Gunnar Opheim

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Om du tror

Publisert rundt 8 år siden

, vil du da tenke over dette Paulus her sier om de kvinner som tror Jesus er Kristus?

1 Kor 11,7-12 For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære. For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen er av mannen; mannen blev jo heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld. Dog, i Herren er hverken kvinnen noget fremfor mannen eller mannen noget fremfor kvinnen; for likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen, og alt er av Gud.

Om mannen ikke har noen ære (kvinne) lenger, det fordi kvinnen er mest opptatt av å ære seg selv? Hva og hvor vil det da bli av med mennesket? Hvilke verdier ligger til grunn?

Ville ikke det sekulære Norge og vesten da vri seg i smerte om kristne kvinner bar sjal. Merk at sjal her omtales av Paulus når man taler i Guds navn, ikke til hverdags. Altså, det dreier seg ikke om meg (mann eller kvinne) men hva som er rett å gjøre. Pass også på at ett presteskap står over kvinnen og en må passe seg for uniformer og andre ting som binder kvinner opp til en makt eller mellommenn imellom dem og Gud. Alt slikt må forkastes som trelldom og brennes på bålet som rett er.

Merk også at Paulus ber om at vi ikke må trette, vel noen gjør det uansett om Deres/ Jegets posisjon og verdier er truet.

Poengene er vel som følger for kvinner i tjeneste for Skaperen?

  1. Respekter Skaperen og Hans orden.
  2. Respekter englene.
  3. Respekter din neste.
  4. Respekter din mann.
  5. Respekter deg selv.

 

Gå til innlegget

Kald kjærlighet

Publisert over 8 år siden

2 Tim 3,2a For menneskene skal da være egenkjærlige, .. .

 

egenkjærlige her i grunntekstens ordbok sier:

 

G5367

φίλαυτος

philautos

fil'-ow-to

From G5384 and G846; fond of self, that is, selfish:

 

- lover of own self.     

 

 

Hva er det som gjør at en stat utsetter medmennesker for tvang, det imot sin overbevisning grunnlagt på empati og nestekjærlighet? Underveis kan vi også se at en slik tvang antagelig grunnlegges fordi noen egosenterertes stolthet er såret. Skal egoistisk selvsenterert selviskhet vinne over etikk, empati og nestekjærlighet?

Den ene saken vi nå ser er å tvinge leger til å gjøre urett og da er ikke bare leger forulempet men de kommende konsekvensene blir utsatt for skjebner imot/ på tvers av naturens natur. Foruten det er moralske empatiske mennesker vitner til dette statelige overgrep man selv lever og ånder i, skal man stilltiende akseptere denne voldtekt av samfunnets borgere? Når det er sagt så er det også sagt at voldtatte skal få ta abort. Vel, er det barnets feil at det ble til? Jeg mener at den som bør tas i så fall er voldtektspersonen, jeg mener ikke at voldsutøveren bør avlives men en kasterering hadde vært bedre enn avslutning av ett uskyldig liv. Man bør se på menneskeverdet, og respektere Skaperen, inklusive dens fantastiske kreative, positive natur.

Egoisme, sentimentalitet, selviskhet og stolthet som mur imot selvinnsikt og erkjennelser er en tragedie men har stor makt blant følelsesmennesker uten dyp innsikt og kunnskap.  Når føleri styrer er det fordi man mangler visdom, kanskje det kommer av manglende Gudsfrykt?

Statsledere av dette land er litt for rike i seg selv til å se realiteter her?

 

Noen vers til:

2 Tim 3,4-5 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

men også dette gode formulerte vers fra KJV AV 1611:

Php 3:19 whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)

Hva kan vi gjøre? Å si at vi må stemme alt annet enn AP blir for enkelt og ansvarsløst, vi må selv ta ansvar for vårt vli og vår neste.

Hvilket praktisk ansvar har den kristne i forhold til vår neste og den fremtid vi går inn i?

Gå til innlegget

Aandelige gaver

Publisert over 8 år siden

For over 120 år siden ble en bok til i USA og på dansk/ norsk heter den Bibellesninger for Familiekredsen. Den ble trykt i 1897 av C.C Hansen Forlag. Boken ble solgt alene i Sverige, på sitt språk i antall over 50.000 stk. Den ble også oversatt til fransk, tysk og andre språk.

Rom 4,3 for hvad sier Skriften? Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet;

Den er basert på dette skriftsted og her gjengis en av de 147 studier i den men jeg har oversatt fra gammeldansk til norsk. Kos deg! :-)

Åndelige gaver

1. Før fallet snakket Gud med Adam. På hvilken måte snakket Han med ham?

1 Mos 3,9 Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?

 

2. På hvilken måte har Gud talt til menneskene etter fallet?

Hebr 1,1 Efterat Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen,

 

3. Hva var hensikten med å snakke via profetene?

Am 3,7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

 

4. Hvordan ble Guds vilje åpenbart via profetene?

2 Pet 1,21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd.

2 Sam 23,2 Herrens Ånd taler gjennem mig, og hans ord er på min tunge.

 

5. Hva kan man derfor kalle profetiens gave?

En gave av Den Hellige Ånd eller en åndelig gave.

 

6. Hva sier skriften om å tro på Gud og Hans profeter?

2 Krøn 20,20c Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

 

7. Hvordan åpenbarte Gud seg for profetene?

4 Mos 12,6 Og han sa: Hør nu hvad jeg har å si eder: Er det en profet som I, så gir jeg, Herren, mig til kjenne for ham i syner og taler med ham i drømmer.

 

8. Hvordan ble Herrens ord bevart?

Dan 7,1 I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm og så i sitt indre syner mens han lå på sitt leie; siden skrev han drømmen op og fortalte dens hovedinnhold.

Jer 51,60-61 Jeremias skrev op i en bok all den ulykke som skulde komme over Babel, alle disse ord som er skrevet om Babel. Og Jeremias sa til Seraja: Når du kommer til Babel, da se til at du leser op alle disse ord!

 

9. Fikk folket undervisning om fremidens begivenheter ved disse skrifter?

Dan 9,2 i det første år av hans regjering la jeg, Daniel, i bøkene merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremias - at han vilde la fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner.

 

10. Brukte Guds tjenere profetenes ord når de formante folket til lydighet?

Sak 7,7 Minnes I ikke de ord Herren lot utrope ved de forrige profeter, da Jerusalem lå der i ro og fred med sine byer rundt om, og likeså sydlandet og lavlandet?

2 Krøn 20,20 Morgenen efter tok de tidlig ut og drog avsted til Tekoa-ørkenen; og med det samme de drog ut, stod Josafat frem og sa: Hør på mig, Juda og I Jerusalems innbyggere! Tro på Herren eders Gud, så skal I holde stand! Tro på hans profeter, så skal I ha lykke med eder!

 

11. Hvordan kunne man vie om profetens ord var fra Herren eller ikke?

5 Mos 18,22 (da skal du vite:) Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i opfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt; det er et ord som profeten i overmot har dristet sig til å tale, og du skal ikke være redd ham.

 

12. På hvilken annen måte skulle de prøve profetene?

5 Mos 13,1-3 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, 2 og det virkelig skjer det tegn eller under som han talte til dig om, idet han sa: La oss følge andre guder - sådanne som du ikke kjenner - og la oss dyrke dem, 3 da skal du ikke høre på denne profets ord eller på ham som hadde drømmen; for Herren eders Gud vil bare prøve eder for å kjenne om I elsker Herren eders Gud av alt eders hjerte og av all eders sjel.

En anmerkning er lagt til i boken og det er at om profetien oppfylles men profeten ike holder Guds bud, altså følger andre guder skal man allikevel ikke følge ham.

 

 

13. Hva ble forutsagt om profetiens ånd i de siste dager?

Joel 3,1 Og derefter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord; eders oldinger skal ha drømmer, eders unge menn skal se syner;

 

 

14. Hvordan begynte denne forutsigelse å bli oppfylt?

Apg 2,16-17 men dette er det som er sagt ved profeten Joel: 17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer;

 

 

15. Til hvem gjelder dette løfte?

Apg 2,38-39 Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave! 39 For løftet hører eder til og eders barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til.

 

 

16. Bør Menigheten være uvitende om de åndelige gaver?

1 Kor 12,1 Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende.

 

 

17. Hva er hensikten med disse gaver?

1 Kor 12,7 Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig.

 

 

18. Hvor mange av disse gaver opptegner apostelen?

1 Kor 12,8-10 For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd; 9 en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd, 10 en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger.

 

 

19. Hvilke av disse er spesielt ønskelig?

1 Kor 14,1 Jag efter kjærligheten! Streb efter de åndelige gaver, men mest efter å tale profetisk!

En ny anmerkning er lagt til her og det er at Ånden via gaven, satte vedkomne i stand med overnaturlig kraft og virkning.

 

 

20. Hvem skulle nyte godt av denne gave?

 1 Kor 14,22 Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro; den profetiske tale derimot er ikke for de vantro, men for de troende.

 

 

21. Hvilken virkning skulle disse gaver gi Menigheten?

Ef 4,11-13 Og det er han som gav oss nogen til apostler, nogen til profeter, nogen til evangelister, nogen til hyrder og lærere, 12 forat de hellige kunde bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes opbyggelse, 13 inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,

 

 

22. Hvor har Gud satt disse gaver?

1 Kor 12,28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

 

 

23. Hvem kom fra Judea til Cesarea for å se Paulus?

Apg 21,10 Mens vi nu blev der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea;

 

 

24. Hva gjorde han så snart han så apostlene?

Apg 21,11 han kom til oss og tok Paulus' belte og bandt sig selv på hender og føtter og sa: Så sier den Hellige Ånd: Den mann som eier dette belte, ham skal jødene binde således i Jerusalem og overgi i hedningenes hender.

En ny anmerkning her og den sier at Paulus ikke tvilte på denne profet men at denne profet forberedte Paulus mentalt på det som skulle komme.

 

 

25. Hva sa Paulus senere at disse prøver hadde utrettet for ham?

Fil 1,12 Jeg vil at I skal vite, brødre, at det jeg har oplevd, heller har tjent til evangeliets fremme,

 

 

26. Hvor lenge skulle disse gaver vare?

1 Kor 14,9-10 Således også med eder: Dersom I ikke med eders tunge fremfører tydelig tale, hvorledes kan en da skjønne det som blir sagt? I vil jo da tale bort i været. 10 Så mange slags sprog er det nu visst i verden, og det er intet av dem som ikke har sin betydning;

En anmerkning er at disse gaver har inntruffet i ale tider, også i dag for uten ville ikke Guds verk vart i oss.

 

 

27. På hvilken måte advarer apostelen med hensyn til profetiens gave?

1 Tess 5,20 ringeakt ikke profetisk tale;

 

 

28. Hva innbefatter Jesu vitnesbyrd?

Åp 19,10c For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

 

 

29. Hvorfor er det nødvendig for Menigheten å ha vitnesbyrdet om Kristus stadfestet iblant dem?

1 Kor 1,6-7 likesom Kristi vidnesbyrd er blitt rotfestet i eder, 7 så at det ikke fattes eder på nogen nådegave mens I venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse,

 

 

30. Vil Menigheten i den siste tid holde fast ved Jesu vitnesbyrd?

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Gå til innlegget

Rettsak og avslutning

Publisert over 8 år siden

Før en dom faller har rettsaken vært, advokat og anklager har gjort sin jobb.

Dommeren (Jesus) avgir dommen og det som er det fine for Guds barn det er at deres advokat (Jesus) er også Dommeren.

Anklageren (Satan og Antikrist) og hans likemenn/ tilhengere er de som anklager Gud og Hans barn for å være urettferdige. Satan sier at fordi vi er skapt som frie vesener og kan derfor ikke kan lastes våre gjerninger i og med at da er loven, den moralske da blir urett etter deres mening. En måte å stå uvitende på Satans side er å alltid peke på andre for sin egen tilstand når det går en imot. En annen måte er å si at vi er syndere og kan ikke noe for det fordi vi er født syndere, uvitende støtter de Satan og er med det egentlig satanister. Anklageren mener derfor at han bør styre istedenfor Gud og bør derfor entre Hans Trone slik at det kan styres mere rettferdig i henhold til hans fundamentale tanker og følelser. Satans grunnleggende tanker og følelser bygger altså rent på stolthet og egoisme og det er han som er denne verdens hersker pr. dags dato. Det er hans åpenbare metodikk for overlevelse som tilbys oss her i denne verden, vi som tror Gud har fått servert ett alternativ som ikke har de grunnleggende tanker og følelser denne metodikk må ha for å overleve. Alle uten unntak kan tilbys og tilbys dette.

Gud er anklaget, det er Gud som skal dømmes enten skyldig eller uskyldig (Adam var det første menneske som anklaget/ pekte på Gud men det ved først å skylde på Eva. Eva pekte på Satan men Satan pekte på Gud). Er Han uskyldig vil syndebukken trer automatisk frem. Er Han uskyldig så faller anklagerens beskyldninger og anklageren må stå for sine gjerninger.
Når Jesus snart kommer i himmelens skyer for andre gang er alles skjebne avgjort, dommen har falt. Derfor er det viktig å være seg selv ansvars bevisst.

Det har altså vært, eller det er en rettssak i dag og vår skjebne blir avgjort mens vi lever.

Etter Hans andre komme følger 1000 år i himmelen og da er juryen på plass, Guds barn er juryen. Vi skal da dømme Guds rettferd og granske nødvendige saker omkring dette.

Åp 20:4
Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år.
Åp 20:6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år.

Deretter, altså de 1000 år blir dommen fullbyrdet. Vi ser at utvelgelsen (se over) ut ifra hva og hvem vi velger i vårt trosliv skjer før Jesu andre komme. No second chance og ingen djevelsk skjærsild. De er nå det gjelder, det er nå vi lever.

Åp 20:7
Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel.
Åp 20:10
Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet.
Åp 20:12-14
Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
Havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.
Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.

 
Vi ser at Guds folk blir gitt innsikt i dommen som er klar før Guds folk får innsikten. Altså en undersøkende jury i etterkant.

Disse versene bekrefter at det er en dom som granskes og er ryddig:

1Pet 4:17
For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium?
Apg 17:31
For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde.Guds Trone er nådens trone den som er over Paktens ark som inneholder Guds skrevne ti bud. Det er derfra dommen blir forkynt og utført, det er dit vi skal foran Hans trone. Har vi da stått imot Hans rike i forherdelse, selvmedlidenhet og av stolthet ligger man tynt an.

For bare de med rent hjerte i tro vil kunne stå foran Han der. Veien inn dit er igjennom forgården (Korset og troens dåp) og det hellige (Daglige liv i Jesu blod), kun slik vil vi bli lutret og renset slik at vi tåler å se herligheten.

Det er svært interessant å se i Hebreerbrevet at Jesus er i Den Himmelske Helligdom nå i dag og at når Han forlater helligdommen har vi ingen mellommann mere.
Det betyr i realiteten at vi ikke har en mellommann eller ett system lengre som er imellom oss og Gud. Derfor står det også slik i Åpenbaringens bok:

Åp 22:11
La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!

Dan 12:10
Mange skal bli renset og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det.

Når Jesus kommer er vår skjebne avgjort og slik vi da er slik blir vi. Husk at det er Ham som frelser/ redder enhver som roper på Ham, ingen frelser seg selv fra synden. Han gjør underverket i enhver som vil og ber om underverket. Hilser derfor med disse vers, det sammen med tro, håp og kjærlighet.

Hebr 3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Gå til innlegget

Kunnskapen om

Publisert over 8 år siden

Kunnskapen om Ham er informasjon om Hans godhet og den er levende tilgjengelig i en form som er drivstoff til ens vilje. Man kjenner Ham og kan se inn i hvem Han er og dermed hvorfor skaperverket i sin helhet er som det er. Ved å tro på Ham vil vi få en annen fokus på liv og virke som gjør at vi søker andre verdier denne verden tilbyr. Man er og blir syndfri i guddomelig natur her og nå

Om du er kirsten men ikke tror dybdene i dette så har du glemt hvordan og hva du ble frelst fra. 

2 Peter 1,3-11

Vi bør våkne opp fra dvalen tidens ånd kan føre oss inn i, hør hva Jesus sier her:

Matt 7,21-23 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett!

Hvor mange er det ikke som sier Herre, Herre nesten litt for ofte og ikke gjør Hans vilje? Sier de ikke at vi ikke trenger å gjøre Hans vilje men allikvell så sier de at de gjør det? Sier de ikke at de taler profetisk og åpenbarer ved tunger? Sier ikke de at de driver ut onde ånder? Jesus sier de gjør urett, med andre ord de er urettferdige og er man urettferdig så følger de ikke Kristi rettfedighet og den åpenbares ved Kristus og Han korsfestet.  

Som Peter sier i innledningsverset så kjenner de ikke Kristus, de vet ikke hvem Han er. Ser vi på Johannes så ser vi at antikrist ånd tror Jesus er Gud men benekter at Han ble sant menneske og i dette ofret seg.  Over halvparten av kristenheten kjenner ikke Kristus som sant menneske, prøvd som de og meg. Det er til og med lagt inn dogmer som hindrer menesket å bli kjent med Ham. Hvor lett er det da for antikrist ånd som sier at Jesus er Gud å lede kristenheten inn til avgrunnen?

Tør du å tenke på de dybder Guds ord åpenbarer? Husk vær ikke redd, legg deg i Guds hender og Han vil beskytte deg, lære deg og lede deg. :-) Våg  tro!


Hovedvers gjengitt og oppdelt:

2 Pet 1,3-11 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft.

og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten.

så legg og just derfor all vinn på i eders tro å vise dyd, og i dyden skjønnsomhet,  og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodet gudsfrykt,  og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle.  

For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus;  

 

for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder. 

 

Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre eders kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble; for på denne måte skal det rikelig gis eder inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere