Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Forsoning og At One Ment

Publisert nesten 9 år siden

Ef 2,8 For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave,


Å være frelst betyr å være reddet ut av og oppbevart reparert/ gjenopprettet til det vi skulle være. Det er vi gitt av nåde og nåden er en gave som er gitt av Guds godhet, rettferdighet og kjærlighet. Nåden er altså en gratis vei ut av vår nåværende tilværelse før vi blir en troende, for om vi tror har vi tatt imot gaven og gaven er da virksom i hjerte, sinn og ånd. Nåden gjør Guds rettferdighet virksom i oss og da er vi jo Guds lov lydig av naturen.

Rom 3,21-25 Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven, 22 det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell; 23 alle har syndet og fattes Guds ære, 24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, 25 som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort -


 

Vi er altså tilgitt og gjort rettferdige for ved troen vandrer vi nå som Guds vitner, vi representerer Ham og fordi vi vandrer rettferdig kan mennesker se Guds rettferdighet i oss. Om vi som kristne ikke tror dette er det fordi vi mangler tro og har sett for glatt på Guds ord til oss. Det krever selvsagt en fullstendig overgivelse og dåpen er bildet på denne overgivelse. Man lar seg døpe og står opp igjen, ”se alt er blitt nytt”. Det gamle liv er over og det nye har begynt, vårt gamle liv er dødt. 

Når det er gjort flytter Guds Ånd inn i oss, vi er blitt Guds Tempel. Guds Tempel opplyser oss fordi Ånden er da i oss, Han lærer oss alle ting og det er opp til oss å tilegne oss det Han deler ut. Paulus kaller dette ”Fast Føde” og refser de troende for å være så svake i troen. Jesus sier i grunnen det samme.


Joh 16,12 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;


Nå kan vi bære det for nå er den tilgjengelig igjennom den nye pakts Kristi blod og liv. I den gamle pakts lære kan vi se innholdet i Guds Tempel. Lysestaken, Skuebrødet og røkofferalteret. Lysestaken er Guds syv Ånder som nå bor i oss, de lyser opp skuebrødet som er Guds ord i oss. Vi må altså lese Guds ord, studere det og la Gud lære/ lede/ opplyse oss. Gjør vi det er våre bønner en behagelig duft for Hans nese og Han oppfyller våre bønner. Våre bønner er representert i den gamle pakt som røkofferalteret røk som stiger opp til Ham.

Derfor om vi tror Jesus på korset må vi tro på det, la oss omvende og komme inn i det hellige liv for nå er vi altså Guds Tempel. Dette liv er den gave vi er gitt, dette er det nye liv, dette er nåden.

Når vi daglig gjør dette skriver Han loven i vårt hjerte og sinn, Han gir oss ånd og vilje til å fortsette på denne guddommelige vei og liv. Vi blir forsont med Ham og vi forsones med våre brødre og søsken i troen. Dette er forsoningslæren gitt av vår Far i himmelen! Å være forsont betyr å bli ett med Ham og våre søsken, det er dette som er atonement. Atonement betyr At One Ment. Vi er ment til å være i en enhet sammen med Gud og AtOneMent er en høytid på lik linje med den mer kjente påske og pinse.

Om vandrer i henhold til denne ekslusive enhet så kan vi komme frem åndelig for nådens trone i himmelen uten en mellommann men i Jesu blods navn. Gjør vi dette vil Faderen se oss som om vi er Jesus for vi vandrer i henhold til Hans/ Menneskesønnens liv. Når Jesus kommer igjen er Jesus Konge og vi må selv komme frem for Nådens Trone og alle de som tror dette vil da være Frelst/ Omvendt/ Gjenopprettet fordi de trodde det samme før Kongen kom. Vi er da reelt forsont med Gud og Han med oss, på den måten er ikke Gud som en fryktinngytende ild å se til men som godheten og rettferdigheten selv. For den som ikke tror dette vil Gud fremdeles være en fryktinngytende ild og så langt kan ikke man da tro for Gud er for dem altfor farlig. Man kan jo havne i helvete, for så å brenne for evig tid.

De som da ikke tror på forsoningslæren tror det er nok å tro på Jesus, altså ikke selv ha Jesu tro. Man nøyer seg med å tro på Ham og fortsette sitt syndige liv som før, innenfor da noenlunde egensatte rammer. I forhold til frelsen kan man si at man i denne tro ikke leser Guds ord for å la Guds Ånd lyse ordet opp. Man går ikke inn i det hellige Jesu liv, billedliggjort i den gamle pakt som jo er bildet på den sanne himmelske frelse. Man står utenfor det hellige liv og påberoper seg allikevel det kristne navn og lar seg lede av en falsk åndelig melk, kalt den lovløses hemmelighet. De har kledd seg i egne bryllupsklær og vil bli kastet ut.

To punkter om det:

1.       De fjerner lydighet imot Guds bud for så å allikevel påberope seg å være lovlydige.

 2.       Noen andre fornekter den nye pakt og det faktum at vi er Guds Tempel på denne jord.  


Det er verd å merke seg at forsoningen er en del av det kristne liv her og nå. Uten denne forsoning er vi ikke kristne men vi har forvillet oss inn i verdslig tro og håp, vi har da latt oss lede av antikrist ånds lære. Vi må bevisstgjøre Guds ord i oss, ta Ham alvorlig og tro Ham på Hans ord. La ikke andre fine ord frelse deg.


Ha en velsignet kommende uke med Herren!


Gå til innlegget

Tenk over det..

Publisert rundt 9 år siden

Er jeg/ du verd å dø for?

Når jeg tenker på meg selv, hvem jeg er i meg selv vil jeg si; "nei, jeg er ikke verd å dø for. Andre, ja så sannelig men ikke for meg". Så hvem er jeg egentlig? Jo, jeg er ett menneske født naken inn i denne verden og i denne verden ble jeg formet til den jeg er. Er jeg da totalt sett ett positivt tilskudd for denne jord, slik at vesener her har behag i min tilstedeværelse?

Opp igjennom årene har jeg gjort mange mennesker glade men også såret mange, jeg har trampet på andre mennesker uten å skjønne det/ eller rekkevidden av det selv når jeg har vært bevisst det. Jeg har løyet hvite løgner for å slippe billig unna men jeg har også ikke klart å lyve når jeg har blitt direkte konfrontert. Når det kommer til stykket er jeg feig men jeg kan også være prinsipiell til døden, da når det gjelder for andre eller alle. Sånn kunne jeg fortsette, til det verre og noen ganger til det bedre.

Stort sett i det hele for menneskeheten er det snakk om å overleve og å ivareta naturen slik at vi er selvberget i nuet. Til sammenligning lagret Josef korn for syv år frem i tid, i dag lagrer vi korn/ mat for tre måneder frem i tid, nedprioriterer landbruk i distriktene og putter resten av evt. verdier i andre lands industri som igjen er avhengig av menneskers kortsiktige behov og lyster. Dette kaller man å sikre fremtiden for kommende generasjoner. Nasjoner og riker i alle retninger dreper for å sikre ens egen posisjon og kaller det fredsarbeid, til Guds ære og mye annet tull. Folk drikker seg ihjel, voldtar, slår, stjeler og sniker seg rundt for å lure andre. Det er farlig for pene damer å gå ute alene på kveldene, for dem kan det være at deres liv står på spill. På 70 tallet, ett tiår var det kanskje en håndfull drap totalt og i dag sier man at det har gått fremover. Hvor mange drap er det pr. år nå? 

For å kunne klare å kalle dette klokt, forstandig og rett, lyver vi for oss selv så vi tror det. Hvor er vårt hjerte, hva er det vi hger etter? Er vi trollbundet av noe?

STOPP, setter strek her __________________________________

 

Er vi verd å dø for og isåfall til hva?

Vel Guddommen synes det. Hvilke verdier priser Skaperen, hva skapte Han universet og mennesket til? Hvorfor skapte Han meg?

Da må vi se på Korset og det faktum at Han som Guds Lam ble ofret der, vi må erkjenne det faktum at Han i ettertid av dette offer fikk en ny oppgave. Hva dreier dette seg om?

Jesus døde for deg og meg Han, for hver enkelt av oss individuelt gjorde Han ett personlig valg og tok våre løgner mm. på Sin kappe med seg som Guds Lam.

Med det skilte Han synden fra oss syndere, slik at vi kan stå frem for Guds Trone uten synd. Hvordan er det mulig i dette verk?

ALtså Han døde for våre synder og tok de med seg inn i døden. Greit, metodikken er der men hvordan kan det bli rettferdig og hvordan kan vi bli rettferdig ved det? 

Det er essensielt å kunne begripe dette og ikke ved dette la seg dåre. Altså, døde Han for å ta med seg løgnere og mordere? Nei, Han døde for å kunne ta med seg tidligere mordere og løgnere. Han, med sitt offer skiller synden fra synderen. Ikke at Han døde så synderen kunne stadig laste sin synd på Guds Lam tilbakevirkende, for en dag tar jo Jesu tjeneste som Yppersteprest slutt og da skal vi selv stå frem for Faderen. Ikke i eget navn men i Jesu navn er vi gitt et nytt navn som bare Han kjenner.

Er du og jeg verd å dø for?

Ja, sett fra Guds skaperverks ånd er du og jeg det. Han er kjærlighet. Du og jeg er unike hver for oss og Han skapte oss unike som vi skal være. Det kan vi få tilbake ved å tro på Veien og Sannheten som Han kaller Livet. Han er livet og Han kom som sant menneske som deg og meg, lot seg prøve i vår falne natur men forble i Faderens kraft uten synd. Han er vårt og Guds lytefrie offerlam i vårt sted og Hans vei, i Guds virksomme kraft er for oss. Noen religiøse som kaller seg kristne sier de har Guds kraft/ ånd i seg men er ikke Han tro, de er ikke hellige og bryter/ gjør vold på loven ved sin tros-eksistens. De tilhører de onde ånders lære. I denne verden er vi slavebundet i ett system bibelen kaller fallen natur og det så dypt at vi blir endel av det uten å skjønne det selv. Det eneste vi kan skjønne er at vi innerst inne vet at dette er ikke bra. Erkjenner vi det kan Guds Ånd lede oss inn til Hans rike om vi da ikke elsker oss selv høyere enn det som sant og rett er. Bare slik kan Gud møte oss for bare slik kan vi bli ett med Ham, kalt "atonement". Det er en kommende og eller nåværende høytid billedliggjort i den gamle pakts tjeneste, på like alvorlige linje med påske og pinsehøytiden. Atonement er at Gud skapte for at vi er "At-One-Ment", dette døde Jesus for.

Derfor kom til Ham, søk Ham alene.

 

Hilser med billedliggjøringen av Jesus som vårt offer og Mellomann mellom oss og Faderen.

3 Mos 4,24 Og han skal legge sin hånd på bukkens hode og slakte den på det sted hvor de slakter brennofferet for Herrens åsyn; det er et syndoffer.  

Jesus (Skaperen) er her bukken og når vi bekjenner våre synde gjør vi det alene i Jesu navn, med det for viten at Han døde på korset nettopp for denne synd. Gjør vi det og forstår rekkevidden av det vil vi i sannhet angre og denne bekjente synd er vi da fri for. Det er slik at vi i vår bevissthet vil slite med å gjøre den samme synd igjen for nå vet vi dybden i syndens realiteter. Gud gir oss ett nytt hjerte, ett nytt sinn og en helt ny ånd som ikke er av denne verden.

Vi skal være hellige for Han er Hellig, i dette liv virker forsoningen som innebærer at vi er ikke bare tilgitt, vi vender om og vandrer ett med Ham og følgene av denne frelse/ redning er at alt blir bare godt igjen. Joda, jeg forstår Skaperen (Jesus) og vi er verd å dø for, for Han er bare god og Han er Kjærlighet. :-)

Noe å se på:

http://www.amazingfacts.org/FreeStuff/BibleStudies/StudyGuides/tabid/105/ctl/ViewMedia/mid/453/IID/2-3/LNG/en/7/Rescue-from-Above/SC/R/Default.aspx

 

Picture the horror of being stranded in an ocean with hungry, deadly sharks closing in! Then imagine how grateful and relieved you'd feel to be plucked to safety. The truth is, every person on the planet is lost in an ocean fraught with danger. We urgently need rescue, not from a boat or helicopter, but from our Heavenly Father. God loves you, so much that He sent His Son to save you. You've undoubtedly heard all this before, but are you sure you really understand what it's all about? What does it really mean to you, and can it really change your life? Read on and find out!

Listen | Watch  

Ha en velsignet kommende ny uke!

Gå til innlegget

Tro er tillitt,

Publisert rundt 9 år siden

så hva tror vi på, hvem tror vi på?

 

Joh 14,26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Joh 16,8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:
Joh 16,12-14 Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu; 13 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14 Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder.
Joh 16,20 Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal gråte og jamre eder, men verden skal glede sig; I skal ha sorg, men eders sorg skal bli til glede.

Joh 14,27 Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!
Joh 14,29-31 Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer. 30 Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig, 31 men forat verden kan skjønne at jeg elsker Faderen og gjør så som Faderen har befalt mig - stå op, la oss gå herfra!

Dette er sterke ord, kraftige saker som omvelter og endrer på hele ens tilværelse. Tro er å være bevisst på hvem man er, hvor man er og Gud. Tro er å vite, ikke føle men leve. Det er å elske og det er å være trygg fordi man kjenner Jesus, er lært av Ham og vet hvor Han er, hva Han skal gjøre og nøyaktig hvor Han skal lede oss når dette er over. 

Gå til innlegget

Din Fars ord

Publisert rundt 9 år siden

For oss som tror, hva sier Guds ord om hva, hvor og hvordan oppstandelsen skal skje? Tro er jo basert på Guds ord og det er det som gjør at vi ikke skal kunne falle inn under en vantro tro, en tro som ikke mangler tro og ikke kan drikke forfalsket melk fordi vi har fått fast føde. Jeg ønsker å låse fast Guds ord med Hans eget ord til oss, ikke for å fremme mitt eget men for å fremme fastheten i det vi har tillitt til, nemlig Guds ord til oss.

 

Joh 5,28-29 Undre eder ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst, 29 og de skal gå ut, de som har gjort godt, til livets opstandelse, de som har gjort ondt, til dommens opstandelse.

Apg 24,15 og har det håp til Gud, som også disse selv venter på, at en opstandelse forestår både av rettferdige og av urettferdige.

1 Kor 15,52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.

1 Tess 4,16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå;

Åp 20,5-6 Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse. 6 Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

 

1. Ifølge Jesus i NT og GT har vi blitt til jord når vi dør men vi oppbevares av Faderen som Hans barn når vi er døde, Jesus kaller døden som en søvn.

2. Det er to oppstandelser, en til evig liv og en til doms, i dette ligger noe vi tror og håper på, det ligger kjærlighet i dette.

3. Den siste basun (også beskrevet i Åp) er det rop som får de døde til å stå opp fra søvnen. De som døde i Herren og er oppbevaret av Ham hører Ham og kan ikke holdes igjen.

4. De som ikke tror Ham og er sover i graven hører Ham ikke, de står opp først tusen år etterpå.

 

Det er noen essensielle spørsmål som dukker opp her.

1. Hva skjer på denne jord med alle levende som ikke tror Ham når Han kommer igjen, for tross alt det går tusen år før dommen kommer.

2. Når det er slik, hva gir det rom for å tro på i den tro du i dag har, trenger du en personlig reformasjon? Er din tro ledet av vantro forkynnelse og forfalsket åndelig melk?

 

For å finne svaret må man være metodisk og systematisk i sin søken, forstå Hans ord ved å tro Ham, skriv det ned og slipp det ikke i din søken når du gransker for å finne ut om det er slik. Paulus ber oss om å ikke forherde våre hjerter om vi hører Hans ord i  vårt herjte og sinn, stå ikke sannheten imot. Moses ba Farao om å ikke forherde sitt hjerte imot rett ferd, slipp derfor Guds enestående kraft til i deg! :-)

Hilser med Paulis ord i Romerne kapittel 8.

Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Gå til innlegget

Noen tanker

Publisert rundt 9 år siden

Bare noen tanker litt på siden for å høre hva folk tneker om dette:

Endens tid.., ja hvis vi ser på skriften og tolker den historisk som reformatorene gjorde er endens tid etter 1844, eller 1798. Kunnskapen skal bli stor sier Daniel og det stemmer jo svært godt.

Dan 12,4 Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid! Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.

Peter i NT er svært klar på at profetene så frem i tid og at de skjønte de så inn i en annen tid.

1 Pet 1,11-12 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

I GT kan vi se at profetene fikk Guds ord fortalt så de skulle vite hvilken tid man til enhver tid levde i.

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Ut av Daniels bok men også de andre profeter kan vi vite hvilken tid vi er i nå og vi kan vite morgendagen, valget er vårt men tror du det er mulig profeten Nahum så biler her:


Nah 2,5 På gatene raser vognene avsted, de styrter frem over torvene; de er som bluss å se til, som lyn farer de frem.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2993 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
11 dager siden / 1692 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1560 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1293 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1098 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 671 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere