Jan Solberg

Alder: 61
  RSS

Om Jan

Følgere

Hva velger Norge?

Publisert rundt 1 år siden - 189 visninger

Norge har vært en fri nasjon i 72 år, hvordan kan vi bevare vår frihet både individuelt og nasjonalt? Den offentlige debatt og kristent livssyn. Hva kirken oftest ikke sier. Enkelt liv i fellesskap som forandrer liv og samfunn. .

Nå har  vi feiret nasjonal dagen for 72. gang som fri nasjon uten krig i landet. Hvilken velsignelse!
Hvordan kan vi bevare vår frihet både som nasjon og individuelt?
Vi må ha en frihet som ingen kan ta fra oss. Vi må ha en frihet der ingen kan styre oss med frykt for mobbing, utestenging, fengsel, vold og terror. Denne frihet må komme fra hjertet.
Nå er det lenge siden kristen tro var stuerent her i landet. Belysning fra en kristen vinkel f.eks. Av forhold rundt seksualitet, eller porno og vold i blader, kino og media som der tjenes store penger på, når ofte ikke fram til debattsidene. Man må være fra en annen planet hvis man ytrer at det ikke er bra å gi 13 åringer kondomer på skolen. Natur ofres også nesten alltid på penge alteret. Noen av de «tolerante» som mener at man ikke må si noe offentlig om et av dagens «tabu» emner kunne ringe inn til avisen og være irritert. I mangt et land har man mistet sin indre frihet og medbestemmelse, eller ved invasjon. Frykten har ofte vært våpenet, og få mennesker trengs for å overta, slik som i Nazi Tyskland og i Russland og Nord Korea. Vi trenger å ta vare på verdigrunnlaget Norge ble bygd på og vår identitet for å kunne ta imot andre med annet verdigrunnlag og identitet. Å som Fedrene har kjempet, Mødrene har grætt.

I denne tid er det mange som ber for Norge. Ikke bare her til lands, men også mange mennesker fra andre land og verdensdeler som blir overnaturlig minnet om Norge. Mange ber nok om nåde for oss, og for at vi skal kunne fullføre den tjeneste som er ment vi skal ha.

For at hver og en og vår nasjon skal kunne fullføre vår tjeneste for og i verden trenger vi å gå med Gud. Ingen annen kan gi oss det som trengs. Ingen materielle goder eller underholdning eller nytelser kan fylle vår innerste lengsel. Mye av det bare binder oss og ødelegger oss. Når vi har mottatt Jesus Kristus i våre hjerter og latt Hans ånd og ord få fylle oss og råde i våre liv har vi veldige muligheter til å være til velsignelse.

Mange lengter i dag etter sant og virkelig liv og fellesskap. Store sammenhenger dekker ikke behovet for det nære, enkle. Dette finnes i Jesus Kristus og den måten Han og disiplene viste oss. De kom veldig ofte sammen i små grupper i all enkelhet og delte daglig liv, ord fra bibelen og erfaringer. Da er Han midt i blant oss ved sin Ånd, og gir hver og en inn i de dype behov vi har som mennesker. Og vi kan elske hverandre. Jesus understreker at Han er der 2 eller 3 kommer sammen om Ham. Han er ikke vår anklager, han er heller den som vil elske oss til Ham og forløse det gode Han har lagt i oss og som Han vil fylle oss med.

Kirken har sviktet i å si sannheten som apostlene stadig framholdt og som Den Hellige Ånd stadfestet med mektige gjerninger. Jesus gir oss ikke skam, men gir oss et rent hjerte. Og Han viser oss dyp kjærlighet mens vi fremdeles har alle slags ting i livet som ikke er på plass. Han er vår befrier fra det som dreper og ødelegger. Derfor er Han også vår dommer som skjelner mellom godt og ondt. Han bringer ved sin Hellige Ånd og ved sitt ord i bibelen erkjennelse av synd. Den Hellige Ånd bruker bibelens og Jesu` ord til å skape sorg over synden som ødelegger vårt verd, oss selv og andre. Når dette er erkjent og bekjent løfter Han oss umiddelbart opp. Jesus tok ikke vekk en tøddel av moralloven i bibelen. Han vil derimot oppfylle den i og gjennom oss. Det skjer ved den sannhetens og livets og kjærlighetens ånd som Faderen utøste da Jesu` offer på Golgata var fullbragt. Vi kan bli fylt av Guds nærvær som barn av vår Far i himmelen slik som Jesus selv. Vi kan leve under Guds nåde og velvillige kjærlighet. Dette livet innen fra i oss og gjennom oss er det som vil forandre forholdene rundt oss, i familiene, i lokalsamfunnet, i forhold til naturen og i politikken.

Så ta fram biblene fra hyllene, kjøp gjerne en studiebibel f.eks. «Bibelen Guds Ord» med mange ordforklaringer. Les evangeliene, ta inn et inntrykk av Jesus slik han fremstilles i bibelen. Og be enkle bønner, dvs. Snakk med Ham. Som om Han var en i familien. Relasjonen med Ham, kjennskapen til Ham er det som frelser. Ikke at man er døpt i kirken eller konfirmert.

Måtte vår nasjon og hver og en av oss komme tilbake til kilden til kraft og velsignelse og dermed bli til velsignelse for andre.
Uten at Herren vokter landet, våker vaktmannen forgjeves.

Gå til innlegget

1. Mai! Arbeiderbevegelsen og kirken

Publisert rundt 1 år siden - 228 visninger

Historisk tilbakeblikk på kommunisme, arbeiderbevegelsen og kirken. Hvor går Norge? Hva må til for at vi skal kunne ha en framtid og fylle en positiv rolle som nasjon?

Historie er alltid interessant og nyttig å ha innblikk i. Forskjell har det alltid vært mellom fattig og rik. Mennesker er forskjellige, har forskjellige evner og forskjellig utgangspunkt. Dessuten er vi mennesker ofte noen egoister som ikke vegrer oss fra å skaffe oss framgang og velstand på andres bekostning. Vi hadde det gamle føydalsamfunnet med godseiere og leilendinger. Der var det utnyttelse av arbeidskraften til de rikes forsørgelse i høy grad mange steder. Så kom også den industrielle revolusjon der kapitalsterke mennesker trengte arbeidskraft til sine industriforetak. Her ble det også kjørt hardt mot de svake, og vi fikk framvekst av fagforeninger og kamp om bedre kår.

I Russland tok den kommunistiske ideologi over samfunnet. Ideen hadde mye bra ved seg. Her skulle resursene deles mellom kameratene. For så vidt en ikke så ukristelig ide. I det gamle Israel hadde man jubelåret nedfelt i loven som Gud hadde gitt til Moses. Hvert 50. år skulle all gjeld slettes og eiendommer skulle gå tilbake til den familie som hadde pantsatt den. Slaver skulle også frigis, for det hendte ofte at folk som greide seg dårlig ble solgt for å kunne betale sin gjeld. Systemet begrenset de dårlige sider som fins i oss mennesker, og sikret et samfunn det var godt å leve i. Jeg kjenner en afrikaner som nettopp i disse dager tar dr. Grad på hvordan dette systemet sikret samfunnet mot utbredt fattigdom.

De første kristne gikk ganske mye lenger. De hadde alt felles og levde i et nært brorskap med mye fellesskap. Den store forskjellen mellom dette og kommunisme og sosialisme var at de sistnevnte ikke tok med seg noen tro på Gud, men satset på menneskets egne krefter. De kristne lot dette springe fram fra kjærlighet til Jesus og hverandre i frihet. For Jesus forkynte Guds rike. Det er inni dere sa han. Og det kommer fram i dagliglivet ved den Hellige Ånd som gir liv til ordene fra bibelen. Mens kommunistene snart måtte bruke tvang, fengsel og arbeidsleir for å få det til.

Årsaken til at Gud ble et «nei» tema blant kommunistene og senere hos de fleste sosialister var vel at kirken hadde stilt seg på godseiernes og de rikes side. Kirkene hadde reserverte plasser for de velstående og høyt stående i samfunnet. Her i Norge hadde vi Prest og Lensmann. De styrte det meste. Kirken var maktfaktor. Ganske fjernt fra prinsippene som Moses fikk i loven til Israelittene. Og meget fjernt fra den Ånd som Jesus og apostlene levde i. Hans Nielsen Hauge fikk også kjenne kirkens kontroll og endte i fengsel for å ta evangeliet ut av kirkene og ned på grasrota og møter i hjemmene. Slik er vi mennesker. Søker makt og kontroll og fordeler. Religiøs kontroll og makt har blitt mye brukt. Jesus sa rett ut hva som lå i slik oppførsel. Han var kjempemodig, for han elsket mennesker, også de han refset, for om mulig å få dem til å skifte kurs.

Men så er det dette med barnet og badevannet. Aldri bra når det bare er noen få religiøse som leser bibelen. Det burde alle gjøre for å lære å kjenne hva slags person og hjertelag Gud har. Jesus har vist oss hvordan Gud er. Og måten Gud handler gjennom historien sier noe om hvordan Han er. Livet fungerer best når det leves i overensstemmelse med hvordan vi er laget til å fungere. Jesus er Veien.. Men sårene etter maktkirken førte til motstand mot kirken blant kommunistene og innen arbeiderbevegelsen. Men ikke bare mot kirken, hele troen på Gud ble skiftet ut med humanisme. Så leit, de var jo brennende for sosial rettferdighet og skulle jo virkelig kunnet omfavne Jesus og Guds rike og oppmuntre til at evangeliet kunne bli delt overalt i samfunnet.

I stedet ble det lagt opp en strategi av arbeiderpartiet hvordan man skulle få bukt med Gudstroen og kirken. Jeg siterer fra professor Edvard Bull, 1923 : «Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien, begravelsen, ekteskapet og fødselregistreringen. Barna skal gjøres til sosialister og det er lærerne som skal gjøre dem til det.» Og Erling Falck: «Behold statskirken og bruk den som politisk middel. Bruk liberalteologien som gissel for å tømme kirken for innhold. Når den er blitt blodløs og kraftløs, da kan den få sin frihet.»
Og slik ble det. Godt smurt av materialisme, så ble Gud død for de fleste. Men nå er det slik at om alle tror at Gud er død, så fortsetter Han å handle i historien. Dette er det utallige eksempler på. Han bryr seg om hvordan det går her nede. For Han elsker, og vet at det ikke går bra når folk står med ryggen mot Ham. Vi har en motstander sier bibelen som er ganske mye mer strateg enn arbeiderpartiet. For Edvard Bull og Erling Falck så ikke hvor veldig til skade for det norske folk det skulle bli å avkristne nasjonen, og få folk til å glemme sin Skaper og Hans ordninger for livet. Livet har kjøreregler og det er veldig mye vondt som kommer ut av å kjøre på rødt lys. Vi har brutt det meste av reglene, og skadene går stadig dypere i dette samfunnet som i utgangspunktet var bygd opp på den kristne tro. Vi har gått langt utenfor det området som Gud kan beskytte mot den Onde som vil stjele, drepe og ødelegge. Vi står med begge bena langt inne i fiendeland, og tror det skal gå bra.

Vi tror også det skal gå bra at vi er pådrivere for en deling av Israel, en nasjon som har en helt unik rolle og utvelgelse i frelses historien. Gjennom denne lille nasjonen har Gud valgt å nå ut til alle. Siste fase av dette er i gang. Bibelen, også det nye testamente taler klart om dette.

Derfor er det nå tid for å vende seg fra en del dårlige saker som bringer forbannelse og ulykker og til Han som elsker oss og gav seg selv for oss. Og det kan være lurt å komme sammen og forberede seg på vanskelige tider og styrke lokal beredskap og samhold, for tiden kan bli kort til vi kan få erfare verre saker enn 22 Juli 2011. Særlig hvis vi ikke åpner oss for Gud i Jesus Kristus slik hele bibelens ord viser oss.  Det anbefales å lese Jeremy Hoff`s siste utgave av "Et brudd i muren"  6 profetier forut for 22. Juli

Hilsen Jan Solberg

Gå til innlegget

Velsignelse? - av ekteskapelige bånd mellom likekjønnede

Publisert over 1 år siden - 339 visninger

Seksuell identitet, hva påvirker? Velsignelse som bevarer og styrker "bonding" mellom likekjønnede.

Ledelsen i den Norske Kirke er nå lykkelige over å kunne gi Guds velsignelse til homofile par som gifter seg ved vigsel i kirken. De vil altså på Guds vegne velsigne og bevare en praksis som forsterker båndene mellom de to like kjønnede gjennom deres seksuelle forening. Se følgende artikkel:   http://www.familylife.com/articles/topics/parenting/challenges/sexual-purity/hooked-the-bonding-power-of-sex  De velsigner og bevarer der ved en følelsesmessig identitet som er i motsetning til kroppen en har fått ved fødselen. Gutt eller jente, og som kunne ha modnet til mann eller kvinne.

Seksuell identitet er noe veldig dypt og grunnleggende i vårt vesen. Tidlig speiler vi oss i våre foreldre i henhold til hvilket kjønn vi har. Gutter vet at far også er gutt. Hvordan samspillet er mellom mor og far gir også sterke inntrykk. Så mye vakkert har blitt brutt ned i vår syndige verden. Kjønnene strider mot hverandre, misbruker hverandre, undertrykker hverandre. Det er så veldig mye forvirring. Samspillet slik det var tenkt fungerer bare i kjærlighet. Da er det meget vakkert. Da er det forståelse og dialog som får den andre til å blomstre og til å føle seg mer og mer som den en er skapt til å være. Mannen blir mer sann mann, og kvinnen mer sann kvinne.  Guds lov fungerer bare innen fra, med kjærlighet som drivkraft. Denne kjærlighet som oppfyller Guds lov er ment å forløse oss gjennom at den Hellige Ånd får bo i oss og leve i oss når vi tar imot Jesus og Hans forsoning.

Vi har så mange udekte behov, og dekker dem så ofte med veldig feil saker. Det er misbruk av hverandre, misbruk av barn, feil berøring, nytelser for å døyve smerte. Listen er meget lang over sår som oppstår, selv fra veldig tidlig av. Barn kan være uønsket fra unnfangelsen av. De føler det, og får grunnlaget av avvisning allerede der. Seksuell berøring utløser sterk følelse tilknytning til person eller objekt. Dette er kjemiske prosesser som setter dype spor i hjernen. Sterke bånd er ment å oppstå mellom mann og kvinne som skal fostre barn sammen. Viselig, ikke sant!  (Se ovenstående link)  Men feil binding kan lett oppstå i et skakt samfunn. Feil berøring av voksne, til og med tanker vi har påvirker oss selv og andre personer viser det seg. Porno i film, internett og blader. Jesus var ganske klar på at tankene og ordene våre er veldig viktige i så måte. Det er derfor ikke til å nekte at enkelte veldig tidlig i livet kan få vridd sin kjønnsidentitet ut av det normale. Bibelen sier også at vi har en fiende som prøver å ødelegge og forvri det som Gud har skapt. En motstander. Kampen foregår inne i oss mennesker. Derfor ser det ikke ut som noe paradis her på jord. Dette har Jesus båret smerten av fullt ut. Vi er gitt så høy verdi, så stor innflytelse og så stort ansvar. Derfor var prisen så høy for å skaffe tilveie forløsning for hver og en som tar imot.

Kirken har mistet så mye av kjennskapen til Jesus og kunnskapen om hvordan dette kan helbredes og rettes opp. De tror ofte ikke på det Jesus sier, og har mistet kraften. Jesus Kristus kom jo for å lege dem med sønder brutt hjerte og til å sette de undertrykte fri. Han kan ta skylden for våre brudd på moralloven og vår skam. Men det må ytterligere reparasjon til av indre sår og erfaringer som er gjort. Og Han er mer enn villig til å gi slik reparasjon. Det har mange, jeg også, erfart. (Se http://www.rtfi.org )  Dette er ofte en prosess som krever et fungerende kjærlighets fellesskap der folk er åpne med svakhetene. Det kan innebære forsakelse som også har smerte i seg. I en del kretser har det nå vokst fram ganske mye kunnskap om dette, og mange har fått snudd sin kjønnsidentitet til det kjønn de er skapt med. Det krever den Hellige Ånds kraft og kjærlighet i fellesskap der man har overlatt sine liv til Jesus.

 

Gå til innlegget

Kirkelig velsignelse av homofile par – Hurra??

Publisert over 1 år siden - 295 visninger

Kirkelig vigsel av homofile, hvorfor? Kjærlighet og fordømmelse. Vakkert eller anormalt? Kirke og kristen enhet. Fostersortering og gjenlevende barn. Historiske paralleller.


Samleie mellom menn, hvordan foregår det? Er det vakkert og verneverdig? Hva kan kalles pervertert? Synonymer : abnorm, unormal, monstrøs, patologisk. Se for deg to menn med prøverørsbarn. Hvordan skal vi definere en familie i framtiden? Den er jo også i full oppløsning.

Historie, har vi lest historie? Hvordan gikk det med det greske riket da det ordboka kaller perversiteter og løse forhold utartet? Hvordan gikk det med romerriket da de ble smittet av greske tanker og falt i samme grøft? Hvordan gikk det med folket i Israel da de tok etter nabofolkenes praksis? Har mennesket og virkeligheten forandret seg slik at vi nå er fritatt for konsekvenser?

Hvorfor må homofile ha kirkelig vigsel? Hvorfor må kirken velsigne homofil praksis når bibelen advarer mot det? Kan de ikke stå til ansvar alene for sitt eget liv inn for Gud? Løgn, pengebegjær, baktalelse og tyveri mm er ikke bedre, men det er ikke åpenlys velsignelse av det enda heldigvis. Jesus sa klart at både himmel og helvete fins. Mange svake syndige mennesker møtte Jesus. Var han ubarmhjertig mot dem? Tok han vekk moralloven? Hva er kjærlighet? Å hjelpe folk til helvete eller å hjelpe dem ut av det?
Faktum er at mange prester har slukt konseptet «folkekirke» der alle skal høre til. Både de som tror på Jesus og følger ham, og de som bryter ned det Jesus står for. Nå er det ikke lenger plass til de som vil følge Jesus i den norske kirke mange steder. Det går ikke an å forene en retning som velsigner det Gud forbanner med en retning som vil følge Guds bud. Da må man kalle det noe annet enn en kristen kirke. Men de fleste av prestene ønsker å bli tatt godt imot av folk. Og mange av dem tror ikke på det Jesus sier lenger. De har ingen kraft, intet liv å bringe. Derfor åpner de for andre religioner. New age gir jo noe levende og som har kraft. Det vil folk ha. Og der trenger man ikke ransake sitt liv i henhold til moralloven i bibelen. Intet kors med det anstøt som ligger i det. Da kan man stå der i høytidelig skrud og fremheve hvor kjærlige man er som tar imot alle mennesker. Kjærlighet er tøff! Den konfronterer, for å redde folk ut av ilden.

Fordømmelse har det vært ja. Det har manglet på kjærlighetsfull omsorg for personene som har problem. Selv om det faktisk fins mye mer av det enn man får vite i media. Det har ofte ikke vært tilbudt noen fullstendig kur og omsorg for de som har kommet inn i en pervertert kjønnsidentitet. At pervers sex trang kan kastes på en i vårt moralsk falne samfunn er sant. Og det er mange slag av dette, mange avhengigheter. Og en masse tilgjengelig TV, kino og internett. Et flertall søker det skapte og ikke relasjon med Skaperen og da er dette konsekvensen i følge Paulus brev til romerne. Sterke sjeliske og kjemiske bånd oppstår i forbindelse med sex. For å knytte oss til den vi skal leve sammen med og fostre barn sammen med. Feil bånd kan lett oppstå. Selv til porno. Kanskje du er skeiv? Ønsket om fellesskap gjelder alle, også når man ligger i grøfta. Skriftemål  er faktisk en del av det som kan kurere. For da blir det som er synd lagt over på Han som tok våre synder på seg. Han tok også forbannelsene som brudd på moralloven fører med seg. Men det må ytterligere reparasjon til av indre sår og erfaringer som er gjort. Dette er ofte en prosess som krever et fungerende kjærlighets fellesskap der folk er åpne med svakhetene. Og det krever innsikt som har vært glemt av kirken i lang tid. Og det krever den Hellige Ånds kraft og kjærlighet gjennom liv overlatt til Jesus.

Vi snakker om å kunne kalle spade for spade. Da er pervertert sex ikke kjærlighet i den forstand som bibelen taler om. Like så lite som at det er kjærlighet som nå er drivkraften bak loven om «fostersortering». To barn befinner seg i samme livmor, og værer i sin sjel at de ikke er ønsket. En av dem blir plukket i småbiter i den gjenlevendes nærvær. Det blir garantert traumer for livet. Mord, og det kunne like gjerne rammet meg som min tvilling. Og det kan ramme oss når vi blir utsortert som ubrukelige når vi blir gamle.

Det er ingen grenser for moralsk forfall. Det viser historien før oss, og den historie som de litt eldre av oss har vært vitne til. Når skal de som har sex med dyr ut av skapet, og når må kirken begynne å vurdere vigsel ritualer for dette? Vi er på kurs mot et forferdelig samfunn – med kirkelig velsignelse.

Jan Solberg
Tidligere klokker i DNK

Gå til innlegget

Nasjonal identitet

Publisert rundt 2 år siden - 429 visninger

Nasjonal identitet og frihet feiret vi den 17. mai. Historisk fundament for denne identitet og frihet. Hva er et holdbart fundament i samfunnet som tåler å møte og integrere flyktninger av annen nasjonal, kulturell og religiøs identitet?

Så har vi enda en gang kunnet feire 17. mai her i Norges land med tog og flagg og taler. Nå har vi hatt over 70 år uten krig, og frihet til å samles om det faktum at vi er en selvstendig nasjon.

Det er ingen selvfølge å kunne ha en slik frihet. Etter 2. verdenskrig og utover 50 og 60 tallet satte man nok stor pris på friheten. Den var ingen selvfølge, men noe man hadde kjempet for. Materialismen hadde heller ikke slått inn, og verdigrunnlaget nasjonen var bygd på var i høy grad kristent. I bunnen lå de 10 bud, som ikke er så helt usunne leveregler for forholdet mellom enkeltmennesker og til å bygge opp et solid samfunn. Det kan noteres en ganske stor framgang på mange livsområder i de jødiske og kristne kulturer. De samfunns byggende og samfunns bevarende regler og tenkemåter la grunnlag for kreativitet og produktivitet. Mennesket er en forvalter av egne evner og av miljøet rundt og sitter ikke og venter på sin skjebne i den kristne tenkning. Hans Nielsen Hauge gjenoppdaget hva kristent liv innebærer i en tid kirken var i ferd med å kvele innholdet de mente seg satt til å forvalte. Dermed ble det ikke bare myndiggjøring av lekfolket, bibellesning blant vanlige mennesker, bønn og nært samfunn med hverandre. Men også samarbeid om å bygge opp produksjon som skapte verdier ut fra det man hadde tilgjengelig. Men når man blir rik, så har man mange fristelser. Det første som skjer er at man føler seg mindre avhengig av Gud og distanse til Gud følger. Ytre trygghet, god mat, mye mat, legehjelp og sykehus, trygder og NAV. Fritid og nytelser, bil, båt, hytte, tv og underholdning. Siden relasjonen med kilden til kjærligheten svekkes, så tørker etterhvert kjærligheten vi er i stand til å gi hverandre også ut. Barna er ikke like fylt opp av kjærlighet når mor og fars tid og oppmerksomhet tynnes ut av travelhet for å skaffe til veie alt mulig som skulle gjøre en lykkelig. Etterhvert har det dog blitt så dyrt å få bolig mange steder at det må to i fullt arbeid for å dekke lån som gis veldig fritt. TV og underholdning som stadig har sterkere «kikk» av «sirkus» døyver smerten og savnet til en viss grad, men fyller ikke vakuumet etter enkel og åpen relasjon. Samfunn og land bygges ikke veldig bra på en moral som f.eks. sier at man må ha prøvekjørt minst 5 parforhold med full pakke før man etablerer seg. Det er ikke samfunns byggende at mann og kvinne ikke trenger å forplikte seg som familie, og barn helst bør hindres eller tas livet av i mors liv til man har fullført utdannelse, reist verden rundt og fått hus og inntekt som gir god levestandard. Levestandarden vi har blir i økende grad på bekostning av natur og ressurser som ødes her i landet og ikke minst i andre land. Fattiges arbeidskraft med luselønn i andre land og sterk valuta gir oss mulighet til å få store materielle verdier her til lands. Slikt har aldri gjennom historiens løp gått bra på lang sikt. Det ligger innbakte livslover i skapelsen. Som man sår får man høste. Vi sitter vel alle i saksa til en viss grad.

Så kommer da i økende grad flyktninger til landet vårt. Da jeg var ung var det nesten bare hvite mennesker her i landet. Det var nesten et sjokk å plutselig sitte ved siden av en afrikaner på en forelesning på høyskolen jeg gikk på. Så annerledes. Nå er det dagligdags å se og omgås folk fra andre land og kulturer. Og selv drar vi nordmenn ganske mye rundt i verden. Vi har fått ganske mange nye innbyggere fra midtøsten og andre land det siste året. Mange av dem kommer fra helt andre kulturer og tenkemåter, både når det gjelder omgangsformer, syn på kvinner og menn, politisk system og religion. De møter oss humanistiske, materialistiske, agnostiske nordmenn hvis lands politiske myndigheter støtter å anvende smart bomber fra fly på lang og trygg avstand i områder der våre allierte og muligens også vi ønsker å beholde innflytelse og økonomisk overtak.

Hvordan skal vi da kunne bli stående som nasjon? Kanskje ved å gjøre opp status, snu om på retningen vi går i, og gå tilbake til de røtter og den standard som bygde landet. Der er det mye vi kan være stolte av og som vi bør holde fast på og løfte fram. Med en sunn identitet er det mye lettere å møte andre og andres kultur og meninger i dialog. Personlig og trygg identitet får vi grunnlaget til gjennom fars og mors kjærlighet og sanne formidling av den. Identitet som gutt og jente, mann og kvinne, idet vi speiler oss i far og mor og samspillet mellom dem. Forskjeller gjør rik, spennet mellom ulik identitet er viktig. Men identiteten må være bygd på sannhet. En grunnleggende sannhet er «jeg er elsket og villet av Gud». Trygg personlig og nasjonal identitet, med sanne og sunne leveregler som er fungerende og livs bejaende på lang sikt i livet er det som må til for å kunne møte og integrere andre som kommer med helt andre nasjonale, kulturelle og religiøse identiteter. Da kan vi stå mot presset fra Sharia og lovløse bydeler som nå vokser fram over hele Europa, også i Oslo.

Hurra for 17. mai og for fedre og mødre som bygde landet på solid fundament.

Jan Solberg

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
36 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 22 visninger
0 kommentarer
Judas anger!
av
Torbjørn Ustad
rundt 2 timer siden / 39 visninger
1 kommentarer
En bokser hviler ut
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 3 timer siden / 83 visninger
1 kommentarer
Med ansvar for religion
av
Vårt Land
rundt 3 timer siden / 49 visninger
0 kommentarer
Verdiløse menn
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 513 visninger
8 kommentarer
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
av
Øyvind Hasting
rundt 16 timer siden / 170 visninger
4 kommentarer
Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
rundt 19 timer siden / 312 visninger
2 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 21 timer siden / 683 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torvid Høiland kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
4 minutter siden / 864 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
8 minutter siden / 170 visninger
Ingar Eriksen kommenterte på
Verdiløse menn
16 minutter siden / 513 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
21 minutter siden / 864 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Verdiløse menn
28 minutter siden / 513 visninger
Sigmund Svarstad kommenterte på
Verdiløse menn
31 minutter siden / 513 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
En bokser hviler ut
33 minutter siden / 83 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ute av verden
rundt 1 time siden / 2163 visninger
Torbjørn Ustad kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
rundt 1 time siden / 170 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
rundt 1 time siden / 442 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas anger!
rundt 1 time siden / 39 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas fulgte Jesus men gikk fortapt.
rundt 1 time siden / 693 visninger
Les flere