Daniel Krussand

Alder: 74
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

Har vi en Statskirke?

Publisert rundt 1 måned siden

Oddbjørn Leirvik spør om dette i en artikkel i VL. Han skriver blant annet om «kristne og ­humanistiske» verdier i samfunnet og skolens formålsparagraf som følger: «Opplæringa skal ­byggje på grunnleggjande ­verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.»

En avslørende artikkel som ganske riktig viser ar Kirken er en Statskirke fortsatt.

Det er etter min mening utmerket ettersom Kirken har en mengde statslige oppgaver.  Hellige sermonier når konger skal innsettes og signes.  Ditto ved kongelige bryllup og begravelser.

Kirken samler og trøster ved landesorg.  Kirken sørger for begravelse av alle ved død.  Den tar også hånd om kirkegårder etc.

Men så sier Leirvik at alle religioner er humanistiske, og at vi derfor kunne sløyfe ordet «kristne» i grunnlovens verdigrunnlag.  Det er ikke riktig, Islam er ikke humanistisk med sine brutale sharia lover, manglende respekt for menneskeverdet, åndsfridom og likeverd som jeg siterer fra ingressen over.

Så Norges verdigrunnlag i Grunnloven må selvsagt ha med både humanistisk og kristent.

Likestilling av religioner er et feilgrep, det finnes ikke nøytrale verdier.  Norge og vesten bygger på den kristne tro. 

Nå er Den norske Kirkens trosgrunnlag forvitret av liberal teologi, egentlig ikke lenger en sann Guds menighet.  Det harmonerer sånn sett godt med en sekulær stat.  Kirken følger staten i avkristningen, dessverre.  Vi ser da også resultatene med økt kriminalitet, vold og uærlighet.

Kirken gjør som sagt et brukbart arbeid for det norske samfunn.  Den er derfor verd hver krone den får av det offentlige.  Men Biskop stillingene kan med fordel sløyfes.  Mye kunne nok gjøres langt rimeligere enn i dag.

Øvrige trossamfunn burde ikke ha tilskudd fra det offentlige.  De utfører ikke slike oppgaver som beskrevet innledningsvis.

Likebehandling er tøys.

Vi som tror på en allmektig Gud trenger ingen småpenger av staten for å leve og virke som troende Jesu disipler.  Egentlig vitner det om vantro.

Gå til innlegget

Norge avkristnes ikke.

Publisert rundt 1 måned siden

Torgeir Tønnesen skriver at synden fører oss vekk fra Gud . Sitat: «Jeg tror tiden er inne for å tie, ikke tale. Norge er på vei inn i fangenskap og slaveri, pga synd - den synd lik Israel i sin tid gjorde og måtte lide for: vantro, ugudelighet, synd, likegyldighet - kort sagt frafall fra Herren.»

Tønnesens innlegg er godt og nødvendig.  Han formaner alle troende til et liv verdig Gud.

Sitat:

«Indremisjon, frikirker, pinsemenigheter raderes ut av kirkelandskapet, i en fart som er skremmende. En hel generasjon er borte fra gudshusene - dem mellom 18-48 år».

«Vi må slutte å legge skylden på grupper av sekulære hedninger, når feilen ligger i vår egen vantro, tvil og likegyldighet for Guds rike. Som Israel ble ført i fangenskap og slaveri - går vi som nasjon mot den samme skjebne».  Sitat slutt.

Ja, Gud lar seg ikke spotte, Norge lider under moderne Gudløshet, mye av vår kristne arv er strøket fra Grunnloven.  

Men det er Guds Folk som må stå på barrikadene og løfte korset klart og tydelig.  Da er det en sak jeg vil løfte fram som Tønnesen ikke nevner.  Om kristne ikke løfter korset rett er det fordi de ikke er omvendt.  Mange er med i kristne sammenhenger uten å være født på ny.  Om ikke Lovens krav drar et menneske til Kristus ved Ånden og Evangeliet skjer ungen frelse.  Loven er vår tuktemester til Kristus.  

«Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro;»
‭‭Galaterne‬ ‭3:24‬ ‭

Den som ikke er overbevist om synd, rettferdighet og dom og omvender seg helt til Jesus som Herre, får ikke Ånden.  «Slik er det med hver den som er født av Ånden», sa Jesus til Nikodemus.

Det som er født av kjøtt er kjøtt - (mors liv / vann).

Hvorfor, Torgeir Tønnesen, raderes Indremisjonen og frikirker ut av kirkelandskapet?

Blir folk omvendt og født av Ånden når du forkynner evangeliet?

Får folk synde-nød? 

Man må høre evangeliet, omvende seg og tro før man blir døpt.  Dåpen kommer etter gjenfødelsen av Ånden ved tro.

Læren er ikke uvesentlig, i dåpen blir syndelegemet begravet med Kristus, for at vi ikke lenger skal tjene synden.

Ordet gir tro, forkynnelse av evangeliet gir tro.

Trosopplæring gir ingen tro, troen fødes!  Lær dem å lyde (holde) alt det jeg har befalt dere, sa Jesus.

Problemet er ikke at noen raderes ut av kirkelandskapet, men at de aldri er født inn i det!

Jeg vet Tønnesen at du er en trofast helhjertet frelst forkynner av de artikkelens du skriver Verdidebatt.

Kan du ta mine tanker her opp i din evangelist-lære.  

Vær velsignet!


Gå til innlegget

Om å bruke Kirken

Publisert 3 måneder siden

I dagens Vårt Land finner vi en artikkel om hvordan Kirkens medlemmer bruker Kirken skrevet av Hegstad og Raaum. De ser på medlemmenes bruk av Dåp, Konfirmasjon, Vielse og Begravelse. Medlemmene er her også delt inn i «troende», «åpne for tro» og «avvisende til tro».Men hvis Kirken er Guds Rike, er det noe man bruker?

Teateret og Sykehusene og Toget er noe vi bruker - men Kirken er Jesu disipler, de som ved frelse eier Guds Ånd og holder Jesu befalinger.  Frelste mennesker er Kirken, de bruker den ikke. 

Vi er et legeme som ærer Gud.

Fordi Kirken ser på seg selv slik det fremgår i VL’s artikkel, blir Jesu Legeme på jorden, eller Guds Rike på jorden, og Medlemmene i DnK to forskjellige størrelser.  Slik blir det når inngangsporten er dåp og dåpen en tradisjon uten tro.  Eller folkekirke.

Problemer har hovedsakelig oppstått ved kirkens dåpslære og ved at Kirken ikke spør sine medlemmer om de ved loven, evangeliet og Ånden er blitt «overbevist om synd, rettferdighet og dom» (Joh 16:8), slik at de tror, omvender seg og lar seg døpe.  Ingen er kristen uten at de har gjennomgått denne prosessen.

Medlemskap i en menighet frelser deg ikke.  Å studere teologi frelser deg heller ikke.  Å bli innsatt som Biskop frelser deg ikke.

Hva betyr Kirkens enorme organisasjon, struktur og religiøse aktiviteter når mennesker ikke gjennom Kirken oppdager sin synd innfor lovens krav, faller på sine knær og roper, «Jesus frels meg!»

Gud bruker ikke trossamfunn, bare mennesker som er tempel for Den Hellige Ånd og lyder Jesu Ord.

«Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord;»
‭‭Johannes‬ ‭14:23-24‬a 


Gå til innlegget

Oftestads statsreligion, kommentar.

Publisert 4 måneder siden

Bernt Torvild Oftestad peker på en opplagt sannhet, kirken er statskirke mer enn noen gang!  Sitat: «Statsmakten trenger et religionspolitisk fikenblad: Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje (Grl paragraf 16). Men det er en halv sannhet. Intet trossamfunn har sin eksistens og fremtid sikret ved Grunnloven. Den norske kirke er et privilegert kirkesamfunn. Det kommer frem på så mange måter. Kirkevalget holdes samtidig med og vegg i vegg med de politiske valg. Da jeg stemte ved det verdslige valget her på Sagene, var det nettopp slik. Hvilket annet kirkesamfunn ville kunne få et slikt privilegium?». Sitat slutt.

Dette dreier seg om kirkepolitikk. Kirken er en arena for maktkamp. Det er vel ikke helt i Jesu ånd?

 «Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener,»‭‭ Matt.‬ ‭20:25-26‬ ‭

Gud bruker altså ikke politiske midler i sin ledelse av Guds Rike på jorden.  Det ser ut for meg som hverken katolikker eller lutheranere er klar over dette?

Jesus alene styrer sin menighet på jorden.  Hver disippel er lem på Jesu legeme og vokser opp til Ham som er Hode, - Han knytter oss sammen ved hvert bånd Han gir. Pastoralbrevene viser hele veien enhet og harmoni blant søstre og brødre i Herren.

«La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre! Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen! Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet! Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke! Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende! Ha ett sinn innbyrdes! Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave! Vær ikke selvkloke! Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne! Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!»
‭‭Romerne‬ ‭12:9-18‬ ‭

Uenighet og splittelse i mange menigheter i dag er altså helt på siden av det normale.  Er det da ikke grunn til å spørre, - har Gud troende disipler i by og bygd som går med Ham i lydighet?  Er det noen som vandrer i Ånden?  Er det noen som har «lært å holde alt det jeg har befalt dere»?  Er ikke det hva en disippel har lært i følge Misjonsbefalingen?

Her er grunnen,  Kirkene bruker verdens demokratisystem.  Her på Verdidebatt er jo dette helt åpenbart – forskjellige meninger om svært mye.

Demokrati er ikke Menighetens metode.  Vi er organisme, ikke organisasjon.  Og, - like viktig, ledere hersker aldri.  Enhver uenighet i menigheten løses på åndelig vis. Det merkelige er at denne uenigheten også er til stede blant og i frie menigheter. Luthersk er bygd for uenighet, katolsk er bygd på sine maktstrukturer.

Kirkemøtet og demokrati er kirkens ulykke nummer to.Gud har ingen «tros- og livssyns-samfunn»,  bare ett legeme, disipler som vandrer i Ånden, Jesu Venner.

Herren velsigne enhver tro venn!

Gå til innlegget

Hvem er Jesu menighet og hva er Jesu lære?

Publisert 5 måneder siden

I en tid da troende mennesker innenfor den kristne del av verdens befolkning har delt seg orpp i forskjellige «tros-samfunn» med ulik lære, kan man spørre om Jesus har fått bønnesvar:«Og den herlighet som du har gitt mig, den har jeg gitt dem, forat de skal være ett, likesom vi er ett, Jeg i dem, og du i mig, forat de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, likesom du har elsket mig.»

Når noen starter et trossamfunn, og organiserer det med navn, strukturer, lære og identitet - hvilken autoritet har de til å gjøre dette?  Finnes det Ord i Bibelen som gir rett til å splitte Jesu legeme i underavdelinger?  Jeg har ikke funnet noen.

Jesu bønn over utelukker ulike trossamfunn så vidt jeg kan se - er Metodister og Pinsevenner «fullkomment til ett»?

Verden tror derfor ikke at Jesus er utsendt av Gud og elsket av Ham.

Hvorfor avvikler vi da ikke alle trossamfunn og nøyer oss med å være disipler og venner av Jesus?

Jeg har selv vært innom det meste av frikirker, og medlem i noen.  Mye godt fellesskap og kjærlighet, men altså ikke enhet med Jesu venner der jeg bor, i nabolaget var det fire forskjellige samfunn representert som reiste til hvert sitt lokale i byen.  Det er ikke enhet.

Så til læren.

Gir Guds Ord rom for å være uenige i lære?  Ikke i min Bibel.

«Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.»  ‭‭1 Korinter‬ ‭1:10‬ 

Kan det sies klarere?

Timoteus fikk god veiledning:

«For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.»
‭‭2 Timoteus‬ ‭4:3-4‬ ‭

Jesus sa at han skulle sende Den Hellige Ånd som skal veilede oss til hele sannheten.  Joh 14:26

Det samme sier Paulus:

«men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud,»
‭‭1 Korinter‬ ‭2:12‬ 

Med disse klare ord i Skriften, hvordan kan to bibellærere være uenige?

En forklaring - en eller begge er uekte?  

«for det må være partier iblandt eder, forat de ekte kan bli åpenbare iblandt eder.»
‭‭1 Korinter‬ ‭11:19‬ ‭

Nå vil nok mange si at i en fallen verden er min visjon her umulig.  

Nei, den er mulig - Jesus vant denne enheten for oss på Korset.

Vi er Korsfestet med Kristus vi lever ikke lenger selv!  

En disippel lyder alt Jesus har befalt.

Jakob viser problemet!

«Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden iblandt eder? Er det ikke av eders lyster, som fører krig i eders lemmer? I attrår, og har ikke; I slår ihjel og bærer avind, og kan ikke få; I ligger i strid og ufred. I har ikke, fordi I ikke beder; I beder og får ikke, fordi I beder ille, for å øde det i eders lyster. I utro! vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.»
‭‭Jakob‬ ‭4:1-4‬ ‭

Kanskje kirker og menigheter er en del av ledernes stolthet og karrierer?  

Trossamfunn er ikke innenfor «Jesu befaling».  Da må det være noe annet.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1852 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1577 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 1229 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 976 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
23 dager siden / 837 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere