Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen formening om Herrens dag, men i at ordene Herrens dag i Åp. 1:10 ikke har samme betydning som Herrens dag i Apgj. 2:20. er vel ganske åpenlys. Det sies at på den tiden da Johannes levde, så brukte de uttrykket Herrens dag om dagen for Herrens oppstandelsesdag, og møttes ukentlig for å minnes denne dagen. Jeg kan ikke vise til bibelvers som bekrefter det, annet en Åp.1:10, som tidfester sin åpenbaring.

Herrens dag er for Gud og Hans ord to dager og de to dagene er enten Den Syvende Dag Sabbaten (hver uke fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag), eller så er det den dagen Han kommer igjen for å dømme.

Herrens dag er kun disse to alternativer uansett hva noen andre måtte si eller mene religiøst.

1 Mos 2,2-3 Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort. 3 Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.

Esek 30,3 For nær er dagen, ja, nær er Herrens dag; en dag med skyer, en dommens tid for folkene skal den være.

Matt 12,8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.

Apg 2,20 solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. 

Åp 1,10 Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak mig en høi røst som av en basun, som sa:

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Når mennesker spiste av dette treet, fikk mennesket en del av Satan inn i seg. Menneskene representert ved Adam og Eva, fikk muligheten til å spise av Livets tre, men pga valget de gjorde, ble de injisert med Satans natur. Derfor har Satan makt over menneskene

Hie Rolf.

På hvilken måte tenker du ut ifra skriften at Satans natur er endel av vårt liv?

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
David Lindhjem – gå til den siterte teksten.
Du argumenter for at den antikristne ånd ikke kan komme fra Islam men fra andre

Ja Islam har kristne, eller katolske varianter og det kan ha med at Muhammed var gift med en nonne og kort tid etter dette giftemål ble muhammedanerne til, slik vi kjenner de som muslimer. Med det skjedde ca 600 år etter at den første kristne menighet med hedninger ble til, Corneilius. Om vi skal se med dine øyne slik så ser vi at alle symboler og bilder Kirken bruker stammer fra Babylon og de religioner som løåper derfra og ut. I Guds ord og bud er det billed og symbolforbud i det 2. bud (som kirken har fjernet i sin helhet). Jeg benekter ikke at Iaslam har antikrist ånd men jeg tror Islam er ett barn av antikrist ånd.

Sitat:

"Vis meg det "kristne" systemet av en hvis betydning som fornekter inkarnasjonene og at Jesus er Guds sønn og at Gud er en far. Den Katolske kirke og protestanter generelt gjør ikke det."

Dette går mye og enormt dypere enn hva Kirken sier inkarnasjonen er og med det forklarer Kristi rettferdighet, korsfestet. Korset forteller oss hvem Gud er og hvem vi er. Det er to måter i frelsen å se at Jesus er Guds sønn på, den ene veien fører til Ham mens den andre fører ikke til Ham.

Spørsmålet er om hvem Jesus er i kjød og hvem vi er i forhold til Ham. Er Han som Adam var før fallet (dog degenerert), ubesudlet i sinn og hjerte av fallen syndig natur og i det kjød selv fristet i dette kjøds natur? På hvilken måte er vi annerledes enn Ham i kjød? Se bort fra, isolert at Han også er Skaperen, altså¨se på hvem Han er som menneske i kjød kontra oss alene.

Kirken lærer at vi mennesker som synder er syndere fra unnfangelsen av, ja at seksualakten i så måte er en syndig gjerning fordi vi i vårt sinn har lyster. Det er følgene av teologien som er utviklet. Ut ifra en slik forklaringsmodell som arvesyndslæren er det blitt slik at Jomfru Maria har blitt en himmeldronning og tallet være henens ubesudletde unnfangelse kunne Gud bli menneske i kjød. Denne lære benekter Jesus i kjød som Gud. Protestantisk lære sier at Jesus var beskyttet fra mors besudlede liv (Jomfru Maria) og at derfor kunne Gud være menneske i kjøtt og blod (ikke kjød/ sarx). Også her benektes Jesus i kjød som Gud. Kirken i sin helhet benekter ikke Jesus som Gud men som sant menneske, som deg og meg. Prøvd i likhet med oss men forble uten synd. Derfor er Han Guds Lam for våre synder i kjød.

En vesentlig forskjell for Jesus i kjød viser oss en reell vei ut av synd i kjød igjennom Faderens kraft og troen på Jesus, vår Frelsers vei. Den andre veien sier at vi er syndere fordi vi ble unnfanget, ikke bare i synd men med synd og at vi derfor er ett annet biologisk vesen enn Adam og Eva var før fallet.

Kikren benekter at Jesus i kjøld ble fristet, altså at Han følte og tenkte på konsekvensen lysten som frsitelsen innebar før Han forkastet den som synd i sitt indre og ytre. For synd er ikke synd før det er ett lovbrudd i vårt sinn og hjerte og slik skjer det før det er synd:

Jak 1,12-16 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. 13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død. 16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

Jesus i kjød, altså ved at Han la av seg Sin Guddomm kom til vers 14 her over men lot ikke lokkelsen føre Ham til å la denne fristelse unnfanges i Ham. Hadde Han vært Gud aktivt virksom i kjød hadde Han ikke kunnet blitt prøvd, fordi Han kan ikke la seg friste. En fristelse er da ikke reell og dette med Jesus korsfestet hadde da vært bare ett narrespill.

Dette er altså Jesus:

Hebr 2,5-7 For det var ikke under engler han la den kommende verden, som vi taler om. 6 Men en har på et sted vidnet så: Hvad er et menneske, at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn, at du akter på ham? 7 Du gjorde ham lite ringere enn englene; med herlighet og ære kronte du ham, og satte ham over dine henders gjerninger;

Hebr 2,9-10 men den som var gjort lite ringere enn englene, Jesus, ham ser vi, fordi han led døden, kronet med herlighet og ære, forat han ved Guds nåde skulde smake døden for alle. 10 For det sømmet sig for ham for hvis skyld alle ting er til, og ved hvem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennem lidelser å fullende deres frelses høvding.

Hebr 2,14 Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,

Hebr 2,16-18 For engler tar han sig jo ikke av, men Abrahams ætt tar han sig av; 17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,7-9 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

Sitat:

"Som jeg har redegjort for, så er Islam det eneste systemet av betydning som har Jesus med og som fornekter hans guddommelighet. Islam med sine 1.6 milliarder er i dag det mektigste antikristelige systemet som virker på Jorden og det vokser hurtig !!

Islam har som mål å erobre verden og innføre sine egne Sharialover. (Antikrist innfører sine egne tider og lover Dan.7:25). Og tenk etter, hva er det som truer Israels eksistens og de kristne i hele Midtøsten og Nord-Afrika i dag? Det er ikke katolikker eller andre kristne, men det er Islam. Og hvilken idiologi er det som har kostet flest menneskeliv i historien? Jo, det er Islam (noen mener 270 millioner).

La meg sitere Joel Richardson:

Jeg er fast overbevist om at Islam er den største enkeltutfordringen kirken vil stå ovenfor før Jesus kommer tilbake. Men de fleste er fremdels enten i dyp søvn eller lever i fornektelsen."


Ja, de fornekter Jesus som Gud men det gjør også Kirken slik jeg har vist deg. For hvem er Jesus? Da Simon Peter bekjenner at han tror Jesus er Guds Sønn, Messias så ser Simon Peter på sitt medlidnede menneske i samme prøvede kjød som ham selv. Han ser Jesus, altså Gud som sant menneske likt Ham selv og det er denne tro som kommer fra Faderen alene. Simon Peter adopterer Jesu tro i seg og alle som tror at Jesus er sant menneske tror veien ut av synd for oss her og nå. Jesus er Veien, Sannheten og Livet her og nå. Veien er ikke igjennom Kirken og Kirkens tro, den er ikke igjennom presteskapets forordninger som spedbarnsdåp, skriftemål og pavemakten som en Far istedet for Kristus her og nå.

Når det gjelder Daniel 7:25 så kan betingelsene der gitt desverre bare spores tilbake til Romerkirken.

Kirken fornekter mennesket Jesus som Gud, de bekjenner ikke (uvitende), Jesus er Kristus.

Hva står det i din bibel her:

1Jn 4:3  And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

Dette er rett ut ifra grunnteksten, hvorfor er det omskrevet?.

Gå til kommentaren

Våk derfor

Publisert over 6 år siden
David Lindhjem – gå til den siterte teksten.
1 Joh. 2:22-23:Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. Den som fornekter Sønnen, har ikke fellesskap med Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også fellesskap med Faderen.

Ut fra dette verset ser vi at den Antikristlige ånd er en «løgner» som spesielt benekter Gud som Far og Jesus Kristus som Guds sønn. Det er kun en religion av betydning som har en direkte fornektelse av faderen og sønnen i sitt trossystem. I

Hei David.

Ja, denne ånd er en løgner og denne morder fra begynnelsen er slu, sleip og er over 6000 år gammel. Han er en strateg med meninger og har langsiktige mål, han trekker i de store linjer og tråder. Vi har en kamp imot en åndehær, makter og myndigheter. Ikke person altså. Guds ord ber oss om å ikke la oss bedra på noe vis og Guds ord sier den onde står frem som om han var Gud, han vil ha tilbedelsen, han står derfor frem som om han var Kristus og bedrar med en falsk Kristuslære.

Den Kristus troende befolkning blant disiplene visste om antikrist ånd og de viste de sa de var fra dem, altså den kristne gruppen. Dette i seg selv utelukker Islam.  

1 Joh 2,18-19

Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time. De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.

Antikrist ånd og lære benekter ikke Jesus Kristus men at mennesket Jesus ER Kristus. Det er frelsesplanens løsning i detalj igjennom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd som benektes. ANtikrist benekter ikke at Jesus er Gud men at Jesus, altså Gud er sant menneske i kjød. Jesus er Sønnen, Menneskesønnen og i det Guds Sønn, Guds sanne verdige OfferLam fro våre synder i Kjød. 

Jesus ble fristet for å prøves verdig vår synd i kjød og Gud kan ikke fristes, ei heller friste. Jesus var sant menneske som deg og meg i kjød, det kjød vi synder i.

Om vi ser etter hva og hvordan synd blir til så er det noe som skjer individuelt i vårt sinn og hjerte. Vår personlige synd som føder død er noe som skjer i oss selv, av oss selv fordi vi mangler tro og ikke lar vår Far være vår Far. Vi unnfanges/ fødes som vi skal være inn i denne verden, bortsettt ifra degenerasjon som også Jesus var degenerert.

Grunnleggende Kristen lære slik vi kjenner den via arvesyndslæren, først katolsk og deretter tilpasset protestantisk er etter min mening og med dekning i Guds ord antikrist lære. Dette var og er fra før rundt 1850 e. Kr. kjent lære i protestantiske land men nå kjenner ikke trroende til dette lenger. Hvorfor?

2 Tess 2,3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,

Frafallet har vært, syndens og fortapelsens sønn er egentlig åpenbart, ja det har han vært i over tusen år og man har ventet på ham siden år 300 dokumentert i historiske kilder fra den daværende kristne kirke.

Islam er en avsporing, for å skjule hvem som er hvem i skriften. Islam som ble til 600 år etter Kristus er en villsau for å skape en fiende av fienden.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Å elske Gud er å holde Hans bud slik Jesu sier det, hvordan er hans bud, jo vi skal elske din neste som deg selv, lyder det ene budet, og det andre budet lyder, du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel. To bud som omfatter nåden som er oss gitt

Ja og det største av disse bud oppsummerte også Moses de ti bud i sin helhet med. Ingen forskjell på de to og de ti, de er de samme.

Dette var også troen, oppsummerningen av Guds bud til Farriseerne.

Sitat:

" Loven er blitt skrevet i våre hjerter for skille mellom rett og galt, men vi er ikke slave under loven slik som før."

Ja, i den nye pakt og detfor at vi nå i den nye pakt skal gjøre etter loven som ikke de i den gamle pakt klarte. I den nye pakt går det av seg selv.

Sitat:

"Jesus fikk også refs fra fariserne og jødene når han brøt sabbaten. Var det lovbrudd Jesus gjorde, eller var det fordi Jesus var Herre over sabbaten, han kunne helbred epå sabbaten?

?? Jesus brøt budene som gjorde Guds bud kraftløst. Jesus brøt ikke Sabbatsbudet i de ti bud men Han brøt tilleggsbudene jødene la på Guds bud så de ikke skulle komme i vare å bryte Guds bud.. . I dag kan vi se de samme tilllegsbud som for eks. ikke ta heisen på Sabbaten.

Sitat:

"For det er sabbaten du alltid henger deg oppi. og er det slik at sabbaten er en dødsynd?"

Vel, det er du som henger deg opp i Guds bud og gjør Guds bud til ett problem, med andre ord er du fremdeles i kjødet i din tro.

Å synde til døden er når synden (lovbruddet) er unnfanget i deg, så du bryter Guds bud og lyver i deg selv så du heller tror løgnen istedet for sannheten. For synd er lovbrudd og døden fødes ikke før den (lovbruddet) er unnfanget i deg. Det betyr at løgnen er født i deg og du tror løgnen istedet for sannheten.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere