Jan Solberg

Alder: 63
  RSS

Om Jan

Følgere

Gudsbilde, menighets kultur og menighetsledelse. Noen tanker om mangler vi har lidt under i nyere tid.

Hvordan står det til i menighetene?

Vi har alle forskjellige guds bilder.  Alle religioner og innen religioner og ulike menigheter – retninger.   Tenk om vi møtte Gud slik Han er.  Da ble vi helt frie tror jeg.  Det står at en dag skal kunnskapen om Herrens herlighet dekke jorden som vann,  og ingen skal trenge å si til sin bror «kjenn Herren».  Slik blir det i den kommende tidsalder.   Begrensninger og tankebygninger har vi alle i vårt guds bilde.  Og det bildet vi har gir vi styrke ved å befeste tankene og få opplevelser som bekrefter bildet og gir følelser som spikrer bildet fast.  Forskjellige kristne kulturer og former om slik skal det være, og ikke slik -  kan bli som en sterk borg av tanker som er mer hellig enn å finne ut hvem Gud egentlig er.  Det er mye kontroll over andre gjennom en synlig eller usynlig enighet om at «slik er det».  Dette er faktisk avguds bilder.

Ledere i menigheter gjør ofte det meste selv,  og ser ikke at deres rolle stenger for andres mulighet eller oppfatning av at de kan delta med det de har i sine hjerter.  Noen vil heller ikke gi rom til mennesker å utvikle seg – vokse inn i moden bruk av de gaver og evner Gud har gitt dem.  Mange er opptatt av å være noe,  ha et «ministry»,  få penger til seg og sitt.  Uten øye for hva andre kan bli til, eller trenger hjelp til.   Og mange av den slags «hyrder»  støtter og ærer hverandre og bygger et slags festningsverk som holder de andre nede og utenfor.   De velsigner andre  menigheter som er i samme område.   Men sier også at å utøve tilhørighet på tvers av dette landskapet og ikke helt identifisere seg med noen enkelt menighet er helt ubibelsk og galt.  Men det ubibelske er faktisk å ha mer enn en menighet i et geografisk naturlig område.  Men det kan vel godt være forsamlinger med forskjellig visjon og arbeidsfelt.   Vi er en familie enhet i Jesus basert på relasjon og bygd på apostlenes lære som gjøres levende ved den Hellige Ånd.    Det fins unntak,  hederlige unntak.  Men Esekiel 34 om de dårlige hyrder er høyst aktuelt å prøve seg på.

Spesielle former som noen fikk i en gitt situasjon,  f.eks.  Å rope under forkynnelse,  kunne f.eks. bli den måten man skal gjøre det på. « Si amen! «   Eller bare å folde hendene og sitte og se ned i bordet og være en stor synder og dermed best i andres øyne slik det ofte var før.  Frykt for å være annerledes i stedet for friheten som er der Herrens Ånd er.    Mange gaver (som er gode gaver)  har fungert i  karismatiske sammenhenger uten at man har forstått og dypt mottatt det sentrale,  syndenes forlatelse uforskyldt.   Fariseisme og karismatiske gaver kan trives godt i lag.   Rare måter å føre seg på der man ikke ser menneskelig ut,  som hovedregel nærmest.  Til og med på kristen TV slik at så mange som søker sannhet fort blar videre i kanalene.   Hvor er menneskesønnen?  Johannes døperen og Jesus ropte ut en del ganger ja.  Men der var hele spekteret -  og gjennom ekte i fra hjertet.

«Guds hjerte er også ofte vært fremstilt som bare snill,  ikke sint,  ikke en Gud som hater synd.  Ingen gudsfrykt igjen mange steder.   Kan lovsynge Gud i menigheten og gå hjem og ringe til en for å ligge sammen en natt i sitt mest utrerte utslag. Men de små løgnene og bortforklaringene er nok mer utbredt.  Og sjeldent kommer en profetisk røst som formaner noen.   Men Gud hater synd fordi det ødelegger dem han elsker.   Og han sier så klart fra hva som tjener til liv,  og hva som ikke gjør det.   Han ser også på oss som samfunn,  der tanker og gjerninger smitter,  slik at samfunn kan bli helt forferdelige å leve i.  Dette trekker ikke Gud bare på skulderen av som om det ikke smerter ham.  Derfor har han veier som fører oss til frivillig omvendelse,  og som holder oss ansvarlige.  De skjulte måter som ser pene ut på overflaten er ofte verst.  Og Jesus sa klart fra om slikt og avslørte det.

Jesus helbredet folk,  ikke for penger,  ikke med påfølgende inkasso (så inn – for å høste gevinst) eller reklame (med selektiv informasjon) for sitt ministry.  Han hadde slik medynk,  han var så sant ydmyk.  Han tjente sine medmennesker.  Han var oppriktig interessert i deres liv.  Ikke kristelig omsorgsfull for å bevare imagen.  Han søkte ikke allianser med andre ved at de skulle få anerkjennelse også ved å anerkjenne ham. Han var ekte og sann.    Og så mye skjedde av mirakler at han måtte trekke seg vekk fra folkehopen og si til de som ble helbredet at de ikke måtte gjøre ham kjent.   Dette er det vanskelig å finne igjen i en del tjenester i dag.   Reklame for Gud – eller for en selv?  Trenger Gud reklame?

Men Jesus kommer med sitt hjerte,  med sann kjærlighet,  barmhjertighet og omsorg.  Med sann forløsning når vi ser Ham slik han er,  og oss selv i dette lys.  Og i bibelens mange fasetter av ord som er inspirert av Guds Hellige Ånd kommer liv og lys som kløver hjertets tanker og råd og åpner oss opp for Guds ubetingede kjærlighet.  Det er bra å ikke stole blindt på seg selv,  det er så fort å gå feil.  Derfor trenger vi alle  kjærlig formaning fra hverandre og å leve i daglig omvendelse.

 

Gå til innlegget

Mirakelpredikantene

Publisert nesten 2 år siden

Vg har nylig gått ut mot Pedersen og Edvardsen som ber for syke. Her er en litt annen vinkel å se fra.

I opptakene fra VG`s avlytting av predikantene kan det være flere sider å belyse. Når man f.eks. vektlegger at predikantene gav tilbud om flere gangers forbønn hvis det ikke ble helbredelse etter en eller noen ganger, så er det ikke sikkert det bare dreide seg om penger slik VG syntes å anta. Det samme gjaldt nok også oppfattelsen av invitasjon til å komme på opphold på Stølsdokken.

Helbredelse er ofte en prosess, særlig når sykdommen er kronisk. Det kan nok også legene bekrefte. Mange erfarer at forbønn og Jesu` nærvær ofte kan ta opp ting vi har i vårt sjels liv, vårt hjerte. Sjelelige floker kan åpne for og konservere fysisk sykdom.
Traumatiske opplevelser og undertrykte følelser kan gi grobunn for både usanne tanker om tilværelsen, om oss selv, andre mennesker og om Gud. Dessuten kan det i det underbevisste også finnes nag og manglende tilgivelse overfor mennesker som har gjort oss vondt . Vi kan også trenge å ta imot tilgivelse og å tilgi oss selv. Evangeliet og bibelens tekster er god medisin mot alt dette som også kan blokkere fysisk helbredelse.
Predikantene er ikke Jesus, med samme grad av fritt utsyn og full kjennskap til sin gode Far i himmelen slik som Han. Også derfor kan flere gangers forbønn være til hjelp. Men det vet jeg da at predikantene selv tror på helbredelse. For helbredelse skjer, og jeg mener også å ha hørt at Pedersen legger hendene på de spedalske når han er i India og ber for folk der.

Det kan også være godt å være en stund i et miljø der forskjellige tema rundt helbredelse blir belyst og der barmhjertighet fins. Det er mange som setter pris på å være i en atmosfære der fokuset er på Jesus Kristus og på det Han sier og det Han kan gjøre. Når Jesus er i fokus slik Han fremstilles i bibelen, kommer Han midt i blant oss sier Han. Det er også slik vi får tro, altså tillit til at personen Jesus fremdeles lever, og at Han er god og gir gode ting til den som søker Ham. Tro åpner for mottagelse. Ingen går til noen en tror vil plage en for å få en gave. Jeg har truffet mange mennesker som setter pris på kristent fellesskap som dette selv om det ikke skjer så mye fysisk helbredelse. Det kan også være godt å få legge sine byrder over på Jesus. Mange har også erfart fysisk helbredelse i større eller mindre grad under slike opphold. Vi kan ofte fungere som tørre svamper når vi kommer fra en krevende og masete hverdag. Da trengs det tid for at svampen kan begynne å ta opp vann.

Det er god forpleining med bra hotell standard på rom og mat på Stølsdokken. Og bra natur å hvile i mellom morgen og kvelds samlinger. Ofte inviteres også talere som har bred erfaring. Så alt i alt tror jeg mange får det de søker og til en ikke uforholdsmessig høy pris. Det er også mulig å komme på enkelt møter på Stølsdokken uten å måtte betale noe, slik jeg selv har gjort.

Forøvrig er dette med penger et vanskelig emne, og vanskelig å være fullkommen, særlig i hjertet etter Guds standard. Hele verden er full av udekte behov. Når man prøver å møte noen av disse behovene kommer man snart i behov av penger. Da fungerer det som oftest slik at man gjør disse behovene kjent med tilhørende beskrivelse av arbeidet som gjøres for å dekke behovene. Hadde vi skjønt Guds godhet og dessuten tatt den skrikende nøden på mange områder inn over oss, hadde vi kanskje ikke først og fremst sirklet rundt hva vi kan unne oss som vi tror vil gjøre oss lykkelige. Det er jo bra med det daglige brød slik vi ber i Fader vår. Kanskje vi heller hadde gjort som Pedersen og f.eks. hjulpet landsbyfolk i India? (Jeg tar ikke stilling til hans personlige økonomi ettersom jeg ikke har undersøkt omkring det.) Når dette er sagt tror jeg vi burde forvente mer av Gud. Han kan minne mennesker om andres behov. Einar Lundby og mange andre har erfart dette. George Muller bad kun til Gud, og fikk i løpet av livet veldig mye penger til sine barnehjem, akkurat i rett tid til å dekke behovene. Så ble gleden stor både hos mottager og giver. Men da var det også mennesker som var åpne for å høre hva Herren sa og lyde ut fra kjærlighet til Ham som elsket oss først.

Gå til innlegget

Hva velger Norge?

Publisert rundt 3 år siden

Norge har vært en fri nasjon i 72 år, hvordan kan vi bevare vår frihet både individuelt og nasjonalt? Den offentlige debatt og kristent livssyn. Hva kirken oftest ikke sier. Enkelt liv i fellesskap som forandrer liv og samfunn. .

Nå har  vi feiret nasjonal dagen for 72. gang som fri nasjon uten krig i landet. Hvilken velsignelse!
Hvordan kan vi bevare vår frihet både som nasjon og individuelt?
Vi må ha en frihet som ingen kan ta fra oss. Vi må ha en frihet der ingen kan styre oss med frykt for mobbing, utestenging, fengsel, vold og terror. Denne frihet må komme fra hjertet.
Nå er det lenge siden kristen tro var stuerent her i landet. Belysning fra en kristen vinkel f.eks. Av forhold rundt seksualitet, eller porno og vold i blader, kino og media som der tjenes store penger på, når ofte ikke fram til debattsidene. Man må være fra en annen planet hvis man ytrer at det ikke er bra å gi 13 åringer kondomer på skolen. Natur ofres også nesten alltid på penge alteret. Noen av de «tolerante» som mener at man ikke må si noe offentlig om et av dagens «tabu» emner kunne ringe inn til avisen og være irritert. I mangt et land har man mistet sin indre frihet og medbestemmelse, eller ved invasjon. Frykten har ofte vært våpenet, og få mennesker trengs for å overta, slik som i Nazi Tyskland og i Russland og Nord Korea. Vi trenger å ta vare på verdigrunnlaget Norge ble bygd på og vår identitet for å kunne ta imot andre med annet verdigrunnlag og identitet. Å som Fedrene har kjempet, Mødrene har grætt.

I denne tid er det mange som ber for Norge. Ikke bare her til lands, men også mange mennesker fra andre land og verdensdeler som blir overnaturlig minnet om Norge. Mange ber nok om nåde for oss, og for at vi skal kunne fullføre den tjeneste som er ment vi skal ha.

For at hver og en og vår nasjon skal kunne fullføre vår tjeneste for og i verden trenger vi å gå med Gud. Ingen annen kan gi oss det som trengs. Ingen materielle goder eller underholdning eller nytelser kan fylle vår innerste lengsel. Mye av det bare binder oss og ødelegger oss. Når vi har mottatt Jesus Kristus i våre hjerter og latt Hans ånd og ord få fylle oss og råde i våre liv har vi veldige muligheter til å være til velsignelse.

Mange lengter i dag etter sant og virkelig liv og fellesskap. Store sammenhenger dekker ikke behovet for det nære, enkle. Dette finnes i Jesus Kristus og den måten Han og disiplene viste oss. De kom veldig ofte sammen i små grupper i all enkelhet og delte daglig liv, ord fra bibelen og erfaringer. Da er Han midt i blant oss ved sin Ånd, og gir hver og en inn i de dype behov vi har som mennesker. Og vi kan elske hverandre. Jesus understreker at Han er der 2 eller 3 kommer sammen om Ham. Han er ikke vår anklager, han er heller den som vil elske oss til Ham og forløse det gode Han har lagt i oss og som Han vil fylle oss med.

Kirken har sviktet i å si sannheten som apostlene stadig framholdt og som Den Hellige Ånd stadfestet med mektige gjerninger. Jesus gir oss ikke skam, men gir oss et rent hjerte. Og Han viser oss dyp kjærlighet mens vi fremdeles har alle slags ting i livet som ikke er på plass. Han er vår befrier fra det som dreper og ødelegger. Derfor er Han også vår dommer som skjelner mellom godt og ondt. Han bringer ved sin Hellige Ånd og ved sitt ord i bibelen erkjennelse av synd. Den Hellige Ånd bruker bibelens og Jesu` ord til å skape sorg over synden som ødelegger vårt verd, oss selv og andre. Når dette er erkjent og bekjent løfter Han oss umiddelbart opp. Jesus tok ikke vekk en tøddel av moralloven i bibelen. Han vil derimot oppfylle den i og gjennom oss. Det skjer ved den sannhetens og livets og kjærlighetens ånd som Faderen utøste da Jesu` offer på Golgata var fullbragt. Vi kan bli fylt av Guds nærvær som barn av vår Far i himmelen slik som Jesus selv. Vi kan leve under Guds nåde og velvillige kjærlighet. Dette livet innen fra i oss og gjennom oss er det som vil forandre forholdene rundt oss, i familiene, i lokalsamfunnet, i forhold til naturen og i politikken.

Så ta fram biblene fra hyllene, kjøp gjerne en studiebibel f.eks. «Bibelen Guds Ord» med mange ordforklaringer. Les evangeliene, ta inn et inntrykk av Jesus slik han fremstilles i bibelen. Og be enkle bønner, dvs. Snakk med Ham. Som om Han var en i familien. Relasjonen med Ham, kjennskapen til Ham er det som frelser. Ikke at man er døpt i kirken eller konfirmert.

Måtte vår nasjon og hver og en av oss komme tilbake til kilden til kraft og velsignelse og dermed bli til velsignelse for andre.
Uten at Herren vokter landet, våker vaktmannen forgjeves.

Gå til innlegget

1. Mai! Arbeiderbevegelsen og kirken

Publisert rundt 3 år siden

Historisk tilbakeblikk på kommunisme, arbeiderbevegelsen og kirken. Hvor går Norge? Hva må til for at vi skal kunne ha en framtid og fylle en positiv rolle som nasjon?

Historie er alltid interessant og nyttig å ha innblikk i. Forskjell har det alltid vært mellom fattig og rik. Mennesker er forskjellige, har forskjellige evner og forskjellig utgangspunkt. Dessuten er vi mennesker ofte noen egoister som ikke vegrer oss fra å skaffe oss framgang og velstand på andres bekostning. Vi hadde det gamle føydalsamfunnet med godseiere og leilendinger. Der var det utnyttelse av arbeidskraften til de rikes forsørgelse i høy grad mange steder. Så kom også den industrielle revolusjon der kapitalsterke mennesker trengte arbeidskraft til sine industriforetak. Her ble det også kjørt hardt mot de svake, og vi fikk framvekst av fagforeninger og kamp om bedre kår.

I Russland tok den kommunistiske ideologi over samfunnet. Ideen hadde mye bra ved seg. Her skulle resursene deles mellom kameratene. For så vidt en ikke så ukristelig ide. I det gamle Israel hadde man jubelåret nedfelt i loven som Gud hadde gitt til Moses. Hvert 50. år skulle all gjeld slettes og eiendommer skulle gå tilbake til den familie som hadde pantsatt den. Slaver skulle også frigis, for det hendte ofte at folk som greide seg dårlig ble solgt for å kunne betale sin gjeld. Systemet begrenset de dårlige sider som fins i oss mennesker, og sikret et samfunn det var godt å leve i. Jeg kjenner en afrikaner som nettopp i disse dager tar dr. Grad på hvordan dette systemet sikret samfunnet mot utbredt fattigdom.

De første kristne gikk ganske mye lenger. De hadde alt felles og levde i et nært brorskap med mye fellesskap. Den store forskjellen mellom dette og kommunisme og sosialisme var at de sistnevnte ikke tok med seg noen tro på Gud, men satset på menneskets egne krefter. De kristne lot dette springe fram fra kjærlighet til Jesus og hverandre i frihet. For Jesus forkynte Guds rike. Det er inni dere sa han. Og det kommer fram i dagliglivet ved den Hellige Ånd som gir liv til ordene fra bibelen. Mens kommunistene snart måtte bruke tvang, fengsel og arbeidsleir for å få det til.

Årsaken til at Gud ble et «nei» tema blant kommunistene og senere hos de fleste sosialister var vel at kirken hadde stilt seg på godseiernes og de rikes side. Kirkene hadde reserverte plasser for de velstående og høyt stående i samfunnet. Her i Norge hadde vi Prest og Lensmann. De styrte det meste. Kirken var maktfaktor. Ganske fjernt fra prinsippene som Moses fikk i loven til Israelittene. Og meget fjernt fra den Ånd som Jesus og apostlene levde i. Hans Nielsen Hauge fikk også kjenne kirkens kontroll og endte i fengsel for å ta evangeliet ut av kirkene og ned på grasrota og møter i hjemmene. Slik er vi mennesker. Søker makt og kontroll og fordeler. Religiøs kontroll og makt har blitt mye brukt. Jesus sa rett ut hva som lå i slik oppførsel. Han var kjempemodig, for han elsket mennesker, også de han refset, for om mulig å få dem til å skifte kurs.

Men så er det dette med barnet og badevannet. Aldri bra når det bare er noen få religiøse som leser bibelen. Det burde alle gjøre for å lære å kjenne hva slags person og hjertelag Gud har. Jesus har vist oss hvordan Gud er. Og måten Gud handler gjennom historien sier noe om hvordan Han er. Livet fungerer best når det leves i overensstemmelse med hvordan vi er laget til å fungere. Jesus er Veien.. Men sårene etter maktkirken førte til motstand mot kirken blant kommunistene og innen arbeiderbevegelsen. Men ikke bare mot kirken, hele troen på Gud ble skiftet ut med humanisme. Så leit, de var jo brennende for sosial rettferdighet og skulle jo virkelig kunnet omfavne Jesus og Guds rike og oppmuntre til at evangeliet kunne bli delt overalt i samfunnet.

I stedet ble det lagt opp en strategi av arbeiderpartiet hvordan man skulle få bukt med Gudstroen og kirken. Jeg siterer fra professor Edvard Bull, 1923 : «Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien, begravelsen, ekteskapet og fødselregistreringen. Barna skal gjøres til sosialister og det er lærerne som skal gjøre dem til det.» Og Erling Falck: «Behold statskirken og bruk den som politisk middel. Bruk liberalteologien som gissel for å tømme kirken for innhold. Når den er blitt blodløs og kraftløs, da kan den få sin frihet.»
Og slik ble det. Godt smurt av materialisme, så ble Gud død for de fleste. Men nå er det slik at om alle tror at Gud er død, så fortsetter Han å handle i historien. Dette er det utallige eksempler på. Han bryr seg om hvordan det går her nede. For Han elsker, og vet at det ikke går bra når folk står med ryggen mot Ham. Vi har en motstander sier bibelen som er ganske mye mer strateg enn arbeiderpartiet. For Edvard Bull og Erling Falck så ikke hvor veldig til skade for det norske folk det skulle bli å avkristne nasjonen, og få folk til å glemme sin Skaper og Hans ordninger for livet. Livet har kjøreregler og det er veldig mye vondt som kommer ut av å kjøre på rødt lys. Vi har brutt det meste av reglene, og skadene går stadig dypere i dette samfunnet som i utgangspunktet var bygd opp på den kristne tro. Vi har gått langt utenfor det området som Gud kan beskytte mot den Onde som vil stjele, drepe og ødelegge. Vi står med begge bena langt inne i fiendeland, og tror det skal gå bra.

Vi tror også det skal gå bra at vi er pådrivere for en deling av Israel, en nasjon som har en helt unik rolle og utvelgelse i frelses historien. Gjennom denne lille nasjonen har Gud valgt å nå ut til alle. Siste fase av dette er i gang. Bibelen, også det nye testamente taler klart om dette.

Derfor er det nå tid for å vende seg fra en del dårlige saker som bringer forbannelse og ulykker og til Han som elsker oss og gav seg selv for oss. Og det kan være lurt å komme sammen og forberede seg på vanskelige tider og styrke lokal beredskap og samhold, for tiden kan bli kort til vi kan få erfare verre saker enn 22 Juli 2011. Særlig hvis vi ikke åpner oss for Gud i Jesus Kristus slik hele bibelens ord viser oss.  Det anbefales å lese Jeremy Hoff`s siste utgave av "Et brudd i muren"  6 profetier forut for 22. Juli

Hilsen Jan Solberg

Gå til innlegget

Seksuell identitet, hva påvirker? Velsignelse som bevarer og styrker "bonding" mellom likekjønnede.

Ledelsen i den Norske Kirke er nå lykkelige over å kunne gi Guds velsignelse til homofile par som gifter seg ved vigsel i kirken. De vil altså på Guds vegne velsigne og bevare en praksis som forsterker båndene mellom de to like kjønnede gjennom deres seksuelle forening. Se følgende artikkel:   http://www.familylife.com/articles/topics/parenting/challenges/sexual-purity/hooked-the-bonding-power-of-sex  De velsigner og bevarer der ved en følelsesmessig identitet som er i motsetning til kroppen en har fått ved fødselen. Gutt eller jente, og som kunne ha modnet til mann eller kvinne.

Seksuell identitet er noe veldig dypt og grunnleggende i vårt vesen. Tidlig speiler vi oss i våre foreldre i henhold til hvilket kjønn vi har. Gutter vet at far også er gutt. Hvordan samspillet er mellom mor og far gir også sterke inntrykk. Så mye vakkert har blitt brutt ned i vår syndige verden. Kjønnene strider mot hverandre, misbruker hverandre, undertrykker hverandre. Det er så veldig mye forvirring. Samspillet slik det var tenkt fungerer bare i kjærlighet. Da er det meget vakkert. Da er det forståelse og dialog som får den andre til å blomstre og til å føle seg mer og mer som den en er skapt til å være. Mannen blir mer sann mann, og kvinnen mer sann kvinne.  Guds lov fungerer bare innen fra, med kjærlighet som drivkraft. Denne kjærlighet som oppfyller Guds lov er ment å forløse oss gjennom at den Hellige Ånd får bo i oss og leve i oss når vi tar imot Jesus og Hans forsoning.

Vi har så mange udekte behov, og dekker dem så ofte med veldig feil saker. Det er misbruk av hverandre, misbruk av barn, feil berøring, nytelser for å døyve smerte. Listen er meget lang over sår som oppstår, selv fra veldig tidlig av. Barn kan være uønsket fra unnfangelsen av. De føler det, og får grunnlaget av avvisning allerede der. Seksuell berøring utløser sterk følelse tilknytning til person eller objekt. Dette er kjemiske prosesser som setter dype spor i hjernen. Sterke bånd er ment å oppstå mellom mann og kvinne som skal fostre barn sammen. Viselig, ikke sant!  (Se ovenstående link)  Men feil binding kan lett oppstå i et skakt samfunn. Feil berøring av voksne, til og med tanker vi har påvirker oss selv og andre personer viser det seg. Porno i film, internett og blader. Jesus var ganske klar på at tankene og ordene våre er veldig viktige i så måte. Det er derfor ikke til å nekte at enkelte veldig tidlig i livet kan få vridd sin kjønnsidentitet ut av det normale. Bibelen sier også at vi har en fiende som prøver å ødelegge og forvri det som Gud har skapt. En motstander. Kampen foregår inne i oss mennesker. Derfor ser det ikke ut som noe paradis her på jord. Dette har Jesus båret smerten av fullt ut. Vi er gitt så høy verdi, så stor innflytelse og så stort ansvar. Derfor var prisen så høy for å skaffe tilveie forløsning for hver og en som tar imot.

Kirken har mistet så mye av kjennskapen til Jesus og kunnskapen om hvordan dette kan helbredes og rettes opp. De tror ofte ikke på det Jesus sier, og har mistet kraften. Jesus Kristus kom jo for å lege dem med sønder brutt hjerte og til å sette de undertrykte fri. Han kan ta skylden for våre brudd på moralloven og vår skam. Men det må ytterligere reparasjon til av indre sår og erfaringer som er gjort. Og Han er mer enn villig til å gi slik reparasjon. Det har mange, jeg også, erfart. (Se http://www.rtfi.org )  Dette er ofte en prosess som krever et fungerende kjærlighets fellesskap der folk er åpne med svakhetene. Det kan innebære forsakelse som også har smerte i seg. I en del kretser har det nå vokst fram ganske mye kunnskap om dette, og mange har fått snudd sin kjønnsidentitet til det kjønn de er skapt med. Det krever den Hellige Ånds kraft og kjærlighet i fellesskap der man har overlatt sine liv til Jesus.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
16 dager siden / 1456 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1284 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
26 dager siden / 1281 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 822 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 820 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 560 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere