Gunnar Opheim

Alder: 55
  RSS

Om Gunnar

5 Mos 13,1 Når det står frem en profet i din midte, eller en som har drømmer, og han varsler dig et tegn eller et under, Åp 14:7 Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet; og tilbe ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Følgere

Religiøse lover og tvang

Publisert nesten 3 år siden

Takk for innlegget, dette er viktig å være klar over.

Hvor går grensen for en stat å bestemme hva en skal tro på og tillate individer å stå for? Før den personlige " brodd" i individene blir borte?

I Guds ord kan vi se at juletreet er absolutt betenkelig å ta inn i hus, gå rundt treet om man da ønsker å være Gud tro. Diverse lystenninger. Vi kan også se at alver, da nisser er i forestillingen rundt det egentlig engler og at den onde er en engel som ønsker å etterligne Gud/ Jesus. I så måte farer alvene over himmelen og gir sine gode gaver. Sammen med selve jolefeiringen, dens bakgrunn er ren hedensk men har adoptert kristne navn for at man kan fortsette hedensk tradisjon i ett kristent samfunn. 

Det er igrunnen nokså skremmende å oppleve manglende respekt for mennesket og mangelen på både visdom og kunnskap blant politiske avgjørelser/ råd. Jesus kom for å fri oss fra trelldom, eller "dyrets", til tider misbrukende og kraftfulle makt som sidestilles med maktapparater over individene/ mennesket. USA ble jo forresten opprettet som frihetens land på bakgrunn av Luthers/ protestanters avsløring av religiøse lover over mennesket.   

Om vi tror Gud, hvilken karakter, holdning og tro er det staten skal ha lov til å påtvinge mennesket? Liksom, "Hør etter, vi har og skal uansett ha overordnet rett og full kontroll over menneskets personlige skritt. Slutt å tenk og tro selv, for hvis ikke tar vi barna fra deg og putter deg i skammekroken!" Dette er altså menneskerettighetene. Og siden kunnskapsdepartementet mener mennesket har det for liberalt skal departementet da konservere tro og meninger?

Det er ingen tvil om at man mangler både kunnskap og visdom i kunnskapsdepartementet om dette lettsindig innføres, mon tro om at dette er overordnede føringer fra FNs menneskerettighetsdomstol. Skal man samle verden inn i en tro, alle som ikke vil sakes økumenisk bort over tid?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Det er interessant å se at Jesu blod i NT kan sees på som Hans liv, det er Hans liv som frelser oss og dette liv ble ofret for oss. Tror vi på og følger vi dette liv er vi reddet/ frelst fra synd, altså lovbrudd i våre liv. 

Ser vi på den billedlige forklaring i GT på Jesus blod/ liv/ Hans rettferdighet så ble det stenket på detaljer i invetar og telt/ templet. Det betyr noe konkret og vi er jo Guds tempel i dag.

Derfor er det også viktig å selv han Jesus tro, ikke bare tro på Ham for tro på Ham kan man gjøre selv om man ikke selv følger Ham. Med andre ord man må tro og gjøre etter troen, man må følge med inn i det hellige der og slik Jesus viste oss.

Derfor dekker ikke bare soningsblodet over våre synder, det renser oss FRA lovbruddene i henhold til innholdet i paktens ark hvor nådens trone står. Guds kraft virker i de som tror. 


En pakt i Guds ord er en allianse, en personlig allianse med den som tror, en avtale for å komme frem for nådens trone, igjennom den veien hvor Jesu blod ble tatt med. Billedlig forklart i GT.


:)

Gå til kommentaren

For å gjenopprette til.., her og nå.

Publisert nesten 3 år siden
Mitt spørsmål er slik Anselm formulerte det: Hvorfor ble Gud menneske?  

For å finne svaret på det må vi til det gamle testamentet (GT) og fallet med de konsekvenser og løsning som der kommer frem. Der ser vi at Adam og Eva må bli kledd i skinn, ett uskyldig og lyteløst vesen må egenhendig bekjennes/ erkjennes og avlives av synderen for lovbruddene som ble der gjort. Syndens lønn er døden og vi ser hele nåden og frelsen fra synd effektuert allerede der.

Selve synden ble utført av Eva og Adam fordi man inntok (man blir det man spiser) følelser og tanker bygd på løgner, man fikk en ny herre/ leder istedenfor Gud. Lucifer/ Satan ble denne verdens herre og det er denne verden vi blir født inn i. Fordi ingen greier å la seg forbli ubesmittet av denne falne verdens tanker og følelser etter fødselen, blir ingen av oss funnet verdige for hele verdens synd/ lovbrudd.

Selve lovbruddene handler om å bryte med Guds skaperverks natur, yttergrensene til Guddommelig natur, som universet naturlig tilhører er beskrevet i de ti moralske bud. Her har dessverre kirken endret

de ti bud for å tilpasse Gud til syndig fallen natur men det er en avsporing, jeg tar det med for å vise alvoret i vår posisjon som budbærere for Sannheten.

Da Menneskesønnen Jesus, vår Herre og Gud kom som menneske kom Han i den natur vi er i, i fallen syndig natur. Ikke så at vi Er fallen syndig naturlig men at vi fødes som vi skal være inn i en fallen verden med en tilsynelatende naturlig væremåte som anses som den skal være. For at Guds lam skulle dekke våre synder utført i kjød måtte Han komme i samme kjød som oss, og bli prøvd på samme måte som oss. Uten det er ikke ofret verdig vår synd, offeret ville da være uverdig og uriktig/ urettferdig ovenfor anklager. Det er derfor også Antikrist lære benekter Jesus i kjød, men ikke som Gud.

Syndens lønn er døden og for å rettferdigjøre uretten måtte Skaperen selv ta ansvar for Skaperverket, selv om Han ikke skapte syndens natur. Hans altomfattende vesen som er ut over universets fatteevner tar uforpliktende ansvar for hele skaperverket og setter sin eksistens inn i det. Han kommer som støv og lar seg prøve i vårt kjøds tilstand men synder ikke, Han mottar nåde og kraft fra Sin Far i himmelen for å stå imot.

Han gjenoppretter veien ved sitt offer ved at Han la av seg sin Guddom og tok vår skikkelse for å la seg prøve, for uten Ham i kjød kunne Han heller ikke kjenne fristelser. Kjød kan men Gud kan ikke, mao,summer vi det: Han kom i Abrahams kjød.

Det handler derfor ikke om vrede fra Guds side, syndens følger har konsekvent vrede med seg med det er syndens natur, i Hans skaperverk. Det er derfor man må dø fra synd, pga destruktiviteten som bryter ned. At Gud ble vår bror, altså sant menneske har med å finne og se nådens vei ut av synd i fallen syndig natur. Han viser oss den konkrete vei i vårt kjød, hånd i hånd og veien kan vi se i GTs helligdomstjeneste og i NT som viser oss fra der hvor vi er og inn til det hellige tempel når vi ser Jesu offer/ blodsvei fra korset og inn til nådens trone. Jesus, vårt lyteløse lam i kjød representerer oss og våre synder utført i samme kjød. Fra trelldom til frihet.

Det er på sin plass å skrive at Jesus ble beskyttet fra fødselen av imot tanker og følelser som kunne ødelegge Hans ånd (ett produkt av gitte tanker og følelser). Da Han ble 27 år lot Han seg døpe og lot seg prøve i reelle fristelser. Som Paulus sier ba Han om nåde med sterkt skrik og rop om nåde, hjelp og frelse.

Han, uten synd i kjød ble altså sant menneske for å dø som de mennesker som utfører synden, på den måten renvasker Han skaperverket og seg selv som Skaper imot anklageren. Veien er med det gjenopprettet til alt bare godt her (fra verden til Guds rike) og nå. Han sier jo at Han ikke har noen del i denne verden og denne verdens hersker. 


:)

Gå til kommentaren

Gud skriver loven i vårt hjerte og sinn

Publisert nesten 3 år siden

Hei Kvangarsnes


Hvis vi ser etter og kjenner etter så vet vi at Guds ti bud er rammene Guds kjærlighetsvesen er innenfor, Hans natur er innenfor. De ti bud er yttergrensene til Hans rike. Enten er man i tråd med riket eller så lever man på tvers av Hans Guddommelige natur med sin egen falne, da syndige (synd er lovbrudd) natur.

Husk at som jeg skriver så er det pga de ti bud at vi oppdager Gud, kan se Ham og komme til omvendelse, altså før vi går inn i det hellige liv som da er i henhold til Hans natur, karakter, og tilsynegjort i budene. Vi erkjenner og kommer til tro på ham, går inn og lar oss endre/ forme og lære av Ham. Vi er dermed frelst, ja reddet fra syndig (lovbrytende) liv. Forskjellen er altså fra det å tro på og han Jesu tro, har man følger man Ham mens tror man bare på gjør man ikke annet enn hva man Selv vil gjør. Vi vet jo at den onde også tror på, og det holder ikke.


Les igjen innlegget, Han er vår skolemester i forsoningen, At One Ment! Les igjen, det er ikke loven men Jesus er loven, Han er vår vilje og vår frelse. La Han lære oss ikke budene der inne i det hellige.

 

Du har helt rett, det er ingen krav lenger til egne gjerninger men det er en ting og det er at vi erkjenner at vi er syndere og trenger Guds nåde for å bli frelst, det har noen følger og følgene er en overgivelse til Ham. Altså dø fra hva Jeg vil.

Den antikristelige lære fornekter Jesus i kjød som deg og meg, at Han døde for våre synder utført i dette kjød. All annen lære er falsk og urettferdig. :)

  

Leif

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Hei Olsnes-Lea. :)


Vi kan se veien tilbake til Eden i 1. mosebok 1, der hvor Adam og Eva blir kledd i skinn. Det skinnet er det første offerlam for vår synd og kledningen representerer Kristi rettferdighetskledning og den nåde vi ser igjennom hele Guds ord, NT som GT. Det er på denne vei, altså dette hvor offerblod tar veien vi må se til, det er Jesu blod som renser oss. Det er det jeg skrivet om i Att One Ment/ atonement. Les innlegget en gang til og se etter, i all vennlighet og ydmykhet. :)

Du nevner de ti bud, ja, bra og de ti bud står beskrevet i Mosebøkene ikke i kirkens bøker. De er endret og skrevet om. Enten følger vi Gud eller så følger vi denne verdens herre, han som Jesus sa Han ikke hadde noen del i. Det er nok advarsler i Guds ord om at den onde vil forsøke endre Guds bud for å få menneskene til å tro at de allikevel tilber Gud.

Ellers må jeg be deg lese innlegget en gang til, det er Gud som gjenoppretter menneskene individuelt og personlig uten mellommenn/ presteskap eller himmeldronnnig/ jomfru Maria, så det vil og ønsker å holde Guds bud, ja faktisk også holde Hans bud. Den personlige og individuelle forsoning foregår i det hellige liv som beskrevet, det er bare en vei inn og det er igjennom Jesu offer/ blod. Følg den veien!

Skjærsilden eksisterer ikke, det er en grov løgn som er avhengig og bygd på av løgnens far, "Du skal slettes ikke dø". Men det er en annen diskusjon som IKKE tilhører her. Les mer om skjærsilden mm. her:

Utdrag: "

8. Hva med sjelene som roper ut under alteret i Åp 6,9.10? Viser ikke dette at sjeler ikke dør?

Nei. Dette ropet var billedlig, på samme måte som ropet fra Abels blod (1 Mos 4,10). Ordet “sjel” betyr her mennesker (eller levende skapninger) som hadde blitt drept for sin tro. Sant og visst er det sikkert at ingen tror at sjeler som dør, bokstavelig talt ligger under alteret, ei heller tror folk at de rettferdige trygler Gud om å straffe deres fiender. Derimot ber de rettferdige om nåde for sine fiender, slik Kristus gjorde på korset (Luk 23,34).

Fra <https://www.amazingfacts.org/media-library/study-guide/e/7171/f/6/t/er-de-d%C3%B8de-virkelig-d%C3%B8de-

Til slutt siterer jeg deg: "Jeg vil også si at Bibelen og troen generelt er sterkere hos de som lever eller ærlig prøver å leve etter De 10 bud og Den gyldne regel. Med syndene så har jeg grunn til å tro at Bibelen bare fjerner seg mer og mer fra den som synder og som synker dypere og dypere ned i den slags liv!"

Dette er egne gjerninger i egen kraft kjære deg, intensjonene er bra men det er i egen kraft. På den veien som beskrives igjennom frelsen i Guds ord er det Gud som gjør det mulig her og nå i oss å holde Hans bud. Du nevner den gylne regel, det er å tillate gå med kjødets vilje og kraft inn i det hellige, vi kan ikke det. Gud viser oss hvordan disse egne klær ikke holder mål/ blir godtatt.

Så til det siste du skriver, ja det er helt rett men det er ikke Guds ord som fjerner seg. Det er oss selv som fjerner oss fra Guds lam og blod, det ved å gå i egen kraft for å forsøke å komme frem for Gud. Det slik Kain prøvde. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere