Kjell Ingolf Ropstad

Alder: 35
  RSS

Om Kjell Ingolf

Stortingsrepresentant for Aust-Agder KrF. Fra Evje og Hornnes.

Følgere

Muligheter ikke problemer

Publisert over 9 år siden

Vi må brette opp ermene og inkludere flest mulig partier i arbeidet for en ny uførepensjon. Det vil føre til at vi får en uførepensjon som folk kan være trygge på vil bestå i mange år fremover, uavhengig av hva statsministeren heter.

Jeg mener det er viktig at vi nå får et bredt forlik om ny uførepensjon. Mye tyder på at regjeringen vil legge frem en sak for oss i stortinget i april. Da er det viktig at vi får til en ordning som kan skape forutsigbarhet og trygghet for de som er uføre.

Samtidig vil KrF stille klare krav. Dersom regjeringen ikke kommer oss i møte vil vi heller jobbe for en forbedret løsning med et nytt flertall i Stortinget.

Jeg er opptatt av at vi ser muligheten i mennesker og ønsker en ordning som sikrer at alle kan få brukt den arbeidsevnen de har. Derfor bør det være mer gradering av uføreprosenten enn vi har sett det er i dag.

Det uaktuelt at det kuttes i barnetillegget, (noe som regjeringen har antydet at de ønsker). Barn av uføre har et vanskelig utgangspunkt i livet og vokser ofte opp i familier med dårlig råd. De har også større sjanse for å selv å bli uføre. Å fjerne det behovsprøvde barnetillegget vil derfor gi flere uføre og fattige i fremtiden. Følg meg på www.kjellingolf.no
Gå til innlegget

Sex-slavar og menneskehandel

Publisert over 9 år siden

Slaveriet tilhøyrer ikkje fortida. Det eksisterer framleis over heile verda, sjølv i land som Frankrike og USA. Det skjer òg i Noreg. Overalt i verda er det slavar som jobbar, slit og lir... følg meg på www.kjellingolf.no

...Slavar i Pakistan kan ha sydd skoa du går med,
og teppet du står på.Slavar i India kan ha laga skjorta du har på deg, og dei
kan ha slipt ringen du har på fingeren. Slaver på dei karibiske øyene kan ha
produsert sukkeret du har på kjøkkenet. Slavar i Afrika kan ha dyrka fram
kakaoen du har i skåpet. Dei har fått svært liten eller ingen betaling for
jobben. Talet på slavar i verda i dag er større en nokon gong.

Det er det Kevin Bales, presidenten i organisasjonen Free the Slaves, som har sagt. Eg synest det er tankevekkjande. Ifølgje Bales er det 27 millionar slavar i dag. Det er dobbelt så mange som dei afrikanarane som blei frakta over Atlanterhavet i si tid. Ifølgje FN er menneskesmugling og menneskehandel dei nest mest innbringande verksemdene innan internasjonal og organisert kriminalitet, etter handelen med våpen, og er i dag velkjende element både i internasjonal migrasjon og i flyktinginstitusjonar.

Me er nok mange som har høyrt om og sett til William Wilberforce som eit stort førebilete. Han blei som ung valt inn i parlamentet i Storbritannia og brukte livet sitt på å kjempe mot slaveriet. Saman med gode vener lykkast det dei å vinne kampen om å gjere slaveriet forbode. På mange måtar har nok bevisstheita til mange endt litt med den kampen som blei vunne då. For eg trur ikkje det er like mange som er klar over situasjonen i verda i dag, og i Noreg i dag.

Talet på ofre for menneskehandelen aukar i Noreg. Dei siste åra har me sett at det har vore saker der menneskehandel blir knytt til au pair-verksemd, sex-sal, tigging osv., som fleire har vore inne på. At problemet aukar kan vere eit teikn på at det er for enkelt og for lukrativt for bakmenn å kome til Noreg og drive denne verksemda. Derfor meiner eg at det er kritikkverdig av regjeringa at ho ikkje har lagt fram ei ny handlingsplan mot menneskehandel før no. Den førre gjekk jo ut i 2009. Kristeleg Folkeparti tok fleire gonger til orde for å få på plass ein ny handlingsplan, og me er veldig glad for at han endeleg kom. Det er interessant at trykket har vore så stort og at dei konkrete tiltaka så mange, men så har ein altså gått så lenge utan å ha ein handlingsplan på plass. Fordi trykket har vore så stort, hadde eg håpt at planen kunne ha kome tidlegare. Men som sagt er eg glad for at han har kome, for konkrete tiltak er viktige.

Kristeleg Folkeparti har komme med fleire forslag til tiltak. Me har ønskt ein eigen handlingsplan, spesielt retta mot barn, som er ofre for menneskehandel. Særleg mindreårige asylsøkjarar er sårbare i samband med menneskehandel. Det er grunn til å tru at fleire av dei mange hundre barna som er forsvunne frå asylmottak, er eller har vorte ofre for menneskehandelen, utan tilstrekkeleg oppfølging frå politiet. Me har òg ønskt ein spesiell spesialopplært politieining som jobbar berre med menneskehandel og barn. Det er fordi det krevst spesielle kunnskapar og ferdigheiter for å jobbe med menneskehandel. Slik sett har me òg teke til orde for eit eige spesialtilbod, eit senter, for barn, som ein identifiserer som ofre for menneskehandelen, med spesialtrena personell. Me meiner i den samanhengen at barnevernet må få generelt omsorgsansvar for einslege mindreårige asylsøkjarar mellom 15 og 18 år.

Eg la merke til at statsråden sa at ein må ta hand om barn på ein forsvarleg måte. Det er eg glad for. Men eg er òg veldig skuffa over at ho i same setninga sa at på grunn av økonomi kan ein ikkje få gjort noko med ansvaret for dei einslege mindreårige asylsøkjarane. At det er argumentasjonen for ei oppgåve ein burde gjort, synest eg er trist.

Kristeleg Folkeparti har òg teke til orde for at ein må få eit løft i kunnskapsnivået blant folk flest. Dersom ein ser til USA, blir ein tredjedel av det moderne slaveriet avdekt av vanlege borgarar. For at vanlege borgarar skal klare å hjelpe, trengst det òg eit større informasjonsløft. Derfor ønskjer me at informasjon, ikkje berre om William Wilberforce og om slaveriet som ein gong var, er pensum i den vidaregåande skolen, men at òg det moderne slaveriet blir løfta inn i undervisninga, slik at fleire får kunnskap og informasjon, slik at det er lettare å angi.

følg meg på www.kjellingolf.no 

Gå til innlegget

Hvem har rett til å leve?

Publisert over 9 år siden

Hvem av disse fortjener ikke å leve, står det på en plakat KrFU lagde for noen år siden. Debatten om tidlig ultralyd gjør temaet sorteringssamfunn aktuelt. ' Hva koster en dansk mongol? følg meg www.kjellingolf.no

Den siste tiden har en av KrFs viktigste saker blitt aktualisert. Når Ap og FrP igjen tar til orde for tidlig ultralyd for gravide vet vi at resultatet vil bli et sterkere sorteringssamfunn. Resultatene fra Danmark er klare, etter innføringen av tidlig ultralyd ble fødsler med Downs syndrom halvert. Og her på København kommunes nettside skryter de i tillegg av sparte utgifter. Som de sier under overskriften "Gevinst ved screening af gravide": "Beregninger viser, at en mongol, der i gennemsnit har en levetid på 55 år, koster samfundet 100 millioner kroner."
Debatten hjemme spisset seg også til når Marte Wexelsen Goksøyr skrev en kronikk om at alle mennesker har rett til å leve. Reaksjonene som kom fra Ap i etterkant oppsummerer redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, på en glimrende måte i dagens Aftenposten. Jeg anbefaler å lese den. For debatten om tidlig ultralyd kommer til å fortsette. Da kan man ikke overse dem som rammes av den.
Følg meg på www.kjellingolf.no

Gå til innlegget

Hvilke barn vil vi ha?

Publisert over 9 år siden

På søndag viste TV2 en reportasje med en ekspert og et sannhetsvitne. Flere kvinner mener at tidlig ultralyd bør tilbys av det offentlige. Men vi glemmer fort etikken i disse debattene.

Det blir mer og mer vanlig at ultralyd i uke 10-13 foretas på private klinikker. Jeg innser at det er rart at gravide kvinner i dag må betale penger på en privat klinikk for å få en tidlig ultralyd. Jeg er også klar over at de som venter barn ønsker all informasjon og kunnskap om dette barnet. Samtidig må vi stille spørsmålet om hva hensikten med at det offentlige skal tilby en slik undersøkelse er, og løfte de etiske hensynene og dilemmaene knyttet til intensjonene bak.

Jeg mener at kvaliteten på et samfunn kan vurderes ut ifra hvordan samfunnet tar seg av de mest utsatte. Dersom ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet har som hensikt å redde liv og minske skade er det i pakt med en slik tankegang. Dersom målsettingen er å senke terskelen for provosert abort og dermed gjøre det lettere å fjerne funksjonshemmede, men fullt levedyktige fostre, innebærer det et nytt skritt inn i sorteringssamfunnet.

KrF vil ha et samfunn med plass til alle, uavhengig av funksjonsevne. Et slikt samfunn må gjøre sitt beste for å legge til rette for at barn med Downs syndrom og deres familier kan leve gode og aktive liv, og delta i arbeids- og samfunnsliv på lik linje med alle andre. Jeg er glad for at KrF kjemper for et samfunn hvor mangfold og menneskeverd settes høyt.

Ultralyd i uke 11-13 mangler totalt fosterets perspektiv. Fosteret nevnes ikke som en pasient med egenverdi - det er kun et diagnostisk objekt som kan sorteres bort. Det kan virke enkelt å innføre, men konsekvensene blir fatale. I Danmark ble det kun født 21 barn med Downs syndrom 2008 etter innføring av tidlig ultralyd. Det er det laveste tallet noen sinne. Det er ikke egenskapene som gir oss verdi, for alle har den samme unike verdien! Da må vi ha et samfunn som legger til rette for ulikheter og at ikke alle er supermodeller eller filmstjerner.

Gå til innlegget

KrF lykkes med å nå unge velgere!

Publisert over 10 år siden

Det ble i går skapt et inntrykk av at KrFs satsning på ungdom slo fullstendig feil. På tross av mange unge kandidater var det kun 1 av 100 førstegangsvelgere som stemte KrF. Dette slo Vårt Land stort opp på sin forside i går. Dette er derimot relativt spekulativt ettersom en mer grundig gjennomgang av tallene viser et annet bilde enn det som ble skapt i går. Tallene viser nemlig at ungdom var den største gruppen KrF hentet velgere fra!

Valgundersøkelsen fra 2009 som nå er klare er, og bruttoutvalget bestod av 2 945 personer i alderen 18-79 år. Det betyr at antallet førstegangsvelgere er relativt lavt, og derfor svært usikkert. I tillegg viser valgundersøkelsen en helt annen trend, nemlig at vi lykkes med å nå unge og eldre, men ikke de mellom 30-50.
Denne viser nemlig at KrF får 7 % av velgerne under 30 år, mot et valgresultat på 5,5 %. Som KrFU-leder synes jeg derfor det var veldig leit at Vårt Land i går skapte et inntrykk av at ungdom vraket KrF. Tross et meget dårlig resultat stemte altså 7 % av de under 30 på oss. I stedet for å si at ungdomssatsningen ikke virket, kunne Vårt Land lagt vekt på at dersom bare like stor andel av resten av befolkningen hadde stemt KrF, ja så hadde KrF gjort det relativt greit! Derfor skal vi fortsette ungdomssatsingen, og vi skal også klare å nå alle generasjoner.
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere