Daniel Krussand

Alder: 75
  RSS

Om Daniel

Født i Oslo, Oppvokst i Sandvika og på Roa, Maskin ingeniør, Konstruktør, rør-tegning Skip

Følgere

La oss komme tilbake til Guds Ord - en kommentar.

Publisert rundt 2 måneder siden

Rune Aas skriver:«Det er etter lang tids politisk innblanding i den norske kirke, sammen med frafall og andre faktorer, et behov for å komme tilbake til utgangspunktet, Guds Ord, slik at det bygges på skriften, og ikke det resultatet denne innblandingen har ført med seg. Kirkekultur og Guds skrevne ord kan iblant si to forskjellige ting på bakgrunn av politisk innblanding, samfunnsmessige forandringer, og presters utøvelse av preste-embetet og mangel på visdom. Mangel på visdom+ Frafall+ politisk innblanding= bygging av Guds rike uten å følge Guds Ords prinsipper og verdier, og må være en uheldig utvikling».   Sitat slutt.

Dette er en god analyse av Kirken.  Den er snudd opp ned av politisk innblanding.

Om man er Lutheraner vil man vel tro at det er mulig å gå «tilbake til Guds Ord».

Jeg tror ikke det er mulig fordi Kirken er eid av Staten.  Selv om myndighetene er innsatt av Gud er de preget av Mammon og under verdens dominans.  Vi kan ikke tjene både Gud og Mammon!

Men, langt mer alvorlig, - kirken lærer ikke rett, selv i det helt sentrale, forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene.  

Evangeliet.  Du er ikke gjenfødt før du har vært i dyp synde-nød ved overbevisning av Den Hellige Ånd og omvendelse til et nytt liv der Jesus er Herre.  Det er den eneste vei til frelse, - en fødsel av Ånd som taes imot personlig.  

Sakramenter.  Hverken dåp eller konfirmasjon frelser uten overbevisning om synd og omvendelse.  Nattverden er et minnemåltid der vi forkynner Herrens død inntil Han kommer, ikke en fornyelse av frelsen eller et sted for syndsbekjennelse.  Har du gjort synd skal du gjøre opp før nattverden.  Ellers eter du deg selv til dom.

Tjeneste i menigheten er basert på nådegaver og Guds kall.  Det er ikke sjefer i Guds Rike på jorden, - bare tjenere, og ingen har autoritet over kristne søsken i troslivet.  

Menn og kvinner er likeverdige og kan forkynne, tjene og virke i harmoni med hverandre.   En ledende Eldste skal være én kvinnes mann, ha lydige barn, styre sitt hus vel og ha godt ord på seg hos «dem som står utenfor menigheten».  

Enhet og harmoni preger Jesu legeme, beskrevet i Kolosserbrevet tredje kapittel, - er det ikke slik i det fellesskapet du går i, da er noe alvorlig feil.  Kom deg ut!  Finn fred.

Det hjelper ikke å komme tilbake til Guds Ord når man ikke har Åndens lys over Ordet.

Gå til innlegget

Konfirmasjon er ikke nevnt i Bibelen.

Publisert 3 måneder siden

Kommentar til artikkel i VL 31 aug. «Foreldre i Sogndal vil ikke at Mikael Bruun skal ha konfirmantundervisning for deres barn».

Foreldre selv skal lede sine barn til frelse, ikke Kirken.

Mikael Bruun er en fin mann, men i feil kirke!

Luthersk lære er ubrukelig.  Se hva Moses sier om foreldre og barn:  

«Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.»
‭‭5 Mosebok‬ ‭6:5-9‬ ‭
Disse Ordene er like gyldige for oss som lever etter Jesus.  Barn lærer alltid av sine foreldre, de har ansvar for barnas oppdragelse og tro.

Foreldre som ikke vil at Bruun skal undervise deres barn, - elsket de Gud «av alt sitt hjerte og all sin sjel og all sin makt« da de bar sine barn til dåpen?  Selv i Sogndal er nok de i et mindretall!

Om spedbarn skulle bli gjenfødt i den «dåpen», ville de forbli frelst ettersom Jesus har lovet ikke å slippe sine!  
Vi skal ikke konfirmere noen - en disippel er frelst og deretter døpt, da tror man og vokser i helliggjørelse og modenhet.  
Kirkens tro og opplegg fungerer ikke - er det to-tre i ett konfirmantkull som elsker Jesus, lyder Ham og har Ham som Herre?  Har de ikke fått «tros-opplæring»?  Jo, men når læren er gal fungerer den ikke.  Tro læres nemlig ikke, den fødes ved Evangeliets kraft når Den hellige Ånd drar oss til omvendelse!

Stakkars Mikael Bruun, tenk å sloss mot vindmøller.  Ditt kall er i Guds Rike, ikke i en vantro Luthersk menighet med gal dåpslære.

Gå til innlegget

Magne Berg i Frelsesarmeen skriver om lite fruktbare diskusjoner i kristne menigheter, følgende: «Nødropet slår imot Kirken i det dørene åpnes etter endt møte i styret, rådet, utvalget, landsmøtet, generalforsamlingen, men da er det tid for å gå hjem. Man er sliten. Ressursene er brukt opp for denne gang, og det er ikke lenge til neste ressurskrevende møte. Da skal man diskutere et nytt tema, som heller ikke vil bære særlig mye frukt for de som trenger frukten. «Sånn går no dagan». Ja, slik kan trossamfunn beskrives, er det mulig med forenkling? Ja, en enkel vei! Styrt nedenfra.

I stedet for å være disippel under Herren Jesus, vårt Hode for Menigheten, strever mange troende med å lyde sine ledere i sitt trossamfunn.

En disippel skal bære frukt som en gren på et vintre.  Det skal skje der vi bor i en bygd, tettsted eller bydel.

Trossamfunn har to grunnleggende problemer, (1) de oppfyller ikke Jesu yppersteprestlige bønn i Joh 17, og (2) de har gal struktur- ingen kristen skal ha autoritet over andre troende i fellesskapet rundt Ordet, Bønnen, Vitnesbyrdet og Vennskap.

Problemet Magne Berg løfter frem i sin artikkel er et resultat av at Jesu venner kaller seg noe annet, - Frelses-soldat eller Pinsevenn, Baptist, Lutheraner etc.  
Hva sa Jesus?

«Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg.»
‭‭Johannes‬ ‭17:22-23‬ 

Hvordan kan dere som er ledere i trossamfunn fortsette å splitte Jesu legeme?  Følger du da ordene og bønnen  av Jesus her over?  

Det er bare løsning, avvikle alle trossamfunn ved at vi alle melder oss ut.  

Jesu disipler har ikke «evige kristne diskusjoner», - vi har heller ingen andre sjefer enn Jesus.

«Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.»
‭‭Efeserne‬ ‭4:15-16‬ ‭

Gå til innlegget

Den som tror og blir døpt.

Publisert 6 måneder siden

Er en dåp gyldig uten at dåpskandidaten har gitt sitt samtykke? «Og som de drog frem på veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann; hvad er til hinder for at jeg blir døpt?»‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8:36‬ ‭

Man melder seg ikke inn i et trossamfunn ved en dåp. 

Hoffmannen hørte evangeliet, omvendte seg og bekjente sin tro av hele sitt hjerte før de gikk ned i vannet og Filip døpte ham.  Og evangeliet kom til Etiopia!  (Heldigvis helt uten trossamfunn som bare splitter!)

Frelsen ligger i evangeliet.  Dåpshandlingen er en bekjennelse av troen og en begravelse med Kristus og oppreising til nytt liv.

Dåp i seg selv, vannet og handlingen frelser ikke uten omvendelse og bekjennelse.

Om Filadelfiakirken i Oslo anerkjenner Luthersk sakrament-dåp vet de ikke om det nye medlemmet «har Guds Ånd».  De aller fleste barne-døpte tror ikke og bekjenner ikke Jesus som Herre.  Dåpen er ikke sakrament.

Gud bryr seg neppe om medlems-bøker i trossamfunn heller.  

Vintreet Jesus har grener, disipler som kaller seg Jesu Venner.  Deres navn er skrevet i Livets Bok hos Gud - ikke med blekk på papir her.

I dåpen blir syndelegemet tilintetgjort.

«Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død?

da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden;»
‭‭Romerne‬ ‭6:3, 6‬ ‭

Når Bibelen er så klar og entydig - tro det som er skrevet!

Gå til innlegget

Autoritet i menigheten

Publisert 6 måneder siden

Verdens herskere og nasjonene har autoriteter. Folk må underordne seg myndigheter og lover. Jesus nevner dette i Matteus evangeliet og sier at det ikke skal være slik blant oss som tror på Ham. Hvordan er det gått? Finnes det troende som har Jesus som Herre og samtidig underordner seg kristne herskere? Har Biskoper, Paven, Pastorer eller Eldste autoritet over kristne søsken?

Hermund Haaland skriver i Dagen om at «Menighetsledere må lytte til avhopperes historier».  Er det en sammenheng?  De mange konfliktene vi ser i menigheter, - er årsaken at ledere har misforstått sin funksjon og stilling?  En diakon har en tjeneste på Jesu legeme, men ingen autoritet over kristne søsken.  Det samme kan sies om hyrder og evangelister.


Vi leser jo i nevnte avsnitt:

«Da de ti hørte dette, blev de harme på de to brødre. Men Jesus kalte dem til sig og sa: I vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Så skal det ikke være blandt eder; men den som vil bli stor iblandt eder, han skal være eders tjener, og den som vil være den første blandt eder, han skal være eders træl, likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange.»
‭‭Matteus‬ ‭20:24-28‬ ‭

Er det overhode rom for kristne sjefer?

Hvordan har kristne funnet på å lage menigheter av ulike slag der noen har autoritet over kristne søsken?  Hvor i NT står det om Pastorer som står i flomlys på en scene og forkynner Ordet til hundre andre disipler i benkeradene under ham i et kirkebygg?

«Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse!»
‭‭1 Korinter‬ ‭14:26‬ 

Alle skal ha anledning til å dele Ordet og livet med hverandre.

«Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke!»
‭‭Romerne‬ ‭12:16‬ 

«Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!»
‭‭Romerne‬ ‭12:10‬ 

Slike ord går igjen i alle brevene.  Hvorfor lever vi ikke slik med hverandre?

I dag er menighet «big buissness».  Mange mennesker har sin inntekt, yrke og karriere i norske kirker.  Pastorer tror de får visjon fra Gud om å bygge menighet - og resultatet er en organisasjon som ligner svært mye på et vellykket firma.  
Og flokken som sitter i benkeradene eller sliter seg ut i aktiviteter, - er de glade og harmoniske kristne venner som «elsker hverandre inderlig av hjertet?  Neppe!  De er kandidater til å bli «avhoppere».

Når Jesus er hode for menigheten som binder oss sammen med hvert bånd Han gir - hva skal vi da med andre ledere eller sjefer?  Er det rom for hierarki i Guds Rike?

Jeg tror ikke det.  
Små samlinger i hjemmene eller i et grendehus er den beste arenaen for å leve ut vårt fellesskap i Herren med hverandre.  Der blir alle sett og hørt og elsket - og der kan alle tjene med den gave de har.Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere