Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Mennesket Jesus er

Publisert over 10 år siden

Paktens Mellommann.

En pakt er i dette tilfellet en allianse imellom Gud og individuelle individer. Altså ett personlig forhold til Faderen via Jesus Kristus, vårt soningsoffer og eneste bindeledd imellom oss og Gud.

Den offisielle innvielse av Pakten skjedde ved nattverden kvelden før korsfestelsen skjedde og med det ble alliansen gitt oss. Når Kristus døde på korset ble arven reell og aktivert. Dette er vår arv vi har fått og vi skal nå se på hva arven Jesus brakte oss er.

1.      Jesu blod gir tilgivelse for våre synder.

2.      Jesu blod gir rettferdig liv.

For at disse to punkter skal virke hensiktsmessig må man tro på Jesu blod slik at man vandrer i henhold til det Jesu blod åpenbarer. Hans offer bringer frem muligheten til tilgivelse uten ett annet presteskap enn Jesus Kristus som Prest/ Yppersteprest. Det er i denne stilling, i Himmelens Helligdom Han er vår Mellommann. Det foregår slik at vi bekjenner våre personlige og individuelle synder og problemer for Ham i bønn og Han i himmelen utfører tjenesten som da gir rettferdigheten. Dette fordi Han er Guds Lam og eneste akseptable offerlam for Faderen men også fordi Han er den eneste som kan bære vår synder på seg til vår rettferd.

Vår rettferdighet blir tilregnet oss når vi tror på Hans blod og det liv Han levde for oss. Det innebærer for oss en reell omvendelse i vårt kjødelige liv til ett åndelig liv likt det Jesus levde her på denne jord. Han gjorde ikke Sin vilje som Gud, ei heller som kjødelig menneske men Sin Fars vilje i vår tafatte tilstand. For oss innebærer det å legge av oss vår egen vilje for så å gjøre Faderens vilje ved å se på mennesket Jesus, hvordan Han, vår bror gjorde det. Dagens ”kristendom” praktiserer derimot en annen tro. Dens praksis i halvparten av grupperingen har sine egne mellommenn via sitt presteskap og tar imot bekjennelser og i dette også tilgir. På alt dette har de også sin himmeldronning. Denne praksis er den verste form for bedrag og er i realiteten en total forkastelse av Jesus Kristus som offerlam, og Mellommann. Den andre halvdelen har ikke presteskapet men i dennes virke er de underlagt den første halvdel fordi de følger deres endringer av pakten som ble gitt ved den siste nattverd. Man underlegger seg deres myndighet og praksis ved at man anerkjenner deres endringer av Guds pakt men også endringer av tid og lov.  

Å være alliert med Guddommen betyr å arbeide sammen med Ham og Hans ord, selv om verden har endret praksisen innenfor religiøs adferd. Når man individuelt oppdager endringene ikke stemmer med det Guddommen har gitt oss er valget enkelt. Forlat den gamle sti og følg Kristus. Johannes Åpenbaring sier at vi skal komme ut av Babylon for så å følge Ham. Babylon betyr forvirring, babbel og mye snakk uten rot i virkeligheten. VL`s debattsider åpenbarer forvirring iblant folket (ikke alle, noen utpeker seg selv i sterke grad enn andre) og vi som tror er oppfordret til å følge Ham og ikke denne verdens vind. Heldigvis finnes det også her mange som er interresert i å virkelig også høre hvorfor ting er som de er, noen tror og noen forlanger seriøsitet selv om de ikke "tror". Desverrre er det da også noen som forlanger seriøsitet og er langt i fra det selv. Mye rart men derfor sies det da også "Kom ut av henne mitt folk". Med det sies det da altså at ikke alle vil komme ut av henne fordi de også, desverre tror de trives der og klamrer seg fast i det.

Tre tekster, den første om Guds folk som ennå befinner seg i forvirring og de to siste om de som er kommet ut av henne.

Åp 18:4

.. Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, ..

Åp 14:5

I deres munn er ikke funnet løgn. De er uten lyte.

Åp 14:12

Heri består de helliges tålmodighet, de som holder fast ved Guds bud og Jesu tro.

Er det noen som er litt lei av tvilsomme slutninger? Prøv denne.

http://amazingdiscoveries.tv/media/21/203-100K/

The sanctuary in one of the great typological features of the Bible. Every aspect of the sanctuary points to the ministry of the Messiah. By a study of all its features, the plan of salvation unfolds before our eyes. In this lecture, the significance of each and every article of furniture in the sanctuary in explained and the depth of meaning unfolded. The sanctuary was not arbitrary. It was a lesson book for all generations.

Eller denne.

http://amazingdiscoveries.tv/media/141/228-232K/

This is an expose of Revelation chapter 10 which reveals the counterpart to the beast which is to arise out of the bottomless pit (the kingdom of evil). It exposes the organization which God raises up to counter the myriad of errors which Satan places in the world to rob man of his salvation. It is this organization that is to be empowered with a special message of warning and it arises at the right time in Biblical prophecy to herald an everlasting gospel of salvation in Christ and faithfulness to His word. This lecture also answers the question "Why are there so many denominations? and "Does God still have a church?"

Gå til innlegget

Verdens historie profetert

Publisert over 10 år siden

Dette her under er kortversjonen av Daniel 2 presentert i 88 databibelen og her i dette innlegget skal vi se på den noe overraskende og svært spesifikke profeti som gir rammen for hele Daniels bok men også Åpenbaringen i NT.. Jesus selv oppfordrer oss til å forstå spesielt Daniels bok, det betyr at den forteller oss noe som er mulig å forstå logisk. Det krever selvfølgelig at man har tillitt til Guds ord og tror Ham.

Dan 2
Nebukadnesar har en drøm, men kan ikke minnes den. Kongens vismenn kan ikke fortelle kongen hva han har drømt, og kongen befaler at alle hans vismenn skal drepes, 1-12. Men Daniel redder sitt eget og de andres liv ved å fortelle kongen hva han hadde drømt, 13-35, og gir deretter tydningen av det store bildet kongen hadde sett i drømmen: Det skal komme fire verdensriker, nemlig det babyloniske, det medisk-persiske, det greske og det romerske, 36-43. Deretter skal Gud styrte ned disse riker og opprette Messias' evige rike, 44-45. Kongen gir Daniel en høy stilling, 46-49.

Vi ser at kongen utfordrer sine vismenn. Han gir dem ett ultimatium basert på hva de mellom linjene sier og vil ha ett svar basert på det. Vismennene svarer med å si at kongen ikke kan kreve noe som ikke er mulig. Hvis vi sammenligner dette med i dag og ser på populærvitenskapen så kan de liksom forklare alt med sine paradigmer. Disse paradigmer man drar viten ut av er antagelser bevist i lukkede systemer som ikke tar hensyn til helheter, allikevell fremstår de som om de har overordnet rett i sine teorier. Ved siden av dette kommer åndemanere, astrologer og spådamer frem i denne verden som sier de kan tyde drømmer og se frem og tilbake i tid ved sine medium. Ut over dette har også verdens regjeringer sine rådgivere i fra Kirken/ presteskap og egne spesialister innenfor ethvert sittende styre. En skikkelig smørje som kan måles og sammenlignes med det som skjedde på kong Nebukadnesars tid. Det som er interresant er imidlertid at kongen satte strek og forlangte svar i henhold til den da regjerende dårskap, og det uten å gi dårskapen lillefingeren. Å sette strek kan denne verden gjøre igjen, og har gjort det tidligere ved flere anledninger. 

Daniel og hans venner er også underlagt kongens nåde men de tror på Gud og har sitt håp i Ham. De henvender seg til Ham som de også gjorde før ultimatiumet. De får svar, de erkjenner, ærer og takker Gud og dette er tydningen av drømmen de fikk.


Dan 2:28
Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager.

Dette er drømmen og synene du hadde i ditt indre mens du hvilte på ditt leie:

Dan 2:31-35
Konge, du så i synet en veldig billedstøtte. Det var en meget stor billedstøtte, og den skinte med strålende glans. Den stod like foran deg og var et fryktinngytende syn.

Billedstøttens hode var av fint gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, føttene dels av jern, dels av leire.

Mens du stod og så på, ble en stein revet løs, men ikke med hender. Den traff billedstøtten på føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da knustes på én gang både jernet og leiren, kobberet, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassene om sommeren, vinden tok det så det ikke fantes spor etter det.                                                                                                             

Men steinen som rammet billedstøtten, ble til et stort fjell som fylte hele jorden.

Deretter kommer Daniel med forklaringen av drømmen og den er slik presentert:

Dan 2:37-45
Konge, du er kongenes konge, som himmelens Gud har gitt riket og makten og styrken og æren!

Menneskenes barn, overalt hvor de bor, markens dyr og himmelens fugler - alle har han gitt i din hånd og gjort deg til herre over dem.

Du er hodet av gull. Men etter deg skal det oppstå et annet rike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. Deretter skal det komme et fjerde rike, som skal være sterkt som jern. Likesom jernet knuser og sønderslår alt, så skal dette riket, som knusende jern, slå i stykker og knuse alle de andre rikene.
Men når du så at føttene og tærne var dels av pottemakerleire, dels av jern, så betyr det at riket skal være et delt rike. Det skal ha noe av jernets styrke i seg, ettersom du så at jern var blandet med leiren.

Og det at tærne på føttene var dels av jern, dels av leire, det betyr at riket for en del skal være sterkt og for en del svakt. Og når du så at jernet var blandet med leire, så betyr det at de skal blande seg med hverandre ved giftermål. Men de vil likevel ikke holde sammen, likesom jern ikke blander seg med leire.

Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender. Og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet.

- Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Sann er drømmen, og troverdig er tydningen av den.

Vi ser at Daniel gir kongens ego "mat" for at han skal svelge det som kommer, da hans rike blir overvunnet i drømmen. Nå går vi rett over til å måle denne drøm punktvis opp imot de historiske fakta som skjedde etter Babylons rike.

  1. Babylon, hodet av Gull ble overvunnet i -539 av
  2. Mederne & Perserne, de ble overvunnet av
  3. Grekenland i året -330 som ble til
  4. Romerriket omkring -168, de ble igjen delt opp til
  5. regjernede Europas nasjoner året 476 e. Kr.. De består til
  6. Guds rike etableres ved Jesu andre komme.

Det er også interresant å legge merke til at Gud former oss (leire) og i statuen finner vi leire og jern. Leiren er formbar og det kan tolkes som Guds folk. De vil aldri bli jern for de følger Herren Gud. Når vi betrakter statuen ser vi også at det edle metallet blir dårligere og dårligere, fattigere og fattigere, det stemmer også med utviklingen.

Vi venter nå på Jesu andre komme og siden året 476 er ikke noe åpenbart i kapittel 2 men senere i kapittel 7, 8 og 11 er det åpenbart temadetaljer om tiden spesielt etter Herrens år 476. Kapittel 9 åpenbarer Jesu første komme, før 476 e. Kr., samtidig som den gir en nøkkel til kapittel 8. Går vi til Åpenbaringen 13 med flere får vi åpenbart detaljer helt inn i vår egen tid, som igjen utfyller og bekrefter Daniel 2. Gud har åpenbart tiden som har vært og som kommer, derfor sies det også slik her.

Amos 3:7
For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere profetene.

Joh 15:15
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere.

Åp 1:1
Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes,

Dette er sterke ord, men Guds ord er sterkt. Troen er fundamental og sann, Amos poenterer at rådet er skjult, Jesus at det er kunngjort og Johannes at det er i tegn. Det betyr at Guds ord selv må åpenbare tegnene og forklare dem i sitt eget ord. Profetene må vi sjekke ut og prøve om de holder Guds ords kvaliteter og vennene til Jesus vet hva og hvem Jesus er. Klar tale og ingen omveier her nei.

Her en liten symbol/ tegn ordliste: http://amazingdiscoveries.org/AD-Section-BibleControversies-BibleSymbolsChart.html?searched=symbols&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1

PDF fil/ skisse av Daniel 2 detaljer: http://maranathamedia.com/start/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1417&Itemid=99999999    

Gå til innlegget

Kristendom og hedenskap

Publisert over 10 år siden

Hedensk innflytelse kan sees overalt i kristendommen og med det skiller ikke ”kristendommen” seg ut fra noen trosretninger eller mytologier, alle er og går i ett og det samme. Når da noen som protesterer på dette at ”kristendommen” er hedensk blir de sett på som fundamentalistiske og helst ansett som ekstreme ved at de fremmer en tro som går på tvers av verdens enhet og deres økumeniske arbeid. Alle som nå har bange anelser om hvor dette innlegg bærer hen bør sette seg ned og tenke over dette som har vært, er og kommer til falle. Det er ikke slik at kristendommen har innflytelse på hedenskapen, det skal vi se på her ved å ta for oss hvordan hedenskapen har i fra det hedenske Rom tatt grep om kristendommen og omformet den.

Det var når Romerriket mistet sin innflytelse/makt, romerkirken vokste i makt og slik ble Den Romerske Katolske Kirke til over tid. Måten det skjedde på var at Constantin Den Store blandet hedenskap og kristendom, med dette ble Rom verdens religiøse hovedstad. Det skjedde ved at Constantin flyttet (330 e. Kr.) til Konstantinopel og følgene ble at Biskopen fikk den Yppersteprestelige tittelen Pontifex Maximus av Keiseren. Denne tittelen/ presteskap finner vi i fra Babylons tid frem og igjennom alle rikene Persia til Rom og dette presteskap hadde sine nøkler til himmelen. For Keiseren innehadde denne tittelen makt, prestisje og kraft i riket, i tillegg betyr tittelen brobyggeren imellom jord og himmel.

Dette bilde er i fra Babylonsk tid hvor løven er Ypperstepresten som har nøklene.

I og etter denne tid kom endringene i kristendommen slik: Sabbat til søndag (321- 364), tilbedelse av levninger (337), rosenkransen (366) og messens inntreden (394). Senere etter hedenske Roms fall kom også disse endringer i troen: Evig pine (590), Indulgences, føleri/ hengivenhet? (799), Marie tilbedelse (850), skriftemål (1198), forbud mot bibler (1299), barnedåp (1311) og tradisjon over skriften (1563).     

The Catholic New Advent Encylopedia says this about how the ritual of the rosary began: ...when the Albigensian heresy was devastating the country of Toulouse, St. Dominic earnestly besought the help of Our Lady [Mary] and was instructed by her, so tradition asserts, to preach the Rosary among the people as an antidote to heresy and sin. From that time forward this manner of prayer was "most wonderfully published abroad and developed by St. Dominic whom different Supreme Pontiffs have in various past ages of their apostolic letters declared to be the institutor and author of the same devotion." That many popes have so spoken is undoubtedly true, and amongst the rest we have a series of encyclicals, beginning in 1883, issued by Pope Leo XIII, which, while commending this devotion to the faithful in the most earnest terms, assumes the institution of the Rosary by St. Dominic to be a fact historically established. http://www.newadvent.org/cathen/13184b.htm


Det som er poenget er at når man startet blandingen ble døren åpnet for hedenske ritualer i kristenheten og dermed stjal Pontifex Maximus det kristne navn og lot som om det var sannheten. Man endret tider og lover ved at man fjernet Herrens dag i fra den syvende dag til den første dag og flyttet høytidssabbaten, påsken til hedensk tid, man innførte julen som en kristen høytid som egentlig er en planetguds (Lucifer) fødselsdag og trakk inn tilbedelse av døde, gjenstander, bilder etc. ved at man også fjernet det 2. bud totalt.

Constantins sønn Constantinius fikk makten og han tvang disse hedenske ritualer inn i Romerkirken ved å si: "Whatever I will shall be regarded as canon." J. Gaskin (ed.), Thomas Hobbes, Leviathan (Oxford University Press, 1998):463.

Dennes nevø igjen fikk innføre deler av Mitraisme og dermed var hedenskapen så å si komplett i den kristne kirke.

Her er nøklene fremstilt lagt over ett skjell som i hedensk tid symboliserte kosmos og her under ser vi Mithraismens yppersteprestelige klesordning

Denne fiskeguden finner vi også igjen som guden Jupiter som stupte ned på jordens havoverflate og brakte livet ned til jorden. Når den kom opp etter dukkerten skapte den land og drog livet med seg opp. Vi har også dette forferdelig kunstverk om Mithra som dreper oksen (Jesus/ Gud).

Her sitter man på oksens mens man dreper Ham og slangen er under oksen, hvor denne hugger til for å sette giften i Ham. En skorpion stikker Ham i de edlere deler for liksom å stoppe fremkomsten av Hans slekt. Se større bilde helt nederst for detaljer.Vi ser også soltilbedelsessymboler her.

Historian Will Durant says this about the worship of Ahura-Mazda:

For a while, under Darius II (521-486), [the worship of Ahura-Mazda] became the spiritual expression of a nation at its height...Underneath the official worship of Ahura-Mazda, the cult of Mithra and Anaita—god of the sun and goddess of vegetation and fertility, generation and sex—continued to find devotees; and in the days of Artaxeres II (404-359 BC) their names began to appear again in the royal inscriptions. Thereafter Mithra grew powerfully in favor and Ahura-Mazda faded away until, in the first centuries of our era, the cult of Mithra as a divine youth of beautiful countenance—with a radian halo over his head as a symbol of his ancient identity with the sun—spread throughout the Roman Empire, and shared in giving Christmas to Christianity. Christmas was originally a solar festival, celebrating, at the winter solstice, the lengthening of the day and the triumph of the sun over his enemies. It became a Mithra, and finally a Christian, holy day.  David Pearson, "Do Catholics Worship Cookies?" envoy 7.2 (2003): 14.

I året 538 ga Keiser Justinian ut ett dekret/ offentlig påbud om at Romerkirken var den ultimate makt i alle religiøse spørsmål og Den Romerske Katolske Kirke var ett faktum i holdning og karakter. Dette er altså hva historien forteller oss, spørsmålet vi bør stille oss som troende er om vi er villige til å la Herren lede oss eller om vi skal la denne verden lede oss i vår tro. Jeg velger Herren og velger derfor også å si ifra på denne måten. Mener derfor at vi som Hans folk må velge bort dette avskyelige og med det vise hvem vi tilhører, i åpenbaringens bok blir vi bedt om å komme ut av henne/ Babylon og Babylon står for forvirring! Vi må velge side og hvem vi tilhører, klar tale, klar handling. Håper innlegget hjelper i å avsløre bedragerens metoder som leder mennesket bort i fra sannhetens vei, husk at Herren hjelper enhver der hvor denne er, uansett om man bare evner å ville erkjenne ens egen feilende natur.. 

http://amazingdiscoveries.org/ad-Bible-two-beasts-1-power

http://amazingdiscoveries.org/AD-Bible-Paganism.html

http://amazingdiscoveries.org/AD-ReligiousTerms-Glossary.html#Mithra

http://amazingdiscoveries.org/AD-articles-Bible-Babylon-Counter_Reformation-Scripture.html

http://amazingdiscoveries.org/albums.html?action=album&aid=5423352099049428929&dref=undefined

http://no.wikipedia.org/wiki/Bispelue

http://no.wikipedia.org/wiki/Mithras-kulten


Gå til innlegget

En israelvenn?

Publisert over 10 år siden

Jer 29:10-14
For så sier Herren:

Når sytti år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren.

Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.

Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og alle de steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til det sted som jeg førte dere bort fra.

Denne tekst beviser at staten Israel gjenopprettelse ikke er Guds profeterte vilje som man la til grunn for 1948. Årsaken er at teksten viser til konkret 70 år i Babel og at teksten viser at de, altså Israel skal søke Ham og slik skal de føres tilbake. Det er ABSOLUTT IKKE TILFELLE ved 1948. Det er ei heller fred og håp der nede men tanker til ulykker.  De påkaller Ham ikke og fangeskapet er der i aller høyeste grad. Det finnes feler tekster som beviser trageidien for mange kristne og jøder. Her er en annen:

5M 31:29
For jeg vet at etter min død vil dere gjøre det som er galt og vike av fra den veien jeg har befalt dere å vandre. Ulykken skal komme over dere i de siste dager, fordi dere gjør det som er ondt i Herrens øyne, og egger ham til vrede ved det som deres hender har gjort.

Her ser vi at "de siste dager" ikke absolutt er de endelige siste dager (Jesu andre komme). De siste dager er også dette: Jer. 29:10-14, 30:24, 27:2-7, 48:47 og 50:1. Ett tredje poeng er dette:

I Esekiel 38 ser vi at folket bor trygt alle sammen, uten murer. Fjerden poeng er at årsaken til spredningen er at de forlot Guds ord, de brøt Guds bud/ lov (Jer. 16:10-13 og 29:18-19). Leser vi hele skriften ser vi at man alltid må angre sine synder, erkjenne ens vesen før Gud samler og gjenoppretter igjen. Aldri i nærheten av dette er Israel, hverken før eller etter 1948. Moses sier:

5M 30:1-3
Når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til,
og når du av hele ditt hjerte og hele din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine barn,
da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg iblant.

De må altså omvende seg til Jesus Kristus før noe kan skje. Nehemja sier dette:

Neh 1:8-9
Kom i hu det ordet som du talte til din tjener Moses da du sa: Om dere er troløse, så vil jeg spre dere blant folkene.
Men dersom dere omvender dere til meg og holder mine bud og lever etter dem, da vil jeg, selv om de bortdrevne blant dere er ved himmelens ende, samle dem derfra og føre dem til det sted jeg har utvalgt til bolig for mitt navn.

Ingenting vil skje før Herren renser folket slik:

Esek 36:33
Så sier Herren Herren:

Den dag jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen.

Husk nå at Jesus kan gjenreis Tempelet på tre dager og at Jerusalem er der oppe. Det betyr at denne åndelige profeti må forstås ånedlig og vil bare virke på de åndelige. Kjødelige vil ikke/ kan ikke forstå dette om de er aldri så kjødelige kristne "israelvenner". De blir forbannet og koker over, om de da ikke avfeier det og går sin vei i buldrende hat. Legg forøvrig merke til at Gog og Magog krigen er etter tusenårsriket og at da er Esekiel 38 etter Jesu andre komme. Hele den tragiske teologien til Hal Lindsay har ført store deler av kristenheten bak lyset.

Når man ser hendelsene rundt omkring i verden og ser kristenheten i midtøsten, og i det måler det opp imot Guds ord. Hvilket etisk ansvar har Guds folk i denne sammenheng? Kan man støtte Israel som om de har vendt om til Kristus enda de ikke har det og med det forsere en profeti som ikke kan eller vil oppfylles? Jeg mener, fører man ikke verden ut i unødvendig lidelse med det?

Vær så snill, ikke bli sint men vær sakelig, gå inn for å oppklare seriøst Guds vilje så tråden ikke blir låst.

Gå til innlegget

Ikke var men er

Publisert over 10 år siden

det er oss hedninger det. Vi er gitt en ny pakt, vi er gitt ett håp, en tro og vi er gitt Kjærlighet av Han som elsket først. Hva var det Esekiel sa? Jo vi skulle få ett nytt hjerte, en ny ånd og ett nytt sinn. I alt dette nye skulle loven stå i skrevet og den eneste betingelsen var at om vi søkte Ham av hele vårt hjerte og hele vårt sinn. Peter sier dette:

1Pet 2:9-10
Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys,
dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.

Her taler han ikke om jødene i ifra den første pakt, nei men om de som ikke hadde noen pakt eller håp. Disse er de åndelige jøder og sanne Israelitter, de som har kjempet som Jakob og vunnet. Vi må la Herren åpne våre øyne og ører så vi kan høre hva Han sier, ikke stå imot. Denne nye pakt ble jo tilgjengelig igjennom Jesu blod, den nye pakts blod illustrert igjennom nattverdsmåltidet som vi skal opprettholde til minne om Ham! Ved korsfestelsen var denne pakt forseglet og låst i Guds eget ord. Noen forsøker tilmed å endre paktens blod ved å innføre nye bud og tider! Hans ord åpenbarer evangeliet til hedningene og Gud selv åpenbarer dette for apostlene 3,5 år etter korset ved at duken faller ned i fra himmelen.

Apg 11:5-6
Jeg var i byen Joppe. Mens jeg var i bønn, kom jeg i henrykkelse og fikk se et syn: Det dalte ned noe, likesom en stor duk, som ble senket ned fra himmelen etter de fire hjørner. Og den kom like bort til meg. Jeg stirret på den og så nøye etter. Da fikk jeg se de firføtte dyr som er på jorden, og villdyrene og krypdyrene - jordens dyr og himmelens fugler.
Apg 11:18
Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa: Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.


Her er det tilmed noen som sier at ved denne duk ble det tillatt å spise svin! Utrolige vendinger blir gjort for å føye kjødets lyster; Guds ord tillater aldri urene dyr som mat for de hellige. Johannes bekrefter den nye pakt på forhånd slik:

Joh 10:16
Jeg har også andre får, som ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.

Kan da dette leses i GT?

Jes 49:6
han sier: Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende.

Jesus skal altså ikke bare være ett lys for Israel men også hedningene. Nå gjenstår det bare at Israel skal vende om til Jesus Kristus. Derfor er det trist at svært mange i kristendommen ikke skjønner paktens følger for seg selv og med det hindrer Israel, vantro og troende i å se hvem Jesus virkelig er. De bidrar i står grad til Babylons herre, djevelens fordel.

Håper at disse Guds ord blir til velsignelse for alle og enhver.   

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere