Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Hvem er du?

Publisert nesten 9 år siden

Anser du deg som gavmild? Er du en venn, ett medmenneske eller er du en prest, pastor, lege, selger, arbeider eller en politiker? Hvordan opptrer du i din ferd med din neste? 

 

Ordsp 23,7 For som han tenker i sin sjel, så er han; et og drikk, sier han til dig, men hans hjerte er ikke med dig.

 

Spis med forstand, del med forstand.

Hvor dypt bryr vi oss om vår neste egentlig?Hva er drivkraften i mennesket, hva driver mennesket frem? Vesenets forstand, følelser og tanker. Storsinn, stolthet og kortsiktighet. Hva ligger bak din daglige gavmildhet? Tjener du til deg selv eller er du til tjeneste? Hvor våken er du for ekte nestekjærlighet eller egoisten i deg? Hva bestemmer din ferd? Tenk over bibelteksten skikkelig dypt, la de virke.

Har du omtanke, fremtid, ro og fred. Har du appetitt, selvkontroll og forvaltningsevne. Sulter du etter noe? Har du savn i deg, er det noe der som er ukjent, frykt? Er konsum/ forbruk en løsning som får neste dag til å synes noenlunde?

Hvilke mål, verdier og godhet har vi?

En kristen har Kristi rettferdighet som eksempels makt her i denne verden.

Frelsen er i seg selv en redning ut av det som ikke er noe, det er til ett liv som ikke fattes av oss jordboere uten at vi skjønner at dette liv ikke er godt. Det har en helt annen naturlig grunnleggende fundament for tanker og følelser. Jesus sier at rett før Hans andre komme skal det komme harde tider fordi kjærligheten skal bli kald. Harde tider for mennesker å leve. Det fører til mange syke skjebnesvangre individuelle avgjørelser som fører til løgnaktighet, rusavhengighet, familietragedier, voldtekt, selvmord, kriger, drap og annet som fører til kaldere samfunn. Vi har en negativ spiral fordi vi mangler tro, håp og kjærlighet.

Frelsen dreier seg om ut av eskalerende umoral, altså vekk fra lovbrudd her og nå som ikke tar vare på sin neste. Det dreier seg om å gjøre det som er rett å gjøre fordi det er godt og fordi det er kjærligheten som skal få oss inn på det. Å bli frelst er å vite at vi alle blir dømt i forhold til vårt liv og med det ha trygghet i denne kommende dom. Dommen er rettferdighet og godhet, den skal rydde opp og ta vekk all smerte. Frelse er å ha trygghet i Skaperens hånd.

Dette gjorde Jesus:

Tit 2,14 han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.”

Han gjorde altså to ting, offer og en presentasjon av guddommelig natur i fallent kjøds liknelse. Han ble sant menneske som deg og meg for å vise Veien for oss, så vi ikke skal fornekte den uten grunn. Begge to, Offeret og Veien er for og til oss her og nå. Det er Sant, det er vårt Liv.

Joh 14,6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Rettferdighet (rett ferd) er å ta vare på hele mennesket (seg selv og sin neste) fysisk, psykisk, mentalt og åndelig. Det er HELSE det. Disse fire er essensielle i vårt liv, mangler en så mangler hele mennesket noe og er sykt/ uklar. Se denne: http://www.newstart.com/newstart/what-is-newstart/

Livet dreier seg om å forvalte livet, forvalte alliansen (pakten) med Gud individuelt. Vi er en og hver av oss ment som agenter ambassadører for Ham her nede, dessverre har vi falt fra og forvillet oss inn i en jungel vi trenger hjelp ut av. Gå derfor ikke til presten eller pastoren men selv til Gud selv, i Jesu navn.

Gå til innlegget

Kjennskap til Veien?

Publisert nesten 9 år siden

Å, Paulus! Hvorfor aldri ett punktum? Jeg har derfor delt det opp, for å trekke pusten og så grunne underveis.

 

Ef 4,8-19

Derfor sier Skriften:

Han fór op i det høie og bortførte fanger, han gav menneskene gaver. 

Men dette:

Han fór op, hvad er det uten at han først fór ned til jordens lavere deler?  Han som fór ned, er den samme som fór op over alle himler for å fylle alt. Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere, forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse, 

inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, 

forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster, men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse op til ham som er hovedet, Kristus, av hvem hele legemet sammenføies og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir, og vokser sin vekst som legeme til sin opbyggelse i kjærlighet, alt efter den virksomhet som er tilmålt hver del især.

Dette sier jeg da og vidner i Herren at I ikke lenger skal vandre som hedningene vandrer i sitt sinns tomhet, formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse, de som følelsesløse har overgitt sig til skamløshet, så de driver all urenhet tillikemed havesyke.

 

Det er bare helt fantastisk hva tro er for noe, vi vet hva det dreier seg om og tiden er alltid der for enhver som søker Ham av hele sitt hjerte (følelser) og sinn (tanker)!

Søk de som tror Ham nå og de som tror Ham har noen kvaliteter. De elsker Guds ord fremfor alt annet, de viser til GT (Moses, profetene, loven og da vitnesbyrdet), de viser til Kristi rettferdighet men de er også mennesker som du er. Mål derfor ikke sannheten opp imot hvem de er men denne sannhet opp mot hvem Gud er i sitt ord.

Hva tror du det individuelle menneske, deg (eller generelt for å unngå å være personlig) er opp imot Guds vilje i denne tekst fra Paulus? Hvilken oppgave har vi individuelle mennesker?

Gå til innlegget

Dere som tror

Publisert nesten 9 år siden

De som tror er ett hellig presteskap og hellig betyr å være satt til side for spesielt bruk . Leser vi Peters 1. kap. kan vi se at Hellig er å følge Faderen slik Jesus gjorde. Videre i kapittel 2 kan vi se at de som forkaster frelsen i Kristus gjør det fordi de ikke tror GT, Moses og profetene. De snubler i Veien som der er beskrevet, de tar ansøt nå denne tro presenteres.

 The fork in a road.

Source: John Keane on Flickr. 

Ja, de tror men til ingen nytte fordi de har laget sin egen tilpassede vei til himmelen.  

 

1 Pet 2,7-9 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt. 9 Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

1 Pet 1,15-16 men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! 16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.

I Åpenbaringen ser vi at de som tror er i ett kongerike tildelt av Gud Faderen, vi er ambassadører for Ham her på denne jord.

  

Åp 1,6 og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, ham tilhører æren og styrken i all evighet. Amen.

Åp 5,10 og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden!

Ja, de som tror er Ham lydig og Jesus er deres opphav. :-)

Hebr 5,9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

 

Med det vet vi at de som ikke ser Jesus Kristus fra 1. Mosebok til siste vers i Åpenbaringen ikke er Guds folk. Vi vet at de som fornekter Moses og profetene med sin frelse IKKE er Guds ambassadører, spesiselt om deres lære tar anstøt av Guds ord. Guds ord er trygghet, alfa og omega, det er tilitt og full visshet. :-)

 

"God came to Earth, lived a human life, suffered an inhumane death at the hands of the very people He created, and then conquered death by rising again to life. What purpose did His death have? Scripture gives six key reasons why Jesus died."

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_Jesus_death_cross_Satan

 

"The sanctuary in one of the great typological features of the Bible. Every aspect of the sanctuary points to the ministry of the Messiah. By a study of all its features, the plan of salvation unfolds before our eyes. In this lecture, the significance of each and every article of furniture in the sanctuary in explained and the depth of meaning unfolded. The sanctuary was not arbitrary. It was a lesson book for all generations."

 http://amazingdiscoveries.tv/media/115/203-an-advocate-for-our-time/

 

Hebr 11,1 Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.

 

Derfor slår jeg ett slag for de som står imot vranglære med Guds ord, i Hans nestekjærlige eksistens som får mennesket til å kjenne sannheten og med det ydmykt følge Ham.

 

Job 5,17 Ja, salig er det menneske Gud refser, og den Allmektiges tukt må du ikke akte ringe!

Ordsp 12,1 Den som elsker tukt, elsker kunnskap; men den som hater refselse, er dum.

 

Happy Sabbath! :-)

Gå til innlegget

Guds bilde

Publisert nesten 9 år siden

En celle treffer en annen celle og de er ”kompatible”, den ene trenger inn i den andre og de blir ett. De deler seg igjen, de ”ett” er nå to celler, så fire, deretter åtte.., seksten, trettito, sekstifire, hundreogtjueåtte, tohundreogsekstifire, osv..

Dette ett er en helt ny ren organisme for seg selv og er Guds gave for at Kjærligheten skulle deles, for Gud er Kjærlighet og Gud er alene Gud. Han skapte derfor ett univers og i dette univers foreligger fysiske tilretteleggesler for ett skapt liv. Gud er utover dette univers og trenger ikke dette men har altså skapte dette. Han trenger ikke oksygen, vann eller noe annet fysisk i dette univers bortsett fra at Han måtte skape om Han skulle dele Sin Kjærlighet og sann Kjærlighet må deles om det skal være. Han hadde ikke noe valg.

Denne cellen ”ett” har i seg alle arveegenskaper og alle egenskaper en kropp har. Enten blir den neste cellen en beincelle, blodcelle, muskelcelle, hudcelle eller en nervecelle. Vi består av fem forskjellige celler og disse fem er de som er. I dette ”ett” ligger noe av egenskapene til sin far og noen av sin mor men hva er det som gjør at når dette ”ett” deler seg så har det formålsmessig delt seg til en av disse fem. Hver celle har sitt eget kraftverk og sentral for sitt virke og hver celle har alle de samme muligheter og utgangspunkt. Tenkt det at når beinceller og muskelceller er forbundet med hverandre og i de ligger blodårer med blod i. Er forresten blodårene hudceller?

Alt dette er blir forbundet med en ”nervebunt” kalt hjernen. Der ligger en styrende sentral for organer som foreksempel lunger, nyrer, pankereas, galle, lever, etc.. Hjernen mottar signaler ved hjelp av sine ”følearmer” og når organismen i mors mage begynner å ta form begynner hjernen å registrere følelser og tanker oppstår fordi registreringen blir arkivert gjenkjennelig. For eksempel når vi spiser sukker spyr pankeras ut stoffer som skal utjevne sukkersjokket så vi ikke blir syke, resultatet blir en behagelig følelse men for kroppens del er det en nødreaksjon.

Slik er det med andre ytterligheter også, nyrene har også stoffer for å utjevne men at er styrt fra hypotalamus i hjernen. Denne ene cellen fra begynnelsen hadde hele tegningen klar fra det øyeblikk det ble til at pankeras skulle reagere slik og slik ved gitte forhold men det naturligvis, ikke slik at det er en innlagt en tvungen kommando. Nei, en naturlig følge fordi organismen er skapt av det den er, nemlig skapte fysiske komponenter, grunnstoffer, av Skaperen. Gud skapte organismen i henhold til sin fysiske naturlov, kjærligheten.

Så etter få måneder blir vi født inn i denne verden, noen til bedre utgangspunkt enn andre men alle møter virkeligheten denne verden tjener.  La oss derfor se til Skaperen, tjene Ham og gi Ham ære ved vårt liv.

Hilser med en tanke verd å tenke over.. :-)

Fork 8,17 da så jeg at det er så med alt Guds verk at mennesket ikke kan utgrunde det som hender under solen; for hvor meget et menneske enn strever med å utgranske det, kan han dog ikke utgrunde det, og selv om den vise sier at han nok skal forstå det, er han dog ikke i stand til å utgrunde det.

Gå til innlegget

Babels humanisme

Publisert nesten 9 år siden

Babylon, en rettferdighet som er humanistisk. Babylon var et samfunn som tok vare på hverandre uten Gudstro men gjerne med religiøs tro/ opptreden. Man tilba/ knelte gjerne for mennesker, statuer, steiner, bilder og andre ting. Akkurat det samme har vi i dag, vi er egenrettferdige, vi har i særstilling katolsk tro som er lik BAAL tilbedelsen som vist over. Da trodde noen det og noen andre noe annet, samme i dag, full forvirring og alle er sine egne konger. Ingen i Babylon trodde Skaperen og holdt seg til Ham, vel Abram gjorde men han gikk ut av Babel, Daniel trodde men ble ikke ved dem og med dem.

I Åpenbaringens bok er vi bedt om å komme ut av henne/ Babylon. I tillegg forteller Åpenbaringens bok at Rom skal gjenoppstå og at tre froskelignende (urene) skal føre menneskeheten inn til denne avgrunnen dype hull. De tre er Dragen, Dyret og den falske profet. Disse tre bruker de ikke troende til å fremme sin vei og de ikke troende er humansiter og ateister. Dragen er Satans talerør som er spiritister, de ifølge Guds ord leder Dyret til handling og Dyret er Den Romerske Katolske Kirke. Dragen får også Guds profeter til å bli falske profeter, altså Guds folk faller fra og på den måten ledes man inn til avgrunnen.

 

Nynorskordboka Oppslagsord Ordbokartikkel humanisme ~is'me m11åndsretning, kulturstraum i renessansen med det målet å skape ein verdsleg og menneskeleg kultur med førebilete i gresk og romersk oldtid2livssyn med vekt på eigenverdien hos mennesket og verdiar som fridom, rett, sanning osv

 

 Allerede i renessansen var arbeidet igang med å føre vantro og ikke troende sammen inn til en felles "tilbedelse" av planetgudene Marduk og Anu. De som trodde i Romertiden trodde at guden Jupiter skapte livet på jorden, de trodde at når Jupiter stupte ned på havoverflaten ble livet til i havet. Når Han steg opp ble land til og livet fulgte opp med på land, evolusjon altså. Humanister og religiøse går sammen i ett økumenisk samhold (Babylonsk).

Alle humanister (og kristne) bør tenke over at fremtiden er åpenbart og at humanisme er en del av veien for å få fullbyrdet Guds ord, og det ned i avgrunnen for menneskene. Jeg sier ikke dette for å ødelegge men for å opplyse, advare og dele noe som flere bør være klar over så man i ettertid ikke kan komme å si "hvorfor sa du ingenting..". Det er også verd å tenke over at humanistene støtter global utvikling men hva startet dette arbeid? Det er også avdekt at bakmenn/ kvinner som tilba aktivt Satan var iblant kjernen av FN`s grunleggere.

 

The idea that the United Nations and international political unity is simply a tool for religious unification is mind-blowing. We believe that this plan could come from only one source, and the leaders of theosophy give us the proof.

Alice Bailey claimed this:

Alice A. Bailey (1880-1949) was an influential writer and teacher in the fields of spiritual, occult, esoteric healing, astrological, Christian and other religious themes.

Source: The New Age Religion. Alice A. Bailey (1880-1949) was an influential writer and teacher in the fields of spiritual,... read more. Enlarge pictureView picture gallery

http://amazingdiscoveries.org/S-deception_UN_spiritual_Temple-of-Understanding

  

For en som tror Gud og Hans ord er det forholdsvis lett å se at humanister blir brukt, at ateister ikke aner så mye av noe, at "kristne" er svake i troen. Hvem vinner frem i denne verden , kristne eller Babylon (humanistene)?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere