Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Publisert over 6 år siden
Chris Svendsen – gå til den siterte teksten.
"If man obeyed God.".

Selvfølgelig, ingen er uten en Far og ingen barn er forstandig uten grenser og ledelse. Uten Far blir man uforstandig og bortskjemt, tankeløs og som rovdyr.

Stolheten og grådigheten stjeler for å nyte det andre har og det er ateisme/ gudløshet. Fordervelsen er der neste.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Hvis det ikke fantes ondskap så kunne jo menneskene gjøre hva de ville og intet ville være straff (også Helvete) eller disiplin (trussel om Helvete og Skjærsilden).

Vil bare kommentere dette.

Om det ikke fantes ondskap så hadde alt bare vært godt, altså slik Gud skapte alt, med Ham der som deres Far og Gud. I deres sinn og hjerter hadde det ikke vært sporer til stolthet over det Jeget gjorde og gjør, ei heller selviske tanker i det hele. 

Sitat:

"Det er også implisitt at menneskene ved ondskap drives til et ultimat gode. Hvorfor ondskap er strengt nødvendig, hvorfor Gud ikke har laget Utopia direkte kan være hinsides meg bortsett fra at en type degenering/trussel om korrupsjon ved materien tvinger Gud til å lage Helvete for at menneskene SKAL være gode på jorden som i Himmelen. Det er mitt svar."

Fordi mennesket av fri vilje valgte en annen Herre enn Gud Skaperen og en løgnens vei til egen ære er våre veier en følge av en løgn som lærer oss om døden, psykisk, mentalt og åndelig mens vi lever og at vi faktisk fysisk dør. Derfor må vi dø fra oss selv mens vi lever om vi skal kunne se Ham nå. Vi må dø fra løgnen i oss, slik at vi kan se sannheten.

Om vi i dette liv blir skremt til tro for eget skinns vel, så er vi ikke frelst men lurt. Kristi rettferdighet er skjult for disse.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
David Lindhjem – gå til den siterte teksten.
Opheim sa: Kirken fornekter mennesket Jesus som Gud, de bekjenner ikke (uvitende), Jesus er Kristus.

Dette er ikke riktig! Du kan sikkert finne elementer av det du argumenterer for i den kristne kirke, men det er mest ut ifra at enn ikke helt forstår det man leser og ikke for å benekte at Jesus er Guds sønn slik du vil ha det til. Jeg mener dette er en avsporing. Mitt poeng er at det antikristlige systemet som Johannes advarer mot er mye enklere å avsløre når vi studerer islams lære.

Vel, det er rett ut i fra skriften og det er rett ut kirkens lære. En spade er her en spade og jeg snakker ikke om elementer men den grunnleggende frelseslære i kirken kontra den frelsesåpning Jesus i kjød gir oss i skriften.

Jeg ser poenget ditt i det at du ser hva Jeg vil ha det til men, her må man også se til hva faktisk Kristi rettferdghet åpenbarer enten slik eller slik jeg viser til skriften sier. Kristi rettferdighet er totalt og ikke på noen måter urettferdig og det blir den kun ved det poeng jeg serverer her. Paulus og Guds ord generelt bner oss om å ikke forherde våre hjerter imot Hans sannhet og rettferdighet. Jeg vber deg studere dette grundig, i all Gudsfrykt og vennelig i Kristi sinnelag.

Det er vel å merke interresant å se at islam lærer også at mennesket i kjød er skapt som det skal være og de avviser arvesyndslæren fra Kirken. Sann arvesyndslære er at vi fødes inn i en fallen syndig natur, som vi skal være og er skapt brotsett ifra degenerering. Kirken lærer ikke det, kirken sier vi er syndere fra unnfangelsen av og fra unnfangelsen av fortjener grunnleggende døden og helvetet.

Jeg ber deg se på denne: http://www.verdidebatt.no/debatt/post39172.zrm

Sitat:

"Opheim sa: Når det gjelder Daniel 7:25 så kan betingelsene der gitt desverre bare spores tilbake til Romerkirken.

Her tar du skriften ut av sin sammenheng. Verset står i sammeheng med Antikrist sin invasjon av Israel helt i endens tid, de siste 3,5 årene.

Daniel 7:25: Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid"

Ut ifra det du her skriver så er du en futurist. Det e rtrre måter å lese profetier på og de tre er futurisk, preterisk og historismens tolkningsmetode. Protestantisk grunnleggende metode er historisk og de to andre er produusert av jesuitter på 1600 tallet som en motreformasjon slik at Pavemakten ikke skulle bli avkledd som antikrist trone. Futurisk metode tar den siste uken i Daniel 9:24-27 ut av sin sammenheng og legger den i i en fremtid som kommer. Slik utsetter man resterende profetier til en gang som kommer. Preteristisk sier alt hjer  er oppfylt mens historisme sier det oppfylles fortløpende og at den siste uken er allerede oppfylt. Sir Isaac Newton trodde også det og det foreligger dokumentert solide belegg for denne tro. De to andre retningene er antagelser om at og hvis at.

Det er grunnleggende 13 kjennetegn på antikrist her i Daniel 7 og alle må stemme overens der og med alle andre profetier. Hovedtrekket er at det lille horn kommer ut av Rom mens Rom er og at det lille horn legger ned tre riker for selv å kunne etableres. Med andre ord i århundret da Rom falt og da er vi ved året 500 e. Kr.. Alle våre protestantiske forfedre trodde dette og Romerkirken rundt år 300 ventet antikrist komme da Rom skulle falle, de ventet på Roms fall. Så kom da frafallet 1260 år etterpå, etter darwin og den industrielle rev. har folk glemt hva prot. tro er for noe og DRKK har igjen etablert seg som uiniversets kirke likt den mørke middelalder. Husk det at Gud gir en forklaring på hva en dag er i profetier og det er at 1 dag er å ligne med 1. år. 1260 dager er 1260 år og 7 dager/ 1 uke er 7 år. 3,5 måneder er 1260 dager, altså 1260 år.   

Når vi da vet at de som tror at Jesus er Kristus er de sanne israelitter og jøder (åndelige oppfylleser av profetier), så er de de som blir forfulgt i den nye pakt. De som ikke tror Gud (Jesus Kristus) blir ikke forfulgt fordi de tror Ham.. . Daniel 7:25 er oppfylt.

Sitat:

"Det er tydelig at Antikrist har som mål å knuse Israel og at han ikke følger jødisk tradisjon, fordi han vil innføre sine egne tider og lover når han har invadert landet. I dagens verden blir dette veldig tydelig. Islam er kjernen til problemet i Midtøsten og har som mål å utslette Israel. Sharia lovene ønsker de å presse på hele verden med jihad. I sharialoven medfører det bl.a. dødstraff å bekjenne Jesus som Guds sønn.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat10/thread11484525/#post_114 84525"

Satan/ Antikrist liker at folk gjør tradisjon og ikke Guds bud og Guds vilje, Israel er i dag inn uinder Antikrst kontroll og har vært det siden Jødedommen sa til Pilatus at de ikke hadde noen andre konge enn Keiseren (Rom). Den nye pakt ble da til.

DRKK har endret Guds bud, de har fjerenet det 2. bud i sin helhet og fjernet store deler av det 4. Guds bud, samt splittet opp det tiende så de også har ti bud. De har også endret i tillegg til det 4. buds tid, påskehøytiden mm. inn til hedensk tid. Sjekk opp DRKKs holdninger til jødene opp igjennom tidene.

Sitat:

"I følge Daniel 11:37-38 så skal Antikrist ære en krigs gud: Han (Antikrist) bryr seg ikke om den Gud som hans fedre(Abraham) tjente, og han bryr seg heller ikke om kvinners lengsel eller noen annen gud. I stedet skal han ære festningenes gud.

Allah er i sannhet en krigsgud ! Islamskjihader for å fremme Allahs ære.

”Hellig krig” er islams måte å angripe de vantro på, for å konvertere dem til Islam.

En mere krigersk religion finns ikke. Over alt hvor den sprer seg, bruker den ”hellig krig”, og sprer terror og frykt for å vinne frem. 80-90%av all terror og krigføring som foregår i dag, skjer i Allahs navn.

Ser du ikke hvor tydelig dette er ?"

Jo, det ser jeg men se nå litt historie i det hele. DRKK/ kirstendommen er ikke bedre i sin praktiserende praksis. Daniel 11:37-38 er igjen opppfylt, i dag er vi ved inngangen til de to siste vers (44 og 45). Jeg ber deg igjen tneke over at Satan er over 6000 år gammel og han bedrar de utvalgte om det var mulig. Det er bare Guds ord alene uten tvil som avslører hvem han er. Om vi velger å se på Jesus så vil vi se hvam antikrist er, han som bedrar alle i denne verden. Derfor må vio lese åndelig, det åndelige Guds ord fo å ikke være i denne verden så han kan bedra oss. 

Sitat:

"Opheim sa: Hva står det i din bibel her:

1Jn 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.

Dette er rett ut ifra grunnteksten, hvorfor er det omskrevet?

At det bare står Jesus og ikke Jesus Kristus er ikke noe tegn på fornektelsen, dette er skive bom."

Poenget til Johannes er Jesus Kristus i Kjød, ikke kjøtt og blod. Sjekk ut frelsen i dette spørsmål. :)  Ta en titt på disse oversiktskart i PDF. http://ns1.maranathamedia.com/resources/maranathamedia/charts/daniel

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden

Ett lite men altomfattedne poeng er disse vers med tanke på at Jesus er sant menneske som deg og meg, og at ved denne sannhet kan vi reelt som Jesu likeverdige brødre og søstre bli dratt med opp om vi:

Joh 3,14 Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies,


Joh 12,32 og når jeg blir ophøiet fra jorden, skal jeg drage alle til mig.

Joh 8,28 Jesus sa da:

Når I får ophøiet Menneskesønnen, da skal I skjønne at det er mig, og at jeg intet gjør av mig selv, men taler dette således som min Fader har lært mig.

Han gjør Sin Fars vilje i vårt kjød og det samme skal vi gjøre, i kjød slik Paulus sier det i Romerne 8:1-..

Så vi må løfte Menneskesønnen opp, Jesus vår Gud er en sønn av mennesket i dette og denne frelses vei.

Joh 12,34 Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid; hvorledes kan da du si at Menneskesønnen skal ophøies? Hvem er denne Menneskesønn?

Derfor og slik avslører vi hvem antikrist ånd er og hvilken lære han har i Guds navn som om han var Gud og med deet badrar heel verden og får sin ønskede tilbedelse.

Hilser med:

Hebr 2,11 For både den som helliggjør (Faderen), og de som helliggjøres (Jesus/ Menneskesønnen og troende), er alle av en; derfor skammer han (Jesus) sig ikke ved å kalle dem brødre (oss troende),

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Fortsatt kommer du ikke utenom at gud sier han skaper ondskap/ulykke/katastrofe/"fæle ting".

Det er Guds natur å ta det overordnede ansvar, selv for ting Han ikke har gjort. Derfor på grunn av Hans rettferdighet og godhet eksisterer nåden og veien ut av ondt for alle som vil og erkjenner sannheten.

Tit 2,11 For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker,

Tit 3,3-7 For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre; 4 men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret, 5 frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd, 6 som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, 7 forat vi, rettferdiggjort ved hans nåde, efter håpet skulde bli arvinger til det evige liv.

Rom 2,4 Eller forakter du hans godhets og tålmods og langmods rikdom, og vet ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?

Joh 3,14 Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies,

Joh 8,28 Jesus sa da: Når I får ophøiet Menneskesønnen, da skal I skjønne at det er mig, og at jeg intet gjør av mig selv, men taler dette således som min Fader har lært mig.

Joh 12,32 og når jeg blir ophøiet fra jorden, skal jeg drage alle til mig.

Joh 12,34 Folket svarte ham: Vi har hørt av loven at Messias blir til evig tid; hvorledes kan da du si at Menneskesønnen skal ophøies? Hvem er denne Menneskesønn?

Om du er villig til å se etter vil du se rettferdigheten, dilemmaet og du vil se godheten. Det inkluderer også at du blant alle andre ikke har bedt om å bli født.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere