Daniel Krussand

Alder: 73
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

Oftestads statsreligion, kommentar.

Publisert rundt 1 måned siden

Bernt Torvild Oftestad peker på en opplagt sannhet, kirken er statskirke mer enn noen gang!  Sitat: «Statsmakten trenger et religionspolitisk fikenblad: Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje (Grl paragraf 16). Men det er en halv sannhet. Intet trossamfunn har sin eksistens og fremtid sikret ved Grunnloven. Den norske kirke er et privilegert kirkesamfunn. Det kommer frem på så mange måter. Kirkevalget holdes samtidig med og vegg i vegg med de politiske valg. Da jeg stemte ved det verdslige valget her på Sagene, var det nettopp slik. Hvilket annet kirkesamfunn ville kunne få et slikt privilegium?». Sitat slutt.

Dette dreier seg om kirkepolitikk. Kirken er en arena for maktkamp. Det er vel ikke helt i Jesu ånd?

 «Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener,»‭‭ Matt.‬ ‭20:25-26‬ ‭

Gud bruker altså ikke politiske midler i sin ledelse av Guds Rike på jorden.  Det ser ut for meg som hverken katolikker eller lutheranere er klar over dette?

Jesus alene styrer sin menighet på jorden.  Hver disippel er lem på Jesu legeme og vokser opp til Ham som er Hode, - Han knytter oss sammen ved hvert bånd Han gir. Pastoralbrevene viser hele veien enhet og harmoni blant søstre og brødre i Herren.

«La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre! Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen! Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet! Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke! Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende! Ha ett sinn innbyrdes! Trakt ikke etter det høye, men hold dere gjerne til det lave! Vær ikke selvkloke! Gjengjeld ikke noen ondt med ondt! Legg vinn på det som godt er for alle menneskers øyne! Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere!»
‭‭Romerne‬ ‭12:9-18‬ ‭

Uenighet og splittelse i mange menigheter i dag er altså helt på siden av det normale.  Er det da ikke grunn til å spørre, - har Gud troende disipler i by og bygd som går med Ham i lydighet?  Er det noen som vandrer i Ånden?  Er det noen som har «lært å holde alt det jeg har befalt dere»?  Er ikke det hva en disippel har lært i følge Misjonsbefalingen?

Her er grunnen,  Kirkene bruker verdens demokratisystem.  Her på Verdidebatt er jo dette helt åpenbart – forskjellige meninger om svært mye.

Demokrati er ikke Menighetens metode.  Vi er organisme, ikke organisasjon.  Og, - like viktig, ledere hersker aldri.  Enhver uenighet i menigheten løses på åndelig vis. Det merkelige er at denne uenigheten også er til stede blant og i frie menigheter. Luthersk er bygd for uenighet, katolsk er bygd på sine maktstrukturer.

Kirkemøtet og demokrati er kirkens ulykke nummer to.Gud har ingen «tros- og livssyns-samfunn»,  bare ett legeme, disipler som vandrer i Ånden, Jesu Venner.

Herren velsigne enhver tro venn!

Gå til innlegget

Hvem er Jesu menighet og hva er Jesu lære?

Publisert rundt 2 måneder siden

I en tid da troende mennesker innenfor den kristne del av verdens befolkning har delt seg orpp i forskjellige «tros-samfunn» med ulik lære, kan man spørre om Jesus har fått bønnesvar:«Og den herlighet som du har gitt mig, den har jeg gitt dem, forat de skal være ett, likesom vi er ett, Jeg i dem, og du i mig, forat de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, likesom du har elsket mig.»

Når noen starter et trossamfunn, og organiserer det med navn, strukturer, lære og identitet - hvilken autoritet har de til å gjøre dette?  Finnes det Ord i Bibelen som gir rett til å splitte Jesu legeme i underavdelinger?  Jeg har ikke funnet noen.

Jesu bønn over utelukker ulike trossamfunn så vidt jeg kan se - er Metodister og Pinsevenner «fullkomment til ett»?

Verden tror derfor ikke at Jesus er utsendt av Gud og elsket av Ham.

Hvorfor avvikler vi da ikke alle trossamfunn og nøyer oss med å være disipler og venner av Jesus?

Jeg har selv vært innom det meste av frikirker, og medlem i noen.  Mye godt fellesskap og kjærlighet, men altså ikke enhet med Jesu venner der jeg bor, i nabolaget var det fire forskjellige samfunn representert som reiste til hvert sitt lokale i byen.  Det er ikke enhet.

Så til læren.

Gir Guds Ord rom for å være uenige i lære?  Ikke i min Bibel.

«Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at I alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.»  ‭‭1 Korinter‬ ‭1:10‬ 

Kan det sies klarere?

Timoteus fikk god veiledning:

«For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.»
‭‭2 Timoteus‬ ‭4:3-4‬ ‭

Jesus sa at han skulle sende Den Hellige Ånd som skal veilede oss til hele sannheten.  Joh 14:26

Det samme sier Paulus:

«men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud,»
‭‭1 Korinter‬ ‭2:12‬ 

Med disse klare ord i Skriften, hvordan kan to bibellærere være uenige?

En forklaring - en eller begge er uekte?  

«for det må være partier iblandt eder, forat de ekte kan bli åpenbare iblandt eder.»
‭‭1 Korinter‬ ‭11:19‬ ‭

Nå vil nok mange si at i en fallen verden er min visjon her umulig.  

Nei, den er mulig - Jesus vant denne enheten for oss på Korset.

Vi er Korsfestet med Kristus vi lever ikke lenger selv!  

En disippel lyder alt Jesus har befalt.

Jakob viser problemet!

«Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden iblandt eder? Er det ikke av eders lyster, som fører krig i eders lemmer? I attrår, og har ikke; I slår ihjel og bærer avind, og kan ikke få; I ligger i strid og ufred. I har ikke, fordi I ikke beder; I beder og får ikke, fordi I beder ille, for å øde det i eders lyster. I utro! vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.»
‭‭Jakob‬ ‭4:1-4‬ ‭

Kanskje kirker og menigheter er en del av ledernes stolthet og karrierer?  

Trossamfunn er ikke innenfor «Jesu befaling».  Da må det være noe annet.


Gå til innlegget

Alv Magnus og Atle Sommerfeldt.

Publisert 2 måneder siden

Atle Sommerfeldt mener at det er opp til Gud å bestemme om vi slipper inn i himmelen. Har han lest Bibelen?

Predikantene Sommerfeldt og Magnus er uenige om frelse og fortapelse.

Sommerfeldt skriver:

«Ingen av oss fortjener frelsen. Det er opp til Gud å gi oss plass i sitt himmelske rike. For å sitere fra min egen visitas­preken i Løken kirke i fjor, der jeg løftet frem et aktuelt eksempel på at vi er bundet i synd, urett og ondskap og ikke har rett på Guds nåde: «Det er liten plass i Guds fang for de av oss som er ansvarlig for økosystemets – Guds ­skaperverks – kollaps, og lidelsen påført millioner av ­mennesker slik at jeg skal kunne beholde og utvikle min og vår velstand. Uretten jeg er ansvarlig for bærer jeg med meg».

Det ser ut til at vi selv ikke kan ta imot frelse, det er opp til Gud.

Ja, ingen kan komme til tro uten at Gud drar ham!  Så litt sannhet er det i utsagnet.  Men Johannes sier at vi kan vite at vi har evig liv, vi som tror på hans navn.  Det er altså opp til oss selv å ta imot og bekjenne i dåpen!

Nå sier Skriften også at brødre skal være fast forenet i samme sinn og samme mening.  Gjelder ikke det for Alv og Atle?

«Jeg mener dette at enhver av eder sier: Jeg holder mig til Paulus; jeg til Apollos; jeg til Kefas; jeg til Kristus. Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for eder, eller var det til Paulus'navn I blev døpt?»
«‭‭Jeg holder meg til Luther!» - er det en lovlig bekjennelse?

Selvsagt ikke.  Jesus deler ikke æren med noe menneske.

Så vil Sommerfeldt også ta på seg skylden for «økosystemets kollaps» og fattigdom.

Kan han begrunne det ut fra Skriften?

Jeg trodde Jesus satte oss fri fra synd og skam.

Hva med kjærlighet og «at det ikke må være splid iblandt eder, men at I må være fast forenet i samme sinn og i samme mening»?

‭‭Sommerfeldt forteller oss også at vi er bundet i synd, urett og ondskap og ikke har rett på Guds nåde!  

Er det ikke nettop det Jesu blod har fridd oss ut fra?

Han gav oss rett til å bli Guds barn, vi som tror på Hans Navn!

Jeg slutter ikke å undres over Luther?  Men Alv Magnus tror vel også Luthersk?

Hva med å være Jesu venn?  Intet annet!

Gå til innlegget

Dåp

Publisert 7 måneder siden

Kirken og frie menigheter har ulike syn. Hvorfor dåp?

Det forundrer meg at det finnes to dåpssyn.  Ordet er ganske entydig.

Bibelens klareste kapittel om dåpen siteres sjelden, selv ikke hos pinsevenner og baptister.

Nemlig Romerbrevet kapittel 6.

Dåpen gir ikke liv, den er til døden!

«Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.»
‭‭Romerne‬ ‭6:3-4‬ 

Syndelegemet ble begravet i dåpen.  (vers 6 og 7)

Når denne sannheten får gi oss nåde til å leve i den, vil vi kunne tjene Gud i rettferdighet.

«La derfor ikke synden herske i eders dødelige legeme, så I lyder dets lyster; by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud!»
‭‭Romerne‬ ‭6:12-13‬ ‭.

Kirken lærer at kristne synder, de kan ikke la være, - lutheranere er altså helt uvitende om dåpens hensikt.

Dessverre er forkynnelsen hos dem som har rett dåp også svak ettersom det å vise sin kjærlighet til Jesus består i å ha Ordet og lyde det!

Å kalle dåpen et sakrament som frelser er vanskelig å se ut fra Ordet.  Titus 3:5 handler om åndsdåpen, den gir frelse ved evangeliet når den som blir kalt omvender seg og tror.  Dåpen i vann er deretter en bekjennelse med munnen og en begravelse av syndelegemet.

Kirken ønsker samtale med pinsebevegelsen iflg. Kenneth Ellefsen,  Enhet her er neppe mulig, kirken tolker Ordet etter egne ønsker.  Det har nå ført til at synd velsignes.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
rundt 1 måned siden / 1956 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
29 dager siden / 1708 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
22 dager siden / 1657 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 1610 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
21 dager siden / 1499 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
19 dager siden / 1450 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
23 dager siden / 1380 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 971 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere