Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Den første menighet

Publisert over 8 år siden

var jødisk og alle medlemmene var forbeholdt jøder. De holdt Guds Bud og trodde mennesket Jesus var deres Frelser og vei. Deres bibel var det gamle testamente og der leste de om Jesus Kristus. 3,5 år senere ble veien inn til den kristne menighet åpnet for hedningene og spredte seg raskt ut i romerriket. Senere døde apostlene og det nye testamente ble skrevet men før det ble det gamle oversatt til gresk. Apostlene advarte allerede mens de levde at en gruppe religiøse sa de var av de men ikke var det. Vi kan lese at de stjal navnet Kristne men at de fremmet antikrist tro. De ville komme til å endre Guds moralske bud og de ville fornekte Jesus som sant menneske men ikke sann Gud. De skulle også bestå helt til Jesu andre komme, og bedra alle om det var mulig også de utvalgte.

Hvem kan det være?

Gå til innlegget

Mangel på tro

Publisert over 8 år siden

Hva er ett menneske uten tro? Hva har ett menneske uten ett håp i sin tro og hva er ett menneske om håpet ikke er ren kjærlighet?

Så hva er sann kjærlighet som tar vare på sin meningsmotstander og ser sin fiendes barnlige sinn om enn det er svakt og bortkommet? Er noen av oss der også?

Er det borkomne bortkommet på grunn av mangel på tro? Har det bortkomne dannet sin egen tro og i det håpe på falske løfter?

Enhver tro og trosretning kan granskes og her på VD har det blitt fremlagt nok historisk dokumentasjon som rokker ved DNK og DRKK`s posisjon som kristent. Vi har også politiske "kristne" som vil innføre katolske menneskebud, kalt Guds bud i samfunnet! Vanvidd, me tilgi de for de vet ikke hva de gjør! Det samme ser vi blant de barn som tror på evolusjon, man i denne tro tror hva som helst bare man slipper å tro at Gud er Gud og i det heller anse seg selv som en "gud"og døme deretter. 

Jeg synes det er på tide å stille krav til det vi tror på, kalle en spade en spade og ikke la dårskap råde vårt sinns tanker og ved det la føleri bestemme vår vei. La ydmyk kjærlighet og sann dyp omtanke veilede vårt sinn når vi lytter til refferd og sannhet.

 

Ordsp 15,17 Bedre er en rett grønt med kjærlighet enn en fet okse med hat.

Gå til innlegget

Edlere i sinn?

Publisert over 8 år siden

Disse to verssammenhenger i to forskjellige kapitler henger sammen i tid og hendelse. Begge dreier seg om hva og hvem man tilber. Konkret vet vi at Guds evige evangelium handler om synd, rett ferd og dom, det iflg. Jesus i Johannes brev. Iflg Åpenbaringen her ser vi at det handler om å respektere Gud i sitt liv her og nå, det handler om man tror at Gud er Skaperen og vi ser at denne siste oppfordring nærmest løfter det fjerde bud opp, Sabbatsbudet!

På den andre siden av ”elven” har vi Dyrets merke og dets krav til å bli tilbedt. I Guds ord kan vi direkte se at vi har på høyre hånd er hva vi gjør/ praktiserer og hva vi har i vår panne er hva vi tenker og føler. Så dyrets krav er at om vi gjør men ikke er enig så er det greit, bare vi gjør etter Dyrets lov. Med andre ord er det tvang og det er Dyrets bilde fra middelalderen/ Dyret fra havet/ Den Romerske Katolske Kirke. Dyret fra jorden er USA og det betyr at dyrets merke kommer fra USA. Hva er så merket på tilhørlighet til Den Romerske Katolske Kirke (DRRK)? Jo, ifølge Kirken selv er det søndagshelligholdelse og de sier at alle som holder søndagen hellig i stedet for Sabbaten i Guds ord tilhører Moderkirken og det er deres eget ord. Så iflg. Åp 13 skal USA gi DRKK æren og innføre deres styresett.  

 

Åp 14,6-7 Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for hver ætt og stamme og tunge og folk, 7 og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Åp 13,15-16 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes. 16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne,

 

Når dette skjer kommer det en ny engel, kalt den andre engels budskap. Denne vin er ett grunnlag for vilje til å leve ut Jeget og egoet svik mot sin neste. Det er å si gode ord men å leve uten dets mening, med andre ord horeri. Man står altså med skvettet blod på buksebeinet mens man drar sine fordeler ut av dette system/ korrupterende moralske svikefulle ferd. I dette system renser man også samvittigheten i dets egenproduserte, lovløse religiøse rettferdighet. 

Det handler derfor om å forkaste urettferdigheten og heller velge rettferdigheten (lovlydigheten) i Gud og Hans ord. Babylons fall handler ene og alene om tilbedelse og i det at USA kommer med en lov som tvinger mennesket til å bøye seg for DRKK`s ti bud som har fjernet Sabbatsbudet til fordel for deres nye dag søndagen, solens dag. Gud lover de som velger urettferdig ferd at de skal få smake ublandet egen medisin og at de kommer til å bli det de spiste.

 

Åp 14,8 Og atter en annen engel fulgte efter og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.

Åp 14,9-12 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, 10 da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, 11 og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke. 12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

 

Grunn nøye på dette og se også at senere i Åp., etter at plagene har falt i kap. 18. at den andre engels budskap blir gjentatt. Åp- 18 her er før plagene faller i Kap. 15 og 16. På hvilket grunnlag kan man se det? Les så ser du at det er tvingende nødvendig at det er slik fordi vers 4 her sier at plagene kommer om man ikke går ut av Babylon/ forvirringen.

 

Åp 18,1-5 Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet, 2 og han ropte med sterk røst og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; 3 for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde.

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si:

Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu.

Åp 15,1-8 Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: syv engler som hadde de syv siste plager; for med dem er Guds vrede fullendt. 2 .. .

8 Og templet blev fylt med røk av Guds herlighet og av hans makt; og ingen kunde gå inn i templet før de syv englers syv plager var fullendt.

Åp 16,1-21 Og jeg hørte en høi røst fra templet si til de syv engler: Gå avsted og tøm Guds vredes syv skåler ut på jorden! 2 Og den første gikk avsted og tømte sin skål ut på jorden; og.. .

17 Og den syvende engel tømte sin skål ut i luften; og en høi røst kom fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: Det er skjedd! 18 Og det kom lyn og røster og tordener, og det kom et stort jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra den tid menneskene blev til på jorden, et sådant jordskjelv, så stort. 19 Og den store by blev delt i tre deler, og folkenes byer falt, og Babylon, den store, blev ihukommet for Gud, at den skulde få begeret med hans strenge vredes vin. 20 Og hver ø vek bort, og fjell blev ikke funnet. 21 Og et svært hagl, som en hundre pund, falt ned fra himmelen på menneskene, og menneskene spottet Gud for haglets plage; for plagen av det var meget stor.

 

Så der vi at slutten av Åp 14 er under den syvende plage i Kap. 16..

Åp 14,15-20 Og en annen engel kom ut av templet og ropte med høi røst til ham som satt på skyen: Send ut din sigd og høst! Timen til å høste er kommet; for høsten på jorden er overmoden. 16 Og han som satt på skyen, lot sin sigd gå over jorden, og jorden blev høstet. 17 Og en annen engel kom ut av templet i himmelen og hadde en skarp sigd han også. 18 Og ennu en annen engel kom ut fra alteret, og han hadde makt over ilden, og ropte med høi røst til ham som hadde den skarpe sigd: Send ut din skarpe sigd og høst druene av vintreet på jorden! for dets bær er modne. 19 Og engelen lot sin sigd gå over jorden og avhøstet vintreet på jorden og kastet frukten i Guds vredes store vinperse. 20 Og vinpersen blev trådt utenfor byen, og det gikk blod ut av vinpersen like til bislene på hestene, så langt som tusen og seks hundre stadier.

 

 

Alt dette er før tusenårsriket og denne hendelsesserie avsluttes med Jesu andre komme, hvor den første oppstandelse er og hvor de som tror skal få herlighetslegemet og bli med opp til himmelen hvor de tusen år skal leves.

Åp 20,4-6 Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

Noen spørsmål i henhold til dette for å forsøke å løse noe?JHilser med:

 

Apg 17,11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

Gå til innlegget

En vei, mange muligheter.

Publisert over 8 år siden

De to vers her under sier mye og jeg kommenterer de litt for jeg synes de er verd å bli bevisste på.

Paulus snakker om tilgivelsens kraft, han er forsont med sine brødre og søstre i Jesu navn her. Han vet hvem de er og de vet hvem han er i Guds Tempel i NT og i GT`s lære. 

2 Kor 2,10-11 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, 11  forat vi ikke skal dåres av Satan; for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Det er i kjærlighet han skriver til de og minner om at Kristus er i dem og ham, det er Kristus som mennesker skal se i dem. Foruten dette klare bilde av Frelsen i den kristne ser vi også at Paulus er klar på at den kristne kjenner Satans tanker og at den kristne av den grunn ikke skal gi Satan fordeler ved sitt kristnes daglige liv. Med andre ord om vi ikke kjenner Satans tanker, er vi da sikker på at vi tilber den ene sanne Gud og ikke tilber han som kan fremstå som lysets engel??

Hvor klare tanker har dagens kristen om Satans grep på kristendommen i dag og hvorfor er det slik?

Gå til innlegget

Fallet

Publisert over 8 år siden

Med dette innlegg ønsker jeg å ta tak to vers, versene omhandler tiden rett før Jesu andre komme og hvordan mennesker er fanget i denne verdens driv. Formålet er å avdekke den tid som snart er her før det er for sent å velge rett før det er for sent. Jesus og Hans frelse kom jo for å føre mennesker fri fra slavebindinger, fysiske, psykiske som mentale, derfor se nå her.

Versene er Rev 18:2-3 *) og etter hvert ord ligger henvisningen til Strongs Greek Dictionaries.

 

AndG2532 he criedG2896 mightilyG1722 G2479 with a strongG3173 voice,G5456 saying,G3004 BabylonG897 theG3588 greatG3173 is fallen,G4098 is fallen,G4098 andG2532 is becomeG1096 the habitationG2732 of devils,G1142 andG2532 the holdG5438 of everyG3956 foulG169 spirit,G4151 andG2532 a cageG5438 of everyG3956 uncleanG169 andG2532 hatefulG3404 bird.G3732 ForG3754 allG3956 nationsG1484 have drunkG4095 ofG1537 theG3588 wineG3631 of theG3588 wrathG2372 of herG848 fornication,G4202 andG2532 theG3588 kingsG935 of theG3588 earthG1093 have committed fornicationG4203 withG3326 her,G846 andG2532 theG3588 merchantsG1713 of theG3588 earthG1093 are waxed richG4147 throughG1537 theG3588 abundanceG1411 of herG846 delicacies.G4764

Budskapet engelen forkynner er like kraftig som om man bruker en megafon/ ropert utover en folkemengde, så alle kan høre budskapet om man vil. Babylon som betyr forvirring, babbel og kaos har blitt ett hvilested for de som er der. Med andre ord er det noenlunde ok å være der men djevler og religiøse, politiske onde viljer regjerer/ hersker/ lever der.

Alle har blitt sløve av den ånd/ vilje som ligger i lyst og begjær til horeri, incest og umoral/ korrupsjon. Korrupsjon er tilgjengelig i vårt liv fordi vi er blitt umoralske, det har blitt naturlg. Verdens ledere, handelsfolk har blitt rike på denne fengslende/ fangende metodikk. Tenk det, synden og synderen har fått en økonomisk habit å hvile og vokse på. Hva skjer når habitten er reelt truet? I kapittel 16 er det beskrevet men da er det for sent velge, vi må velge rettferdigheten før det skjer, før det ikke lenger handler om tro.. .

Er dette nå, eller i nær fremtid?

Vel, det er nå men er denne tid nå den samme som i kapittel 18? Ja, jeg tror det men det vi ser er bare foranledningen fordi versene etterpå finner vi at plagene skal komme ETTER at man har fått sjansen til å komme ut av henne (Babylon/ forvirringen) og inn til Guds rike.Vers 4 **) sier følgende:

Rev 18:4  AndG2532 I heardG191 anotherG243 voiceG5456 fromG1537 heaven,G3772 saying,G3004 ComeG1831 out ofG1537 her,G846 myG3450 people,G2992 thatG2443 ye be not partakersG4790 G3361 of herG848 sins,G266 andG2532 thatG2443 ye receiveG2983 notG3361 ofG1537 herG848 plagues.G4127

Denne engelen her gjentar det som engelen I kap. 14 sa (ikke med megafon) først.

Rev 14:8  Og atter en annen engel fulgte efter og sa: Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin.

Vi ser at det er den samme og plagene kommer meldt etter den tredje engel.

Rev 14:9-11  Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst: Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.

Slik sett er det logisk å tro at den andre engels budskap kommer gjentatt før eller sammen med den tredje engel i Åp. 14., for plagene kommer presentert i kap. 15 og 16. 

Ifølge de to blir denne korrupte verden avslørt og målt konkret opp imot ett alternativ, gitt av Gud selv i Guds ord. Det vil altså handle om tro og hvem man tilber i sitt daglige liv.

Guds folk, de som virkelig tilber Ham ser på Ham som Skaperen av hele universet og det inklusive Sabbaten, det kan vi se av verset under og GTs vitnesbyrd. De respekterer Ham som Sann reell Gud og holder Hans bud av hjerte og sinn, de har selv Jesu tro.

Rev 14:7  og han sa med høi røst: Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Rev 14:12  Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

 

Derimot de som tilber dyret, som er religiøst og politisk krever mennesket knelbart for dem. De har produsert ett eget bilde av Gud og har, med egne ord offisielt ett merke på hvem man tilhører. Se også kap. 13. Man må enten i tankene enes men de er fornøyd om man er uenig med de bare man allikevel bøyer seg i gjerning for dem. Det er de som styrer verden dit den er i dag og har blitt, de ønsker å fortsette og har djevelen som deres hersker. Deres tilbud er reelt for verden og Djevelens mål med hans tilbud er å få folk til ikke å tro på den sanne ene Gud men få mennesket til å tvile, altså ikke lenger tro for tro er tillitt.                                                                                                                                                 

En utfordring, klarer du å se verden noenlunde slik som her fremstilt eller er det ikke slik?

 

 

 *)Rev 18:2-3 Og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde.

 

**) Rev 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere