Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Skaperen lydig?

Publisert nesten 10 år siden

Imot hva advarer den tredje engel?

Åp 14:9 En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst:

Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd,

Hvor mange vil tilbe Dyret?

Åp 13:8 Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.

Hva vil de gjøre som ikke tilber Dyret?

Åp 14:12 Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Hvor vi de troende være tilsist?

Åp 15:2 Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. De som hadde seiret over dyret og dyrets bilde og over tallet for dyrets navn, så jeg stå ved glasshavet, med Guds harper i hånd.

Hva har de i sine panner?

Åp 14:1 Og jeg så, og se:

Lammet stod på Sions berg. Sammen med det var de hundre og førtifire tusen, som hadde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på sine panner.

Hvor omtales disse 144.000 tidligere?

Åp 7:4 Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet. Det var hundre og førtifire tusen av alle Israels barns stammer.

Hva besegles de med?

Åp 7:2 Og jeg så en annen engel, som steg opp fra soloppgangen, og som hadde den levende Guds segl.

Hvor settes seglet?

Åp 7:3 Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et segl på vår Guds tjenere i deres panner.

Hva er hensikten med ett segl eller tegn?

Dan 6:9 Konge, utsted nå et slikt påbud! La det bli satt opp skriftlig, så det etter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles.

Merk at en lov utstedt av en Konge eller en annen statsmakt har seglet på loven, loven er signert med ett tegn/ stempel i fra en lovgivende makt. Den er således forseglet/ låst.

Hva omtales seglet i forbindelse med?

Jes 8:16 Bind vitnesbyrdet* inn, forsegl ordet i mine disipler!

Ordet her er Torah.

H8451

תּרה    תּורה

tôrâh  tôrâh

to-raw', to-raw'

From H3384; a precept or statute, especially the Decalogue or Pentateuch: - law.

 

Hvilke at de ti bud henviser til lovgiveren og med det viser at Han har rett til å befale?

2M 20:10-11 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen.

Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Det fjerde bud alene viser Lovgiverens navn/ tittel som viser at Han er Skaperen og med det i sin fulle rett til å befale. Sabbaten er Hans tegn på myndighet.

Kalles Sabbaten ett tegn?

2M 31:17 Den skal være et evig tegn mellom meg og Israels barn. For i seks dager skapte Herren himmelen og jorden, og på den sjuende dagen hvilte han og holdt seg i ro.

I hvilken hensikt er Sabbaten ett tegn?

Esek 20:12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulle være til et tegn mellom meg og dem, for at de skulle vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Hver gang Sabbaten kommer igjen ved ukens slutt vil våre tanker vendes til Gud sier og er. Slik vil Sabbaten holde ens tanker til Gud og så lenge man gjør det vil man ikke glemme Gud og med det henfalle til avgudsdyrkelse.

De 144.000 som blir frelst når Herren kommer har Herrens navn i deres panner. Det sies også at de er beseglet med den levende Guds segl i deres panner. Hvordan fremstilles levningen av Guds Menighet mens de venter på Kristus skal komme på Sin hvite sky?

Åp 14:12 Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Hvordan vil de andre menneskene føle ovenfor dem?

Åp 12:17 Dragen ble vred på kvinnen, og drog av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.

På hvilken måte vil de fremstå for Gud , etter at de seiret i denne kamp?

Åp 14:5 I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte.

Hvordan vil de synge?

Åp 14:3 Og de sang en ny sang foran tronen og foran de fire livsvesener og de eldste. Og ingen kunne lære sangen uten de hundre og førtifire tusen, de som er kjøpt fra jorden.

Hva har de seiret over?

Åp 15:2-3 Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. De som hadde seiret over dyret og dyrets bilde og over tallet for dyrets navn, så jeg stå ved glasshavet, med Guds harper i hånd. De synger Guds tjener Moses' sang og Lammets sang, og sier:

Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige! Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge.


Ingen tvil om at disse er Herren lydig på alle måter. Er det ikke herlig å få se Herren i dette lys? :) Må Herren velsigne alle som leser dette med sitt lys!

Gå til innlegget

Livets vei!

Publisert nesten 10 år siden

Kristus, livets vei.

Etter mange diskusjoner med medmennesker er det mange som ikke er helt sikre på Kristus men noen er igjen. Det er derfor viktig å presisere hvem Kristus er og hva kristendom er for noe. Så hvor mange veier har Gud gitt til salighet?

Apg 4:12 Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

Trodde Moses på Kristus?

Heb 11:26 Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen.

Kan noen bli frelst uten tro?

Rom 5:1 Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.

Heb 11:6a Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud.

 


Kan en død tro frelse oss?

Jak 2:20 Men vil du vite det, du uforstandige menneske: Troen uten gjerninger er unyttig.

 

Hva brakte synden til menneskene?

Rom 5:12 Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle –

 

Hva gav synden kraft til å føre over menneskene?

1Kor 15:56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.

 

Beviser synden og dødens tilværelse at loven står ved makt?

Rom 4:15 For loven virker vrede. Men der det ikke er noen lov, der er det heller ikke noe lovbrudd.


På hvilken måte ble menneskene overgitt til døden?

1M 3:22-24 Og Gud Herren sa:

Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og tar også av livets tre, og eter og lever evig!

Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke jorden, som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene og det luende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre.

 

Hvordan kan Adams etterkommere gjenvinne det som er tapt?

Rom 6:23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

 


Hvem vil arve evig liv?

1Joh 5:12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.

 

Når ble det bestemt at Jesus skulle dø for menneskene?

Åp 13:8 Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.

 

Med andre ord så trodde Abel, Noah, Abrham og alle patriarker på den kommende Frelser.

Hva gjorde de som syndet under den gamle pakt?

3M 4:28 og så den synd han har gjort, blir kjent for ham, da skal han som sitt offer for den synd han har gjort, føre fram en geit uten lyte, et hunndyr.

 

Kunne disse ofre ta bort synd?

Heb 10:4 For det er umulig at blod av okser og bukker kan ta bort synder.


Til hva tjente så loven om ofringer ved den gamle pakts gudstjeneste?

Heb 8:5 De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet: Se til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på fjellet!

 

Hva var de kommende goder som skyggeloven avbildet?

Heb 9:11 Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender - det vil si: som ikke er av denne skapning.

 

Hvor ble det da av skyggeloven?

Ef 2:15 da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,

 

Hvilke anordninger feires nå for å vise vår tro på Kristi lidelse og død?

1Kor 11:26 For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.

Rom 6:4 Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.

 

På hvilken måte og når skulle de troende få livet?

1Tess 4:16-17 For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.

 

Hva vil man finne i de helliges hjem?

Åp 22:1-2 Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og Lammets trone, midt i byens gate. På begge sider av elven stod livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene.

 

 Hvor høyt elsker Gud verden?

Joh 3:16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Gå til innlegget

Kristen?

Publisert nesten 10 år siden

Sann kristendom

 

Kristendom er den som Jesus Kristus stiftet ved Sin dåp, korsfestelse og til sist åndens falle på hedningene, det på forhånd profeterte år 33 e. Kr.. Den nye pakt gjelder. Dan. 9:24, Luk 3:21-23, Matt 27:50-51 og Apg 11:4, Apg 11:18.

Derfor er kristendom En tro som er grunnet på Jesu lære og ett levesett som ligner Hans liv.

Kristendommens navn kommer i fra Antiokia. Apg 11:26 Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne.

Χριστιανός Christianos khris-tee-an-os ' From G5547; a Christian, that is, follower of Christ: - Christian.

Kristi disipler kaller seg for brødre, troende og hellige. Gal. 1:2, 2 Kor. 13:11-12, 1:1.

Hvor mange kristne finnes det i denne verden? Hvis vi leser skriften og ser hva den forteller er det sannsynlig, eller lett å trekke den slutning at store deler av denne ikke er sanne kristne/ etterfølgere men utvannet og iblandet hedenske og vantro lære. Jesus sier sann kristendom er dette: 

Joh 17:3 Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Vi må eie rett kunnskap om den sanne Gud i Herrens ord, om Hans vesen og Hans egenskaper. Det hjelper lite å tilbe ett foster i egen forestilling om Ham. Vi må bli personlig bekjent med Jesus som vår Lærer, lege, profet og som vårt store offer. Vi må kjenne Hans lidelses samfunn og Hans oppstandelses kraft. Vi må kjenne Ham som vår Yppersteprest i Himmelens Helligdom og til sist som vår Skaper, Konge og Gud. Vi må ha en personlig og individuell Frelser som kan gi oss evig liv.

Å tro vitnesbyrdet, lov og ord, ha tillitt til det og med det lytte til Ham i dette.

Joh 10:14

Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,

Joh 10:27

Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. 

Er dette noe som er alminnelig i denne verden?

Joh 1:10-11 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.


Kristendommen gis bort på denne måte:

Heb 9:14

hvor meget mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!

Tit 3:5

frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,

Vi trenger altså den Evige Ånd, sammen med Kristi liv/ blod og Han åpenbarer den slik for disse:

Luk 10:22

Alle ting er overgitt til meg av min Far. Ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Luk 10:21

I samme stund frydet han seg i Den Hellige Ånd og sa:

Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbaret det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg.

Disse to vers er verd å tenke dypt over:

1Pet 2:12

La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.

Matt 7:23

Men da skal jeg åpent si til dem:

Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

Dette kan sammenlignes med utvannet melk, det ser ut som melk men er det ikke når man smaker på det som er.

Vi kan kjenne falsk og sann kristendom om vi kjenner Ham. Johannes sier i Johannes kapittel 7, vers 17. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.

Hedningene betraktet kristne slik ifølge Nordisk Conv.-Lex., Art. ”Kristenforfølgelser”. ”Som Gudsfornektere fordi de ikke hadde templer og gudebilder. For mennesker var de farlige for staten fordi de avholdt seg ifra offentlige anliggender og ikke ville vise keiseren den sedvanlige avgudshyllest.”

Sammenlign så dagens katolske kristenhet og andre kristne grupperinger i forhold til Guds ord og historien. Husk også at under Keiser Nero ble Paulus og Peter drept. Nero anklaget kristne for å sette fyr på Rom men det gjorde han selv for å felle de sanne kristne.Den sanne kristendom bringer kjærlighet til Gud og vår neste, rett ut sagt slik:

1Joh 5:2-3 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn:

når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.   

Gå til innlegget

Enda ett budskap!

Publisert nesten 10 år siden

 Det tredje budskap!


 • Imot hvilken tilbedelse advarer den tredje engel menneskene?

Åp 14:9-10 En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst:

Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd,

da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne.

Midlene til å skikkes handler om hvem man tilber i sitt liv, se for øvrig det første budskap.

 • Hvilket dyr ser profeten stige opp i fra havet?

Åp 13:1 Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder. På sine horn hadde det ti kroner. Og på sine hoder hadde det spottenavn.

Vi kjenner igjen dyret i fra Daniels bok og der levnes det heller ingen tvil om hvem dette er.

 • Hvilken makt ble gitt dette dyr?

Åp 13:7 Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Det ble gitt det makt over hver stamme og hvert folk og hvert tungemål og hvert folkeslag.

Her i denne link kan vi lese følgende: http://amazingdiscoveries.org/AD-Reformation-The-Bloody-History-of-Papal-Rome-A-Timeline.html

 • Hva ble følgene av at Dyret overvant de hellige?

Åp 13:8 Alle som bor på jorden, skal tilbe det, hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som er slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt.


 • Hva gjorde skjøgenes Mor med de hellige?

Åp 17:6 Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne.

Kirken lar seg beruse av at sannheten er holdt nede.

 • Hva gjorde kvinnen med dette?

Åp 17:2 Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt drukne av hennes horelivs vin.

Kirken har kontroll over presidenter og andre statsledere.

 • Hvilket annet dyr steg opp etter det?

Åp 13:11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, likesom et lam, men talte som en drage.

Dette dyr stiger opp etter at dyret fra havet fikk sitt ”dødssår” og dyret er USA. Etterspør gjerne bevis.

 • Hva skal dette tohornede dyr gjøre?

Åp 13:14 Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen.

Stemmer godt det.


 • Hva vil dyret med de to horn forlange?

Åp 13:16 Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne,


 • Hva er følgen av dette?

Åp 13:17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn.


 • Hvor stor makt har dyrets bilde?

Åp 13:15c .., og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.

 • Etter engelens advarsel her, hva skiller ut Guds folk ifra dette?

Åp 14:12 Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

 • Hva fremstilles av Guds ord som befalinger?

5M 4:12-13 Og Herren talte til dere midt ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse så dere ikke, dere hørte bare en røst.

Og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere å holde, de ti ord. Han skrev dem på to steintavler.

 • Innbefatter disse ti bud hele Guds lov?

5M 5:22 Disse ord talte Herren på fjellet med høy røst til dere alle, hele menigheten, midt ut av ilden, skyen og mørket, og han la intet til. Han skrev dem på to steintavler og gav meg dem.

 • Hvorfor bør Guds lov adlydes?

1Joh 3:4 Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd.

 • Hva av Guds lov er vi skyldige til å holde?

Jak 2:10 For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle.

 • Hvordan viser apostelen hva han mener med dette?

Jak 2:11 For han som sa:

Du skal ikke drive hor! - han sa også: Du skal ikke slå i hjel! Dersom du da ikke driver hor, men slår i hjel, da er du blitt en lovbryter.

Dersom Guds bud bevarer menneskene fra å tilbe Dyret og dets bilde med merke ved å holde Guds bud, så er det klart at de som tilber Dyret ikke holder Guds bud. Ja, de står Guds bud totalt imot. Det byr dem imot å holde Guds bud.

 • Hvorfor vil etterkommerne av Guds Menighet bli forfulgt?

Åp 12:17 Dragen ble vred på kvinnen, og drog av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.

Det er ganske enkelt bare å la Guds ord tale og slik lese sannheten, la det så stå.Gud velsigne dere med Herrens nåde og godhet.

MVH

Leif Gunnar

Gå til innlegget

Ett annet budskap.

Publisert nesten 10 år siden

Det andre budskap for vår tid.


Hvilket budskap forkynner den andre engel i Åpenbaringen 14?

Åp 14:8 En annen engel, den andre, fulgte etter og sa:

Falt, falt, er Babylon den store, som har gitt alle folkeslag å drikke av sitt horelivs vredesvin.

Hvem er det ordet Babylon brukes på ellers i bibelen?

Åp 17:4-5

Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter. På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet:

Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

En kvinne er forklart som en menighet, eller i vår ordforstand en kirke. Denne kirke har kledd seg som om hun er styrtrik men bedrar med sin utroskap, altså falskhet og er ikke ren. Hun er mor til de som bedriver utroskap i trosspørsmål. Esek 23:2-4, Jer 3:1-14, 20, Rom 7:4 og Åp. 14:4-5. Ordet Babylon betyr forvirring eller blanding og er historisk sett ifra det mest fornemme sted for avgudsdyrkelse.

Hva kaller apostelen slike menigheter som har blandet seg med verden?

Jak 4:4 Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.

Om Babylons horeri sies dette:

Åp 18:3 For av hennes horelivs vredesvin har alle folk drukket. Kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.

Hva kalles det som skulle åpenbare syndens menneske?

2Tess 2:3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.

Dersom frafallet er frafall i fra Gud så må Babylons fall være åndelig som er forårsaken i avvikelse ifra evangeliet, de gode nyheter. Ifølge skriftene r de gode nyheter om rett ferd, synd og Dom.

Hvilket verk beskjeftiget skjøgenes Mor seg med?

Åp 17:6

Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne.

Kirken er svært religiøs.

Hva holdt kirken i sin hånd?

Åp 17:4b

Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen, og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger, fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter.

Det denne utrolig tilsynelatende rike Kirke besitter er religiøse kunnskaper som fanger mennesket i trelldom. Kirken er uren og er med det Gud utro, med andre ord for å være utro må man fremstå som man elsker Gud men i sine gjerninger gjør det motsatte i skjult setting. Ingen tvil om at hun fremstår som kristen.

Hvilken virkning har denne falske lære på den som tar imot den?

Åp 17:2

Med henne har jordens konger drevet hor. De som bor på jorden, er blitt drukne av hennes horelivs vin.

Denne utroskaps vin er underholdende og gjør mennesket blinde for realitetene.

Det sies at denne Kirke er mor til skjøgene. Er det andre kirker som er kommet i fra Moderkirken Rom, middelbart eller umiddelbart som ligner denne kirke i deres lære eller på andre måter?

Dersom den Romerske Kirke noensinne har vært skyldig i avgudsdyrkelse med hensyn til deres helgener, så er dens datter, statskirken i England, skyldig i det samme. For den har ti kirker som er innvidde til Maria for hver som er innvidde til Maria.” – Chatholic Christian Instructed, side 18.

Dr. Hopkins sier i en avhandling om tusenårsriket: ”Det er ingen grunn til å tro at antikristens ånd bare finnes i den Romerske Kirke. Det e r meget av antikristens ånd i de protestantsike menigheter. De er langt ifra å være fullstendig reformerte fra fordervelsen og ugudeligheten.”

Det er ett sterkt katolsk element i alle de store protestantiske samfunn. De geistelige underviser ikke folk i bibelens rene og simple lære men de fordrer at de i stede skal anta prestenes forklaringer av bibelen.” – Liberal Christian. 

Hvilke tilståelser har vi ifra fremstående mennesker som viser at de er overbeviste om at menighetene er i en fallen tilstand?

Minner om at for en rik er det lettere å få en kamel igjennom ett nåløye men for Gud er alt mulig, fatt derfor håp. J Det finnes selvsagt eksempler opp igjennom tidene men her gjengis ikke noen ved navn. Bare tenk over det og tenk over hva skriften sier, husk også at Jesus undres på om Han finner troen igjen når Han kommer. Minner da om at profetiene lover det men det er ingen unnskyldning for å ikke ta Ham alvorlig i sitt daglige liv.

Hva sier Paulus om Menighetenes tilstand i de siste dager?

2Tim 3:1-5

Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige,uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode,

svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud.

De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra.

Hvordan beskriver profeten Babylons tilstand på ett annet sted?

Åp 18:2 Han ropte med sterk røst og sa:

Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder - et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.

Problemet i dag som skinner igjennom er formalisme og filosofisk vantro.

formalisme~is'me -n streng el. overdreven vekt på ytre form og detaljer uten hensyn til det reelle innholdet. -www.ordbok.no

Fugl her i Åpenbaringen er uavhengige men urene mennesker.

Hvor er mange av Guds folk når dette budskap lyder på det sterkeste?

Åp 18:4

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si:

Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

Siden Han kaller folk ut av Babylon er de mange i de frafalne kirker/ menigheter.

Hvilket budskap sender Herren for at veilede sitt folk i den sannhet som tilhører de siste dager?

Åp 14:9-12

En annen engel, den tredje, fulgte etter dem og sa med høy røst:

Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller sin hånd, da skal han også drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne.

Røken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ikke hvile dag eller natt, de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar imot merket med dets navn.

Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Disse tre engler sier i denne rekkfølge følgende:

 • 1. engel, Dommen er kommet.
 • 2. engel, Den religiøse verden er uskikket til å møte til doms.
 • 3. engel, Midlene til å fremstå skikket er presentert.

Merk at den 3 engel presenterer hvem som er rettferdiggjort ved tro for de som er det vil også følge Ham og med det ikke ta merket.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
19 dager siden / 2057 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1761 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
16 dager siden / 1749 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 1143 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
9 dager siden / 1089 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
13 dager siden / 894 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
24 dager siden / 891 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere