Daniel Krussand

Alder: 72
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Ble kristen som 16-åring til sjøss omboed i MT "Tarim" W. Wilh., Deltatt Misjonssambandet, Navigatørene, Baptistene, Misjonsforbundet, Frie Venner.

Følgere

Om AP regjerer i 3 år, kan NSB reddes fra konkurranseutsetting ?

Publisert rundt 1 måned siden - 128 visninger

Om nå KrF kaster de Blå-Blå, kan det komme noe godt ut av det. Konkurranseutsetting av Jernbanen kan stoppes av AP & SP!

Sylvi Listhaug er en bra dame og dyktig Justisminister.  Erna og Siv ofrer ikke henne.

Tre års pause for Erna, og hun er tilbake med flertall sammen med bare FrP!

I mellomtiden kan Støre styre med KrF’s støtte og endre privatiseringen av Jernbanen.

Konkuranse på tog er fullstendig meningsløst.  La NSB få tilbake alle funksjoner som heleid statlig selskap, tog, spor, signalanlegg og vedlikehold.  Da vil togene gå.

Kanskje vi også kan få litt færre partier på Stortinget som bonus etter denne heksejakten på Listhaug som KrF i stor grad har medvirket til.

Gå til innlegget

Bane Nord, NSB og togdrift.

Publisert 7 måneder siden - 166 visninger

Nå er togene forsinket igjen, mer enn noen gang, spesielt i Østlands-området.NSB skylder på Bane Nord. Feil på signalanlegg og skinnegang.

Problemet ligger hverken hos NSB eller Bane Nord.  Oppsplitting av jernbanen og konkurranseutsetting er det grunnleggende problemet.

Gamle NSB tok hånd om alt selv og hadde folk og fagarbeidere med yrkesstolthet og jernbane-kompetanse.  De folka er nå i stor grad oppsagt og mistet.  Vedlikeholdet settes ut på anbud til private, ofte bedrifter med langt mindre jernbane-kunnskap enn det som kreves for arbeidet de påtar seg.

Nå har Mikael Nyberg holdt foredrag i Norge om elendigheten i SJ etter avreguleringen av Järnvegen i Sverige på 80-tallet.

Han skrev boka "Det stora togrånet" i 2011.  Denne boka viser og beskriver hvordan svensk tog-drift har blitt dårligere for hvert år.  Jernbanefolk i Norge kjenner til dette, det samme gjør Stortingets Transport-komité og Stortings-representanter.

Hvorfor gjør Norge samme dårlige valg som Sverige?

Togdrift er et statlig ansvar, det egner seg særdeles dårlig til å tjene penger på.  Det må subsidieres av det offentlige.  Hvorfor skal offentlige tilskudd tilføres private kapitalister?

Jernbane krever stor kompetanse og langvarig erfaring hos alle ansatte.  Togsettene, skinnegangen og signalanleggene henger tett sammen, det er et absolutt krav ar de tre elementene ledes og behandles enhetlig av samme eier og driver.

Toget påvirker sporet og omvendt.  Et privat togselskap har ikke omsorg for skinnegangen.  Dersom et hjul på toget har en skade, eks flatt ett sted etter bremsefeil, sklidd lenge i låst posisjon, vil dette hjulet slå sporet kraftig hver runde siden.

De gamle gutta hadde hjerte for jobben og kjente banelegemet i de distriktene de var ansvarlige.

De hadde sikkerheten i blodet og kjente farene.  De merket at tog var på vei før lyden kom.

Dagens folk på vedlikehold får lynkurs i sikkerhet for å få lov å arbeide ved sporene.  Livsfarlig.

Forstår ikke sjefen i NSB disse enkle fakta som jeg nå for annen gang skriver om her?  Forstår ikke sjefen i Bane Nord det samme?  Eller Samferdeselsministeren?

Transport på vei er noe ganske annet enn skinnegang.  Får et tog motorstopp stopper alle andre tog om det er enkeltspor.  Får en buss stop, kan andre passere.

Anbud på jernbane-drift er Russisk rulett!  Stopp / snu før en stor ulykke inntreffer!

La være å bygge nye regionale høyhastighetstog.  Bruk pengene i stedet på de sporene som finnes, samt på vedlikehold av togsett og signalanlegg og bygningsmassen.  Få betjening tilbake på stasjonene og kafeene på stasjonen.  Roa stasjon i gamle dager - bare kos og velstand - bygdas samlingssted.  Idag er stasjonene nitriste - og togene kommer ikke.  Tog i dag - det er Buss det.

Kjenner du noen på Stortinget?  Vær vennlig og videresend dette innlegget.

 

Gå til innlegget

Hebreerbrevet Kapittel 6.

Publisert 7 måneder siden - 693 visninger

Hebreerbrevet kapittel 5 vers 12 forteller at de troende var som barn, at de påny måtte lære "De første grunnleggende ting i Guds Ord". De tålte bare melk, ikke fast føde. De hadde ikke ved bruk sine sanser øvet opp til å skille mellom godt og ondt.

Da får vi vite hva som er de første gunner i Guds Ord, - det vi skal gå forbi - og gå videre fra - mot det fullkomne, som modne voksne.

«La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom.»
‭‭Hebreerne‬ ‭6:1-2 

Omvendelse.  Den som ved evangeliet blir overbevist om synd av Guds Ånd, vil omvende seg og bekjenne.

Tro. Vi tror og tar imot Jesus, blir født på ny av Ånden,

Dåp.  Bekjenne med sin munn ved dåpen, begraves (syndelegemet skal bli tilintetgjort), og reises opp med Kristus til et nytt liv.

Håndspåleggelse.  Brødrene legger sine hender på oss etter dåpen og ber om Åndens gaver og salvelse til å tjene.

Oppatandelse fra de døde.  Nyfrelste lærer at Jesus kommer tilbake og vi oppstår med himmelsk legeme.

Dom.  Nyfrelste lærer at det kommer en dom.  Jesus har tatt vår straff på seg, vi går fri.  Ved Kristi domstol vil våre liv som kristne prøves ved ild.

Her nevnes altså 6 grunnleggende ting som er fundamentet i våre kristenliv.

Rekkefølgen er selvsagt viktig, høre Budskapet evangeliet, omvende seg og tro til frelse, la seg døpe og bekjenne, få forbønn og utrustes til å tjene.

Da begynner gledeslivet i Herren, fellesskapet med Guds folk, Vennesamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene.  Da blir vi Lys og Salt i verden.  Da ser alle hvordan vi elsker hverandre, tilgir hverandre og oppmuntrer og formaner hverandre.  Ettersom uker og måneder går får vi, ved bruk, våre sanser oppøvd til å skille mellom godt og ondt.

Da blir dåpens verk synlig for alle slik hele kapittel 6 i Romerbrevet beskriver:

«Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster.

Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.»
‭‭Romerne‬ ‭6:11-12, 18‬ ‭

 

 

Gå til innlegget

SJ og NSB, Konkuranse

Publisert 8 måneder siden - 150 visninger

Crister Fritzon, adm. dir. I SJ sier i lørdagens Aftenposten at konkurranseutsetting av svensk jernbane har vært en suksess!

Ja han er vel nødt til å påstå dette.

Flere avganger, billigere billetter, flere passasjerer er noen av resultatene.  SJ går med overskudd sies det også.

Det svenskene sliter med er infrastrukturen.  Skinnegang og signalanlegg er flaskehalsen.

Hva er det vi ikke får høre?

Jo, de ansatte sliter seg ut.

Flere togselskap betyr at togpersonalet må bruke mye tid på å ta konkurrentens tog til sin job.  Om et selskap får togstans grunnet feil på togsettet kan ingen andre passere der.

Alle som konkurrerer er beroende av samme skinnegang, men de har ikke omsorg for skinnegangen.  Om deres togsett har feil, f. eks hjul som er skadet, slår disse i stykker skinnene.  Det bryr de seg ikke om.

Passasjerer må ofte bytte togselskaper underveis.  Da er det ikke felles billettsystem.

Kommer det 20 -30 cm snø stopper mange svenske tog.  Likeledes om temperaturen synker ned mot minus 20 -25 grader blir det problemer.  Togsettet er ikke bygget for snø og kulde.  Toalettene fryser.

I gamle dager fantes det en Jernbaneskole i Ängelholm drevet av SJ.  Der lærte alle ansatte sine oppgaver.  Gammelt og nytt teknisk utstyr ble drillet inn i  vedlikeholds- mannskapet.

SJ hadde mannskaper langs alle toglinjer i hele landet.

Skolen er privatisert, vedlikehold er satt ut på anbud, fagfolk har fått sparken.  De private firmaene kan ikke faget, skinnegang og signalanlegg forvitrer og togene sporer av.

I gamle dager kunne 4 mann bytte en sporveksel på 6 timer.  Formannen fant ny veksel på nærmeste lager og gav gutta jobseddel.  Ferdig.

I dag skal jobben ut på anbud, vekselen bestilles og jobben planlegges av ingeniøren.  Arbeidet blir utført etter 3 uker med privat firma og ingeniøren står og ser på.  To dagers jobb og fem ganger dyrere enn gamlemåten!

Les boka til Mikael Nyberg, "Det stora Tågrånet".  Der er dette dokumentert.

Derfor stopper svenske tog.

Nå gjør Norge det samme.

Tvers igjennom idioti!  Forstår ikke myndighetene at Jernbanedrift er et fag der alle hjul er integrert - alt er beroende av hver del.  Hele spekteret av oppgaver i og rundt togdrift må styres integrert.  Kvalitet og kunnskap i alle ledd.  Og yrkesstolthet, kompetanse og trygghet for alle ansatte.  Slik var det i NSB i gamle dager.

Jernbane er en statlig oppgave.

Gå til innlegget

Konkuranseutsetting

Publisert rundt 1 år siden - 194 visninger

Troen på at konkurranse gir bedre tjenester eller lavere pris er overdrevet. Ofte blir det motsatt. Tar man med en del utilsiktede bivirkninger blir helheten enda verre.

Det er klart at privat drift av sykehjem kan være både billigere for samfunnet og gi en like god eller bedre tilværelse for beboerne.

Når det gjelder viktige og tunge samfunnsområder som offentlig transport, post, telefon, nødetater og redningstjeneste på havet mener jeg disse områdene er best tjent med offentlig eierskap og drift.

Jeg har vært bussjåfør noen år og følt konkuranseutsettingen på kroppen.  Tvunget til å få ny arbeidsgiver, tap av ansenitet, stess og nye krav for å presse priser.  Påfølgende øket fravær og sykdom blir en belastning som andre må betale for.

Når nye busselskaper skal ta over gitte ruter, følger nye krav om busstyper og diverse forbedringer som koster penger.  De gamle bussene som er like gode blir faset ut eller solgt til utlandet.  Er det god økonomi og miljøvennlig?

Jernbane og tog vil regjeringen nå også sette ut på anbud.  NSB ville gjort dette langt bedre alene uten den oppsplittingen og ansvarsfraskrivingen som har pågått i mange år nå.  Dyktige medarbeidere f. eks på signalanlegg og ettersyn av banelegemet, spor og penser er oppsagt.  Dette settes ut til private bedrifter med stor fare for ulykker og skader.  Nye ansatte skal ut på jernbanesporet og trenger sikkerhetsopplæring.  Kommunikasjonen mellom NSB og private aktører kan svikte og liv gå tapt.  Hva er vitsen?  Det blir garantert både dyrere og dårligere.  Engeland er et skrekkeksempel.  De har forlengst snudd.  I Sverige er det fullt kaos i togtrafikken.  20 cm snø, og alle tog stanser!  Der er også flere togselskaper i konkurranse på samme strekninger  Får et tog en feil og stopper kommer ingen forbi!  

Feil på spor og anlegg blir ikke reparert.  Dersom en sporskifter må byttes er det fem ganges så dyrt som den gang SJ's egne folk gjorde jobben og det tar uker før bedriften som får oppdraget gjør jobben.  Les boka "Det Stora Togrånet" fra 2010.  

Skal du ta toget i Norge i dag så har du flaks om ikke du sitter på en buss meste av strekningen!  

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Sterke ytringer
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 169 visninger
2 kommentarer
Mye på spill
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 298 visninger
0 kommentarer
Om å innrømme feil
av
Øyvind Holmstad
rundt 16 timer siden / 109 visninger
0 kommentarer
Trump, Kim og Iran
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 365 visninger
8 kommentarer
Kynisk altruisme?
av
Vårt Land
rundt 21 timer siden / 777 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Finn en ny Gud
1 minutt siden / 1663 visninger
Peder K. Solberg kommenterte på
Søppeljournalistikk i St. Olavs domkirke
1 minutt siden / 1798 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Søppeljournalistikk i St. Olavs domkirke
20 minutter siden / 1798 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
En djevelsk løgn.
22 minutter siden / 1186 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Sterke ytringer
29 minutter siden / 169 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
To sider av samme lov.
34 minutter siden / 1131 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 2 timer siden / 365 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 2 timer siden / 365 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Trump, Kim og Iran
rundt 2 timer siden / 365 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Sterke ytringer
rundt 2 timer siden / 169 visninger
Kjell Sørsdal kommenterte på
Finn en ny Gud
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Hevnporno og en kulturs moralske selvmord
rundt 2 timer siden / 332 visninger
Les flere