Knut Vidar Paulsen

Alder: 70
  RSS

Om Knut Vidar

Jeg leder Stiftelsen Natur og Kultur, Nordahl Grieg Fredsfond, Nordisk freds och naturhumanistiske center, er redaktør av budstikka; VENNSKAP, årsskriftet: Vintersolverv, samt www.fredsfond.info; www.leidin.info og www.norfm.org

Følgere

Væpnet suverenitet

Publisert nesten 4 år siden

Innen rammen av Norges medlemskap i NATO må det i tråd med vår sikkerhetspolitiske historie fra 1814 til 1905 åpnes for en væpnet suverenitet med en tillitsskaspende nordisk balanse mellom NATO-landet Norge, alliansefrie land og naboland.

Norges militære prioriteringer under forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har åpnet for en dialog på militæret nivå om etter et amerikansk utspill for å ta i mot 300 amerikanske marinesoldater ved Værnes garnisjon i Trønderlag. Det dreier seg om en ren kampavdeling fra det amerikanske marinekorpset. Styrken skal være en del av en rotasjon inn og ut av landet med for eksempel seks måneders mellomrom.

Tidligere norsk lavspenningspolitikk under den kalde krigen var å ikke ha militære øvelser i områder som grenser mot Russland, forby utplassering av kjernefysiske våpen og avstå fra å ha utenlandske baser.

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet motsetter seg permanent stasjonerte amerikanske styrker på norsk, som vil være et brudd på «Baseerklæringen fra 1949». Den slår fast at det ikke skal åpnes for utenlandske baser på norsk jord. Saken har ikke vært lagt fram for Stortinget, men lederen i Forsvarskomiteen på Stortinget Anniken Huitfeldt (AP) er positiv i følge Klassekampen 11. oktober 2016.

«— Amerikanerne har ofte et annet syn på Russland enn oss. Vi må være varsomme med å adoptere deres syn. Vi har aldri vært i krig med Russland. Vi må ikke glemme rollen de spilte under andre verdenskrig eller at trettitusen krysser grensa i Finnmark hver dag. Det er  viktig å unngå noe som skaper unødig konflikt», uttalte Christian Tybring-Gjedde, Frps mann i Forsvarskomiteen til Klassekampen 11. oktober 2016.

Senterpartiets forsvarspolitiske kvinne Liv Signe Navarsete: «… viser til at forsvarssjefen tilbake i tid har slått fast at hvis Norge ikke får styrket og opprettholdt en sterk hær på norsk jord, kan vi bli avhengig av stående styrker fra andre land.

Navarsete lurer derfor på om det er en kobling mellom prioriteringene i regjeringens langtidsplan og amerikanske kampstyrker på Værnes», melder NTB i Nationen 11. oktober 2016.

Nordahl Grieg Fredsfond ønsker bl.a. å sikre følgende tiltak:

·        Basene på Andøya og Sortland i Vesterålen.

·        Dell-helikoptrene deles mellom Bardufoss og Rygge.

·        Styrke Hæren ved å etablere en ny brigade på Rena.

Vi trenger et forsvar som er inrettet slik at det forebygger krig og ikke deltar i folkerettsstridige krigshandlinger med drap av sivile, er i stand til å avvise angrep på norsk suverenitet og kan takle hybridkrig.

Langtidsplanen for forsvaret må åpne for en slik tilnærming og utvikling og skal derfor utsettes i påvente av behandling av forslagene til tiltak for Hæren og Heimeværnet. Respekt for Genévekonvensjonene, folkeretten og menneskerettighetene er en del av førstelinje forsvaret av norsk, de nordiske og andre folk og lands rett til suverenitet og fredelig sameksistens.

Heimeværnet økes til 50 000 soldater og Sjøheimeværnet til 5000 for å sikre militære poster også på Sørlandet, Nordvestlandet og i Oslofjordområdet. De lokale styrkene skal med sin tilstedeværelse gi trygghet, vokte nøkkelpunkter og er helt avgjørende i alle kriker og kroker av landet. De gir også evne til å lede andre aktører, også ild fra skip eller fly. Kystjegerkommandoen opprettholdes.

Norge skal beholde kjernekompetansen i alle hærsystemer og verneplikten, industri og samfunnsberedskap. Dimmiterte reserver i en styrkebrønn fra 18 til 60 år skal innkalles og aktiveres i en moderne forsvarsmakt, når krig truer vårt land. 

Kongen sa Nei i 1940.Vi sier nei til amerikanske baser på norsk jord i 2016.

Verdiforankringen i Vår nordlige dimensjon, det tideligere løfterike samarbeidet i Organisasjonen Den nordlige dimensjon må Norge restarte og innkalle til en ny Parlamentarikerforsamlinge i Arktis råd i Tromsø i 2017. Se også www.fredsfond.info

Gå til innlegget

Løsningen for Moder Jord

Publisert rundt 4 år siden

Den 13. september var det offisiell åpning av Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) ved Statsminister Erna Solberg.


Selskapet ble stiftet 21. oktober 2013, og er et kommunalt eid selskap Vesar AS, grunnlagt av Vestfoldkommunene Horten, Holmestrand, Hof, Andebu, Tønsberg renseanlegg IKS og Grenlandskommunene Porsgrunn, Skien, Kragerø, Siljan og Bamble. Andreas Gillund er daglig leder i Greve Biogass som er et bestillerselskap. Det skal bl.a. sikre lokal gjenvinning av matavfallet og slammet til eierkommunene i Den Magiske Fabrikken.

Sandefjord, Stokke, Larvik og Lardal er ikke med i prosjektet, men må nå orientere seg bort fra gruvedriftplanene til det engelske selskapet Kodal Minerals PLC. Selskapet har søkt Larvik og Andebu kommuner om tillatelse til å starte gruvedrift på fosfatreservene i Andersbotn. Kodal Mining (UK) LTD eier to norske aksjeselskap, Kodal Phosphat AS og Kodal Mining AS, begge med adresse i Sandefjord og en aksjekapital på kr. 30 000. Kodal Phosphate AS har søkt Mineraldirektoratet om utvinningsrett. Den retten har de fått og det er tinglyst! Men det er Kodal Minerals som søker kommunene om å få startegruvedrift for å ødelegge et vakkert naturområde i Vestfold.

Det er knyttet forventninger til at Ordfører Bjarne Sommerstad (Sp), Andebu (påtroppende leder av: Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, SAS) sammen med Anders Sperre (H) (påtroppende leder av: Næringsutvikling og eiendom, SAS) og Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) avviser denne anmodning sammen med sine kollegaer i Larvik.

SAS og nye Larvik kommune må samtidig søke å tegne aksjer i det kommunalt eide selskapet Vesar AS som står bak: Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) og Den Magiske Fabrikken.

Biogjødselen erstatter bruk av kunstgjødsel. Landbruket i Vestfold tar i mot biogjødselen som produseres og det vil derfor i framtiden ikke lenger være behov på gruvedrift på fosfor nasjonalt eller globalt.

Biogassanlegget i Vestfold er nå satt i gang, etter flere års samarbeid og planlegging fra kommunene i Vestfold og Grenland, regionale myndigheter og landbruket i Vestfold. Biogassprosjektet ble i 2008 startet i Vestfold av engasjerte og miljøbevisste ordførere med hensikt om å oppnå ambisiøse klimamål, og i 2011 kom også Grenlandskommunene med. Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen har også vært sentrale bidragsytere i dette prosjektet. I 2017 skal også Sandefjord og Larvik kommune søke å bli med.

Nå er det biogass i rørene, og renovasjonsbilene i Vesar-området kjører på matavfallet fra innbyggerne. Fra juni i år gikk også store deler av bussflåten i Vestfold over på biogass som drivstoff.

Ved å bruke husdyrgjødsel og matavfall i Den Magiske Fabrikken, bidrar vi til reduksjon i klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til klimavennlig biogass produseres verdifull biogjødsel fjernet for gift og tungmetaller til produksjon av ny mat. Samarbeidet med landbruket er unikt. Det har gitt anlegget status og støtte som nasjonal biogasspilot. Landbruks- og Matminister Listhaug kom i november 2015 på besøk for å studere dette nærmere. Anlegget har status som nasjonalt pilotanlegg, nettopp pga denne integreringen med landbruket. I Vestfold vil Den Magiske Fabrikken allerede i 2016 nå regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal brukes til biogassproduksjon innen 2020. Målet for 2020 bør for Vestfold settes til 60 % ved også å inkludere Sandefjord og Larvik.

Den helhetlige kretsløpstankegangen gir muligheter for grønn vekst, med arbeidsplasser og innovasjon. Her er det sirkulær økonomi i praksis, med stor klimagevinst for alle parter. Det jobbes også med et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytning til fabrikken, med mål om et integrert opplæringsprogram for elever fra barne-, ungdoms- og videregående skole.

Samarbeidet med landbruket og bøndene har vært svært viktig, og har bidratt til at Den Magiske Fabrikken har en svært god klimagevinst. Landbruket har vært med tidlig i prosessen, og har også tatt en aktiv rolle i prosjektet. Bøndene har nylig organisert et interessentlag som kalles Biogjødselforum Vestfold, bl.a. med et formål om å få en felles møteplass for å diskutere, dele kunnskap og erfaringer.

Sluttefekten av prosjektet skal være at Kodal Minerals PLC søknad til Larvik og Andebu kommuner om tillatelse til å starte gruvedrift i Andersbotnen avvises på grunn av at selskapet ikke er hjemmelshaver til tinglyst rettigheter.

Utstedt tillatelse fra Mineraldirektoratet erstattes med kr 30 000 til Kodal Phosphate AS og fosfatreservene i Andersbotten blir liggende som lager reserver i Moder Jord.

 

Knut Vidar Paulsen

Leder Stiftelsen Natur og Kultur

 

Bakgrunn:

Biogassprosjektet i Vestfold ble initiert av politikerne i Vestfold etter et studiebesøk i Trollhättan i Sverige. I første omgang var prosjektet et unikt 12K samarbeid, med hensikt om å oppnå klimamål og bedre utnyttelse av avfallet vårt. Det har vært gjennomført både forstudie og et forprosjekt, og deretter ble det besluttet at prosjektet skulle videreføres som et OPS-prosjekt. Vesar fikk i oppdrag å gjennomføre de nødvendige prosessene i dette prosjektet, og har frem til stiftelsen av Greve Biogass AS ledet arbeidet på vegne av kommunene. I juni 2011 inngikk Vesar en intensjonsavtale med Grenlandkommunene om levering av matavfall og slam til biogassanlegget, noe som gjorde at prosjektet ble videreført som «Biogass i Vestfold og Grenland». Våren 2012 ble det klart at det ikke lot seg gjøre å bygge anlegget etter OPS-modellen, og Vesar fikk mandat til å fortsette utviklingen av biogassprosjektet med alternative eiermodeller.

Etter en grundig gjennomgang ble det klart at det beste alternative for realiseringen av et biogassanlegg i regionen Grenland Vestfold ville være etter «Vesarmodellen», som er basert på erfaringer fra hvordan flere gjenvinningsstasjoner i Vestfold drives i dag. Denne modellen innebærer at en kommune eier og finansierer biogassanlegget, og at det opprettes et bestillerselskap som får ansvaret med å prosjektere og bygge det nye anlegget og dermed leie anlegget tilbake på lagtids kontrakt. Driften vil bli konkurranseutsatt.

For å minimere risiko i prosjektet ble det stilt flere forutsetninger for realiseringen av prosjektet. Disse forutsetningene er blant annet knyttet opp til avsetning av biogass og biogjødsel. Forutsetningene måtte være på plass før bestillerselskapet ble stiftet.

Slik har biogassanlegget blitt realisert:

  • Tønsberg kommune eier og finansiere anlegget
  • Greve Biogass er ansvarlig for å prosjektere og bygge anlegget på vegne av Tønsberg kommune
  • Greve Biogass leier anlegget tilbake på langtidskontrakt
  • Driften av anlegget er konkurranseutsatt, det er Lindum som skal drifte anlegget

 

Gå til innlegget

Kulturbyen Sandefjord og Krigsseilernes plass

Publisert rundt 4 år siden

Kultur- og Krigsseilerbyen Sandefjord har tradisjon for å sette blomster foran minnetavlene i Sandefjord og Sandar kirke den 8. mai under frigjøringsmarkeringen.

Minnetavlene med innskriften ― De satte livet inn ― i våpenhuset i Sandar Kirke med over 222 sandaringer ble avduket 17. mai 1947. 100 navn står på minnetavlene som ble avduket 29. juli 1947 i Sandefjord kirke.

Søndre Vestfolds Skipsførerforening har påpekt at utplasserte gjenstander og gatenavn i Sandefjord står i fare for å forsvinne. Denne utviklingen bidro i april Kultur- og fritidsutvalget i byen til å forsterke ved bevilgningen av 60 000 kroner til installasjonen«Veiviseren» foran det gamle Sjøfartsmuseet..

Solstadprosjektet med Aage Andersen og Sigurd Ohrem forsøkte 6. april å fjerne ankeret, men lykkes ikke i følge bilde i Sandefjords Blad den 7. april.

Men den 8. september lykkes Solstadprosjektet i sin kamp for å fjerne ankeret og et av de maritime minnene i byen på den plass som skal være Krigsseilernes plass i Krigsseilerbyen Sandefjord.

 

Solstadprosjektet føyer seg i denne sammenheng inn i en lang og uverdig tradisjon i det norske samfunnet. Gratulerer!

 

Biblioteket med "Litteraturhus" ivaretar på en utmerket måte litteraturen også i år med en utstilling om forfatterskapet til Dag Solstad.

Nord-øst i bykjernen har Landstadsplass blitt til en rundkjøring.

Rundkjøringa i Landstadsgate/Museumsgata er egnet plass for Solstadsprosjektets Installasjon etter oppgraderingen av Hvidts Plass.

På benken ved Gapestokken sør for Sandar kirke er det anledning til å sette seg ned, for å ta inn over seg betydningen av Solstadprosjektets Installasjon plassert i rundkjøringa..

Politikeren Thomas Mørk Bjørvik ble torsdag 8. september benyttet for å kolonisere og stadfeste at ankeret var fjernet foran det gamle Sjøfartsmuseet fra det som skal bli Krigsseilernes plass.

Dette var etframstøt mot et symbol fra Sandefjords maritime historie, og føyer seg inn i en uverdig kulturtradisjon etter at politikerne nedla Sjøfartsmuseet i 2002.

Krigsseilerne ga Alt for Norge og Krigsseilerens plass skal bli det nye navnet på plassen og ankeret skal igjen stå foran Sjøfartsmuseet.

Sandefjord kommune skal kjøpe tilbake Sjøfartsmuseets tidligere eiendom som kan finansieres av midlene bevilget av Staten. Sjøfartsmuseet gjenåpnes i forbindelse med kommunesammenslåingen og driftes av frivillige gjerne i samarbeid med Kulturhuset Rukla..

Bymuseet på Pukkestad gård skal også gjenåpnes med sine samlinger i forbindelse med kommunesammenslåingen og bør driftes av Sandefjord Lokalhistoriske Senter. De nåværende leietakerne på Pukkestad gård må Sandefjord Kommune tilby nye lokaler på Nedre Gokstad gård som fortsatt bør være i kommunal eie.

Vi avslutter med ordene til Aage Andersen gjengitt i Sandefjords Blad 9. september 2016: Historien om denne plassen er ikke over ennå.

Kulturbyen Sandefjord skal etter kommune sammensåingen styrke sitt omdømme. Det bør også Solstadprosjektet gjøre.

Gå til innlegget

Solstadprosjektet og Krigsseilernes plasss

Publisert rundt 4 år siden

Solstadprosjektet og Krigsseilernes plassTil orientering bringer vi videre til Verdidebatts lesere følgende meningsutveksling på Facebook.

Knut Vidar PaulsenSynd at Solstadprosjektet lykkes i sin kamp for å fjerne ankeret og et av de maritime minnene i byen på den plass som skulle vært Krigsseilernes plass i Krigsseilerbyen Sandefjord. Solstadprosjektet føyer seg i denne sammenheng inn i en lang og uverdig tradisjon i det norske samfunnet. Gratulerer!

Lik dette · Svar ·

Jørund Holst-Hansen Det bør vel være plass til både maritime og litterære interesser i denne byen, eller Lik dette · Svar · 4 ·

Jan Evensen Har ikke krigseilerne sitt eget monument utenfor Sandefjord kirke? Lik dette · Svar · 1 · · Redigert

Knut Vidar Paulsen Jan Evensen ankeret har Solstadprosjektet fått fjernet foran det gamle Sjøfartsmuseet på det som skulle vært Krigsseilernes plass. Det tjener dem til liten ære og føyer seg inn i en lang tradisjon rettet mot krigsseilerne i det norske samfunn. Jeg har ennå til gode å se noen fra Solstadprosjektet ved markeringen 8. mai foran krigsseilermonumentet foran Sandefjord kirke og talene ved minnetavlene i våpenrommet ved Sandefjord kirke og Sandar kirke. Solstadprosjektet mangler totalt finfølelse i forhold til byens maritime historie og krigsseilernes bidrag til byens historie og den frihet vi alle nyter godt av. Det er grunn til å gratulere uvettet, og jeg avslutter med ordene til Aage Andersen gjengitt i Sandefjords Blad 9. september 2016: Historien om denne plassen er ikke over ennå. Sjå meir Lik dette · Svar ·

Knut Vidar Paulsen Jørund Holst-Hansenja det bør være plass til maritime symboler. Biblioteket med "Litteraturhus" i varetar på en utmerket måte litteraturen. I nord-øst har Landstad fått sitt kryss og i krysset Landstadsgate/Museumsgata kunne Dag Solstad fått sitt kryss med installasjon i rundkjøringsa. Det registreres at Solstadprosjektet benytter politikeren Thomas Mørk Bjørvik til å stadfeste fjerningen av ankeret fra det som skal bli Krigsseilernes plass og føyer seg inn i tradisjonen med å redusere byens maritime uttrykk etter at de samme politikerne for noen år siden la ned Sjøfartsmuseet og Bymuseet. Vi registrerer at Elin Feen og Anne Gro Svendsen og to andre liker din kommentar, og formodentlig denne utviklingen?

Jørund Holst-Hansen Jeg aner ikke hvilke motiver du har for det kjøret du legger opp til her, Knut Vidar Paulsen. Du liker tydeligvis ikke at den lille byen vår hedrer en internasjonalt anerkjent forfatter, født og oppvokst i Sandefjord. Når du ser dette som nærmest et angrep på våre venner krigsseilerne og andre sjøfolk, er du dessverre helt ute av kurs. Jeg kan ikke se at det er mulig å føre noen videre diskusjon med deg om denne saken. Lik dette · Svar ·

Knut Vidar Paulsen Jørund Holst Hansen.  Jeg vet ikke hvilke motiver du hadde da du på Sandar Historielag årsmøte stemte i mot å gi plassen foran det gamle Sjøfartsmuseet navnet Krigsseilernes plass eller hvilket motiv du eller Solstadprosjektet har for å fjerne ankeret foran det gamle Sjøfartsmuseet. Du og prosjektet får finne en annen plass for å hedre en forfatter som ikke vil vike til fordel for å gi Krigsseilernes en plass i Krigsseilerbyen Sandefjord. Du har helt rett i at det ikke er noen grunn til å diskutere videre med meg. Jeg har foreslått et alternativ og bedre egnet sted for Installasjonen. Men det står dere selvsagt fritt å foreslå et annet sted. Du skrivet om våre venner krigsseilerne, men det er bare en talemåte, da jeg ikke så at du fulgte i krigsseiler Aksel Remøe’s begravelse. For informasjon om hva krigsseilerne betydde så gå inn på www.fredsfond.info.Det er aldri for sent å snu når en vurderer en sak feil Jørund.

Gå til innlegget

Fosfor

Publisert rundt 4 år siden

I Rogaland sliter mange store husdyrbønder med stort overskudd av dyremøkk. Dyremøkk nasjonalt og globalt må sammen med fosforet i matvaresystemet i industrialiserte land og u-land bli resirkulert som naturhumanistisk gjødsel.

Alle bønder trenger tilgang på gjødsel med fosfor. Fosfor er livsnødvendig for både planter og dyr. Mange land har gjort seg avhengig av import av fosfor til kunstgjødsel. Fosfor blir utvunnet av stein i gruver som nå bare finnes i fem land. I Vest-Sahara og Kina er gruvene på vei til å bli tomme. Dette kan få store konsekvenser for den globale matvareproduksjonen om landbruket ikke utnytter det én finner i avfall fra husdyrhold, fiskeoppdrett og andre deler av matvaresystemet.

Det trengs en strengere regulering på fosforbruket i landbruket og oppdrettsnæringen. Reguleringene skal stille krav til å fange opp utslipp fra gårder, oppdrettsnæring og gamle renseanlegg i mer effektive behandlingsmetoder for å utnytte det sekundære fosforet.

I Norge er det til sammen 28 000 tonn fosfor i avfall. Av det er:

·        12 000 tonn fosfor i husdyrgjødsel,

·        9000 tonn fosfor i fiskeslam fra oppdrettsnæringen,

·        2600 tonn fosfor i matavfall og

·        1900 tonn fosfor i kloakkslam. 

Til sammenligning går det med 8 400 tonn fosfor i kunstgjødsel. Gjødslingseffekten av sekundær fosfor varierer stort fra produkt til produkt og er avhengig av pH-verdien i svært forskjellige avfallsprodukt: fiskeslam, kjøttbeinmjøl, treaske, kompost og rester av avfall fra mat, samt husdyrgjødsel fra høns og storfe. Lav pH gir bedre gjødslingseffekt enn høyere pH. I kjøttbeinmel er gjødslingseffekten lav, fordi fosforet er bundet fast til kalsium.

Slik situasjonen er i dag har bonden lov til å tilføre 3,5 kilo fosfor med husdyrgjødsel per dekar i året, i tillegg til kunstgjødsel. Dette er ofte mer en plantene har behov for.

Kilde: Stipendiat Eva Brod i en doktorgrad ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). Nationen onsdag 18. mai 2016.

Landbruksdepartementet og Stortinget skal prioritere å satse på resirkulert fosfor og klimatiltak innen jordbruket. Norge må satse på at gårdene eller samvirkeringer og oppdrettsnæringa utvikler kortreiste gjødselprodukter basert på avfall som har like god og pålitelig gjødseleffekt som kunstgjødsel. Med nye effektive produkter skal bonden slippe å tilføre kunstgjødsel.

Oppdrettsnæringa må reguleres strengere når det gjelder utslipp av fosfor gjennom fiskeavføring, fór og slam.

Regjering og Storting skal stimulere forskning for å utvikle ny og bedre teknologi knyttet til resirkulering av sekundær fosfor.

Et nytt partnerskap knyttet til landbrukssamvirke, oppdrettsnæringen, aktuelle kommuner, fylkeskommuner skal gjennom et nytt statsselskap etablerer nødvendige industrianlegg for å avhjelpe arbeidsløsheten i olje og gassnæringen ved å tilby arbeid for å sette i produksjon aktuelt og rimelig utstyr tilpasset lokal utnyttelse av sekundært fosfor. Norges satsing skal implementere en ny naturhumanistisk kommunal internasjonal gjenbruksnæring.

Andebu kommune, Sandefjord Kommune (etter kommunesammenslåingen i 2017) og Fylkesmannen i Vestfold skal på denne bakgrunn sette kontaktene med et internasjonale gruveselskap på vent. Fosforreservene i Andebu beholdes som nasjonale lagerreserver knyttet til et vakkert natur- og kulturmiljø i Vestfold. Miljø- og klimadepartementet skal avvise en eventuell konsesjonssøknad om gruvedrift på Moder Jords fosfatreserver i Andebu.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3544 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1232 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 924 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 567 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 442 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere