Vårt Land

Alder: 73
  RSS

Om Vårt

Følgere

Sammen om nåden

Publisert nesten 2 år siden - 3151 visninger

Ordet nåde forteller mer om hva som konstituerer en kirke enn vedtaket om likekjønnet vigsel.

I DAG vedtar Kirkemøtet i Den norske kirke en ny kjønnsnøytral vigselsliturgi, og allerede onsdag er det mulig å ta den i bruk. Liturgien er utviklet primært for å komme likekjønnede som ønsker å gifte seg i kirken i møte. Dette er ikke svært mange, men for dem det gjelder, oppleves vedtaket som svært viktig. Med sin enkelhet, og sitt moderne ekteskapssyn, vil liturgien også kunne bli populær blant andre par som gifter seg.

EN DEL kirkemedlemmer har meldt seg ut av Den norske kirke gjennom årene på grunn av uenigheten om kjønnsnøytral liturgi. En av «utmeldingsbølgene» kom fordi Kirkemøtet i 2014 sa nei til en ny liturgi. Etter at Kirkemøtet gjorde et nytt, positivt vedtak i fjor, har en del meldt seg ut med den motsatte begrunnelsen. Noen av de lavkirkelige organisasjonene har svart på situasjonen ved å opprette egne trossamfunn, og disse fikk omlag 800 nye medlemmer i fjor.

SAMTIDIG MARKERER Den norske kirke at det er 500 år siden reformasjonen startet. Temaet for årets kirkemøte er nåde – et nøkkelord for reformasjonen. Dette ordet forteller mer om hva som konstituerer en kirke enn vedtaket om likekjønnet vigsel. Kirken er forsamlingen av de hellige – dem som har fått sine synder tilgitt gjennom troen på den oppstandne Kristus. Den konstitueres av forkynnelsen av evangeliet gjennom ord og sakramenter, og er ikke et meningsfellesskap.

DERFOR HÅPER vi at flest mulig av Den norske kirkes medlemmer opplever fortsatt å ha rom i kirken. Vi slutter oss også til oppfordringen fra lederen for Mellomkirkelig råd, Kristine Sandmæl, til dem med det tradisjonelle synet: «Ta det rommet som finnes, ikke bruk tiden på å snakke om at det ikke er der.»

KOMPROMISSET SOM vedtas i dag, synes å ha ført til en større forståelse om hva som konstituerer kirken, også hos dem som har vært utålmodige for å få en ny vigselsliturgi. Både kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum og Åpen folkekirkes leder Gard Realf Sandaker-Nilsen har gjentatte ganger understreket at de ønsker å gi sine meningsmotstandere rom.

NOEN HAR understreket at konservative fortsatt får rom i kirken fordi det ble inngått et kompromiss. Etter vår mening er dette feil begrunnelse. De med konservativt ekteskapssyn hører hjemme i kirken av samme grunn som alle andre: På grunn av nåden.

Gå til innlegget

Det er altfor billig å fly

Publisert nesten 2 år siden - 2226 visninger

Hvis politikerne skrur opp avgiftene, forsvinner behovet for større flyplasser. Da blir også klimakampen noe større enn et spørsmål om asfalt i Ullensaker.

MENS STORE deler av befolkningen går rundt og lurer på hvor det blir av vinteren, ligger det an til mer klimabråk på Stortinget: Denne gangen står slaget om hvorvidt Avinor skal gis tillatelse til å bygge ut en tredje rullebane på Gardermoen. Regjeringen heller mot ja, mens Venstre og opposisjonen sier nei. KrF, som dermed har nøkkelen til flertall den ene eller andre veien, sitter i tenkeboksen, meldte Vårt Land fredag.

SPØRSMÅLET OM ny rullebane fremstår som ganske prosaisk. Isolert sett handler det om å møte et voksende behov, og Avinors egne beregninger tilsier at antall flypassasjerer vil øke fra 25 millioner i dag til 52,7 millioner i 2060. Da trengs det selvfølgelig mer plass til å ta av og lande på.

MOTSTANDERNE HAR rett i at mer flytrafikk vil gi større klimagassutslipp, og det i seg selv er en grunn til å sette ned foten for en tredje rullebane på landets hovedflyplass. Men det er ikke der klimakampen vinnes. Grunnen til at Avinor foreslår å bygge ut, er at nordmenns etterspørsel etter flyreiser øker.

Å FORSØKE å få folk til å fly mindre ved å gjøre det vanskeligere å drive Gardermoen på en god måte, er en lite fremoverlent klimapolitikk. Dersom norske politikere skal bli trodd på at de tar global oppvarming på alvor, må de ta tak i årsaken til problemet. Problemet er den voksende køen av flypassasjer, og årsaken at flybillettene er så billige.

DET KOMMER til å bli bråk dersom myndighetene skrur opp avgiftene, men det er den mest effektive – og kanskje eneste – måten å få ned flytrafikken på. Hvis det skjer, forsvinner behovet for større flyplasser. Da blir også klimakampen noe større enn et spørsmål om asfalt i Ullensaker.

NORDMENN KOMMER til å fortsette å fly mye og kanskje enda mer så lenge tilgangen på billige billetter fortsetter å være god. Det er et politisk ansvar å bremse etterspørselen etter den mest klimafiendtlige transportformen vi har. Jobben er på ingen måte gjort når Stortinget forhåpentlig sier nei til ny rullebane på Gardermoen. Avslaget må også følges opp med en klimapolitikk som gjør at vi ikke trenger en ny rullebane på Gardermoen.

Publisert i Vårt Land 28. januar 2017.

Gå til innlegget

Håpløst Frp-forslag om støtte til tro og livssyn

Publisert nesten 2 år siden - 1343 visninger

Dersom programkomiteen i Frp virkelig tror at deres trosfinansieringsmodell vil fungere, avslører de et faretruende lavt kunnskapsnivå.

FREMSKRITTSPARTIETS PROGRAMKOMITÉ går inn for at all offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn droppes. Dersom forslaget skulle få gjennomslag, vil det være dramatisk både for Den norske kirke, Human-Etisk Forbund, moskeene og mange andre. Alle disse får mesteparten av sine økonomiske midler fra stat og kommune.

GRUNNLOVENS paragraf 16, som ble endret så sent som i mai 2012, heter det at «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. (...) Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.» Frps alternativ til offentlig tilskudd er at folk skal få skattelette, sånn at «hver enkelt kan velge om de vil støtte sitt trossamfunn, kirke eller moské», forteller FpU-leder og programkomitémedlem Bjørn-Kristian Svendsrud til Vårt Land.

I SVERIGE finansieres den tidligere statskirken gjennom kirkeskatt, som trekkes automatisk fra medlemmenes inntekt. Summen kan leses av på selvangivelsen og regnes som en av de viktigste årsakene til at Svenska kyrkan har mistet så mange medlemmer etter skilsmissen fra staten i år 2000. En slik ordning, som informerer medlemmene om hva de sparer på å melde seg ut, er den store skrekken for ledelsen i Den norske kirke.

DETTE ER imidlertid langt å foretrekke framfor Frps modell, der hvert enkelt medlem forutsettes å se en generell skattelette i sammenheng med bortfall av offentlig støtte til alle tros- og livssynssamfunn. Oppslutningen om folkekirken vises på mange måter, men det store flertallet av medlemmene har liten bevissthet rundt behovet for frivillige gaver. Dersom programkomiteen i Frp faktisk tror at denne finansieringsmodellen vil fungere, avslører de et faretruende lavt kunnskapsnivå på feltet.

KRFS HANS Dagrun Eriksen beskylder Frp for å bryte kirkeforliket, og han har selvsagt rett. Det er en real sak å mene at det bør være vanlige skattebetaleres individuelle ansvar å avgjøre om tros- og livssynssamfunnene skal kunne opprettholde driften, men det er i strid med det vi kaller den norske modellen.

GRUNNLOVEN MÅ endres dersom Frps modell skal kunne innføres. Vi regner med at flertallet på Stortinget ønsker en forutsigbar tros- og livssynspolitikk som ikke hviler på at «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av den enkelte skattebetaler».

Publisert i Vårt Land 27. januar 2017.

Gå til innlegget

Trump fikser ikke alt

Publisert nesten 2 år siden - 313 visninger

Svært ofte er det slik at det ikke finnes en enkel fiks. Handlekraft på ett område skaper problemer på andre.

«I can fix it» var Donald Trumps svar på mange av spørsmålene han fikk under valgkampen. Etter at han nå har fått presidentmakten, er han i ferd med å vise at han kan oppfylle løftene sine.

En av de første tingene han gjorde, var å trekke USA ut av Trans Atlantic Partnership (TTP) - frihandelsavtalen som Obama-regjeringen forhandlet fram mellom 12 land rundt Stillehavet.

Japan, Australia og New Zealand har reagert svært negativt på dette. De har gitt beskjed om at de akter å beholde avtalen - uten USA. For dem er denne avtalen også et viktig element i å begrense Kinas innflytelse i Stillehavsområdet. Kina er i full gang med å trekke asiatiske land inn i sitt avtalesystem for handel. Når USA trekker seg ut, vil det kinesiske alternativet bli mer attraktivt for mange.

Samtidig har Trump lovet hard kamp mot Kina, blant annet ved å innføre straffetoll på kinesiske varer. Trump må dessuten finne ut om han også skal gå til militær konfrontasjon med Kina. Utenriksminister Rex Tillerston har sagt at kinesisk kontroll over Sør-Kina-havet ikke vil bli tolerert, og Kina har svart at USA i så fall må forberede seg på krigshandlinger. Det virker nokså uoverveid å samtidig svekke båndene til USAs allierte og tradisjonelle handelspartnere i området.

Å si opp handelsavtalen er altså ikke noen enkel fiks. Det fører bare til at USA skaffer seg nye problemer. Slik er det også med Trumps planer om å droppe handelsavtale og innføre restriksjoner mot Mexico og Canada. Det kan nok redde noen amerikanske industriarbeidsplasser, men vil samtidig skade mange andre amerikanske bedrifter og trolig svekke USA totalt sett.

Noe av det samme gjelder Trumps løfter om å si opp atomavtalen med Iran. Han kan sikkert trekke ut USA og gjeninnføre amerikanske sanksjoner. Men verken EU eller Russland kommer til å bryte med Iran av den grunn. Det Trump vil oppnå, er å isolere USA og gi Iran en propagandaseier.

Svært ofte er det slik at det ikke finnes en enkel fiks. Og Trumps ulike valgløfter spriker. Den handlekraften han prøver å vise disse første ukene, vil slå tilbake i form av nye problemer når det er gått litt tid.

Gå til innlegget

Etikk og kildekritikk

Publisert nesten 2 år siden - 162 visninger

Scientologi-bevegelsens kampanje «Veien til lykke» har blitt brukt i etikkundervisning i en norsk femteklasse.

Kampanjen beskrives som «den første moralkodeksen som utelukkende er basert på sunn fornuft», og målet er «å stanse det moralske forfallet som plager samfunnet vårt». Den er forfattet av L. Ron Hubbard, bevegelsens grunnlegger. Det er problematisk på flere plan.

Hvis etikkprogrammet, eller «moralkodeksen» som de altså selv sier, blir brukt som eksempel på hva etisk oppførsel er, gir man mer legitimitet til Scientologikirken enn det som er forsvarlig. Særlig overfor grunnskoleelever, selv om det ble opplyst at det var Hubbard som hadde skrevet det.

Går man inn på hjemmesiden til Veien til lykke, får lærere tilbud om en ressurspakke med «gode og ­effektive verktøy», «en hardtslående læreplan til å undervise i livsprinsipper basert på sunn fornuft (...)» , med materiell som hefter, audiovisuelle hjelpemidler og plakater. Man får også vite om forfatteren: «I og med at han gav praktiske løsninger til menneskets mest påtrengende problemer, er L. Ron Hubbard en av de mest hyllede humanitære figurer i denne, så vel som enhver ­annen, tidsalder.» Men ingen steder står det at Hubbard er Scientologikirkens grunnlegger. Det er en opplysning som åpenbart burde ha vært med.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer til å være ekstra på vakt mot materiell fra kontroversielle grupper, selv om han på generelt grunnlag mener det er greit å bruke informasjon fra ulike trossamfunn for å belyse hva de står for.

Kunnskap er essensielt. Men jo mindre kunnskap man har om religioner generelt, jo mindre klarer man å skille mellom hva som er bra og hva som er dårlig. Det aktuelle etikk-kurset gir ingen kunnskap om hvem som står bak og hva de står for. Det er derfor ikke egnet til undervisning om religion. Som etikk-kurs seiler det under falsk flagg. Derfor bør skolene si nei takk.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82793 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44733 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35603 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
9 måneder siden / 28961 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22902 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22517 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 22493 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20425 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19474 visninger

Lesetips

Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Jeg melder meg ut av KrF
av
Lars Sørumshagen
rundt 21 timer siden / 313 visninger
Sett fra grasrota
av
Arna Østnor
rundt 21 timer siden / 299 visninger
Hamskifte for norsk landbruk?
av
Trond Klaape
rundt 21 timer siden / 216 visninger
Svar til innlegg fra Karl Øyvind Jordell
av
Ole Inge Bekkelund
rundt 21 timer siden / 65 visninger
Skader KrF, ikke Frp!
av
Ola Ødegaard
rundt 21 timer siden / 329 visninger
Les flere

Siste innlegg

Demokratiske problemer
av
Hildegunn Marie Tønnessen Schuff
rundt 6 timer siden / 50 visninger
Det er fullbrakt
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 1430 visninger
Radikal kjønnsideologi
av
Marit Johanne Bruset
rundt 15 timer siden / 147 visninger
Har du ulikhetsbrillene på, Astrup?
av
Catharina Bu
rundt 15 timer siden / 186 visninger
Kamp mot selvbestemmelse ødelegger for undring
av
Arne Øgaard
rundt 15 timer siden / 114 visninger
Å redde verden uten å bli hekse-jegere
av
Bjørn Stærk
rundt 16 timer siden / 141 visninger
I fredens telt
av
Torstein Try
rundt 16 timer siden / 73 visninger
Nå treng KrF samling
av
Karl Johan Hallaråker
rundt 19 timer siden / 140 visninger
Les flere