Kjell Tveter

Alder:
  RSS

Om Kjell

Har skrevet boken Livet - skapelse eller tilfeldigheter? (Hermon)

Følgere

Artikkelen gir en svært kortfattet oversikt over den historiske utvikling som har ført fra m til dagens situasjon hvor kristen etikk og kristen seksualmoral avvises av samfunnet

Hele Vesten er i ferd med å endre syn på familie og samliv. I løpet av svært kort tid har det skjedd store forandringer. For å forstå denne utviklingen må vi ha kjennskap til de krefter som har en agenda om å omforme samfunnet. 

 

Etter at kommunistene hadde lagt under seg Russland forsøkte den røde hær ved makt å  utbre og fremme den kommunistiske ideologi, med de ble slått ved et slag i Polen. Det førte til at overbeviste kommunister forstod at Europa ikke kunne inntas ved makt. Europas arbeidere skulle vinnes ved at kulturen ble endret. Det førte til opprettelse av Frankfurterskolen som hadde som sin agenda å bryte ned den vestlige kultur. Da Hitler overtok makten i Tyskland, ble det vanskelig å fortsette denne kampen. Flere av Frankfurterskolens tilhengere flyttet da til USA, hvor de i løpet av kort tid fikk stillinger ved flere universiteter. Et av de første var Columbia University. I Norge argumenterte professor Edward Bull så tidlig som i 1923 for Frankfurterskolens ideologi, og hans tanker har senere utgjort en del av Arbeiderpartiets tankegods.

 

Frankfurterskolens ideologi heter Den kritiske teori. Denne teori deler mennesker i to: De som undertrykker- og de som blir undertrykket. De undertrykte er ofrene. Undertrykkerne har ikke den moralske autoritet. Den tilhører nemlig ofrene, som ikke undertrykker noen, men som lider. Marx var opptatt av de økonomiske forhold og kjempet for at arbeiderne skulle overta produksjonsmidlene. I henhold til kritisk teori må man se hele spekteret av dem som undertrykkes. Den hvite mann undertrykker de fargede. Menn undertrykker kvinner. De heterofile undertrykker de homofile. De rike undertrykker de fattige.  Kristendommen er dominerende fordi den har bekjempet annerledes troende. Slik kan vi fortsette. Minoritetsgrupper er ofre som må løftes fram.

 

Postmodernismen mener at vår virkelighet er en sosial konstruksjon. Det betyr at alt vi vet om vår verden beror på den kulturelle tolkning av hva vi opplever. Det er umulig å ha objektiv kunnskap fordi alle våre sanseinntrykk preges av kulturen vi lever i. Man forstod at man måtte få kontroll over det som påvirker tankegangen til folk flest. Det førte til det vi kaller Kulturmarxisme som har som klar målsetning å omforme samfunnet og fjerne spesielt all innflytelse fra kristendommen ved å :

1. Kontrollere media.

2. Kontrollere utdannelsessystemet.

3. Kontrollere underholdningsbransjen

4. Politisk kontroll, derved også kontroll av lovgivning.

5. Kontrollere språket. Å kontrollere hva folk kan og ikke kan si og mene.

6. Å øke statens makt parallelt med reduksjon av familiens betydning.

 

Dette er et totalitært program.

 

En av de kjente talsmenn for denne nye tenkemåten var Herbert Marcuse. Han er kanskje mest kjent for uttrykket «make love, not war». Hans tanker lå bak 1968 studentopprøret. Marcuse regnes som opphavsmannen til Det nye venstre som vant innpass i Det demokrat-iske partiet, som i løpet av noen få tiår ble omdannet fra å være et parti for gjennomsnitts- amerikaneren til å bli et parti for venstresidens ideer. Hillary Clinton samarbeidet med Saul Alinsky, en radikal kommunist. Hun skrev også en avhandling om ham. Marcuse omdefinerte toleranse slik at man alltid skal tolerere ofrene, og aldri dem som undertrykker. Det er de undertrykte som har rett. Majoritetssynet skal ikke tolereres.

 

Den seksuelle revolusjon har sitt grunnlag i Freuds påstander at mentale forstyrrelser og sinnslidelser i stor grad har sin årsak i at folks seksuelle ønsker og drifter undertrykkes. Kinseys arbeider på 1950 tallet forsterket denne revolusjon. Når P-pillen kom rundt 1960 og ble alle manns eie kom også sterke røster som gikk mot all form for seksuelle normer og regler. Det var fritt fram. Gjør det du har lyst til. Ved å akseptere sex før ekteskapet kunne man bli kvitt skadelig frykt og skyldfølelse. Den seksuelle revolusjon la også grunnlaget for homo bevegelsen. Betydningen av monogami ble nedgradert. Det viktigste ble å gjøre det man har lyst til. Kristen seksualmoral ble noe som ødela livsgleden. 

 

Det betyr at sex ikke lenger hadde som hovedformål å opprettholde slekten ved repro-duksjon. Barn ble ofte et uønsket resultat av fri sex. Det førte igjen til at abort ble en rettighet. Radikal feminisme vokste fram. Vi forstår alle at fri sex førte til store forandringer for ekteskapet. Verdien av den klassiske familie med mor-far-barn ble dekonstruert. I dag er alle samlivsformer akseptert. Alle er like bra, ingen samlivsformer skal fremheves. Det har blitt en trosartikkel at alle samlivsformer er likeverdige. Mennesket er preget av autonomi, og egoisme.  

 

Den store synden i dag er å mene at ens eget syn er bedre. Å forsøke å overføre egne meninger på andre er selve kardinalsynden. Formaning og tilrettevisning er grovt krenkende. Derfor bør vi ikke bli overrasket om vi selv i Norge snart vil kunne bli lovbrytere ved å argumentere for kristen etikk og seksualmoral. 

 

Det er eiendommelig å observere at selv høyrepolitikere i dag omfavner ideene til kulturmarxismen. Pridebevegelsen er en følge av kulturmarxismen. 

 

Hva med barna, hva med ungdommen? Hvordan blir Norge om noen få år når langtidsresul-tatene av moralsk anarki vil melde seg? Personlig frykter jeg, kanskje fordi jeg har medisinsk bakgrunn, at det kan bli mye depresjoner, usikkerhet, fortvilelse, forvirring- og at rusproblematikk, selvskading og liknende vil kunne øke.


 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mange pasienter er dypt fortvilet etter kjønnskorrigerende inngrep. Dette burde mane til den ytterste varsomhet.

 

Det går en debatt om behandling av transpersonalitet i Tidsskriftet. Dette er et særdeles viktig tema fordi det ofte dreier seg om unge mennesker i livets startfase. I dag synes det å være nærmest en epidemi om å føle at man er født i feil kropp. 

 

Denne utviklingen har kommet i løpet av ultrakort tid.  I Sverige har det vært en dramatisk økning av pasienter som har søkt kjønnskorrigerende klinikker i perioden 2010 - 2016. Enhver med medisinsk utdannelse vil stille spørsmålet: Hva er kilden, årsaken? Det kan ikke være noe med menneskenaturen, for den kan ikke endres så dramatisk på så kort tid. Det må være samfunnet som har endret seg, og gitt utviklingsmuligheter for en slik epidemi. Det kan skrives bøker om denne utviklingen.

 

En vanlig inndeling av transseksualitet baseres på alder, og skiller mellom dem som har slike følelser før og etter pubertet.  Amerikanske tall viser at i den unge gruppen vil opp til 80 % oppleve at disse følelsene vil forsvinne med tiden. Det er noe man vokser av seg. Disse unge skal behandles med omsorg, forståelse og trygghet. De skal ikke henvises til sexologer. Disse barn skal følges med empati og må læres opp til å betrakte seg som normale. Da vil de få et normalt liv Det er særdeles viktig at disse unge beskyttes mot en forståelse av at dette er en tilstand som trenger behandling. For da minsker sjansen for at den vil gå over av seg selv.

 

Når det gjelder den eldre gruppen, under og etter pubertet, har forskeren Lisa Littman ved Brown University i USA utført en systematisk studie av 256 tilfeller av unge med transpersonell dysfori, fra 11 til 27 år gamle. Deres foreldre fikk et spørreskjema med 90 spesifiserte spørsmål. Artikkelen «Rapid Onset Gender Dysphoria in Adolescents and Young Adults” ble publisert i PLOS One 16 august 2018. Ingen av pasientene I undersøkelsen hadde  opplevd seksuell dysfori tidligere I livet, Denne artikkelen viser at seksuell dysfori kan oppstå  ganske plutselig i løpet av kort tid. Foreldrene rapporterte at 62 % av tilfellene hadde en eller flere psykiatriske diagnoser eller «nevrodevelopmental disability» like før begynnelsen til det seksuelle avvik. Førti åtte % rapporterte at deres barn hadde opplevd en traumatisk eller stressende hendelse rett før sin opplevelse av kjønnsdysfori, slik som sterk mobbing, voldtekt eller å oppleve at foreldrene gikk fra hverandre. Hun antyder at kjønnsdysfori kan opptre i sosiale grupper –som en sosial smitte. Unge kan også bli påvirket og tiltrukket av ulike sosiale media. Hennes undersøkelse viste at det hos jenter ikke sjelden hender at flere i en vennekrets omtrent samtidig begynte å gi uttrykk for seksuell dysfori. Littman antyder at årsaken til utvikling av transpersonelle følelser hos disse unge kunne være en skadelig reaksjonsmåte på linje med rus, spiseforstyrrelser og selvskading. Denne gruppen var sterkt preget av sosial isolasjon både fra foreldre, familie, og venner som ikke hadde seksuell dysfori. Foreldrene gav uttrykk for en intens gruppe dynamikk hvor transseksuelle vennegrupper lovpriste og støttet hverandre, samtidig som de latterliggjorde og snakket ondsinnet om dem som ikke hadde slik dysfori 

Denne artikkelen førte til et megaangrep fra aktivister. Universitetet var så feigt at det trakk artikkelen tilbake, til tross for at det ikke heftet noen metodologiske svakheter ved den. Den kulturliberale elite likte ikke undersøkelsens resultater. Littman fikk beskjed om at artikkelen kunne ødelegge hennes karriere.  - Så det er sterke og kyniske krefter i aktivitet. Og det er kanskje slik i Norge også.

 

 Det finnes neppe gode langtidsresultater for radikal behandling, med hormoner og  korrigerende kirurgi. Johns Hopkins University, en prestisjetung universitetsklinikk som har mottatt flere Nobel priser enn noe annet amerikansk sykehus, var det første amerikanske sykehus som utførte slike operasjoner på 1960 tallet, men har senere sluttet å operere disse pasientene. Pasientene hadde ganske enkelt ingen nytte av kirurgi. Psykiateren Paul McHugh som i 26 år var professor ved John Hopkins, hadde i Wall Street Journal 13 mai 2016 en artikkel med tittelen  « Transgender Surgey Isn´t the Solution» hvor han redegjør for sitt syn. Han har den mening at det dreier seg om følelser og en mental forstyrrelse som ikke egner seg for radikal kirurgi. Det er ingen andre mentale lidelser som behandles med hormon-behandling og kirurgi. De fleste opererte pasienter var tilfreds ,»satisfied», men deres psykososiale situasjon var ikke noe bedre enn hos dem som ikke ble operert.

 

McHugh siterer også en større undersøkelse omfattende 324 tilfeller som ble operert ved Karolinskas Sjukhuset i Stockholm. De ble fulgt opp til 30 år. Denne studien viste at etter ca. 10 år begynte de opererte å få økende mentale forstyrrelser. Suicidalraten hos opererte var 20 ganger høyere enn hos ikke-transpersonale individer. Det siste er, så langt jeg kan finne ut, at aktivistgruppen LGBT har fått Johns Hopkins University til å gjenoppta radikal-behandling av transseksuelle personer, ikke på grunn av nye vitenskapelige resultater, men etter sosialt press fra aktivistgrupper. Det viser at dette fagområdet er meget kontroversielt.

 

 Det er mange innlegg på nettet fra pasienter som er dypt fortvilet etter kjønnskorrigerende inngrep. Dette burde også mane til den ytterste varsomhet.

 

Det finnes rikelig litteratur fra norske helsemyndighet om seksuell dysfori. Men jeg vet ikke om jeg finner klare retningslinjer når det gjelder behandlingsopplegg. Dette er et meget vanskelig og ømtålelig saksområde som krever den høyeste etiske standard hos alle involverte. Behandlingstilbudet for denne gruppen ikke bare bør, men må være basert på kritisk analyse av langtidsresultater, og ikke av en aktiv og pågående pressgruppe som også kan være militant.

 

   

Gå til innlegget

Årsaksmekanismer ved Evolusjon

Publisert rundt 1 år siden

Jeg ser at kristne skribenter ofte tillegger Evolusjon evnen til å skape nye livsformer.. Før de hevder dette bør de forstå at de evolusjonære mekanismer neppe kan forklare oppkomsten til nytt liv.

Årsaksmekanismer ved Evolusjon
 
Jeg ser at Evolusjon  er et tema som vedvarende omtales her på VD. Jeg ser også at naturvitenskap omtales som sikker sannhet. Siden Evolusjon er naturvitenskap, vil den ergo være sann. Jeg føler behov for å kommentere denne problemstillingen.
 
Naturvitenskap som sådan er materialistisk. Den hviler på det materialistiske syn at materie er alt som eksisterer, og som derfor er årsaken til alt. Denne materialismen regner med to årsaksmekanismer:
1. Tilfeldige reaksjoner mellom materie og energi.
2. Naturens regelmessighet og lovmessighet grunnet naturlover.
 
Det betyr at materialismen regner med at naturlige årsaker kan forklare hele vår virkelighet. Det materialistiske manifest slår fast at det er intet behov for å regne med en overnaturlig kraft. Gud avskrives. Kristne bør da legge merke til at materialister ikke gjør seg noen tanker om hvor naturlovene kommer fra. Sagt enkelt: Alle lover krever en lovgiver. Lover kommer ikke til av seg selv, heller ikke naturlover.
 
Jeg har ingen problemer med å akseptere at denne naturvitenskap kan forklare det vi kan kalle den døde natur. Vi kan stole på naturvitenskapen når den utaler seg om magnetisme, elektrisitet, gravitasjon, lysets hastighet, geologi, meteorologi osv. Men jeg er blitt skeptisk til om denne naturvitenskap kan forklare livet. Livet er vesensforskjellig fra død natur. Liv fødes, vokser, trenger energi, spiser, får unger, har et stoffskifte (metabolisme). Liv følger en plan, kan foreta valg, ser behov. Liv tar slutt. Død natur har ingenting av dette. Den store forskjellen mellom liv og ikke-liv er informasjon. Liv krever informasjon. Informasjon er en forutsetning for at liv kan bli til og å fortsette å eksistere. Alt liv vi kjenner til har DNA. Ikke -liv har ikke DNA. Det finnes ikke DNA i en stein. DNA er livets informasjonssentral. Jeg er personlig overbevist om at tilfeldige naturlige reaksjoner som følger naturens lovmessighet, ikke kan forklare livet. Liv har en helt annen dimensjon enn død natur.
 
Evolusjon har to årsaksmekanismer : Mutasjoner og naturlig seleksjon.


DNA er bygd opp av nukleinsyrer, fosfor og sukkerarten deoksyribose. Nukleinsyrene kan vi betrakte som livets bokstaver. DNA har utseende som en stige. Stigetrinnene utgjøres av to bokstaver. DNA hos mennesket danner en «stige» som er ca 2 meter lang.  Hos mennesket er det ca 3.2 milliarder slike stigetrinn i hver eneste celle vi har i kroppen. Og disse bokstavene må komme etter hverandre på én måte. De må danne riktig sekvens. Et enkelt eksempel: Flaske og flakse er to ord som består av de samme seks bokstaver, men fordi bokstavrekkefølgen er annerledes, blir meningen vesensforskjellig.

 

Litt mer om DNA. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan det første DNA ble til. Det finnes ingen vitenskapelige fakta som viser at DNAs bokstaver kunne oppstå spontant på den tidlige jord. Det er heller ingen grunn til å anta at sukkerarten i DNA kunne bli til ved tilfeldighet. Naturvitenskapen kan derfor ikke forklare hvordan DNA ble til. Men en annen viktig ting: Denne vitenskap har heller ingen som helst forklaring på hvordan DNA kan inneholde informasjon.( Les gjerne denne setningen noen ganger til !!) Hvordan kan en rekke av nukleinsyrer inneholde livsnødvendig informasjon.....? Vi vet at all informasjon vi kjenner til, kommer fra en intelligent kilde. Men evolusjonsbiologer mener at DNAs informasjon er et resultat av tilfeldige prosesser over lang tid. De fornekter på det mest bestemte at DNAs informasjon kommer fra en intelligens. Det særdeles triste og alvorlige er at selv kristne kan mene det samme. Personlig betrakter jeg DNA som Guds Logos. Jeg mener og tror at det kun er Skaperen selv som kunne tilføre informasjon til DNA. Informasjon er abstrakt og ikke-fysisk. Derfor kan den ikke ha en fysisk årsak. Den må ha en mental årsak. Jeg er overbevist om at det er den beste forklaringen. Dessuten må (hos mennesket) alle disse 3.2 milliarder bokstaver følge ette hverandre på én måte for å kunne inneholde den korrekte informasjon som alle livets stoffskifte prosesser trenger. Jeg kjenner kristne vitenskapsmenn som mener at denne sekvensen av milliarder av DNA bokstaver er blitt til av seg selv i løpet av mange millioner år. Men det er en total umulighet. For å få riktig rekkefølge av bokstaver når hver av oss skriver en tekst, velger vi de rette bokstaver på tastaturet for at teksten skal være meningsfull. Valg er det bare en bevissthet som kan utføre. Tilfeldige reaksjoner er uten evne til å velge. Så jeg ser Guds aktivitet også her.
 
Mutasjoner er forandringer i rekkefølgen av bokstaver i DNA. Det kan komme en ny bokstav, en bokstav kan fjernes, og rekkefølgen kan også endres på andre måter. Evolusjonsbiologer mener at slike mutasjoner kan gi ny informasjon i DNA som kan forklare makroevolusjon..
 

Livets opprinnelse
kan ikke forklares ved disse to evolusjonære årsaksmekanismer. DNA må først eksistere for at mutasjoner kan inntre. Når ingen ting finnes, kan det heller ikke være noe å velge blant. Det betyr at naturvitenskapen har ingen vitenskapelig forklaring på hvordan liv kunne bli til av seg selv. Liv er noe langt større og høyere enn død natur. Det strider derfor mot all sunn fornuft å tro at liv kan komme fra død natur. Pasteur sa at liv kun kan komme fra liv. Hans aksiom er aldri blitt motbevist. Jeg mener den beste forklaring på livets opprinnelse er skapelse.
 
Livets mangfold.
Naturvitenskapen synes altså ikke å ha noen forklaring på livets opprinnelse. Hva så med livets utvikling og mangfold?
 
 Det er av grunnleggende betydning at vi kjenner til at evolusjon har to fundamentalt forskjellige betydninger: Mikroevolusjon er forandringer innen en art som gjør den skikket til å overleve når livsbetingelsene forandres. Arten som sådan endres altså ikke. Mikroevolusjon hos en spurv gir en spurv som er noe annerledes.
 
Med makroevolusjon forstår vi forandringer som fører til dannelse av en ny art. Makroevolusjon av fisk antar man således kan føre til krypdyr. Vi mennesker skal altså stamme fra apen. Man regner med at livet på land stammer fra livet i vann. Fisken Tiktaalik har noen store fremre finner som man mener kan ha utviklet seg til forlabber hos krypdyr. Gradvise forandringer over lang tid skulle så ha kunnet endre disse finnene. Darwin beskrev makroevolusjon slik. I dag vet vi imidlertid at alle nye strukturer i en organisme består av proteiner. Det er proteiner som bygger opp alle vev kroppen vår består av. Det betyr at makroevolusjon krever nydannelse av en stor rekke med proteiner.
 
Men da møter vi et problem: For at nye proteiner skal dannes, må det foreligge en oppskrift for dem i DNA. En slik oppskrift er det vi kaller et gen. Hvis DNA ikke inneholder oppskriften for nye proteiner, kan de rett og slett ikke bli til. Det er totalt umulig at de kan bli til uten  den rette informasjon i DNA. Og denne spesifiserte, nøyaktige og målrettede informasjon er det bare en intelligens som kan skape. Heller ikke her kommer vi utenom en intelligens som eksisterte før livet var til. Still deg selv spørsmålet: Hvordan i all verden kan DNA inneholde den helt nøyaktige informasjon til nye proteiner som skal ha en helt bestemt oppgave i en ny organisme, og som derfor må ha en helt bestemt kjemisk oppbygning hvis vi utelukker en intelligent årsak ?
 
Litt mer om proteinsyntese. Proteiner kunne ikke bli til på den prebiotiske jord. Proteiner dannes i en «fabrikk» som heter ribosom (den måler 23 manometer. Det går altså over 40.000 ribosomer på én millimeter). Så det første biologiske protein måtte dannes i et ribosom. Men dette ribosomet består av ca 50 proteiner. Så når det første protein skulle dannes, måtte det allerede eksistere (mer enn) 50 proteiner.  Et skikkelig høna eller egget problem. Igjen er det vanskelig å komme utenom en Skaper. Dessuten ligger ribosomene inne i celler som også består av mangfoldige proteiner.
 
Naturlig seleksjon endrer det som allerede eksisterer. Det er stadig flere og flere, selv evolusjonsbiologer, som forstår at naturlig seleksjon neppe makter å forklare makroevolusjon.
 
Hva så med mutasjoner ?
Rent teoretisk kan mutasjoner føre til makroevolusjon på to måter:
 
1. Mutasjoner under graviditet. Mutasjoner sent i fosterlivet gir enten ingen synlige forandringer, eller de fører til misdannelser uten at arten endres. Altså enten en katt eller en kattunge med misdannelser. For at makroevolusjon skal kunne skje må mutasjonene inntre tidlig i graviditeten, Men disse mutasjoner fører til så store forandringer at de er dødelige. 
Det betyr: Mutasjoner under graviditet kan neppe føre til makroevolusjon.
 
2. Mutasjoner i kjønnscellene (egg og/eller spermier).
Det er informasjonen i kjønnscellene som avgjør hvordan avkommet blir. Derfor likner vi som regel på foreldrene! Hvis slike mutasjoner skal føre til makroevolusjon, må de opptre i et stort antall. Dessuten må de være det som på fagspråket kalles koordinerte. Det vil si de må arbeide sammen. Nå viser det seg imidlertid at for å oppnå det tilstrekkelige antall slike koordinerte mutasjoner trenges det mange millioner år. Det betyr at tiden som er tilgjengelig er for kort til at det kan skje. Beregninger viser således at selv om det var 16 milliarder år til rådighet, ville det ikke være mulig at vi stammet fra sjimpansen.

 

Konklusjon:
Det betyr at det ikke finnes vitenskapelige begrunnelse for å anta at livets store mangfold beror på tilfeldige mutasjoner. Det betyr at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig evidens for at naturalistisk ikke-styrt makroevolusjon er en faktisk mulighet.
 
Noen avsluttende tanker:
De fleste som leser disse få linjer, vil sannsynligvis ikke ta denne informasjon til seg. Mange, også kristne, har bestemt seg for hva de skal mene, og de lar seg ikke påvirke av et annet syn- uansett hvor riktig og sold dette annerledes synet synes å være. Det får jeg bekreftet når jeg ser navnene på dem som er aktive skribenter.
Kristne er redd for Gud i hullene- «God of the gaps». Man våger ikke å angi Gud som forklaring på forhold i naturen, siden man kanskje en gang i fremtiden kan finne en naturlig forklaring. Men denne innstilling betyr at Gud ikke tillates å ha noen plass i naturen.( Les også denne siste setning noen ganger til !).  Det er det samme ateister mener. Da blir det ingen forskjell på hva kristne og ateister mener om naturen og biologien.
 
Mange kan mene at Gud styrer evolusjonen på den ene eller andre måten. Jeg har forsøkt å argumentere for og å vise at evolusjon krever tilførsel av ny informasjon. Det blir ganske enkelt ingen makroevolusjon uten tilførsel av ny informasjon. Men:  Naturlige reaksjoner kan ikke skape ny informasjon. Det er det bare en intelligens som kan. Ny spesifisert  informasjon i DNA er det bare en intelligens som kan gi. Mutasjoner gir en lang rekke med til dels alvorlige lidelser og sykdommer. De få tilfeller hvor man mener at mutasjoner kan gi fordelaktige resultater, fører alltid til at noe av DNAs informasjon tapes og blir borte. Dessuten kan de ikke danne grunnlag for makroevolusjon slik jeg har forsøkt å vise.

 

Mange kristne kan mene at det er litt skapelse og litt evolusjon.
Det er riktig for skapelse + mikroevolusjon.
Men det synes ikke mulig ut fra en vitenskapelig begrunnelse å mene at skapelse + makroevolusjon er mulig.
 
Personlig vil jeg anbefale at du som leser dette, gjør deg kjent med det synet som heter «Progressiv skapelse».  Jeg har et kapitel om det i boken «Livets Mysterium». På nettet finner du navnet Hugh Ross. Han er en av pionerene for dette synet på livet.
 
Mange kristne er fornøyde med å kunne angi at Gud må være til stede i evolusjonen. Men makroevolusjon har bare to årsaksmekanismer: Mutasjoner og Naturlig seleksjon. Men siden mutasjoner ikke kan  være en tilstrekkelig forklaring, heller ikke Naturlig seleksjon, hvorfor ikke da ta steget fullt ut og hevde at en skapende Intelligens er den som tilfører all den informasjon som er nødvendig for å forklare livets utvikling og mangfold............

Det er det som er hovedbudskapet til Intelligent Design- en vitenskapelig retning som mange innen kristenNorge synes å stille seg likegyldig eller antagonistisk til.............
 

Gå til innlegget

Boken "Tro for en tid som denne".

Publisert rundt 1 år siden

Hensikten med dette inseratet er å svare på Bjørn Are Davidsen kritikk av boken.

Bjørn Are Davidsen har lest min siste bok «Tro for en tid som denne», og omtaler den i Vårt Land den 5 juli. Davidsen er ganske krass i sin kritikk. Jeg skal besvare de konkrete forhold han omtaler.
 
Han angriper meg for at jeg omtaler utgivelsen av filmserien «Cosmos» feilaktig. Det er riktig at Carl Sagan i 1980 hadde en TV serie kalt « Cosmos: A Personal Voyage». Men en liknende  nyinnspilt serie ble vist på nytt i 2014, og da med dr. Neil deGrasse Tyson som programleder. Serien besto av 13 programmer,og tidlig i første episode gjentas Sagans kjente utsagn: « The Cosmos is all that is, or ever was, or ever will be». Så denne siste serien hadde også som målsetning å presentere et materialistisk verdensbilde. Det ser da ut til at Davidsen ikke har hatt kjennskap til denne nye TV serien som jeg omtaler, og som også het «Cosmos».
 
Jeg nevner i korte ordelag transhumanisme som Wesley J. Smith beskriver flere steder. Transhumanisme er en futuristisk drøm. Smith siterer transhumanisten Zoltan Istvan: “ We must force our evolution in the present day via our reasoning, inventiveness and especially our scientific technology. In short, we must embrace transhumanism- the radical field of science that aims to turn humans into, for the lack of a better word, gods.” Så jeg forstår ikke hvorfor jeg kritiseres for å gjøre leseren kjent med slike radikale tanker, som faktisk eksisterer. Stephen Hawking fryktet mulighetene for en slik utvikling. Han så at drømmen kunne bli til et mareritt.
 
Davidsen og jeg har ulike syn på mange forhold i samfunnet. Jeg er så vidt gammel at jeg husker at det var store forskjeller på aviser som Høyre og Arbeiderpartiet gav ut. I dag klarer jeg ikke å se noen stor forskjell. Jeg tror ikke at det bare er jeg som har forandret meg. Avisene er også annerledes. Så langt jeg kan se mener avisene stort sett det samme om etikk, moral, seksualitet, utenrikspolitikk, Pride parader- og Islam. Men andre kan selvfølgelig se annerledes på det.
 
Jeg forstår ikke hvorfor Davidsen også nevner Breitbart. Selv mennesker på høyresiden bør kunne anses som samtidsvitner. Jeg stoler like mye/lite på høyre- som venstreorienterte. Jeg beskyldes for å omtale Lance Wallnau ukritisk. Wallnau mener at vårt samfunn består av 7 hovedområder som han kaller « fjell». Tidligere hadde disse 7 områdene kontakt med hverandre, slik at religiøs tro hadde mulighet til å influere de øvrige deler av samfunnet. Wallnau er ikke alene om å være bekymret for at religiøs tro i dag har langt mindre innflytelse på samfunnet som helhet enn for få år siden. Troen skal i dag være personlig, og atskilt fra det offentlige rom og fra de andre områder av vår virkelighet. Vitenskap skal således være blottet for religiøs tro. Dette forhold er faktisk en del av motivasjonen jeg har hatt for å skrive boken, da jeg mener at troen skal prege alle sider av vår virkelighet, slik som økonomi, politikk, utdannelse, verdensbilde osv.

 

Alice Bailey regnes for stifteren av New Age. Hun har skrevet 24 bøker, som jeg ikke har lest. Jeg fikk fra ulike hold kjennskap til en 10-punkts plan for å endre samfunnet, vesentlig ved å fjerne kristen tro fra familielivet. Alice Bailey anses som hjernen bak denne planen. Siden flere refererte til «The Plan» som en bok, gjorde jeg det samme. Men det er neppe riktig. Det beklager jeg. Hvis man imidlertid studerer de 10 punktene i planen, ser man at så godt som alle punktene har gått i oppfyllelse. Den omtalte planen gir en ganske nøyaktig beskrivelse av dagens samfunn. Kanskje man gjorde en feil på 1980 tallet da men betraktet planen mer som en konspirasjonsteori, og ikke som en advarsel som kristne burde ha tatt alvorlig.. Derfor betrakter jeg denne planen som et kamprop til kristne om å kjempe for troen. « Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder». I denne kampen er det viktig at kristne står sammen, og at vi har rett fokus. I dag opplever man i USA at ungdom forlater sin kristne tro i et antall man aldri har sett tidligere. Man regner med at størstedelen av disse unge er tapt for kristen tro for all fremtid. Hvis vi ikke handler rett i denne situasjonen i vårt eget land NÅ, vil vi oppleve det samme her. Derfor burde dette være prioritet nr. 1 i norsk kristenhet i dag. Det må vi ikke stille oss likegyldig til.
 
Norsk kristenhet må utarbeide en plan for å hjelpe vår ungdom i den meget sekulære kultur de vokser opp i og som vi alle lever i og er en del av. Vi må rett og slett få nød for den oppvoksende ungdom. Denne kampen har et evighetsperspektiv. Jesus snakker om en smal vei som ytterst få velger, og en bred vei som de fleste går på. De fleste velger sin livsvei i ungdomstiden, og i dette valget trenger de, og er helt avhengig av kjærlige, vennlige, forståelsesfulle og tillitsfulle ledere og medmennesker med ekte empati. Denne boken er ment å være et hjelpemiddel i denne kampen.

Jeg har fått  beskjed om at en forkortet versjon av dette innlegget vil komme i papiaravisen  til Vårt Land.

Gå til innlegget

Kommentarer til en bokanmeldelse

Publisert rundt 1 år siden

Jeg og Vårt Lands anmelder har åpenbart en helt ulik forståelse av tiden vi lever i.

Den siste boken min, «Tro for en tid som denne», er anmeldt i Vårt Land 11. juni. Jeg har lest anmeldelsen, og ønsker å komme med noen betraktninger. 

Jeg forstår at anmelder Per Eriksen og jeg har helt ulik forståelse av tiden vi lever i. Jeg mener at vår kultur i dag er preget av postmodernisme, relativisme og naturalisme. Eriksen er tydelig uenig i det. Derfor mener han jeg tar feil når jeg skriver at vår kultur mener at alle religioner er like sanne. Det er nemlig det postmodernismen sier. Postmodernismen avviser også muligheten for sannhet. Ifølge Nietzsche er sannhet endog en illusjon. James Sire som har forfattet boken The Universe Next Door, bruker enda sterkere uttrykk. Han sier at postmodernismen uunngåelig vil føre til kaos og anarki. 

Konspirasjonsteori. 

Jeg makter ikke å forstå hvordan Eriksen kaller «Frankfurterskolens bevisste angrep på Vestens verdier» for en konspirasjonsteori. Det må være et forsøk på å advare folk mot å lese boken min. Frankfurterskolen var en ideologisk retning tuftet på intellektuell marxisme, og hadde som målsetning å totalforandre de vestlige samfunn som bygde på den kristne kultur. Deres ideologi het Kritisk Teori og ble presentert av Max Horkhkeimer i flere artikler. Det finnes flere bøker om Kritisk Teori. Boken The Authoritarian Personality hadde en meget stor innflytelse innen amerikansk akademia. Den var sterkt kritisk til kristendom, familien og den vestlige samfunnsstruktur. 

Eriksen beskylder meg for å bygge min omtale av Frankfurterskolen på Andrew Breitbart. Det er ikke riktig. Jeg har 16 referanser som dette kapitlet bygger på, i tillegg til Breitbarts bok. Men Breibart er et samtidsvitne som sier at på Tulane University, der han studerte, inneholdt pensum mer om Frankfurter-skolens ideologi enn om Twain, Jefferson og Lincoln. 

Alle former for seksualitet. 

Når vi opplever at det skal gå Pride-tog selv i barnehager, er dette et direkte resultat av Frankfurterskolens ideologi, som promoterer alle former for seksualitet, og er motstander av seksuelle normer, spesielt heteronormen. Uten Frankfurterskolens innflytelse hadde vi neppe hatt en lov om at kjønn er noe vi selv definerer, og ikke biologien. Da hadde vi heller ikke hatt den kampen mot familien som særlig Øivind Benestad advarer mot, og forsøker å minske skadene av. Da hadde heller ikke abort vært definert som en rettighet. 

Eriksen misliker at jeg argumenterer mot evolusjon. Jeg setter ikke spørsmålstegn ved makroevolusjon på grunn av min kristne tro, men fordi jeg er overbevist om at makroevolusjon er umulig rent vitenskapelig. Jeg kan selvfølgelig ta feil. Jeg ville sette stor pris på om Eriksen kunne presentere overbevisende vitenskapelige bevis for teorien. For de må jo finnes siden han argumenterer for den. 

Hengt ut. 

Det finnes ulike former for sannhet. Pragmatisk sannhet handler om at man skal mene det som fungerer. Det betyr at man bør mene det som konsensus sier, mene det som de fleste mener. Da blir man ikke hengt ut, og man møter ikke motstand. Pragmatisk sannhet er oftest ikke identisk med hva fakta viser. På engelsk heter slik faktabasert sannhet «correspondence», og det er denne form for sannhet Bibelen kaller sannhet. Og det er denne form for sannhet som skal prege en kristens liv, så langt jeg ser det. Derfor vil jeg fortsette med å argumentere for at vår virkelighet ikke lar seg forklare hvis vi utelukker intelligente årsaker i naturen. 

Jeg er bekymret for tiden vi lever i. I USA opplever de nå at kristen ungdom i hopetall snur ryggen til den kristne tro – i et antall som man aldri har sett tidligere. Min bok er skrevet ut fra et ønske om å gi den oppvoksende slekt en klar forståelse av det kristne verdensbildet, slik at vi ikke opplever det samme her i Norge. Nancy Pearcey er en blant mange som sier at slik forståelse gir den beste overlevelsesdrakten for ungdommen.

Trykket i Vårt land 19. juni 2018

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere