Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Nåde kun igjennom..

Publisert over 10 år siden

Kristi rettferdighet.

Ef 2:5
gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.

Rom 6:14-15
For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så?      Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden?

Langt derifra!

Rom 3:25-31
Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros?

Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov?

Nei, ved troens lov.

For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen?

Langt derifra! Vi stadfester loven.

Dette viser at sakramentene stort sett er bare tull og slik de settes frem er de til for å sette folk inn under trelldom igjen. Jo det er noen som Gud har innstiftet og det er Nattverden til minne (Luk 22:19) om Jesu blod/ liv og eneste offerdød og vi har ekteskapet og Sabbaten i fra skapelsens dager men ellers er det ingenting. Alle verdens "hellige" rituelle handlinger som nådemiddel etter den kristne lære er innstiftet av Kirken og ikke Gud. Kirken er ikke Menigheten/ fellesskapet omtalt i skriften, kirken er ett gudshus med sitt sogn. Dette gudshus har sitt presteskap og har sin egen form for struktur i ett hus. Derfor er også avlat, messeplikt, katolsk nattverd, etc. men også presteskap ett trelldomsmiddel for folket. Begrunnelsen er gitt her over i Guds eget ord.

Gå til innlegget

Klippen

Publisert over 10 år siden

Det er Jesus som er Klippen vi bygger på og vi formes av Ham alene. Her er tekster om vår Klippe, Jesus Kristus:

Ef 1:22
Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten.

Ef 4:15
Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus.

1Kor 10:4
og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.

5M 32:3-4
For Herrens navn vil jeg forkynne. Gi vår Gud ære!

Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.

Sal 62:2-3
Bare i håp til Gud er min sjel stille, fra ham kommer min frelse. Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget.

1Pet 2:7
Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den stein som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe.

Vi ser her at Jesus er den eneste imellom oss og Herren Gud. Setter vi inn andre der imellom istedet for oss vil vi med det forkaste Frelsen som oss er tilbudt personlig og individuelt. De vi da putter innn i mellom blir bærere av det Kristus bærer for oss på korset. Det er bare en vei og da kan vi ikke lage oss våre egne veier inn til Faderens hus. Ta ikke anstøt av Guds vei. Må Herren velsigne enhver som leser dette med Hans ydmyke og helende kraft.

Gå til innlegget

Å be for de døde?

Publisert over 10 år siden

Det er mange som ber for de døde av en eller annen grunn. Årsaker kan være sentimentalisme, eller at man er lurt til å tro at det skal være slik. Bibelen derimot og Guds vilje er svært klar på hva dette er.

Pred 9:5
For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ikke noen ting, de får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt.

Sal 115:17
De døde priser ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet.

Sal 6:6
For i døden kommer ingen deg i hu. Hvem priser vel deg i dødsriket?

Sal 146:3-4
Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse! Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord, samme dag er det forbi med hans planer.

Joh 11:11-14
Dette talte han. Deretter sier han til dem: Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham.

Disiplene sa da til ham: Herre, hvis han er sovnet, da blir han frisk igjen.
Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlig søvn.

Da sa Jesus rett ut til dem: Lasarus er død!

Esek 14:14-20
og selv om da disse tre menn, Noah, Daniel og Job, var der i landet, da skulle de ved sin rettferdighet bare kunne berge sitt eget liv, sier Herren Herren.
Om jeg lot ville dyr fare gjennom landet, og de gjorde det folketomt, og det ble til en ørken, så ingen kunne dra gjennom det på grunn av de ville dyrene, da skulle, så sant jeg lever, sier Herren Herren, disse tre menn, om de var der, verken kunne berge sønner eller døtre. Bare de selv skulle bli berget, men landet skulle bli en ørken.

Eller om jeg lot sverd komme over dette landet og sa: Sverd skal fare gjennom landet! - og jeg utryddet både folk og fe av det, og disse tre menn var der i landet, da skulle de, så sant jeg lever, sier Herren Herren, ikke kunne berge sønner eller døtre, bare de selv skulle bli berget.

Eller om jeg sendte pest i dette landet, og utøste min harme over det med blod for å utrydde både folk og fe av det, og Noah, Daniel og Job var der i landet, da skulle de, så sant jeg lever, sier Herren Herren, verken kunne berge sønn eller datter. Bare sitt eget liv skulle de berge ved sin rettferdighet.

Sal 49:8-9
En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham - for utløsning av deres sjel er for dyr, og han må avstå fra det til evig tid -

1Tim 2:6
han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.

Om noen ser at de har gått feil,. så fortvil ikke. Gå til Gud i Jesu navn og be om det som skal til for at man skal bli frelst i fra bedraget. Gud er god og rettferdig. :)

Gå til innlegget

Tradisjonelt?

Publisert over 10 år siden

I dag er det mange som forsvarer sin tro med å si at tradisjonene skal telle for hva en gjør i sin tro. Det blir nokså vanskelig å forstå hvor Gud er i deres liv da. For å vinkle og slik se på noen bibeltekster som viser til det motsatte ser vi følgende:

 • Joh 17:17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.

Johannes ord her utelukker at tradisjonen har noen som helst del i helliggjørelsen. Det sier seg selv at man ikke blir rettferdiggjort av tradsjonen.

 • 2Tim 3:16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,

Her ser vi at rettferdggjørelsen kommer av Guds ord.

 • Joh 5:39 Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg.

Vi ser at i Guds ord finner vi hvem Jesus er.

 • 2Tim 2:15 Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord.

Vi ser at Guds ord skal deles med menneskene rundt seg og at det liv en lever er i henhold til Guds ord.

 • Joh 16:7-13
  Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

  Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:
  Om synd, fordi de ikke tror på meg.
  Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.
  Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.
  Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.
  Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Det er DHÅ, Talsmannen som er vår guide og Han står over all tradisjon. Det er egentlig merkelig at tradisjon blir forsvart i de kristne kretser for ett sant religiøst liv må nødvendigvis ha Gud med seg i det daglige liv.

Gå til innlegget

Protestantene

Publisert over 10 år siden

ble til av den grunn at man så Guds ord i lys av hva som er og var. Man med det protesterte kraftig fordi Guds ord lyste opp rett og galt og med dette ble Protestantismen til. Like før 1500 tallet fikk Luther tatt i bruk Gutenbergs boktrykkerkunst i og med at han oversatte bibelen til tysk. Slik lærte folket å lese og selv se hva Gud sa om synd, rettferd og dom. Folket ble frigjort og reformasjonen ble til. Helt i fra 1200 tallet begynte protestantene å dannes ved at Wycliff oversatte bibelen til enbgelsk og han har vi dokumentasjon på, som den første til å avkle pavedømmets system som antikrist trone. I fra år 34 e. Kr. har troen blitt svekket og erstattet med gjerningstro. Her følger endel ledetråder i frafallets tros/ holdepunkter.

Skjærsilden, Messe, Barnedåp, Rosenkrans, Udødelig sjel og Søndagshelligholdelse.

Motsatt ser vi en vekst tilbake til sannheten slik i fra år 1200:

Ingen Pave (God alene er ufeilbar) Gresk Ortodoks, Ingen billedtilbedelse (ingen tilbedelse av Maria) Episkopalske kirke, Frelse ved tro alene Luteranerne, Kristne standarder Metodistene, Menighetsorden Presbyterianerne, Praktisk og funksjonell kristendom, Voksendåp og full neddykkelse Baptistene, Jesu andre komme Millerittene og  Sabbat og himmelens Helligdom.

Menigheten hadde dette før år 70:

Menigheten
1. Hadde troen til Jesus
2. Holdt Guds bud
3. De holdt Sabbaten
4. Frelst av nåde
5. Trodde på voksendåpen
6. Trodde på Jesu andre komme
7. De var ett presteskap av troende.

I dag tror man dette:

Gjenlevende av Menigheten:
1. Har troen til Jesus
2. Holder Guds bud
3. De holder Sabbaten
4. Frelst av nåde
5. Tror på voksendåpen
6. Tror på Jesu andre komme
7. De er ett presteskap av troende.

Paulus sa dette:2Tess 2:3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn.

Har frafallet vært her? Ja, ifølge vår historie har den vært. Har fortapelsens sønn stått frem. Ja, det har han også. Det betyr at tiden kan være her. Peter sier: Apg 3:21 ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Historien forteller at tradisjonen tok over for trospunktene i guds ord og at trospunktene er delvis gjenopprettet med protestantismen. Problemet er at man igjen faller ifra men det skjer heller ikke uten at Guds profeter taler om denne hendelse. Vi har ingenting å frykte om vi tror.

Så hvorfor faller man i fra igjen? Historien forteller om hva som skjedde etter at alle våre protestantiske forfedre avslørte Pavedømmet som Antikrist Trone, alle som en. Vel å merke er det at i dag vet nesten ingen protestanter om dette men se her. Som motreformsajon produserte Jesuitten Louis De Alcazar (1554-1613) en tro om at Antikrist stod frem før Roms fall, gjerne med Nero som Antikrist. Han henvender seg til de rasjonalistiske og liberale troende og nesten alt ble oppfylt før, eller i det første århundre etter Kristus. Dette er imidlertid ikke nok for å skjule Pavedømmet for verden. Jesuitten Fransosco Ribera (1537-1591) tok seg av de fundamentale og konservative troende slik at man okaliserer Antikrist som ett kommende problem. Antikrist angår ikke menneskeheten før han er her og fritar mennesket for å ta skriften personlig alvorlig, her og nå. Man "slapper" av og peker fremover.  Troen sier at nesten alt skal oppfylles når ANtikrist står frem i en periode på syv år. Her under er det laget en skisse med henholdsvis preterisme og futurisme. Under kommer forklaringen på protestatisk historiske fortolkningsmetode, som netopp avkledd bedraget og frigjorde menneskeheten.

I Daniel 9:24-27 kommer det frem at Jesus er Messias/ Kristus, disse vers beviser og rettferdiggjør Kristendommens eksistens. Futuriismen her over forklart forkaster den siste uken og slenger den frem i tid. Inten skjønner de at de med det tar bort det største bevis på den nye pakt tilstedeværelse idag. Pretersimen gjør ike det men den tar bort Daniel 7 sin forklaring på når og hvilke krav som stilles til antikrsit komme. Den forkaster i likhet med futurismen rekkefølgen til når han må, og skal stå frem. Daniel 8 blir også forkastet og dette kapitel bekrefter ikke bare Moses og profetene men det bekrfter at Daniel taler om rett ferd, synd og dom, med andre ord Evangeliet. Dette blir ikke trodd av preteristene og futuristene. Her under billedlig de 70 uker:

Daniel 9:24 forteller at jøden i den gamle pakt hadde seks oppgaver og disse var og er:

   1. Avslutte overtredelsene
   2. Gjøre ende på syndene
   3. Å skape forsoning for urettferdigheten
   4. Å bringe evigvarende rettferdighet
   5. Forsegle visjoner og profetier
   6. Å utpeke den Aller Helligste.

Dan 9:24 Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet** og til å besegle syn og profet*** og til å salve et Aller-helligste****.

I år 34 ble Stefanus steinet og like etter omvendte Saulus seg til Paulus. Så ser vi i Apostlenes Gjerninger 11 at duken beviser at hedningen fikk evangliet. Den gamle pakts ordning er med det helt over etter profetenes ord og Kristi offer. Og det som vi ser klarte de i den gamle pakts jødedom i løpet av disse 70/ 490 uker/ år men desverre klarer man ikke å innrømme dette.

Den historiske fortolkningsmetode holder seg til Moses og profetene i sin forståelse og lar ikke noe annet enn Guds ord avgjøre veien og vi ser med det at profetiene blir oppfylt fortløpende uten spekulasjon. Denne tro tilhørte de reformatiske protestanter og har var siden 1400 til 1850. I dag er det nærmest bare SDA som står i, og kjenner til dette som en helhet. Det i seg selv vitner, som tidligere antydet at vi står i ett nytt frafall ifra ett annet frafall. Om noen ønsker en oppklaring av dette er det ønskelig at vi er ærlige og oppriktige i våre spørsmål, i den gudfryktige ånd at man forsøker å hjelpe hverandre, i all ydmykhet.. :)

http://amazingdiscoveries.org/AD-Articticles-Section-WhoIsJesus-70WeekProphecy.html

http://no.wikipedia.org/wiki/John_Wyclif

http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=42&gid=174

http://amazingdiscoveries.org/AD-Articles-BibleInsight-WhyTheBible-TheAntichristIdentified.html

e-sword.com


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere