Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Publisert over 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Det er der kjødet får råde i våre liv,

Hei Rune. Jeg har trykt på bra knappen! :)

Hva sier skriften om hva som ligger til grunn for at kjødet rår i oss?

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Jeg forstår at du ønsker å debattere en anne side av Guds ord, det som har med dommen av de vederstyggelige ting og Gudsfrykt, men jeg ønsket bare å spørre om hva med det som er oppbyggende. Du har forsåvidt gitt ditt svar, og jeg vil ikke lyde som hakk i platen.

Takk for den respekt du viser og invitasjon til å vise med andre øyne Guds godhet. :)

For at man skal bygges opp må det gamle bort, i sin helhet. For at det skal skje må vi erkjenne hva og hvem Gud er. Deretter se på hva vi faktisk gjør og tror i Guds navn, målt opp imot det Gud sier til oss om hvem vi er og hva vi gjør.

Egentlig veldig konkret, rederlig og ryddig. Fei for egen dør og se hva som da er.

De gode nyheter handler om dommen over ondt og enden av alt ondt inklusive døden i denne dom. Godt og ondt defineres av rett ferd og synd som er lovbrudd, motsatt av rett ferd. Det er evangeliet i sin helhet og innenfor disse tre fundamentale pillarer synd, rett ferd og dom vil Guds godhet bli åpenbart ved å se Kristus korsfestet. Disse tre nakne sannheter gjør at vi har håp igjennom korset alene, Jesus Kristus vår Frelser fra synd til rett ferd.

Hvorfor spør Jesus om "Mon tro om treon vil bli funnet?" og hvorfor sier profetien at hele verden vil bedras av en tilbedelse som Djevelen står bak? Han som står frem som om han var Gud? Advarslene om at kristenheten er bedratt av en falsk Kristus står ikke i kø, de flommer over.  

Derfor er jeg opptatt av å kalle en spade for en spade. :)

Sitat:

"Det er det jeg kjenner at vi bør forkynne til hverandre, Herrens godhet, Hans kjærlighet, Hans nåde. Ikke det at ordene om dommen, fordi det vil komme tidsnok. Det er Herren som skal dømme, ikke vi. Vår oppgave er å skinne ut, være vitnesbyrd for Herren. Er det å tale om dommen over de vederstyggelige ting, eller Gudsfrykt, akkurat det? Taler disse ting om Guds kjærlighet? Jeg føler at min kommentar kansje er en avsporing, men det er fordi dette er noe som er meg kjært.

Jeg venter spent på din respons."

Det står skrevet at folk vil se Krsitus fordi folk vil se Guds folk og si "Se hvor de elsker hverandre!". Folk vil se Kristus i Hans folk og vende om til Ham. Han løftes opp og Han løfter oss opp. Kontra at Han blir dratt ned på vårt nivå der vi er og slik frelst. Nei, vi må dø fra oss selv, løfte Ham, vårt håp opp så vi blir dratt med opp, fra vårt Jeg. Den eneste måten det kan skje på er ved erkjennelse om hvem Han er og hvem vi er, i all ydmykhet og i all Gudsfrykt.

Vi må være rede til å bedømme sannhet og løgn her og nå, for å kunne se, for å virkelig kunne tro og for å virkelig kunne avkle den ondes bedrag. Leser vi så ser vi at vi bedømmes nå før Han kommer av Guds utsendte engler. De skriver ned hva vi gjør og ut iofra det bedømmes vi enten dit elelr dit ved Hans komme. Senere vil vi få innsikt i dette og være med å dømme engler mm..

Å si sannheten, å tro sannheten er kjærlighet, selv om sannheten dreper Jeget, stoltheten slik at vi dør fra oss selv. Sann kjærlighet er å tro sannheten. Gjør vi det kan vi gå på veien og leve livet Gud skapte for oss. Det er Hans kjærlighet skjult for oss.

Om jeg ser på meg selv så ser jeg Guds kjærlighet i det at Han har vist meg hvor vederstyggelig jeg er. Det fordi det Han har ikke finnes i denne verden og for å nå det må jeg slutte å snu meg etter hva denne verden giir meg.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Hvorfor taler du ikke om de som får spise av Livets tre, som spiser av bladene som er til legdom for nasjonene (folkeslagene). dette indikerer at ikke alle mennesker blir dømt til ildsjøen. Bare de som har gått i Satans tjeneste, og valgt Guds fiendes vei, altså aktivt velger død og mørke i sitt liv og motarbeider Gud.

Alle som tror på Jesus, altså søker Ham så de vet hvem Han er og Han hvem da de er vil være der. Det vet vi men ut over det vil det bare bli spekulativt men det står at om du kommer til tro og går i denne tro skal du og dine bli frelst med. Om din ånd er tafatt og ikke vet helt frem og tilbake kan du bli gitt ens ånd i en slik sammenheng men dett er Guds nåde og Guds herredømme å dømme over. Vi må holde oss til det konkret Guds ord og tro på det, Håpe (ja) og se til Hans kjærlighet så vi kan vokse i det. Så Hans godhet frelser oss og de rundt oss.

Defineringen av å i tro gå i Satans tjenste er definert i Guds ord og kjenner vi Herren kjenner vi også antikristus av seg selv.

Definasjonen av de som spiser av livets tre er beskrevet i Guds ord. De ber om at man må slippe å flykte på Sabbaten, eller vinteren og de holder Guds bud som er en evig ordning, ja disse vil samles en gang i måneden, på Sabbaten og spise av livets tre. 

Så om vi elsker Guds ord så ser vi hva som er galt og ser vi ikek hva som er galt er de greit å søke i skriften for å se om noe er galkt og hva som er galt her nede med Guds øyne.

Ja, jeg synes det er oppbyggende å bli kjent med Ham.

Sal 119,18 Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!

Sal 119,129 Underfulle er dine vidnesbyrd; derfor tar min sjel vare på dem.

Tenk om vi i kjød her nede ikke så det David her over ser?? Oi, sier jeg da bare.., og hva er Hans vitnesbyrd igjen?? Sjekk det ut. Godt ment og glem ikke at det er oppe i denne verden at det er Guds godhet som omvender oss til Ham. :)

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Den protestantiske kirken forkastelse av den Kirkelige Tradisjonen og den teologiske autoritet som Jesus overga til Peter, pave-embetet, impliserer at troens sannhet og det av kirkens bekjennelse man ennå mener å tro på blir formulert ad hoc av enhver troende; alt reduseres til syvende og sist teologisk subjektive variabler - og derfor blir alt relativt og tilfeldig - Enhver troende har i DnK med all rett sin egen sannhet

Det man begir seg inn på her er å rekke hånden ut til antikrist tro å si kom!

Hvorfor?

Fordi det er ikke Kirken (DRKK) og Paven som er alles Far og autoritet i tro, det er ei heller Paven som er denne verdens leder istedet for Jesus Kristus og/ eller Guddommen. Sann tro er at Faderen lærer enhver individuelt om hvem Han er, det igjennom for oss Talsmannen, Den Hellige Ånd. Igjennom Talsmannen skal vi prøve åndene i Guds ord og faller åndene igjennom her er troen servert av den onde. I samme Guds ord kan vi lese om antikrist ånd og dennes kvalifikasjoner, ja antikrist er definert også igjennom hvilken tro han serverer for å bedra. Det i tillegg til hvem han styrer igjennom i verdslige nasjoner og makter.

Du viser til Luther, vel Luther var før jesuittene Fransesco Ribera og Lous de Alcazar som ble sendt av Pavedømmet for å lede folk fra Luthers tro og har lyktes med det over tid. De to trosretningene er futurisme og preterisme og det er innenfor disse to retningene de protestantiske kirker i dag er. Frafallet fra protestantisk tro har for lengst vært og frafallet står DRKK bak. Plantet av DRKK for å forvirre og i etterkant igjen få verdensmakt som Moderkirken.

Splitt og hersk!

I Jesaja kan vi lese om den økumeniske bevegelse, han sier:

Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!

Hvor kvinner er menigheter og en mann er den ene sanne troende med sannheten Jesus Kristus i seg. DRKK favner disse menigheter med egen rettferds kledning og trosbrød til seg.

Simon Peter fikk lært av Faderen, før Åndens falle på jødene og senere 3,5 år etterpå hedningene at hans bror som led som ham selv var Guds sønn, Messias i lidende kjød. Den som tror Gud ble sant menneske i mitt og ditt kjød har nøkkelen til himmelen mm.. Det samme sier Paulus, hvor enhver som har Jesu tro har oppstandelsens kraft i seg, Rom. 8. Jesu biologiske bror, samme mor som Jesus, Maria sier at den som nekter fro at Jesus i kjød, vår natur er Gud, er av antikrist ånd.

DRKKs lære sier at Simon Peter alene i kraft av sitt gitte embede av Jesus kan endre på Guds bud, hvem som  kan tilgis og og ikke. DRKKs lære er en styggedom fra avgrunnens mørkeste hull. En total forkastelse av Jesus som vår frelser og en totalt forkastelse av frelsen for oss ved å selv komme frem for nådens trone i ånden, i det eneste navn vi kan gjøre, i Jesu Krist navn!

Enhver troende tror på veien, sannheten og livet definert i Guds ord, gitt av Guddommen alene.

Sitat:

"Det lutherske menneskebilde er for øvrig egentlig et pessimistisk menneskesyn. Et syn som benekter at mennesket etter syndefallet har bevart tilstrekkelig av sin frihet og Gudbilledlikhet, gitt ved skapelsen og bekreftet ved dåpen, at det er i stand til å utvikle seg positivt til stadig mer helhet og Gudvillet hellighet, og slik kunne og ville velge genuint godt i Kristi etterfølgelse."

Vel, hva med at DRKK trenger en plettfri Jomfru Maria fra unnfangelsen av for i det hele tatt få Gud ned på denne jord i kjøtt og blod, altså ikke kjød? Pessimistisk menneskesyn??? 

Du vet IKKE hva du tror på, sier eller skjønner. Når det gjelder bilde av Gud så er mennesket selv bilde av Gud. Ikke bilder av døde, ikke statuer av Jomfru Maria så DRKKs troende kan knele for slikt. DRKK har fjernet det 2. bud i sin helhet for å ha andre bilder enn Gud å bøye seg for!

Sann protestantisk reformativ tro, som Luther stod for er å vokse i Guds ord, med Guds ord til Kristus. Det ved å selv kome frem for nådens trone i rett tid for hjelp.

Sitat:

"Luther mener øyensynlig at mennesket er så fundamentalt syndig at bare det å forsøke å leve hellig egentlig kun fører til hovmod og selviskhet og bør ses på med en viss mistenksomhet. Han ville som kjent for øvrig ta ut Jakobsbrevet fra NT fordi dette nettopp påpeker sammenhengen mellom tro og det å strekke seg mot gode og sanne handlinger. Mennesket kan i følge Luther egentlig absolutt intet godt gjøre, men er kun overlatt til nåden alene. Konsekvensen er klar: Flere setter mindre fokus på å etterleve evangeliets fordringer om å strekke seg mot det gode og sanne:"

I oss selv er vi fortapte uten troen på og i oss. Uten vår Far (ikke Paven), Gud der oppe er vi rådville og farar vill som får.

Når det gjelder jakobsbrevet så tar det nuven ut av DRKK.

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Far ikke vill, mine elskede brødre!

Jesus i kjød, ikke bare kjøtt og blod men vårt kjød ble fristet. Han var sant menneske som deg og meg og ble fristet men syndet ikke og Gud kan ikke la seg friste. Hans fristelse var reell. Leser du Jakobs brev så ser du at vi kan være uten synd her og nå men det krever Guds ånd i oss, Hans kraft i oss slik Faderen virket i Jesus.

Dette er Jesus:

Hebr 5,7-9 Og Han (Jesus) har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til Ham (Faderen) som kunde frelse Ham (Jesus) fra døden, og Han (Jesus) blev bønnhørt for sin gudsfrykt, og således lærte Han (Jesus), skjønt han var Sønn, lydighet av det Han (Jesus) led, og da Han (Jesus) var fullendt, blev Han (Jesus) ophav til evig frelse for alle dem som lyder Ham (Jesus/ Faderen),

Det er av nåde vi blir frelst og uten nåden kunne vi ikke frelses fra første stund. Uten nåden hadde Adam og Eva dødd momentant. Uten nåden så kan vi ikke frelses fra synd slik jesus viser oss frelsen i sitt kjød. Han er veien, sannheten og livet alene!

Dette er forøvrig Moderkirken som ermor til skjøgene (de som holder moderkirkens bud fremfor Guds bud).

Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

Så du har rett, skjøgene (de syv kvinner) kommer hjem til mor, styggedommen DRKK!

Det man begir seg inn på her er å rekke hånden ut til antikrist tro å si kom!

Hvorfor?

Fordi det er ikke Kirken (DRKK) og Paven som er alles Far og autoritet i tro, det er ei heller Paven som er denne verdens leder istedet for Jesus Kristus og/ eller Guddommen. Sann tro er at Faderen lærer enhver individuelt om hvem Han er, det igjennom for oss Talsmannen, Den Hellige Ånd. Igjennom Talsmannen skal vi prøve åndene i Guds ord og faller åndene igjennom her er troen servert av den onde. I samme Guds ord kan vi lese om antikrist ånd og dennes kvalifikasjoner, ja antikrist er definert også igjennom hvilken tro han serverer for å bedra. Det i tillegg til hvem han styrer igjennom i verdslige nasjoner og makter.

Du viser til Luther, vel Luther var før jesuittene Fransesco Ribera og Lous de Alcazar som ble sendt av Pavedømmet for å lede folk fra Luthers tro og har lyktes med det over tid. De to trosretningene er futurisme og preterisme og det er innenfor disse to retningene de protestantiske kirker i dag er. Frafallet fra protestantisk tro har for lengst vært og frafallet står DRKK bak. Plantet av DRKK for å forvirre og i etterkant igjen få verdensmakt som Moderkirken.

Splitt og hersk!

I Jesaja kan vi lese om den økumeniske bevegelse, han sier:

Jes 4,1 Og syv kvinner skal på den dag ta fatt i én mann og si: Vårt eget brød vil vi ete, og i våre egne klær vil vi klæ oss; la oss bare kalles med ditt navn, ta bort vår vanære!

Hvor kvinner er menigheter og en mann er den ene sanne troende med sannheten Jesus Kristus i seg. DRKK favner disse menigheter med egen rettferds kledning og trosbrød til seg.

Simon Peter fikk lært av Faderen, før Åndens falle på jødene og senere 3,5 år etterpå hedningene at hans bror som led som ham selv var Guds sønn, Messias i lidende kjød. Den som tror Gud ble sant menneske i mitt og ditt kjød har nøkkelen til himmelen mm.. Det samme sier Paulus, hvor enhver som har Jesu tro har oppstandelsens kraft i seg, Rom. 8. Jesu biologiske bror, samme mor som Jesus, Maria sier at den som nekter fro at Jesus i kjød, vår natur er Gud, er av antikrist ånd.

DRKKs lære sier at Simon Peter alene i kraft av sitt gitte embede av Jesus kan endre på Guds bud, hvem som  kan tilgis og og ikke. DRKKs lære er en styggedom fra avgrunnens mørkeste hull. En total forkastelse av Jesus som vår frelser og en totalt forkastelse av frelsen for oss ved å selv komme frem for nådens trone i ånden, i det eneste navn vi kan gjøre, i Jesu Krist navn!

Enhver troende tror på veien, sannheten og livet definert i Guds ord, gitt av Guddommen alene.

Sitat:

"Det lutherske menneskebilde er for øvrig egentlig et pessimistisk menneskesyn. Et syn som benekter at mennesket etter syndefallet har bevart tilstrekkelig av sin frihet og Gudbilledlikhet, gitt ved skapelsen og bekreftet ved dåpen, at det er i stand til å utvikle seg positivt til stadig mer helhet og Gudvillet hellighet, og slik kunne og ville velge genuint godt i Kristi etterfølgelse."

Vel, hva med at DRKK trenger en plettfri Jomfru Maria fra unnfangelsen av for i det hele tatt få Gud ned på denne jord i kjøtt og blod, altså ikke kjød? Pessimistisk menneskesyn??? 

Du vet IKKE hva du tror på, sier eller skjønner. Når det gjelder bilde av Gud så er mennesket selv bilde av Gud. Ikke bilder av døde, ikke statuer av Jomfru Maria så DRKKs troende kan knele for slikt. DRKK har fjernet det 2. bud i sin helhet for å ha andre bilder enn Gud å bøye seg for!

Sann protestantisk reformativ tro, som Luther stod for er å vokse i Guds ord, med Guds ord til Kristus. Det ved å selv kome frem for nådens trone i rett tid for hjelp.

Sitat:

"Luther mener øyensynlig at mennesket er så fundamentalt syndig at bare det å forsøke å leve hellig egentlig kun fører til hovmod og selviskhet og bør ses på med en viss mistenksomhet. Han ville som kjent for øvrig ta ut Jakobsbrevet fra NT fordi dette nettopp påpeker sammenhengen mellom tro og det å strekke seg mot gode og sanne handlinger. Mennesket kan i følge Luther egentlig absolutt intet godt gjøre, men er kun overlatt til nåden alene. Konsekvensen er klar: Flere setter mindre fokus på å etterleve evangeliets fordringer om å strekke seg mot det gode og sanne:"

I oss selv er vi fortapte uten troen på og i oss. Uten vår Far (ikke Paven), Gud der oppe er vi rådville og farar vill som får.

Når det gjelder jakobsbrevet så tar det nuven ut av DRKK.

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Far ikke vill, mine elskede brødre!

Jesus i kjød, ikke bare kjøtt og blod men vårt kjød ble fristet. Han var sant menneske som deg og meg og ble fristet men syndet ikke og Gud kan ikke la seg friste. Hans fristelse var reell. Leser du Jakobs brev så ser du at vi kan være uten synd her og nå men det krever Guds ånd i oss, Hans kraft i oss slik Faderen virket i Jesus.

Dette er Jesus:

Hebr 5,7-9 Og Han (Jesus) har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til Ham (Faderen) som kunde frelse Ham (Jesus) fra døden, og Han (Jesus) blev bønnhørt for sin gudsfrykt, og således lærte Han (Jesus), skjønt han var Sønn, lydighet av det Han (Jesus) led, og da Han (Jesus) var fullendt, blev Han (Jesus) ophav til evig frelse for alle dem som lyder Ham (Jesus/ Faderen),

Det er av nåde vi blir frelst og uten nåden kunne vi ikke frelses fra første stund. Uten nåden hadde Adam og Eva dødd momentant. Uten nåden så kan vi ikke frelses fra synd slik jesus viser oss frelsen i sitt kjød. Han er veien, sannheten og livet alene!

Dette er forøvrig Moderkirken som ermor til skjøgene (de som holder moderkirkens bud fremfor Guds bud).

Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.

Så du har rett, skjøgene (de syv kvinner) kommer hjem til mor, styggedommen DRKK!

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
For noe som ikke er oppfylt? Det er i følge skriften det samme som å begå hykleri.

Erkjenner du kan frelsen oppfylles. Erkjenner du ikke men oppfyller loven med en lovløshet/ egenrettferd begår du hykleri.  Det siste er vederstyggeligheten.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere