Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Hvem, hva og hvor

Publisert over 10 år siden

Se på denne, er det ikke underlig?

Vi lever i denne verden, i en utkant. Job sa:

Job 26:14
Se, dette er bare utkantene av hans verk.

Hva er dette vi lever i? Hvem er Gud?

Gå til innlegget

En falsk Hyrde

Publisert over 10 år siden

Heldigvis lever vi nå i den nye pakt og Levi- pakten, prestefunksjonene (den gamle pakts ordning og lover) er i dag over og forbi. Vår eneste prest er Jesus Kristus, Ypperstepresten. Det er bare Han som står imellom oss og Gud i dag. Alle andre eventualiteter imellom er vantro og hedenske veier. I dag har vi lekfolk, forkynnere, apostler eller pastorer og disse forkynner Guds ord, Desverre er det slik at Djevelen vandrer iblant kornet og er ugress. Hvordan skal vi kunne se hva som er ugress og hva som er korn?

Mal 2:7-8
For en prests lepper skal bevare kunnskap, lov skal hentes fra hans munn, for han er sendebud fra Herren, hærskarenes Gud.
Men dere har veket av fra veien og har fått mange til å støte an mot loven. Dere har fordervet Levi-pakten, sier Herren, hærskarenes Gud.

En Guds mann har kunnskap og ifra denne Guds mann skal man lese rett og galt. Vi ser at i det gamle presteskap vendte disse Guds menn seg ifra Guds lov ved sin egen rettferd, og det imot deres pakt/ allianse med Gud.

Jes 8:20
Til ordet og til vitnesbyrdet! - Dersom de ikke taler i samsvar med dette ord, så er det ingen morgenrøde for dem.

Jesaja taler om kvaliteten på det som blir sagt, etter vårt språk kan vi kalle denne tekst for kvalitetssikring av pastoren, eller forkynnerens ord.

Dette sier Jesus om disse som taler imot Moses og profetene:

Matt 15:14
La dem fare!

De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.

Hvor alvorlig er dette for menneskeheten på denne jord?

2Pet 2:2
Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet,

Hva gjør disse i sin ferd, advarer de verden?

Jes 56:10
Israels vektere er blinde alle sammen, de vet intet. Alle sammen er de stumme hunder, som ikke kan gjø. De ligger og drømmer og liker å sove.

1Tess 5:3
Når de sier:

Fred og ingen fare!

- da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.

Som det var før er det nå, fred og ingen fare.., ja ligner litt på denne verdens økumeniske.., fred og ingen fare.., de drømmer og de sover. Jesaja sier videre i 56:11 at de går etter sin egen vinnings fordel, de er ikke til å stole på og de forlater gjerne sin hjord.

De forstår ikke Moses og profetene, de ser ikke endens tid og kan ikke forklare Moses og profetene.

Jes 29:11
Slik er synet av alt dette blitt for dere som ordene i en forseglet bok. Gir en den til en som skjønner skrift, og sier:

Les dette!

- så sier han:

Jeg kan ikke, for den er forseglet.

Dan 12:4
Og du, Daniel:

Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.

Er det da mulig å forstå Guds ord?

Jes 29:18
På den dag skal de døve høre bokens ord. Ut fra mulm og mørke skal de blindes øyne se
.

Ja, på enkleste vis er det mulig men da må det vel være slik at menensker ikke vil forstå da?

2Tim 4:3-4
For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.

Er dette til Guds behag?

Mark 7:7
Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. Matt 15:9

Kan man da vente at Gud vil høre på disse?

Ord 28:9
Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en styggedom.

Hva sier skriften om de som kjenner veien men ikke vandrer på den?

2Pet 2:21
Det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så igjen vendte seg bort fra det hellige bud som var overgitt til dem.

Hva sier da Herren om de falske hyrder?

Jer 50:6
Fortapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vill, til fjellene hadde de drevet dem bort*. Fra fjell til haug gikk de, de glemte sitt hvilested.

Esek 34:2-3
Menneskesønn!

Profetér mot Israels hyrder. Profetér og si til dem, til hyrdene: Så sier Herren Herren:

Ve Israels hyrder, som røkter seg selv! Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte?
Dere eter fettet, og dere kler dere med ullen. Det fete slakter dere, hjorden røkter dere ikke.

Esek 34:8-12
Så sant jeg lever, sier Herren Herren:

Sannelig, siden min hjord er blitt til rov, og den er blitt til føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde, og mine hyrder ikke spurte etter min hjord, men hyrdene røktet seg selv og ikke røktet min hjord - derfor, dere hyrder, hør Herrens ord!

Så sier Herren Herren:

Se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min hjord av deres hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer skal røkte seg selv. Jeg vil redde min hjord av deres munn, så de ikke skal være til føde for dem.

For så sier Herren Herren:

Se, jeg kommer og vil spørre etter min hjord og se til dem. Som en hyrde ser til sin hjord på den dag han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de steder hvor de ble spredt den dag det var skyer og skodde.

 I denne setting, legg merke til at fett er ett bilde på synden. Sammenlign det med at dagens falske hyrder lever i synd fordi som forklart her over ikke har kvalitetssikret Guds ord ved Hans ord, de lever ut og forkynner egen tros rettferd.

SÅ hvordan vil det gå med de somlegger noe bort eller tar noe til Guds ord?

Åp 22:18-19
Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok:

Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

Jer 25:34-37
Hyl, hyrder! Skrik og velt dere i støvet, dere som er de gjeveste av hjorden!

For tiden er kommet da dere skal slaktes. Jeg vil spre dere, og dere skal falle som et kostbart kar. Hyrdene skal ikke mer ha noe tilfluktssted, og de gjeveste av hjorden skal ikke finne redning. Hør hvordan hyrdene skriker og de gjeveste i hjorden hyler! For Herren ødelegger beitet for dem, de fredelige engene blir lagt øde av Herrens brennende vrede.

Gå til innlegget

Frelse

Publisert over 10 år siden

1Tim 1:15
Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta:

Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.

Hva betyr da frelse? Gresk, Strongs ordbok sier:

G4982
σώζω
sōzō
sode'-zo
From a primary word σῶς sōs̄ (contraction for the obsolete σάος saos, “safe”); to save, that is, deliver or protect (literally or figuratively):

- heal, preserve, save (self), do well, be (make) whole.

Med andre ord syndere blir gjort friske igjen, gjenopprettet til det som var ment å være. Kan man da oppnå frelse via andre enn Kristus?

Apg 4:12
Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.

Hva blir vi da frelst ifra ved Kristus?

Matt 1:21
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Frelst ifra synd! Hva sa Jesus om hva som skulle til for å bli frelst?

Luk 7:50
Men han sa til kvinnen:

Din tro har frelst deg. Gå bort i fred!

Hvem vil til sist bli frelst? 

Matt 24:13
Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!

Det betyr at vi ikke er en gang frelst alltid frelst men at vår tro må holde ut til det siste.

Hva blir følgen av at man forlater sitt vitnesbyrd, ved å vende bort i fra rettferdighet?

Esek 18:24
Men når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, gjør etter alle de motbydelige gjerninger som den ugudelige gjør, skulle han da få leve? Ingen av de rettferdige gjerninger som han har gjort, skal tilregnes ham. For den troløshet han har vist, og for den synd han har gjort, skal han dø.

Hva gjorde Herren med den som skyldte penger?

Matt 18:27
Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren, han løslot ham og ettergav ham gjelden.

Hva svarte denne person med?

Matt 18:28-29
Men da tjeneren kom ut, møtte han en av sine medtjenere som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa:

Betal det du skylder!

Medtjeneren falt da ned for ham, bønnfalt ham og sa:

Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg!

Hva ble hans skjebne?

Matt 18:32-33
Da kalte hans herre ham for seg og sa til ham:

Du onde tjener! Hele din gjeld ettergav jeg deg, fordi du bad meg. Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?

På hvilken måte brukte Jesus denne lignelse?

Matt 18:35
Slik skal også min himmelske Far gjøre mot dere, om ikke hver og en av hjertet tilgir sin bror.

Hva er så målet for vår tro?

1Pet 1:9
når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse.

Beholder vi denne frelse når vi først tror?

Rom 13:11
Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.

Hvordan blir den troende tatt vare på, i frelsen som åpenbares i den siste tid?

1Pet 1:5
dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

Til slutt, hvem vil få del i denne frelse?

Heb 9:28
så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.

Gå til innlegget

Guds kjærlighet

Publisert over 10 år siden

Det er kjærlighet som er Guds ultimate egenskap, det er ikke slik med denne at man elsker fordi man er elsket. Å elske slik er kun menneskenes form for følelser, Gud er en høyere form for kjærlighet. Da mennesket forlot Ham ga Han en vei tilbake i all ydmyhet. Denne nådefulle vei og da tro støttes aktivt av DHÅ og engler, samt Guds kraft. Her under ser vi Guds egenskap:

1Joh 3:1
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.

Vi finer solide bevis for denne kjærlighet og her ser vi det som smelter hjerter:

Joh 3:16
For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Kan vi finne at Gud ventet med å gi av seg selv før Han så at vi var verdige?

Paulus sier:

Rom 5:8
Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

Han ga altså seg selv mens vi var syndere. Merk at de som går på veien er altså ikke syndere lenger og det er kjærligheten i Kristus som formidler Guds godhet til omvendelse. Hva ga da Jesus i fra seg for at vi skulle få evig rikdom?

2Kor 8:9
For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.

Han ga Sin rikdom bort ved å legge av seg Sin Guddom og med det ble menneske. Hvor rik var Han?

Heb 1:1-2
Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene,
har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden.

Joh 17:5
Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til!

Han hadde alt i Sin hånd og er Skaperen, Han var herlighet. Så hva gikk Han til?

Luk 2:7
Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.

De hadde ingenting, de var flyktninger og slik sier Matteus det var i etterkant av fødselen:

Matt 8:20
Jesus sier til ham:

Revene har huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.

Ingenting og her er vi idag i vår egen stolthet og store makt over verdens verdier.., tenk det. Hva utsatte Han seg da for i denne stilling?

Heb 4:15
For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.

Hva gjorde Jesus for å vise Sin medlidenhet?

Mark 1:34a
Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer, og drev ut mange onde ånder.

Hvordan tok Hans egne imot Ham?

Joh 1:11
Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.

Hva gjorde en av Hans disipler imot Ham etter at Han hadde utvalgt dem og vist Sin kjærlighet og ømhet?

Mark 14:43-46
Og straks, mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk væpnet med sverd og stokker. De kom fra yppersteprestene og de skriftlærde og de eldste. Han som forrådte ham, hadde gitt dem et tegn og sagt:

Den som jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt!

Da han kom, gikk han straks bort til ham og sa: Rabbi! og kysset ham.

Så la de hånd på ham og grep ham.

Hvorfor gjorde Judas dette imot sin Mester?

Matt 26:14-15
Da gikk en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, til yppersteprestene. Og han sa:

Hva vil dere gi meg for at jeg skal utlevere ham til dere?

De veide da opp tretti sølvpenger til ham.

Deretter slo de Ham og spyttet på Ham hos Yppersteprestene (Mark. 14:53, 65). Så førte de Han til Pilatus (Mark. 15:1) hvor Han ble spottet (17-19). Deretter førte de Ham til det sted Han skulle korssfestes. Der ble Han korsfestet under hån og spot for å dø under og for verdens makter. Faderen og Jesus selv kunne ha avbrutt dette men gjorde ike det for rettferdens og kjærlighetens skyld. 

Hva skjer i himmelen når en synder omvender seg?

Luk 15:10
På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.

Hva sa den fortapte sønn etter at han hadde ødslet alt bort og innså hvilken elendighet han var i?

Luk 15:18-19
Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg.
Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.

Hvordan tok hans Far ham i møte?

Luk 15:20
Og han stod opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham.

Hvilke forberedelser gjorde han så for å vise ham at han var velkommen?

Luk 15:22-23
Men faren sa til sine tjenere:

Skynd dere! Ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans, og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade!

I all sannhet er Gud kjærlighet og la da Hans kjærlighet lede oss til omvendelse.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere