Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Vi kan være takknemlig for at politiet hindret liv i å gå tapt.


Vårt Lands journalister og spaltister er kjent for å kritisere islamkritikere og innvandringsskeptikere og å rapportere om og moralisere om alt som smaker av fremmedfrykt og muslimfientlighet, og advare om alt de oppfatter som høyreradikale trusler i vårt samfunn. Vold og trusler fra venstreradikale og muslimer synes avisen ikke å være interessert i å rapportere om eller advare mot på samme måte.

SIAN-demonstrasjonen og volden den ble møtt med i Bergen er behørig omtalt og dokumentert i de fleste media gjennom film, vidoer og nyhetsartikler. Fokuset i de venstrevridde mediene og fra politikere på venstresiden har vært politiets maktbruk som de mener har vært overdrevet. På høyresiden nødvendigheten av at politiet har maktmonopolet og benytter de midler de har til rådighet for å verne liv og helse og ytringsfriheten.

Vårt Land på sin side har tydeligvis ikke vært interessert i å kommentere elller ta stilling til en av de mest voldspregede motdemonstrasjoner vi har vært vitne til i Norge der lederen for SIAN ble slått ned av rasende ungdommer/menn og politiet ble pepret med stein og egg og sperringer stormet.

 Etter at demonstrasjonen var opphørt, angrep en del av demonstrantene politistasjonen i Bergen, tydeligvis for å hevne seg på politiet som hadde forsvart en lovlig markering mot islam. Noe lignende har vi vel aldri sett i Norge før?

Hvilket inntrykk skal en sitte igjen med når Vårt Land ikke tar stilling til vold fra venstreradikale og muslimer? 

Vil avisen være troverdig eller er den først og fremst styrt av ideologi ?

 Er SIAN-lederen så forhatt at han ikke er verdig et forsvar når han blir slått til blods? Hva med politiets rolle i et demokrati? Mener Vårt Land at politiet  skulle tatt seg tid til å prate med demonstrantene -bedrive dialog under demonstrasjonen kanskje? 

Er vold fra muslimer som er krenket allright for Vårt Lands del, siden avisen ikke forhaster seg med å si noe? Hva har vi redaktører til egentlig? Vente og se hvor vinden blåser? Være like taus som Erna?

Gå til innlegget


Olav Edsinger, generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen, legger i en artikkel i Dagens nettside fra 12.08 frem et 10-punkts program for hvordan du kan bli en «revolusjonær kristen».

Du kan lese Edsingers korte debattartikkel her.

 Programmet Edsinger anbefaler gir etter min mening et godt bilde på hvordan den rådende offentlige kristendom søker å legge den troende under Loven  og lar den være læremester/rettesnor for den frelste kristne.

 Denne loviske kristendom ser på Jesus som vårt forbilde og som vår lærer og mener at nærmest alt i evangeliene og Bibelen ellers også er adressert til den kristne i dag, uten å skille mellom de ulike tidshusholdningene. Israels profeter taler også direkte til oss i dag , mener de, og Jesus og apostlenes budskap til datidens og endetidens Israel, er det som skal forkynnes til etterfølgelse for den kristne i dag. Men vil de være Jesu etterfølgere, så må de vel selge alt de eier og forlate sin familie,slik som apostlene. De må reise rundt og helbrede de syke og gjøre de samme under som apostlene og Jesus gjorde for å overbevise de som ikke tror. Videre måtte vel de fleste apostlene lide martyrdøden for sin tro også.

Edsinger fremhever endatil Bergprekenens moral og etikk og mener tydeligvis at den bør være rettesnor, underforstått et krav og mål for den kristne også dag. Stakkars den kristne som skal prøve å etterleve denne etikken som krav til den frelste i dag. Det skal bli frustrasjon og nederlag på nederlag dersom en vil være ærlig med seg selv. Lite skjønner Edsinger at Bergprekenen skal bli jødenes tusenårsrikes grunnlov i endetiden. Da har de jødene som lever i dette riket på overnaturlig sett blitt i stand til å etterleve denne etikken. Loven er blitt skrevet inn i deres hjerter.

Edsingers foreslåtte 10-punktsprogram representerer etter min mening en teologi som setter mennesket i sentrum: Hva jeg bør og skal gjøre som troende. Men kristendommen er ikke som andre verdens religioner. Den spør ikke mennesket om dets karma, men om mennesket tror på frelsesverket/evangeliet . Det Jesus har gjort for mennesket. Å være en «revolusjonær» kristen er nettopp noe så radikalt som å stole på hva en annen har gjort for mennesket og menneskeheten, og ikke stole på hva du selv kan gjøre for å få del i noe du hverken har fortjent eller kan gjøre deg fortjent til. Først da kan du frelses når du selv har erkjent at du ikke kan gjøre noe ved egen innsats for å oppnå frelsen. Og den frelstes liv er også av nåde.

Edsinger fremsnakker at vi må sette av mer tid til bønn og faste- og betale tidend, men det blir galt når han nevner i samme slengen at dette skal gi oss noe fortjeneste hos Gud. Gud griper ikke direkte inn i våre liv eller verdenssituasjonen i dag på samme måte som i GT og evangeliene . Gud har sagt det han har på hjertet til oss i sitt ord.

Bønn i dag er først og fremst takksigelse. Vi skal ikke be som hedningene, til faste tider og gjentatte bønneritualer. Vår bønn er først og fremst lydløs takksigelse som kommer fra hjertet. Takke bl.a. for det vi har fått i frelsen . Et tilbud og en gratis gave i Nådens tidshusholdning hvor Gud har gjort det mulig for alle som ser på seg selv som en fortapt synder å få del i den vilkårsløse frelse uten noen som helst tilleggskrav enn det å komme til tro. En tro og frelse som ingen kan ta fra oss , uansett hvordan livet ellers blir. Paulus sier at vi skal be uavlatelig i ånden. Det kan ikke være med ord, men det som kommer lydløst fra hjertet- uten ord. Repetitive bønner og ritualer hører hedningene til.

Edsingers intensjon som kirkeleder og generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen med dette 10-punktsprogrammet kan ikke jeg granske eller dømme om . Men det har som resultat at det legger et åk på den troende. Det åket Paulus forbannet og advarte sine menigheter om at når vi er frelste av nåde uten lovgjerninger, søker noen(kirkeledere/menighetsledere ) igjen å legge sin menighet under Loven og det medfølgende menneskepålagte åk som for det meste dreier seg om moralisering og maktutøvelse overfor menighet uten bibelsk grunnlag som gjelder for vår tidshusholning- den frie Nådes tid. 

Dette kan lett lede til ekstrem-kristendom vi ser eksempler på i vår tid- og ikke sjelden med ekstreme og triste resultat. Kanskje det hadde vært bedre for kirkeledere å oppfordre medlemmer til selv å lese Bibelen og studere den Jesus selv utvalgte til å være vår apostel og lærer i evangeliet og til å fullføre Jesu ord til oss i Nådens tid, nemlig Paulus. 

Ikke minst å ha fokus på å spre det internasjonale nådeevangelium som representerer et revolusjonerende budskap og fremtidshåp for enkeltmennesket og menneskeheten og som ikke dreier seg om moral , lydighet,krav og regler, men et gratis tilbud om frelse og evig liv uten at du trenger å være noe eller gjøre noe for å få del i denne frelse, men komme til tro på det Jesus har gjort for deg som fortapt synder. Vi kan ikke opparbeide vår egen rettferdighet over for Gud slik den religiøse ønsker. Gjennom frelsesverket har vi fått del i Kristi rettferdighet, helt ufortjent for den som er i Kristus, som Paulus sier. Kirkeledere hevder også dette, men er ofte snare til å blande lov og nåde for den frelste.

Det er Paulus som er vårt eksempel i troen, og det er han som er vår lærer i dette frie nådeevangeliet og i den frie Nåde som oppdrar oss til å kjenne og gjøre Guds vilje etter den nåde vi selv har mottatt. Erdingers 10 punktsprogram forholder seg mest til den gamle pakt til jødene, slik jeg ser det. Kanskje det derfor  er behov for en aldri så liten revolusjon blant kirkeledere som ønsker å gjeninnføre Den Gamle Pakts lovkrav til sine menighetslemmer.

 Skape dårlig samvittighet hos troende er nokså mange av dem i alle fall eksperter på.

Gå til innlegget

I en visst to år gammel 9-minutters video fra Youtube gir Ghanas president den franske presidenten på besøk i Ghana , en vennlig, men åpenhjertig leksjon i de negative virkningene den gavmilde franske bistanden, og bistanden generelt fra de rike land, har på Ghanas utvikling og Afrika.Den ghanesiske presidentens lille tale til Macron er helt andre toner enn det vi er vant til å høre fra norske godhetspolitikere om bistanden, især fra Krf-ere og Erna, og utenriksminister Søreide, ja, det meste av det politiske etablissementet og norsk presse- som helst skal ha seg frabedt kritiske antydninger mot bistands- og også migrantpolitikkens enorme kostnader for skattebetalerne og landet vårt. Men nå har altså en afrikansk statsleder ettertrykkelig satt skapet på plass, skal vi tro youtube.

Det er heller dårlig lydkvalitet på videoen ,men det mest overraskende  i disse tider , er kanskje at den ikke er blitt sensurert og fjernet fra youtube?

Det er tross alt den selveste Macron, erkeglobalisten i Europa, som får høre skarp kritikk av den vestlige bistandspolitikken som i følge den ghanesiske presidenten har stikk motsatte virkning enn det som kanskje var intensjonen, nemlig hjelpe fattige land ut av fattigdom.

I stedet er den blitt et hinder for utvikling og selvfølelse og bidrar til at befolkningen i Afrika, især de unge ressurssterke, legger ut på den farlige ferden til Europa for et bedre liv enn det deres hjemland kunne gi dem, til tross for mange afrikanske lands enorme naturressurser. Bistandspolitikk og veldedighet har bidratt negativt til utviklingen av landene og Afrika som helhet, hevder presidenten.

Tybring Gjedde i FrP kom i clinch med utenriksminister Søreide da han kritiserte Regjeringens bistandspolitikk og regjeringens stadig økende gavmildhet til globale organisasjoner /bistand nå nylig i Stortinget. Han ble tatt moralsk ned av Søreide og forlot talerstolen i sinne.

Det er på dette nivået norsk debatt fungerer om de hellige kuene som migrantpolitikk, klimapolitikk, bistandspolitikk , FN, osv.

Det handler egentlig om "den gode moral". Et rikt land må gi av sin overflod, noe de flest er enige i. Men vilke virkninger bistanden har, er sekundært ser det ut til.

Når vi hjelper, kan nasjonen se seg selv i speilet med god samvittighet, i alle fall politikerne. De kan i tillegg sole seg i glansen i utlandet. Erna er blitt den rene popstjernen i de globalistiske kretser når hun deler ut milliarder til alle gode formål "på vegne av den norske befolkningen", som hun ofte sier når hun tar lederskap i de såkalte "giverkonferansene". I disse krisetider , også for vår nasjon,har hun vært særlig aktiv.

Men en afrikansk president sier altså noe helt annet om bistanden og hva den har betydd for Afrika og migrasjonen av ressursterk ungdom i hans eget land. Og det til presidenten av Ghanas vennskapsland og dets president, Macron.

Noe kanskje å tenke på, selv for KRF-ere som nærmest har gjort det for en kristenplikt å få hånden på rattet i bistandspolitikken når de har vært i regjering, og som innehar ministerposten for bistand nå også.

Som jeg har hevdet i innlegg før på Verdidebatt: Kristne politikere fremstår ofte som de minst kritiske og minst måteholdne med folkets skattepengene når de kan sendes ut av landet. Det er ikke videre kristent spør du meg.

Talen til Ghanas president snakker om negative konsekvenser av denne gavmildheten. Konsekvensene av gavmildheten med skattepengene våre , om den er aldri så velment, bør være det viktigste. Ikke hvordan "den glade giver" føler at han har gjort noe godt med andres penger. Det kan da på det verste fremstå som en slags narsissisme.

Nå må store grupper i vårt eget land stramme inn livremmen, og fremtiden er usikker som aldri før. Dette ser likevel ikke ut til å affisere norske regjeringspolitikere til måtehold med folkets penger når det gjelder bistandspolitikk, til liks med andre FN spørsmål. Er du kritisk er du radikal nasjonalist, fremmedfrykter, eller du har alvorlige mangler i ditt menneskesyn. Det sømmer seg ikke for en kristen å stille seg kritisk i disse spørsmålene. Kudos til de politikerne som tør å utfordre den kompakte majoritets korrekthet i disse tider.

Ghanas president er ikke den første som hevder kritiske toner om bistandspolitikken, men sjelden har jeg hørt det med en slik autoritet og åpenhjertighet adressert til en vestlig leder som i hans lille tale til Macron.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere