Kristian Espeland

Alder: 7
  RSS

Om Kristian

Følgere

Det er lov å gi almisser

Publisert 8 måneder siden

Det er lov å gi almisser men ikke lønn

Det er lov å gi almisser biskop emeritus


Biskop emeritus

det er lov å gi almisser

rengjører er status

statsløs penger mister


Gaver med motytelse

er etter loven lønn

midler uten er nytelse

medlidenhet, underlig skjønn


Lønn er statens brød

der hentes skatter

noe fra staten går til nød

annen bruk vi helt ikke fatter


Emeritus har medlidenhet

Illita trenger omsorgen

oh hvor vi har den likhet

barmhjertighet er vårt gen


Min godhet, fullt av støv

kan det her kombineres

Illita statsløs, slikt tøv

med Illita her skal rengjøres


Illita får penger for strev

hun trenger min pondus

ulovlig svarer den vev

gave til Illita er god jus


Offerrollen i fengslet må

cellen på tolv vaskes selv

slikt endelikt måtte det få

slutt på prakt i hvelv

Gå til innlegget

Gud presenterer seg som Han. Han har menneskelige egenskaper og innehar både maskulinitet (A) og feminitet (B) i sin åpenbaring. Mennesket er skapt som mann og kvinne. Mannen i sin maskulinitet innehar feminitet og kvinnen i sin feminitet innehar maskulinitet. Allikevel har Gud skapt mennesket i sitt bilde som mann og kvinne. Og ved ble skaperverket fullkomment. I kaoset, skal vi si mulighetens kaos, ordner Gud

Den tredje kjønn en umulighet ikke bare for KrF, A inneholder B og B inneholder A.
Gud er utenom oss, transendent og hellig. Det vi kan vite om Gud er åpenbart i Bibelen og bare der. Bibelen selv sier hvilke begrensninger vi får åpenbart om Gud i naturen og samvittigheten. Gud skapte mennesket i sitt bilde. Gud ville ha samfunn med mennesket. Gud presenterer seg som Han. Han har menneskelige egenskaper og innehar både maskulinitet (A) og feminitet (B) i sin åpenbaring. Mennesket er skapt som mann og kvinne. Mannen i sin maskulinitet innehar feminitet og kvinnen i sin feminitet innehar maskulinitet. Allikevel har Gud skapt mennesket i sitt bilde som mann og kvinne. Og ved ble skaperverket fullkomment. I kaoset, skal vi si mulighetens kaos, ordner Gud. «Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.» Synden ødelegger Guds forordning. Synden har den egenskapen at den krenker den Hellige Gud og syndens resultat er adskillelse fra Gud. Gud har utsett seg en brud. Guds menighet er betalt med Guds eget blod. I Gud sin frelseshistorie har Gud ordnet det slik at bruden skal rykkes bort i skyen. Slik skal brud og brudgom være ett for evig. Hele Bibelen viser denne ordningen med hun og han midt i kaoskreftene.
Det får vonde følger for menneskene når Guds domsord over krenkelse av Skaperen, er at vi blir overgitt til vår egen sviktende dømmekraft. Sviktene dømmekraft er at vi forlater Guds Ord. VI må søke selv. Dersom Gud ikke finnes, da er vi vår egen lovgiver. Hjelp, sier en kjent tenker under slike omstendigheter. «22 Da er det gått med dem som det så treffende heter i ordtaket: «Hunden vender tilbake til sitt eget spy» og: «Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla».»
Dersom vi kutter ut den første trosartikkel, den andre og tredje også, må vi orientere oss utenom Guds Ord at mennesket er skapt i Guds bilde som mann og kvinne. Da må vi orientere med de redskaper som Gud har gitt oss mennesker. Da må vi diskutere det tredje kjønn ut fra filosofi, estetikk, etikk eller moral. Andre innfallsvinkler kan være biologi, materielle behov, seksuell adferd, vi kan ha andre hjelpemidler i sosiologisk adferd, samfunnsinnretninger og juridiske forordninger. Eller er det bare en kommunikasjonsform og vi bruker det tredje kjønn for å forenkle en kommunikasjon som for eksempel menneske, han/hun eller hen, en språkvitenskapelig tilnærming. Når ord er blitt kjønnsterminologi og kjønnsdiskriminering så er det ikke lov å skrive han og mene både han og henne som det franske l’homme. I ei bok jeg leste om skatt, brukte forfatteren konsekvent hun og mente han og hun. Det var en ganske forvirrende opplevelse rent språklig, syntes jeg. Det tredje kjønn har blitt en babelsk forvirring i språket vårt og dermed blitt en umulighet ikke bare for KrF, men for språket vårt.
A inneholder B og B inneholder A, det er en umulighet og si at C ikke er A og ikke er B når C både er A og B. Hva kan så filosofien beskjeftige seg med for å kunne lage et tredje kjønn så lenge vi har både det maskuline og feminine i en og samme person. Det burde bli en filosofisk umulighet og ikke bare for KrF dersom da ikke filosofien bare blir en lek med ord eller formler.
Jeg leste en bok der forfatteren ble homofil toneangivende av estetiske grunner. Det vil bli en ganske stor umulighet å bli verken A eller B eller bli både A og B av estetiske grunner så lenge det kun er og både og er A og B en har som bestanddeler i de estetiske vurderingene.
Mye av opphavet til forvirringen om å skape et tredje kjønn, er seksuelt drevet. Slik er det også Guds domsord over forvirringen i slutten av kapittel en i Paulus sitt brev til romerne bygger det opp. Mennesket forlot den naturlige bruken av kjønn og derfor ble mennesket overgitt til sviktende dømmekraft. Å innføre et tredje kjønn med seksuelt adferd som argument vil også være en umulighet.
En juridisk innfallsvinkel er å la personer som ikke er A eller B og både er A og B, hvilket er en umulighet, bli en C. Rent juridisk kan det være en mulighet og betegne en umulighet som en mulighet. Det juridiske problemet i en slik umulighet vil være både A og B. En juridisk vurdering der både A og B vil med rette føle seg krenket. Både A og B i C og ikke A og B i C, ville også bli krenket av jussen. Jussen vil med en C i sitt vokabular bli både situasjonsbestemt og vilkårlig. Stikk i strid med jussens prinsipper. La meg ta et praktisk eksempel jussen skulle kunne beskjeftige seg med. Både A og B har rett til bluferdighet både over for sitt eget A eller B eller overfor andre A eller B. Dersom en tenkt C som enten er A og B eller ikke er A og B skal ha samme rett til bluferdighet, vil jussen ikke kunne løse det utenom sitt eget forgodtbefinnende der og da.
Jussen ser vi allerede har problemer når resultatet av A og B blir et nytt A og B og disse har relasjoner, også juridiske, til A og B. Et C eller to C kan ikke få et C. Det vil enten være et A eller B eller ikke A eller B i C som vil få et A eller B eller et ikke A eller B. Jussen vil ikke kunne løse det utover situasjon og eller vilkårlighet.
Hvordan ha et ståsted midt i vår forvirring. KrF bygger på Bibelen der mennesket er skapt i Guds bilde til mann og kvinne og de to skal være ett. Et tredje kjønn vil da bli en umulighet. «18 Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se.» Kristenfolket blir oppfordret til anger og bot.
Seljord/ Oslo, 13. februar 2017

 

Gå til innlegget

Misjonsfolket; Normisjon skal kalle ny leder

Publisert rundt 7 år siden

Strategiske utfordringer for misjonsfolket.

Tryggheten kan synes være i det som var. Det beste og største ligger foran, i det utrygge. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange.» Denne velsignelsen er fremtidsrettet. Jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Stjernene er på himmelen som løftets mottaker, vår far Abraham, ikke kunne telle. Sanden var ved hans føtter. I dag er morgendagen. Praktisk og samtidig visjonært, som sand og stjerner. Misjonsfolket får lov å være med på å telle stjerner. De som har gått foran telte velsignelsene. De lovpriste Gud og sin frelser Jesus Kristus. De gav. Gavene ser vi i organisasjonene. Misjonsorganisasjonen har framtiden foran seg. Misjonsbefalingen ser framover både i tid og sted. Hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Se han kommer med skyene. Jesus kommer. Se, han som er og var og være skal, han kommer. Han kommer snart. Han var blant de syv lysestaker av gull, ser Johannes på Patmos. Det er menighetene, de syv lysestaker. Der talte Jesus, med øyne som ild og røsten lød som bruset av veldige vannmasser. Slik avslører og rettleder våre forsamlinger gjennom forkynnelsen også i dag. De som gjennomboret ham skal se Ham og hvert øye skal se Ham. Det var til nytte at Jesus for opp i skyen. Menigheten ble utrustet på pinsedagen ved Den Hellige Ånd. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Drevet av kallet, utrustet ved Den Hellige Ånd ble flere og flere lagt til menigheten. Hva skal vi gjøre med disse menneskene? De har gjort et åpenlyst under. Dette må ikke få lov til å spre seg. De ble truet, enda mer, Peter og Johannes, til å tie, være stille.

 

Kallet og oppdraget går til nye generasjoner, nye organisasjoner. Normisjon bærer arven videre. Samlet opptelling viser en omsetning i året på mer enn fire hundre millioner målt i penger. Selve morselskapet er liten sammenlignet i omsetning. Men det skal utarbeide strategier. Forvalte de fem brød og to fisker til så mange. Normisjon har ressurser til den strategiske utfordringen å bringe evangeliet ut. I møte med folket er det motstand. Indre og ytre analyser fører til strategiske utfordringer. Hvordan skal Normisjon forme og hvordan skal Normisjon bli utformet. Midlene skulle gå til «humanitært arbeid i kristent regi». Det var ikke arvelaters vilje, var det noen som mente. Det var arvelater sin rådgiver som mente det slik. Arvelater ville at det skulle gå uavkortet til Misjonen. Forkynneroppdraget ble ikke verdsatt av rådgiveren. Sentralt evangelisk arbeid ble ikke verdsatt, men alt det andre var bra. Ja faktisk meget bra. Humanitært arbeid bør vi støtte. Hva skal Normisjon gjøre i sitt løpende strategi arbeid. Den strategiske utfordringen kan tegnes som balansegangen mellom de fire spørsmål. Hva kan vi gjøre, hva bør vi gjøre, hva forventes at vi gjør og hva ønsker vi å gjøre? Marginalkronen skal samles inn, så sant argumentasjonen for å få den inn er ærlig. Om så innsamlet krone er begrunnet i humanitært arbeid, skal den samles inn. Økonomiske midler gir mulighetsområde. Normisjon skal presentere alt sitt arbeid med frimodighet, så sant det drives rett. Det bør de gjøre. Forventningene er mange til en så tradisjonsrik og utrustet organisasjon.

 

Normisjon skal bringe evangeliet videre. Det er kjerneoppdraget. Fristelsen til å gjøre noe annet er der. Det er motstand mot evangelisk arbeid og forkynnelse. Det skal være tider da folk ikke vil tåle den sunne lære. Den strategiske utfordringen er å forme folket med sann og rett forkynnelse. Den interne strategien er å framelske nådegaven til å tale profetisk. All den andre aktiviteten kommer i tillegg til dette. Forkynnelsen råder der vi kommer sammen. Der er vi samlet som helt menneske. Så sterk som forkynnelsen er, så sterk er organisasjonen. Noen lager forvirring om hva forkynnelse er og hvem som er forkynneren. Den forvirringen er ikke nødvendig for Normisjon. Normisjon vet godt hva den strategiske beslutningen om å satse på forkynneren og forkynnelsen, vil si. Den satsningen kan Normisjon velge å gjøre.

 

Gå til innlegget

Normisjons Haparanda

Publisert over 7 år siden

Normisjon skal finne ny leder.

Normisjon skal skaffe ny leder. Jeg fikk lyst til å kommentere. Det er et stort privileguim og være med i organisasjoner som Normisjon. Det er et tjenlig redskap i Guds rikes arbeid. Mange har blitt frelst, blitt bevart i troen og fått vokse i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Normisjon sitt arbeid har lange tradisjoner i Norge, en imponerende misjonshistorie. Oppgavene framover er vel så viktige som de som er utført. Høsten er stor og markene er hvite.

Hvorfor så overskriften Haparanda, den svenske grensebyen mot Finland i Bottenvika. For meg står det som en litt morsom og enfoldig betegnelse på vår nidkjærhet i Gud rikes arbeid. Muligens er historien ikke sann, men den er så god at den likeså gjerne kunne være sann. Første gang jeg hørte den, var den navngitt. Vi kjenner til at i enkelte kristne miljøer så skal man tale i tunger som legitimasjon for å ha mottatt den Hellige Ånd. De som vil bli Åndsdøpt kan ned i bønnerommet de andre er velkommen til å stanse igjen i kaféen. Noen av oss kjenner igjen innbydelsen. I bønnerommet var det høy stemning og tungetalen ble framelsket som det heter i Paulus sitt brev. De mest ivrige lederne formante «say a noise for Jesus!». Noen lærte om du da kom fram med bare ett mer eller mindre utydelig ord, så var du døpt i den Hellige Ånd. Det var da vår kjære venn ble døpt i den Hellige Ånd ved å si Haparanda og bare det. Etter det var «the second blessing!» oppnådd. Haparanda var tegnet på det. Legitimiteten i forsamlingen var OK. Vår søster eller var det bror, ble velsignet. Når Ånden var nær i møtet og de andre talte i tunger og ropte Halleluja, kom det rungende Haparanda! rop. Jeg håper ingen fortalte om grensebyen, Haparanda. For om historien er sann, er vedkommende hjemme hos Herren nå og der skal ingen mere tale i tunger. Haparanda var til mye velsignelse og også noe humor.

Jeg hørte historien for over 30 år siden. Haparanda, har siden for meg stått som uttrykk for noe i vårt kristne arbeid. Mye av det vi gjør, er og kan være til velsignelse, men det er ikke dermed sagt at vi arbeider riktig og er på rett spor til enhver tid for det. Min personlige betraktning er at Vår Herre synes å være raus i så måte og muligens har han ikke liten sans for humor heller, midt i vår nidkjære rettroenhet.

Jeg har helt siden slutten av 60 tallet vært med i Gnisten, leder i lokalforeninger, styremedlem og total 6 år som leder av regionstyre. To av årene var etter fusjonen og stiftelsen av Normisjon. Dessuten har jeg reist og reiser fortsatt som frivillig forkynner. En periode var jeg også lønnet emissær på deltid. Derfor har jeg sett og hørt mye Haparanda i Normisjon. Jeg er på en måte aldri bekymret på Vår Herres vegne. Det er en unødvendig bekymring. Men allikevel fikk jeg lyst til i forbindelse med lederskifte i Normisjon å oppmuntre til minst mulig Haparanda rop i organisasjonen. Da er mitt enkle budskap at Normisjon må først og fremst konsentrere seg om forkynnelsen. Normisjon sin lange tradisjon er en forkynnerbevegelse. Det er ei bok jeg ble skuffet da jeg leste av vår ellers så eminente forkynner og skribent, Anfinn Skaaheim . Boka var om Indremisjon sin historie. Indremisjon var en skole-, bok-, blad-, leir-, osv bevegelse. Det skuffende i boka var at denne bevegelsen ikke ble sett i lys av forkynnerbevegelsen. En gang leste jeg et hefte med tittelen som lød omtrent som dette «Brevet til Galaterne sett i lys av Galaterne 2.20» I Normisjon sintradisjon er det masse bevegelse som vi kan og skal glede oss over, men uten at det blir sett i lys av forkynnerbevegelsen, er det en stor feil analyse.

Min kommentar er at den nye ledelsen i Normisjon må se alt sitt arbeid i lys av forkynnerbevegelsen ellers vil resten av oppmerksomheten i bevegelsen bli mye Haparanda rop!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere