Pope…Some persons think us too severe and censorious when we call the Roman pontiff Antichrist. But those who are of this opinion do not consider that they bring the same charge of presumption against Paul himself, after whom we speak.i

 
Martin Luther also identified the Antichrist from his studies of Paul's epistle to the Thessalonians, and the prophetic books of Daniel and Revelation. In 1520, Luther wrote this:

I am practically cornered, and can hardly doubt any more, that the Pope is really the Antichrist... because everything so exactly corresponds to the way of his life, actions, words and commandments.ii

Calvin og Luther var ikke de eneste som trodde dette. Thomas Cranmer, John Wycliffe, John Wesley, John Huss, Jerome, John Knox og John Melanchthon trodde også dette.

 

Luther sa dette:

We are not the first who interpret the Papacy as the kingdom of Antichrist...He (John Purvey in 1390 AD) rightly and truly pronounces the Pope "Antichrist" as he is...a witness indeed, foreordained by God to confirm our doctrine.iii

 

 7.      Økumenikk, fred og ingen fare verden/ Guds rike

2Tess 2:2-3

La dere ikke så snart drive fra vett og sans!

La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.

La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.


1Tess 5:1-3

Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.

Når de sier: Fred og ingen fare!

- da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.

Sannelig er han ikke kommet og sannlig forkynner han ikke fred og ingen fare (verdslig økumenikk) mens man samles uvitende omkring Harmageddon! Derfor forkynner Guds folk ”kom ut av henne mitt folk!” og det mens de forkynner de gode nyheter som er om synd, dom og rett ferd som er det motsatte av lovløshet.


Gå til innlegget

Rettferdigjort ved tro

Publisert over 10 år siden

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Spørsmålet som gjelder er om man kan bli gjort rettferdig ved regler eller tro for så å bli stående ved dommens dag. Det er dette vi nå skal se på hva Guds ord sier om denne sak. Salme 143;2 sier følgende:

Sal 143:2
Gå ikke i rette med meg, din tjener! For ingen som lever, er rettferdig for ditt åsyn.

Ok, vi er fortapte for syndens lønn er jo døden. Så finnes det noen andre muligheter?

Jes 53:11b
Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.

Noen som vi skal kjenne og som er rettferdig, skal kunne gi oss rettferdighet ved at denne tar fortapelsen. Så hvordan og ved hvem kan det da skje?

Rom 3:23-24
alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

Står det da ikke her at vi skal gjenopprettes, altså få kunne stå stødig på grunn av Guds nåde via Kristus?

Den moralske lov viser hva som skal til og hva kan denne lov gjøre for oss da?

Rom 3:20
Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.

Så ved å gjøre etter loven strider man en håpløs kamp men i denne kamp så kan vi skjønne at vi er fortapt, der er vårt håp, å erkjenne men er det ingen rettferdige her i denne verden?

Rom 3:10
som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.

Kan urettferdige bli frelst da?

1Kor 6:9
Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike?

Ok, ikke det nei, hva skal vi da gjøre? ..Ved hvilken rettferdighet kan man da få tilgivelse for ens synder da?

Rom 3:24-25
Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.

Kristi rettferdighet! Dette er sterkt, les hva som står. Hvilken rettferdighet er det her i Kristus? Men la det ligge, ta det opp senere, ikke glem det. Hvorfor ble Kristus gjort til synd?

2Kor 5:21
Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

For at vi skal BLI rettferdige for Gud. Hva kan vi kalle Han som Frelser oss da?

Jer 23:6b

Dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.

På hvilke betingelser henger denne rettferdiggjørelse og rettferdighet?

Rom 3:26
Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.

Troen på Jesus, grunn på det som hittil er sett. Hvem kan få denne rettferdighet?

Rom 3:22
det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell,

Hele hurven, hvem det nå er.Synd er jo lovbrudd og ved loven kommer vi til erkjennelse, altså vi skjønner at vi er umoralske. Kan vi vente å motta frelsen om vi fortsetter å synde allikevell?

Gal 2:17
Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden? Langt derifra!

Så hvis vi her troen på Jesus må vi slutte å synde, ikke etter loven men allikevell etter loven. Hva er da nødvendig for å beholde tilgivelsen for synden i oss og for å bli kvitt synden i oss?

1Joh 1:9
Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Ok, vi må bekjenne våre synder for Ham som er vårt offerlam slik at Han kan bære dem frem for Faderen. PÅ den måten tar Han også bort vår synd i oss. Hva betyr det egentlig for oss at Han tar bort bekjent synd i oss? Vil vi da ønske av naturen synde mere slik? Er vi kvitt dårlig samvittighet og syndens natur på dette punkt om Han har renset oss slik? Tenk på det. Dersom noen hører ett Herrens ord som sier at man ikke skal forstå/ tro slik, hva prøver denne på da?

Luk 16:14-15
Fariseerne hørte alt dette, og pengekjære som de var, spottet de ham.
Og han sa til dem: Dere er slike som rettferdiggjør seg selv i menneskenes øyne, men Gud kjenner hjertene deres. For det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne.

Sannere kan det vel ikke sies, vi må ta til oss Guds ord men hvilken virkning har da troen på Jesus?

Rom 3:31
Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.


Rom 8:3-4
For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet,
for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

Vår tro og vårt liv stadfester loven fordi Kristi rettferdighet gjør at vi også oppfyller loven ved vårt liv. Hva er tro da?

Heb 11:1
Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.

Full visshet, vi vet og er overbevist. Det er ikke føleri, antagelser og egne ønsker men visdom og logikk, gitt menneskene av nåde ved tro. Når noen så gjør dette og er i fullkommen harmoni med alle Guds bud, hva får man så i sjelen?

Rom 5:1
Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

Vi har fred med vår Gud, det er ro, ikke mere angst og jag etter ting og tang. Hvordan opprettholdes rettferdiggjørelsen og samfunnet med Gud?

1Joh 1:7
Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Oi, dette er også sterke ord. All synd renses bort om vi vandrer med Ham og i det I Ham. Hans blod, Hans liv renser oss da. Det er sannelig levende illustrert! Hvilken fred har de som erfarer dette?

Fil 4:7
Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

Det overgår vår forstand, selv de utvalgtes forstand overgår denne freden, det er vel ikke rart noen er salige og i det sterke som fjell? Egenskapene er fremtredende og presentert slik hos dem som venter på Kristis andre komme:

Heb 10:38-39
Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham.
Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse.

Klar tale, de lever og står frem i sin tro. Så til sist skal vi se på hva troen på Jesus innebærer blant disse:

Åp 14:12
Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

De tror ikke bare på Ham men de har selv Hans tro, de holder Guds bud og er tålmodige, de viker altså ikke ifra Guds klare ord. Jeg håper dette blir til velsignelse for de som eventuelt leser det som står. :)

Gå til innlegget

Arvesyndslæren er død

Publisert over 10 år siden

Arvesynden

Er det Adam sin skyld at jeg synder eller tilhører skylden meg selv?

"Vi er født til å synde", sier mennesker som tror og dette gjelder alle kirkesamfunn men i forskjellige varianter men gjelder samtidig ikke alle troende. Dette har ikke noe med ?rettferdiggjørelse ved tro? å gjøre fordi om noen tror det.

Arvesynd-dogmet:
Er vi syndere fordi vi er født med en syndig natur eller er vi syndere fordi vi velger å gjøre noe i strid med Guds vilje?
Dette spørsmål deler forkynnelsen i to gater i dagens samfunn.

Aurelius Augustin utviklet arvesyndslæren. Ambrosius Av Milan gjorde Aurelius kristen og til etter hvert biskop. Han oppdaget da at han måtte leve i sølibat noe han fikk problemer med og fikk ditto problemer. Han oppdaget at mennesket var født med en uutslettelig ondskap fra fødselen og selv med Kristi kraft klarte han ikke å holde igjen. Han måtte finne håp om frelse og kom på ideen om predestinasjon altså at alt var forutbestemt og at det da ikke spilte noen rolle hva du gjorde, fordi rettferdiggjørelsen ville uansett da frelse de utvalgte.
Det er dette dagens lære går ut på, blant annet utviklet videre av Luther og Calvin. Arvesyndslæren ble videre adoptert av de store protestantiske ledere og som igjen utviklet denne videre fra utgangspunktet til det katolske.

Arvesyndslæren har flere punkter, her følger fire:

1. Alle er skyldige for Gud på grunn av Adams synd. Selv uten syndig handling.

2. Det er ikke mulig for mennesket å bli kvitt denne tilstand på jorden, selv ved Kristi kraft.

3. Det er derfor helt umulig for mennesket å vinne seier over synd i denne verden.

4. Fordi det ville være umulig for Kristus å være vår frelser dersom han var besmittet med en arvesynd som tvang ham til å gjøre synd.

Gjennom slektskap med Maria har man konstruert forskjellige teorier som å tillegge spedbarn syndeskyld som er Adams som syndet lenge før de var født. Spedbarnsdåpen kommer også inn her, til tross for at bibelen forteller at en dåp er et selvstndig valg/ en bevisst handlig.
Det må også forklares hvordan Jesus kunne leve uten synd til tross for at Han var som oss.

Arvesynden predikeres fordi mennesker ikke kjenner grunnlaget for hva den bygger på. Det er en vrangforestilling og forkynnes med faktisk godt hjerte men i uvitenhet.

Den katolske lære mener at Gud grep inn i Marias liv på den måte at hun er uten arvesynd slik at Jesus kunne bli født uten arvesynd.

Protestantene sier at Gud gjorde det mirakel at han ble født av Maria uten å få del i hennes natur men del i Davids ætt men samtidig av Adams natur før syndefallet.

Teologien som ligger til grunn for slike tanker er ikke bibelske.

Rom 8:3 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet,
Phi 2:7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse,


Ett syndig kjøds/ menneskets lignelse? Det betyr fallen natur.

Heb 2:17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Bibelen forteller at alle mennesker har syndet og dermed har syndig natur. Adam og Eva er de eneste som har hatt ufallen natur og bibelen forteller jo at Jesus skulle komme som/ lik oss, det betyr at Han ikke kom i ufallen natur men i fallen natur men uten synd.

Slik seiret Han over synden i vår falne natur og gjorde døden uten brodd.

Noe annet er ulogisk for hvilket eksempel er Han for oss hvis Han hadde en annen natur enn oss? Da er Han jo ikke vårt eksempel for vi har jo en fallen syndig natur.

1Pe 2:21 For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor,

1Pe 2:22 han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik,

Phi 2:5 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus,

1Jo 2:6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.


Rettferdiggjørelse er ikke bare det du trenger for å bli frelst, du må helliggjøres i dette liv du lever nå.

Heb 12:14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Ingen uten helliggjørelse!

2Th 2:13 Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,

Utvalgt ved helliggjørelse og tro på sannheten. Av Åndens helliggjørelse!

Veien ut av fortapelse går ikke i gjennom halve evangelier eller dogmer.

Går det an å slutte å synde?

Hvis jeg er født til å synde kan jeg ikke noe for at jeg bryter loven. Når blir vi kvitt vår falne natur? Den blir vi kvitt ved Jesu andre komme, ved forvandlingen/ gjenskapningen. Men bibelen forteller at vi må slutte å synde før Han kommer. Vi skal være Herre over vår egen kropp. Vår karakter kan vi bruke til å seire over den falne natur i kraft av DHÅ.
Arvesyndslæren lærer at Gud overstyrer vår vilje til å synde slik at vi vil gå inn i evigheten som evige roboter.
Men bibelen lærer oss at vi selv skal velge fordi vi er frie.

Jam 4:7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;

Jud 1:24 Men ham som er mektig til å verne om eder, så I ikke snubler, og å stille eder lyteløse frem for sin herlighet i fryd,

Jam 1:4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

1Th 5:23-24 Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! 
Han er trofast som har kalt eder; han skal og gjøre det.

Arvsyndslæren er død!

Så hva skal dagens predikante ta tak i? Hva skal dagens kristne gjøre? Jo, vi må granske skriften for å finne ut om det er slik!

Mat 11:28 Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile!
Joh 8:11 Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus:
Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 2889 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
28 dager siden / 2065 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
10 dager siden / 1101 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
24 dager siden / 613 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
9 dager siden / 573 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
3 dager siden / 463 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere