Torbjørn Røe Isaksen

Alder: 39
  RSS

Om Torbjørn Røe

Jeg kommer fra Porsgrunn i Telemark. Kunnskapsminister 2013 – . Innvalgt på Stortinget fra Telemark.

Redaktør i det konservative tidsskriftet Minerva - www.minerva.as Minerva har en klar borgerlig profil, men vil samtidig utforske spenningene mellom konservativ, liberal, liberalistisk og kristendemokratisk tankegang. Vi har bidrag fra hele det ikke-sosialistiske spekteret, fra KrF via Høyre til Frp.

Følgere

Uakseptable ord

Publisert 9 måneder siden - 9003 visninger

Norske jøder skal vite at regjeringen tar sterk avstand fra konspirasjonsteorier fremsatt av en kynisk partileder for å skaffe seg oppmerksomhet før valget.

(Skrevet av Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister; og Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsminister)

Til info: Vårt Land er felt i PFU for denne saken. Les PFUs uttalelse her.

Norske jøder skal vite at regjeringen tar sterk avstand fra konspirasjonsteorier fremsatt av en kynisk partileder for å skaffe seg oppmerksomhet før valget.

Fra tid til annen dukker det opp uriktige, uhyrlige og uakseptable påstander om jøder eller andre minoriteter i den offentlige debatten. Denne gangen er det Vårt Land som har omtalt de oppsiktsvekkende uttalelsene fra det kontroversielle partiet Alliansen.

Dilemma

Vi som ansvarlige statsråder og politikere står da i et dilemma: Hvis vi er tause kan vi bli oppfattet som unnfallende overfor denne type uakseptable utsagn. Hvis vi tar til motmæle vil de som fremmer slike utsagn få enda mer oppmerksomhet.

Ettersom den seriøse avisen Vårt Land nå har gjengitt kontroversielle påstander om skjult jødisk innflytelse, finner vi det riktig å si tydelig fra: Dette er ikke akseptabelt. De fremstår som gamle konspirasjonsteorier fremsatt i en ny drakt. Gjennom kyniske utspill og ord som «sionistisk påvirkning» ser det ut til at partiet ikke skyr noen midler for å få oppmerksomhet.

Dessverre velger Alliansen å spille på grumsete mistenksomhet og mistro mot jøder, noe som først og fremst går utover norske innbyggere som møter disse holdningene i hverdagen. Når vi vet at «jøde» brukes som skjellsord, at myter om og negative holdninger til jøder er et problem som mange føler på kroppen, er det både et moralsk og medmenneskelig svik å spille opp under dette for personlig gevinst.

I oktober i fjor lanserte regjeringen en handlingsplan mot antisemittisme. Blant de elleve tiltakene i planen er blant annet økt kunnskap om jødedommen og jødisk liv og historie i Norge, og å opprette et pilotprosjekt for å følge antisemittiske holdninger på nett. Alle politidistrikter skal også få på plass et system for å registrere antisemittisme.

Å stå opp

I november la regjeringen frem en strategi mot hatefulle ytringer. Slike ytringer kommer i mange ulike former, men har som formål å ramme mennesker eller grupper. En viktig del av strategien for å bekjempe hatefulle ytringer er å stå opp mot dem når de kommer. Vi, og andre politikere, tar jevnlig til motmæle i sosiale medier – det er strengt nødvendig!

Vi mener den aktuelle partilederen har tydd til hatefulle ytringer når han legger frem konspirasjonsteorier om sionistisk innflytelse. Vi beklager at dette fremsettes som påstander i offentligheten. Når de først er ute vil vi si klart og tydelige fra om at vi tar avstand fra påstandene. Samtidig vil vi oppfordre mediene til å behandle slike utspill med varsomhet, slik at ikke flere fristes til å komme med hatefulle ytringer for å skaffe seg oppmerksomhet.

Det er ikke minoritetenes ansvar å bekjempe fordommer mot seg. Det er et ansvar vi som storsamfunnet skal ta sammen. Vi skal stå sammen mot hatet og fordommene.

Gå til innlegget

Luther påvirket vårt språk

Publisert over 1 år siden - 422 visninger

Martin Luthers bibeloversettelse hadde konsekvenser også for vår dagligtale.

Ordtak som «å bite tennene sammen» og «ulv i fåreklær» inngår naturlig i vår dagligtale. Men visste du at de faktisk er importert fra tysk, og at Martin Luther regnes som opphavsmannen?

I år er det 500 år siden reformasjonen, og Martin Luthers læresetninger på døren i Wittenberg. Reformasjonen innledet ikke bare en kirkelig og samfunnsmessig omveltning, men også en språklig.

Folkelig

Som et ledd i å gjøre kristendommen mer folkelig, oversatte­ Luther Bibelen fra latin til tysk. Han må ha hatt en ganske så utrolig ­arbeidskapasitet, for dette skjedde i løpet av kun elleve uker. Hans oversettelse av Bibelen fikk store ringvirkninger for utviklingen av tysk, faktisk omtales Luther som en av grunnleggerne av det tyske språk. Ikke minst fordi han fant opp gode og tydelige språklige bilder, for å kunne gjøre Bibelen levende for folk.

Gjennom de nære bånd som har vært mellom mange europeiske språk – og mellom norsk og tysk – ble Luther også viktig i utviklingen av det norske språket. Når man behersker tysk, ser man tydelig det nære slektskapet mellom språkene, den nordtyske dialekten «plattdeutsch» har til dels mer felles med skandinaviske språk enn tysk. Å snakke heter ikke «sprechen» men «schnacken».

Tette bånd

Tyskland er et av Norges viktigste eksportmarkeder. Også innenfor kultur og forskning, er det tette bånd mellom Norge og Tyskland. Mange nordmenn har nytt godt av tyske­ støtteordninger som Ruhrgas-avtalen og DAAD for å dra på forsk-ningsopphold til Tyskland.

Det er derfor et mål å få flere unge mennesker i Norge i dag til å ta tysk på skolen. Å beherske tysk, betyr også at man på en helt annen måte får innblikk i landets historie og kultur.

Dessverre har tysk-faget hatt et litt dårlig rykte. Berlin har vært byen nordmenn elsker, men entusiasmen for å lære seg språket har ikke vært like stor. Som Klara Wade skrev i sitt strålende innlegg på NRK Ytring i 2015 ( «En hyllest til tysk»): «Tysk har et omdømmeproblem. Det blir fremstilt som hardt, anstrengt og aggressivt. Det er heldigvis bare fordommer». Det ser ut til at dagens unge også har skjønt det siste poenget. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at etter en nedgang, tar nå stadig flere tysk på ungdomsskolen.

Tettere samarbeid

Dette er i tråd med det Regjeringen arbeider for. Flere norske elever og studenter bør få mulig­het til å ta hele eller deler av sin utdanning i Tyskland, og retten til støtte­ til korte studieopphold i Tyskland for hele skoleklasser, er derfor utvidet. Et annet viktig mål har vært å senke terskelen for skoler som vil ta initiativ til et tettere samarbeid med Tyskland, gjennom å øke bevilgningene slik at flere kan få støtte. Man har også utvidet de eksisterende ordningene med støtte til språkkurs gjennom Lånekassen, for å legge bedre til rette for at studenter skal kunne velge utdanning i Tyskland og andre ikke-engelskspråklige land.

Luther som lokkedue

Vi tror at det Europa trenger i urolige tider er mer samarbeid – ikke mindre. Å lære seg et fremmedspråk er en god måte å fremme forståelse på tvers av grenser. Nettopp i jubileumsåret 2017 kan det være viktig å fremsnakke tysk ekstra, fordi språket både er nyttig for norsk næringsliv og gir innsikt i en kultur og historie som har påvirket oss mye. Om man ikke skal bruke Martin Luther som «lokkedue» (en annen av hans ordkreasjoner) kan nettopp reformasjonen og de store konsekvensene den fikk også for Norge, kanskje gjøre flere nordmenn nysgjerrig på språket?

Av Torbjørn Røe-Isaksen (H) og Jana Midelfart Hoff, bystyrepolitiker Bergen (H), 
tidligere student i Tyskland

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND, 07.02.2017

Gå til innlegget

Bioteknologi kan forme liv og samfunn

Publisert over 1 år siden - 254 visninger

Det ligger store medisinske muligheter i bioteknologi, men også et behov for klare etiske grenser.

Da jeg deltok i NRKs program På bortebane,­ besøkte vi en fertilitetsklinikk i USA. «Hvis jeg ønsker meg en jente med blondt hår og blå øyne, kan jeg få det da?» spurte jeg en av legene. «Det er fullt mulig, men vi har egne interne retningslinjer som ikke tillater det», svarte han.
Det er ikke science fiction med seleksjon av egenskaper hos fostre. Det er en realitet.

Tekno­logien sprenger grenser, og dette skaper nye muligheter for bedre medisinsk behandling og oppfølging av medfødte lidelser, men også fallgruver.
Bioteknologilovgivning dreier seg om problemstillinger rundt fosterdiagnostikk, forskning på genmateriale, surrogati, og donasjon av kjønnsceller, for å nevne noe.

Flere av problemstillingene berører grenseoppdragningen mellom å bruke teknologien til å hjelpe flest mulig, og grunnleggende spørsmål om identitet, menneskeverd og tilhørighet. Skal teknologien selv få avgjøre hvor grensene går, ­eller skal vi i fellesskap trekke opp noen etiske rammer? Hvordan skal bioteknologien reguleres i fremtiden? Hva skal være politikkens svar?

Uholdbart. Vi kan ikke ta utgangspunkt i laissez-faire. Det er etisk uholdbart dersom det teknologiske, og ikke det etiske, skal sette grensene for utviklingen.

Slik jeg ser det, er det spesielt to utfordringer som melder seg, som vi må ha gode politiske svare på. Det ene er at barnets beste må ivaretas. Alle barn er selvstendige individer med unike behov. Som politisk prinsipp må vi like fullt forutsette at hensynet til barnets beste alltid skal gå foran andre hensyn. Mulig-
hetene bioteknologien gir må ikke gjøre at vi setter rettigheten til å få barn først.

Samtidig mener jeg vi må sørge for at samfunnet gir plass til alle. Flere barn enn noen gang vokser i dag opp med to fedre, frivillig enslige mødre, eller to mammaer. Selv om det er forbudt ved norsk lov, finnes det i Norge i dag et økende antall surrogatibarn som er unnfanget i utlandet. Vi må aldri betvile at disse foreldrene elsker sine barn like mye som alle oss andre, eller anta at barna har dårligere forutsetninger for å klare seg godt i livet.

Vi må derfor være bevisste også på språket vi bruker. Når vi ikke tillater alle muligheter bioteknologien åpner for, er det for å ivareta visse prinsipper, ikke for å utpeke noen som syndebukk. Høyre skriver i vårt prinsipprogram at «Å bli forelder er et naturlig ønske for mange, men det er ingen rettighet. Staten har ikke rett til å fjerne barns mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav.» Dette må ligge til grunn for all vår politikk på dette området.

Norge restriktivt. Mange ­andre land har valgt en mer ­liberal linje vis-a-vis bioteknologi enn vi har i Norge. Dette mener jeg er den enkle vei. Faktisk også en utrygg vei. På områder der teknologien utvikler seg i større hastighet enn politikken og det allmenne verdisynet i befolkningen, er det klokt å ivareta en restriktiv linje. Vi vet simpelthen ikke hvordan fremtidens medisinske muligheter ser ut.

Etter mitt syn står vi best rustet for å møte en slik fremtid om vi holder fast ved noen tidløse verdier. Dette er verdier som ­ønsker sterke og selvstendige familier, og en stat som hjelper dem til å ta trygge valg. Når vi ikke har oversikt over konsekvensene, bør vi holde igjen. Dette føre-var-prinsippet bør fortsatt ligge til grunn for Høyres politikk.

Med dette vil jeg benytte ­anledningen til å invitere alle interesserte til å delta på frokostmøtet om bioteknologi vi i Høyres programkomité arrangerer på Høyres Hus torsdag 27. oktober kl. 08.00. Dette er et av de viktigste verditemaene vi politikere står ovenfor i dag, og vi trenger grundige diskusjoner om menneskeverd og teknologi.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 27.10.2016

Gå til innlegget

Høyre har ikke sagt ja til eggdonasjon

Publisert over 1 år siden - 547 visninger

Berit Aalborg tar feil når hun tror programkomiteen i Høyre har snudd fordi eggdonasjon ikke er omtalt.

Berit Aalborg har en fin gjennomgang av bioteknologipunktene i Høyres førsteutkast til stortingsvalgprogram for neste periode («Høyres verdijusteringer», Vårt Land 8. september).

Men hun tar feil når hun tror programkomiteen har snudd fordi eggdonasjon ikke er omtalt. Det at et punkt ikke er omtalt betyr ikke at standpunktet har endret seg. Derfor sa jeg også til Vårt Land og andre i pressen torsdag 7. sept. at programkomiteen planlegger ytterligere runder om akkurat bioteknologi og at det er årsaken til at kapitlet ikke ennå er ferdig.

Berit Aalborg har imidlertid rett i at Høyre har flere familiepolitiske standpunkter som ligner Kristelig Folkepartis standpunkter. Det er derfor vi også lett samarbeider om både verdistandpunkter, og konkrete spørsmål om velferd, skattenivå og ytelser. Vi håper å fortsette samarbeidet med alle de ikke-sosialistiske partiene om slike viktige saker i årene fremover.

Høyre legger vekt på gjennomarbeidede standpunkter i programarbeidet. Programkomiteen ønsker en åpen debatt i Høyre også i bioteknologispørsmål. Derfor kommer vi i høst til å arrangere debattmøter der bioteknologi er tema, og vi arbeider med et åpent seminar om temaet. I tillegg ønsker vi å se nærmere på regjeringens bioteknologimelding når den kommer. I flere spørsmål, deriblant spørsmålet om eggdonasjon ønsker vi derfor å avvente den interne debatten før vi i programkomiteen konkluderer med hva som vil være vårt standpunkt. Om vi sier ja eller nei til eggdonasjon vil derfor først bli omtalt i endelig utkast til stortingsvalgprogram, som kommer i januar 2017.

 

Torbjørn Røe Isaksen, leder i Høyres programkomité

Gå til innlegget

Lærerutdanning med høyere status

Publisert over 1 år siden - 624 visninger

Faglig dyktige lærere er nøkkelen for å få en kunnskapsskole der elevene lærer mer. Da må vi heve både kvaliteten og statusen til ­lærerutdanningen, og få flere av de ­aller beste studentene til å ville bli lærere.

Regjeringen har innført et krav om at studenter som starter på lærerutdanningen må ha karakteren fire i matematikk. Dette er matematikken alle elevene har i 1. og 2. klasse på videregå­ende skole. På sikt ønsker vi også å heve karakterkravet til fire i norsk og engelsk.

Motiverte. Dette gjør vi fordi vi ønsker at flere av de dyktigste og mest motiverte studentene skal velge å bli lærere. Sammen med blant annet innføringen av en femårig masterutdanning for alle grunnskolelærere, skal vi gjøre vårt for å heve både kvaliteten og statusen til lærer­utdanningen. En effekt av at vi har økt kravet til fire, er at vi allerede i år har fått mange flere søkere med fire i matematikk enn det var i fjor.

Vårt Land er i sin leder 18. august kritisk til endringen, og mener vi bør vurdere å utsette innføringen av firerkravet slik at vi kan ta inn flere studenter på lærer­utdanningen.

Jeg er enig i at vi trenger flere søkere og det er derfor vi har gjort endringer for å øke statusen. For med unntak av i fjor, har det i alle de siste ti årene vært flere planlagte studieplasser enn studenter på landets lærerutdanninger.

Fullføre. Vi må også få flere av de som starter på lærer­utdanningen til å fullføre og 
bli gode lærere. Forsk­ning viser at studenter med gode karakterer fra ­videregående skole, har større sjanse for å fullføre studiet de starter på. Det betyr at det ikke nødvendigvis blir færre lærere, selv om vi har satt et høyere krav enn før.

For å gi motiverte søkere med tre i mate­matikk en ekstra sjanse, etablerte vi et forkurs der de kunne kvalifisere seg. 124 studenter greide dette, men selvsagt hadde­
vi håpet at enda flere skulle få bestått.

Jeg skjønner at de som ikke besto, er skuffet. Det er første gang vi har hatt et slikt forkurs til lærerutdanningen, og vi skal sammen med studiestedene evaluere hvordan kursene har blitt gjennomført –for å se hva som kan bli bedre.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 22.8.2016

Gå til innlegget
Lesetips

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
16 minutter siden / 452 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 1 time siden / 452 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2191 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 1 time siden / 344 visninger
Terje Furuseth kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 2 timer siden / 2191 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hva har jeg lært av NRK-streiken?
rundt 2 timer siden / 166 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 624 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 624 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 452 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Les flere