Kjell Tveter

Alder:
  RSS

Om Kjell

Har skrevet boken Livet - skapelse eller tilfeldigheter? (Hermon)

Følgere

Det er et stort problem at kristne akademiske institusjoner kan bruke lærebøker som ikke tar stilling til Guds eksistens. Denne manglende stillingtagen kan føre til at studenter mister troen, og i verste fall blir ateister. Men moderne forskning i løpet av de siste 20 år har gitt oss innblikk i et skaperverk som naturalismens blinde årsaker ikke kan forklare, og som best forklares med en intelligent årsak.

Fredrik Stormark har kommet med innlegg både i Dagen og på Verdidebatt om tanker han har gjort seg under og etter teologistudiet. Jeg festet meg ved at teologistudiet ikke har sin basis i at Gud er en realitet. Studiet synes å ønske en naturvitenskapelig innstilling til teologi. Men slik vitenskap dreier seg om vår fysiske realitet, mens teologi er metafysisk. Teologi er ikke egnet til å studeres med den naturvitenskapelige metode.

Günter Bechly er en tysk vitenskapsmann som er blitt kjent for sine studier av insektfossiler. Han har til og med fått oppkalt noen slike fossiler etter seg. Han skriver at det var naturviten-skapen som ga ham en gudstro. Han var oppvokst i en ateistisk familie, og var selv ateist og overbevist evolusjonist. Ved omhyggelig og kritisk vurdering av empiriske data, og ved å følge data dit data viste veien, ble han en overbevist teist.

En lærebok i teologi kunne begynne med spørsmålet: Hvor kommer alt fra?  Vi har i dag mye vitenskapelig viten som, når den summeres, kan gi oss gode holdepunkter for sannsynlig-heten av at Gud faktisk finnes. Så langt jeg kan se er det vi vet, langt sterkere indisier på at Gud faktisk finnes enn at han ikke finnes. Kausalitetsloven er en av logikkens lover, og sier at alt som har en begynnelse, krever en årsak til sin begynnelse. De siste 100 år har ledende vitenskap erkjent at universet har en begynnelse, og denne begynnelse forutsetter en årsak. Da kan ikke jeg forstå annet enn at den mest rasjonelle forklaringen er at universet faktisk er skapt, av en Skaper. Denne antakelse forsterkes av at vårt univers krever at en rekke naturkonstanter har eksakt den verdi de har. Det er noen og tjue slike tallstørrelser som ikke kan avvike det minste fra sin nåværende verdi uten dramatiske konsekvenser. I tillegg er det ca. 200 tallstørrelser som heller ikke kan avvike for meget fra sin verdi.  Både universets opprinnelse og denne fin-innstilling av universet representerer derfor nærmest uløselige problemer for ateismen.

 

I tillegg er det andre forhold som også best tolkes som uttrykk for at vårt univers er dannet i henhold til en plan. Vår måne har nøyaktig den størrelse og lokalisasjon som gir jorda stabilitet. Vår jord bestråles av akkurat den delen av solspekteret som er forenlig med liv. Lysets hastighet har presis riktig størrelse. Likeledes jordas hastighet i sin bane rundt sola på ca. 107.000 km i timen. Vår jord består av tektoniske plater som er nødvendig for karbon cyklus som er en forutsetning for liv. Andre planeter har en fast og sammenhengende jordskorpe. Vann eksisterer både som damp, i fast form som is, og som flytende væske – det er også nødvendig for liv. Mengden av de ulike gasser i atmosfæren gir gunstige livsbetingelser. Hittil er det ikke funnet liv andre steder. Vi kan derfor karakterisere vår jord som meget spesiell, muligens unik.

I dag vet vi også hvor lite sannsynlig det er at liv kan oppstå av seg selv. I følge professor James Tour ved Rice University kunne verken proteiner, karbohydrater, nukleinsyrer eller fett (lipider) bli til på den primitive jord, før liv fantes. Liv består av disse fire kjemiske forbindelser. Mer enn 60 års intensiv forskning for å skape liv i laboratoriet har ikke lykkes. Så det denne forskningen har vist oss, er at det er usannsynlig at liv kunne oppstå av seg selv. Når tusenvis av de klokeste hoder med knowhow, det beste utstyr og fasiliteter ikke makter å skape liv, synes det lite rasjonelt å fortsatt mene at liv kan oppstå spontant. Da synes en god – om ikke den beste - forklaring å være at livet er blitt til ved skapelse, slik som universet. 

Skulle man driste seg til å hevde at livets mangold ikke kan bero på naturalistisk evolusjon, blir man plassert i gapestokken. Men det finnes ingen bevis for at makroevolusjon faktisk er en realitet. Så langt jeg kan forstå etter å ha forsøkt å studere denne problematikken utfra min bakgrunn, makter jeg ikke å se at makroevolusjon kan være mulig. Slik evolusjon forutsetter blant annet dannelse av en stor mengde nye proteiner som er nødvendig for å skape nye organismer. Men proteiner kan ikke bli til ved tilfeldige reaksjoner. Protein-syntesen er en meget kompleks prosess som krever så mye detaljert og spesifisert informasjon at tilfeldige naturalistiske mekanismer kan utelukkes. Dessuten møter vi det problemet at strukturen som danner proteiner- ribosomet- selv består av mange proteiner. Det betyr at når det første protein i livet ble dannet, så måtte ribosomet faktisk eksistere. Dette høna-eller-egget problem har vitenskapen ingen løsning på.

Jeg har ikke sett tegn til at kristne akademiske institusjoner i Norge seriøst vurderer alternative forklaringer til en naturalistisk forståelse av virkeligheten. Men jeg kan være feilinformert. Det virker som man lukker øynene for at det syn de aksepterer, er basert på en ateistisk ideologi. Det rådende syn på naturvitenskap i hele den vestlige verden utelukker at Gud er en årsaksfaktor i vår fysiske virkelighet. Det er rett og slett uvitenskapelig å regne med Gud i naturvitenskapen. Men hvis man seriøst søker etter sannheten, ville man finne at i dag er det mange vitenskapelige funn som naturvitenskapen ikke kan forklare – funn som forutsetter planlegging og forutviten og som derfor ikke kan forklares med tilfeldige reaksjoner. Tilfeldighet er ikke forutseende og kan ikke planlegge, og makter ikke å skape alle de komplekse, funksjonelle og samvirkende strukturer som livet er helt avhengig av. 

Livet kan ikke gis en tilfredsstillende forklaring med naturvitenskapelige årsaksmekanismer. Tilfeldige reaksjoner som skjer i henhold til naturlover kan ikke forklare livet. Mener man det, har man faktisk ikke en korrekt forståelse av livets store kompleksitet og dets iboende hensiktsmessighet. Det finnes i dag mye litteratur om ulike forhold i naturen hvor intelligent årsak og design presenterer den mest plausible forklaringen. Det skulle derfor ikke være vanskelig å skrive et innledende kapitel i en lærebok i teologi som summerer opp de fakta som naturvitenskapen ikke kan forklare fyllestgjørende, og som best forklares med intelligent aktivitet. John Lennox er professor i matematikk ved Oxford University. På hans hjemmeside finnes det mye god apologetikk, og artikler om Guds eksistens.  I løpet av 2020 vil det også foreligge en ny bok om denne problemstilling, skrevet av Stephen C. Meyer, med sannsynlig tittel:«The Return of the God-Hypothesis». Meyer skriver bare nyttige bøker, og denne vil sikkert ikke være et unntak.  Med mitt kjennskap til Meyers forfatterskap, føler jeg meg sikker på at hans bok vil gi en god og dekkende oversikt over dette viktige temaet: Gud i naturen. 


Gå til innlegget

Hva er Intelligent Design?

Publisert 4 måneder siden

Intelligent Design (ID) representerer det sterkeste alternativ til evolusjon. Derfor møter ID sterk motstand av evolusjonister, og av folk flest. Det er imidlertid lite kjennskap til hva ID egentlig er. Derfor denne korte presentasjon av noen av IDs synspunkter.

Professor Knut Alfsvåg har nylig skrevet en kort artikkel om ID, der han uttrykker at det er problematiske aspekter ved den form for teologi som ligger til grunn for ID. Det må skyldes en misforståelse. ID beskjeftiger seg utelukkende med å beskrive  funn i naturen, og er overhodet ikke opptatt av teologi. Teologi er ingen basis for ID.  ID stiller  ett enkelt  spørsmål :Er det forhold i vår virkelighet som tilfeldige naturlige årsaker ikke synes å kunne forklare, og som best forklares med intelligent aktivitet? Det rådende syn på naturvitenskap er jo basert på tilfeldige reaksjoner mellom materien og  energi, og som skjer i henhold til naturlover.

Jeg har personlig ingen problemer med å akseptere at naturlige årsaker kan forklare det vi kan kalle død natur eller ikke-liv. Meteorologi, geologi, magnetisme, elektrisitet osv. kan forklares ren t naturalistisk. Men spørsmålet er: Kan de metoder som egner seg til å undersøke død natur, gi en fyllestgjørende beskrivelse av livet?

Liv er vesensforskjellig fra død natur. En stein er, mens liv leves. Den  minste enhet for liv utgjøres av en celle. Der skjer det kontinuerlig en stor rekke med reaksjoner. Slike reaksjoner skjer ikke i død natur. Selv den enkleste celle er mer kompleks enn noe vi mennesker har laget. Alle livets stoffskifteprosesser må følge en plan.

Vi må da stille spørsmålet: Hva er det i livet som best forklares med intelligent aktivitet? ID bevegelsen legger stor vekt på DNA. DNA inneholder all den informasjon som alle livets reaksjoner og prosesser trenger for å kunne foregå riktig. DNA representerer to store problemer for naturalismen: 1. DNAs opprinnelse. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan DNA ble til. Professor James Tour er en verdens ledende proteinkjemikere, og forsker på nanonivå. Han syntetiserer alle de reagenser han bruker fra scratch. Han kjøper ingen reagenser. Han  har derfor stor kunnskap om hvor vanskelig det er å syntetisere kjemiske forbindelser. Tour sier at ingen av DNAs byggesteiner kan bli til spontant av seg selv. Vitenskapen kan derfor heller ikke fortelle oss hvordan det første gen ble til.

2. Vitenskapen kan heller ikke forklare hvordan DNA kan inneholde målrettet og spesifisert informasjon. Det er enorme mengder informasjon i DNA. DNA i en enkelt celle hos mennesket har like mye informasjon som et mini-bibliotek med 4000- 5000 bøker. For noen år siden  regnet man  med at mer enn 90 % av DNAs informasjon var "junk"- søppel. I dag har man funnet at mer enn 80 % av det human genom har biologisk funksjon. Hvor kommer denne informasjon fra hvis man utelukker en intelligent kilde? 

Det neste område hvor ID representerer en god forklaring, er livets nano-maskineri. Hver eneste celle har tusenvis av motorer som utfører helt spesifikke oppgaver. Oppskriften for disse motorer ligger i DNA.(Hvordan  er det mulig?) Manualen for deres arbeidsoppgaver ligger også i DNA. Disse motorer er bygd av proteiner som må passe sammen strukturelt og funksjonelt. 

Jeg vil omtale én av disse motorer, Kinesin, som flytter lass fra et sted i cellen til et annet sted. Det betyr at Kinesin mottar konkret informasjon om sine arbeidsoppgaver. Han får beskjed om å gå til punkt A for å hente en last som skal leveres ved punkt B. Kinesin vandrer langs en fiber som er en del av cellens skjelett. Når Kinesin begynner å gå dannes denne fiberen som fører den til rett sted. Når lasten er avlevert, brytes denne fiberen ned for å unngå at cellen vil bli full av slike fibre uten plass til alt det andre som cellen  inneholder. Det er vanskelig/umulig å forklare Kinesin med tilfeldighet. ID er en bedre forklaring. Hvis lasten er tung, kan flere Kinesin-motorer samarbeide. Da må de "snakke" sammen.

Proteinsyntesen er et annet område som best forklares med intelligent kontroll og regulering. Hemoglobin (Hgb) er et livsnødvendig protein. Ved blødning må det lages mer protein for å erstatte tapet. ET informasjons-system registrerer at Hgb er redusert. Det fører til at genet for Hgb aktiveres, men først må genet lokaliseres. Det består av 3443 DNA bokstaver. Et lite spørsmål: Hvordan klarer kroppen å lokalisere nøyaktig dette genet som ligger i et DNA med 3.2 milliarder bokstaver hvis man utelukker intelligent årsak i livet? Feil tåles ikke. Aktivering av genet betyr at det lages en kopi av genet. Men før genet kopieres, foretas korrekturlesing. Hvis det finnes en feil (det vil si en mutasjon i oppskriften) avmerkes det området hvor feilen er, og det sendes bud på et reparasjonssystem som  korrigerer mutasjonen.

Kopien av genet (som heter m-RNA) dannes i kjernen, men skal transporteres til proteinfabrikken (som heter ribosom) i cellelegemet. Da må m-RNA passere gjennom en åpning i kjernemembranen. Denne åpning er utstyrt med evnen til å kontrollere det som skal passere, og slipper ikke gjennom et m-RNA med feil. M-RNA blir merket med en oblat med "adressen" til det rette ribosom- slik som vi merker et brev med postkode.   Selv på nanonivå er det mange informasjonssystemer.

ET høna-eller-egget problem: Proteiner kan ikke bli til av seg selv. Livets proteiner dannes i ribosomet. Når det første protein skulle dannes, måtte det skje i ribosomet. Nå består ribosomet av 50 proteiner, og dessuten ligger ribosomet i en celle som består av hundretusener proteiner.  Så når det første protein i livet skulle dannes, måtte det allerede  eksistere en stor rekke proteiner.....

Jeg vil avslutte med  å omtale to forhold som krever forutseenhet- det vil si planlegging. Vanligvis får cellen tilstrekkelig tilførsel av vann ved enkel diffusjon. Men ved ekstrem vannmangel, som på fagspråket heter dehydrering, er slik enkel diffusjon utilstrekkelig. Da må store væskemengder tilføres raskt. Det oppnås med aquaporiner. I celleveggen  ligger et ferdig utviklet system som ved dehydrering aktiveres og danner en kanalåpning i celleveggen hvor millioner av vannmolekyler kan passere hver sekund. Jeg ser ingen annen forklaring enn at den  som skapte livet, visste at det undertiden kan opptre dehydrering (som hos barn er meget alvorlig). Derfor laget Han et system som ville bli aktivert ved behov. 

Livet trenger energi. Sukkeret glukose er en kilde for energi, og må tilføres  cellens indre. Men glukose er et så stort molekyl at det kan ikke diffundere gjennom celleveggen. Det må transporteres gjennom. Derfor er det laget et transportmolekyl som utfører denne jobben. Dette molekyl transporterer utelukkende glukose som har en spesiell struktur som passer akkurat til et bindested på molekylet. Dette krever forutseenhet: Livets konstruktør måtte vite at maten vi spiser inneholder glukose og at glukose må tilføres cellens indre. Han måtte vite at glukose ble ført med blodet til cellens ytre. og at det måtte lages et transportmolekyl som hadde et område som var utformet slik at bare  glukose kunne bindes der.

Det er sterke reaksjoner etter lansering av nettstedet BioCosmos,no. Noe annet var ikke å forvente. BioCosmos er ikke i første rekke opprettet for å argumentere mot evolusjon, men for å vise skaperverkets storhet. Det vil bli lagt ned mye arbeid i tiden fremover for å bygge opp rikelig  materiale som viser naturens design.

Det rådende syn på naturvetenskap i vår kultur utelukker intelligente årsaker i naturen. Denne lille artikkelen viser noen enkle eksempler fra biologien hvor tilfeldighet synes å være en helt utilstrekkelig årsaks-mekanisme, og som aller best forklares med intelligent aktivitet. Jeg håper kristne forbereder seg på en tiltagende kamp i tiden fremover ved å gjøre seg kjent med ID. De to viktigste institusjoner for korrektur mot det økende sekulære presset er menigheten og familien, som derfor må sette av god tid for å få tilstrekkelig kunnskap om apologetikk.

Gå til innlegget

Artikkelen gir en svært kortfattet oversikt over den historiske utvikling som har ført fra m til dagens situasjon hvor kristen etikk og kristen seksualmoral avvises av samfunnet

Hele Vesten er i ferd med å endre syn på familie og samliv. I løpet av svært kort tid har det skjedd store forandringer. For å forstå denne utviklingen må vi ha kjennskap til de krefter som har en agenda om å omforme samfunnet. 

 

Etter at kommunistene hadde lagt under seg Russland forsøkte den røde hær ved makt å  utbre og fremme den kommunistiske ideologi, med de ble slått ved et slag i Polen. Det førte til at overbeviste kommunister forstod at Europa ikke kunne inntas ved makt. Europas arbeidere skulle vinnes ved at kulturen ble endret. Det førte til opprettelse av Frankfurterskolen som hadde som sin agenda å bryte ned den vestlige kultur. Da Hitler overtok makten i Tyskland, ble det vanskelig å fortsette denne kampen. Flere av Frankfurterskolens tilhengere flyttet da til USA, hvor de i løpet av kort tid fikk stillinger ved flere universiteter. Et av de første var Columbia University. I Norge argumenterte professor Edward Bull så tidlig som i 1923 for Frankfurterskolens ideologi, og hans tanker har senere utgjort en del av Arbeiderpartiets tankegods.

 

Frankfurterskolens ideologi heter Den kritiske teori. Denne teori deler mennesker i to: De som undertrykker- og de som blir undertrykket. De undertrykte er ofrene. Undertrykkerne har ikke den moralske autoritet. Den tilhører nemlig ofrene, som ikke undertrykker noen, men som lider. Marx var opptatt av de økonomiske forhold og kjempet for at arbeiderne skulle overta produksjonsmidlene. I henhold til kritisk teori må man se hele spekteret av dem som undertrykkes. Den hvite mann undertrykker de fargede. Menn undertrykker kvinner. De heterofile undertrykker de homofile. De rike undertrykker de fattige.  Kristendommen er dominerende fordi den har bekjempet annerledes troende. Slik kan vi fortsette. Minoritetsgrupper er ofre som må løftes fram.

 

Postmodernismen mener at vår virkelighet er en sosial konstruksjon. Det betyr at alt vi vet om vår verden beror på den kulturelle tolkning av hva vi opplever. Det er umulig å ha objektiv kunnskap fordi alle våre sanseinntrykk preges av kulturen vi lever i. Man forstod at man måtte få kontroll over det som påvirker tankegangen til folk flest. Det førte til det vi kaller Kulturmarxisme som har som klar målsetning å omforme samfunnet og fjerne spesielt all innflytelse fra kristendommen ved å :

1. Kontrollere media.

2. Kontrollere utdannelsessystemet.

3. Kontrollere underholdningsbransjen

4. Politisk kontroll, derved også kontroll av lovgivning.

5. Kontrollere språket. Å kontrollere hva folk kan og ikke kan si og mene.

6. Å øke statens makt parallelt med reduksjon av familiens betydning.

 

Dette er et totalitært program.

 

En av de kjente talsmenn for denne nye tenkemåten var Herbert Marcuse. Han er kanskje mest kjent for uttrykket «make love, not war». Hans tanker lå bak 1968 studentopprøret. Marcuse regnes som opphavsmannen til Det nye venstre som vant innpass i Det demokrat-iske partiet, som i løpet av noen få tiår ble omdannet fra å være et parti for gjennomsnitts- amerikaneren til å bli et parti for venstresidens ideer. Hillary Clinton samarbeidet med Saul Alinsky, en radikal kommunist. Hun skrev også en avhandling om ham. Marcuse omdefinerte toleranse slik at man alltid skal tolerere ofrene, og aldri dem som undertrykker. Det er de undertrykte som har rett. Majoritetssynet skal ikke tolereres.

 

Den seksuelle revolusjon har sitt grunnlag i Freuds påstander at mentale forstyrrelser og sinnslidelser i stor grad har sin årsak i at folks seksuelle ønsker og drifter undertrykkes. Kinseys arbeider på 1950 tallet forsterket denne revolusjon. Når P-pillen kom rundt 1960 og ble alle manns eie kom også sterke røster som gikk mot all form for seksuelle normer og regler. Det var fritt fram. Gjør det du har lyst til. Ved å akseptere sex før ekteskapet kunne man bli kvitt skadelig frykt og skyldfølelse. Den seksuelle revolusjon la også grunnlaget for homo bevegelsen. Betydningen av monogami ble nedgradert. Det viktigste ble å gjøre det man har lyst til. Kristen seksualmoral ble noe som ødela livsgleden. 

 

Det betyr at sex ikke lenger hadde som hovedformål å opprettholde slekten ved repro-duksjon. Barn ble ofte et uønsket resultat av fri sex. Det førte igjen til at abort ble en rettighet. Radikal feminisme vokste fram. Vi forstår alle at fri sex førte til store forandringer for ekteskapet. Verdien av den klassiske familie med mor-far-barn ble dekonstruert. I dag er alle samlivsformer akseptert. Alle er like bra, ingen samlivsformer skal fremheves. Det har blitt en trosartikkel at alle samlivsformer er likeverdige. Mennesket er preget av autonomi, og egoisme.  

 

Den store synden i dag er å mene at ens eget syn er bedre. Å forsøke å overføre egne meninger på andre er selve kardinalsynden. Formaning og tilrettevisning er grovt krenkende. Derfor bør vi ikke bli overrasket om vi selv i Norge snart vil kunne bli lovbrytere ved å argumentere for kristen etikk og seksualmoral. 

 

Det er eiendommelig å observere at selv høyrepolitikere i dag omfavner ideene til kulturmarxismen. Pridebevegelsen er en følge av kulturmarxismen. 

 

Hva med barna, hva med ungdommen? Hvordan blir Norge om noen få år når langtidsresul-tatene av moralsk anarki vil melde seg? Personlig frykter jeg, kanskje fordi jeg har medisinsk bakgrunn, at det kan bli mye depresjoner, usikkerhet, fortvilelse, forvirring- og at rusproblematikk, selvskading og liknende vil kunne øke.


 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mange pasienter er dypt fortvilet etter kjønnskorrigerende inngrep. Dette burde mane til den ytterste varsomhet.

 

Det går en debatt om behandling av transpersonalitet i Tidsskriftet. Dette er et særdeles viktig tema fordi det ofte dreier seg om unge mennesker i livets startfase. I dag synes det å være nærmest en epidemi om å føle at man er født i feil kropp. 

 

Denne utviklingen har kommet i løpet av ultrakort tid.  I Sverige har det vært en dramatisk økning av pasienter som har søkt kjønnskorrigerende klinikker i perioden 2010 - 2016. Enhver med medisinsk utdannelse vil stille spørsmålet: Hva er kilden, årsaken? Det kan ikke være noe med menneskenaturen, for den kan ikke endres så dramatisk på så kort tid. Det må være samfunnet som har endret seg, og gitt utviklingsmuligheter for en slik epidemi. Det kan skrives bøker om denne utviklingen.

 

En vanlig inndeling av transseksualitet baseres på alder, og skiller mellom dem som har slike følelser før og etter pubertet.  Amerikanske tall viser at i den unge gruppen vil opp til 80 % oppleve at disse følelsene vil forsvinne med tiden. Det er noe man vokser av seg. Disse unge skal behandles med omsorg, forståelse og trygghet. De skal ikke henvises til sexologer. Disse barn skal følges med empati og må læres opp til å betrakte seg som normale. Da vil de få et normalt liv Det er særdeles viktig at disse unge beskyttes mot en forståelse av at dette er en tilstand som trenger behandling. For da minsker sjansen for at den vil gå over av seg selv.

 

Når det gjelder den eldre gruppen, under og etter pubertet, har forskeren Lisa Littman ved Brown University i USA utført en systematisk studie av 256 tilfeller av unge med transpersonell dysfori, fra 11 til 27 år gamle. Deres foreldre fikk et spørreskjema med 90 spesifiserte spørsmål. Artikkelen «Rapid Onset Gender Dysphoria in Adolescents and Young Adults” ble publisert i PLOS One 16 august 2018. Ingen av pasientene I undersøkelsen hadde  opplevd seksuell dysfori tidligere I livet, Denne artikkelen viser at seksuell dysfori kan oppstå  ganske plutselig i løpet av kort tid. Foreldrene rapporterte at 62 % av tilfellene hadde en eller flere psykiatriske diagnoser eller «nevrodevelopmental disability» like før begynnelsen til det seksuelle avvik. Førti åtte % rapporterte at deres barn hadde opplevd en traumatisk eller stressende hendelse rett før sin opplevelse av kjønnsdysfori, slik som sterk mobbing, voldtekt eller å oppleve at foreldrene gikk fra hverandre. Hun antyder at kjønnsdysfori kan opptre i sosiale grupper –som en sosial smitte. Unge kan også bli påvirket og tiltrukket av ulike sosiale media. Hennes undersøkelse viste at det hos jenter ikke sjelden hender at flere i en vennekrets omtrent samtidig begynte å gi uttrykk for seksuell dysfori. Littman antyder at årsaken til utvikling av transpersonelle følelser hos disse unge kunne være en skadelig reaksjonsmåte på linje med rus, spiseforstyrrelser og selvskading. Denne gruppen var sterkt preget av sosial isolasjon både fra foreldre, familie, og venner som ikke hadde seksuell dysfori. Foreldrene gav uttrykk for en intens gruppe dynamikk hvor transseksuelle vennegrupper lovpriste og støttet hverandre, samtidig som de latterliggjorde og snakket ondsinnet om dem som ikke hadde slik dysfori 

Denne artikkelen førte til et megaangrep fra aktivister. Universitetet var så feigt at det trakk artikkelen tilbake, til tross for at det ikke heftet noen metodologiske svakheter ved den. Den kulturliberale elite likte ikke undersøkelsens resultater. Littman fikk beskjed om at artikkelen kunne ødelegge hennes karriere.  - Så det er sterke og kyniske krefter i aktivitet. Og det er kanskje slik i Norge også.

 

 Det finnes neppe gode langtidsresultater for radikal behandling, med hormoner og  korrigerende kirurgi. Johns Hopkins University, en prestisjetung universitetsklinikk som har mottatt flere Nobel priser enn noe annet amerikansk sykehus, var det første amerikanske sykehus som utførte slike operasjoner på 1960 tallet, men har senere sluttet å operere disse pasientene. Pasientene hadde ganske enkelt ingen nytte av kirurgi. Psykiateren Paul McHugh som i 26 år var professor ved John Hopkins, hadde i Wall Street Journal 13 mai 2016 en artikkel med tittelen  « Transgender Surgey Isn´t the Solution» hvor han redegjør for sitt syn. Han har den mening at det dreier seg om følelser og en mental forstyrrelse som ikke egner seg for radikal kirurgi. Det er ingen andre mentale lidelser som behandles med hormon-behandling og kirurgi. De fleste opererte pasienter var tilfreds ,»satisfied», men deres psykososiale situasjon var ikke noe bedre enn hos dem som ikke ble operert.

 

McHugh siterer også en større undersøkelse omfattende 324 tilfeller som ble operert ved Karolinskas Sjukhuset i Stockholm. De ble fulgt opp til 30 år. Denne studien viste at etter ca. 10 år begynte de opererte å få økende mentale forstyrrelser. Suicidalraten hos opererte var 20 ganger høyere enn hos ikke-transpersonale individer. Det siste er, så langt jeg kan finne ut, at aktivistgruppen LGBT har fått Johns Hopkins University til å gjenoppta radikal-behandling av transseksuelle personer, ikke på grunn av nye vitenskapelige resultater, men etter sosialt press fra aktivistgrupper. Det viser at dette fagområdet er meget kontroversielt.

 

 Det er mange innlegg på nettet fra pasienter som er dypt fortvilet etter kjønnskorrigerende inngrep. Dette burde også mane til den ytterste varsomhet.

 

Det finnes rikelig litteratur fra norske helsemyndighet om seksuell dysfori. Men jeg vet ikke om jeg finner klare retningslinjer når det gjelder behandlingsopplegg. Dette er et meget vanskelig og ømtålelig saksområde som krever den høyeste etiske standard hos alle involverte. Behandlingstilbudet for denne gruppen ikke bare bør, men må være basert på kritisk analyse av langtidsresultater, og ikke av en aktiv og pågående pressgruppe som også kan være militant.

 

   

Gå til innlegget

Årsaksmekanismer ved Evolusjon

Publisert over 1 år siden

Jeg ser at kristne skribenter ofte tillegger Evolusjon evnen til å skape nye livsformer.. Før de hevder dette bør de forstå at de evolusjonære mekanismer neppe kan forklare oppkomsten til nytt liv.

Årsaksmekanismer ved Evolusjon
 
Jeg ser at Evolusjon  er et tema som vedvarende omtales her på VD. Jeg ser også at naturvitenskap omtales som sikker sannhet. Siden Evolusjon er naturvitenskap, vil den ergo være sann. Jeg føler behov for å kommentere denne problemstillingen.
 
Naturvitenskap som sådan er materialistisk. Den hviler på det materialistiske syn at materie er alt som eksisterer, og som derfor er årsaken til alt. Denne materialismen regner med to årsaksmekanismer:
1. Tilfeldige reaksjoner mellom materie og energi.
2. Naturens regelmessighet og lovmessighet grunnet naturlover.
 
Det betyr at materialismen regner med at naturlige årsaker kan forklare hele vår virkelighet. Det materialistiske manifest slår fast at det er intet behov for å regne med en overnaturlig kraft. Gud avskrives. Kristne bør da legge merke til at materialister ikke gjør seg noen tanker om hvor naturlovene kommer fra. Sagt enkelt: Alle lover krever en lovgiver. Lover kommer ikke til av seg selv, heller ikke naturlover.
 
Jeg har ingen problemer med å akseptere at denne naturvitenskap kan forklare det vi kan kalle den døde natur. Vi kan stole på naturvitenskapen når den utaler seg om magnetisme, elektrisitet, gravitasjon, lysets hastighet, geologi, meteorologi osv. Men jeg er blitt skeptisk til om denne naturvitenskap kan forklare livet. Livet er vesensforskjellig fra død natur. Liv fødes, vokser, trenger energi, spiser, får unger, har et stoffskifte (metabolisme). Liv følger en plan, kan foreta valg, ser behov. Liv tar slutt. Død natur har ingenting av dette. Den store forskjellen mellom liv og ikke-liv er informasjon. Liv krever informasjon. Informasjon er en forutsetning for at liv kan bli til og å fortsette å eksistere. Alt liv vi kjenner til har DNA. Ikke -liv har ikke DNA. Det finnes ikke DNA i en stein. DNA er livets informasjonssentral. Jeg er personlig overbevist om at tilfeldige naturlige reaksjoner som følger naturens lovmessighet, ikke kan forklare livet. Liv har en helt annen dimensjon enn død natur.
 
Evolusjon har to årsaksmekanismer : Mutasjoner og naturlig seleksjon.


DNA er bygd opp av nukleinsyrer, fosfor og sukkerarten deoksyribose. Nukleinsyrene kan vi betrakte som livets bokstaver. DNA har utseende som en stige. Stigetrinnene utgjøres av to bokstaver. DNA hos mennesket danner en «stige» som er ca 2 meter lang.  Hos mennesket er det ca 3.2 milliarder slike stigetrinn i hver eneste celle vi har i kroppen. Og disse bokstavene må komme etter hverandre på én måte. De må danne riktig sekvens. Et enkelt eksempel: Flaske og flakse er to ord som består av de samme seks bokstaver, men fordi bokstavrekkefølgen er annerledes, blir meningen vesensforskjellig.

 

Litt mer om DNA. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan det første DNA ble til. Det finnes ingen vitenskapelige fakta som viser at DNAs bokstaver kunne oppstå spontant på den tidlige jord. Det er heller ingen grunn til å anta at sukkerarten i DNA kunne bli til ved tilfeldighet. Naturvitenskapen kan derfor ikke forklare hvordan DNA ble til. Men en annen viktig ting: Denne vitenskap har heller ingen som helst forklaring på hvordan DNA kan inneholde informasjon.( Les gjerne denne setningen noen ganger til !!) Hvordan kan en rekke av nukleinsyrer inneholde livsnødvendig informasjon.....? Vi vet at all informasjon vi kjenner til, kommer fra en intelligent kilde. Men evolusjonsbiologer mener at DNAs informasjon er et resultat av tilfeldige prosesser over lang tid. De fornekter på det mest bestemte at DNAs informasjon kommer fra en intelligens. Det særdeles triste og alvorlige er at selv kristne kan mene det samme. Personlig betrakter jeg DNA som Guds Logos. Jeg mener og tror at det kun er Skaperen selv som kunne tilføre informasjon til DNA. Informasjon er abstrakt og ikke-fysisk. Derfor kan den ikke ha en fysisk årsak. Den må ha en mental årsak. Jeg er overbevist om at det er den beste forklaringen. Dessuten må (hos mennesket) alle disse 3.2 milliarder bokstaver følge ette hverandre på én måte for å kunne inneholde den korrekte informasjon som alle livets stoffskifte prosesser trenger. Jeg kjenner kristne vitenskapsmenn som mener at denne sekvensen av milliarder av DNA bokstaver er blitt til av seg selv i løpet av mange millioner år. Men det er en total umulighet. For å få riktig rekkefølge av bokstaver når hver av oss skriver en tekst, velger vi de rette bokstaver på tastaturet for at teksten skal være meningsfull. Valg er det bare en bevissthet som kan utføre. Tilfeldige reaksjoner er uten evne til å velge. Så jeg ser Guds aktivitet også her.
 
Mutasjoner er forandringer i rekkefølgen av bokstaver i DNA. Det kan komme en ny bokstav, en bokstav kan fjernes, og rekkefølgen kan også endres på andre måter. Evolusjonsbiologer mener at slike mutasjoner kan gi ny informasjon i DNA som kan forklare makroevolusjon..
 

Livets opprinnelse
kan ikke forklares ved disse to evolusjonære årsaksmekanismer. DNA må først eksistere for at mutasjoner kan inntre. Når ingen ting finnes, kan det heller ikke være noe å velge blant. Det betyr at naturvitenskapen har ingen vitenskapelig forklaring på hvordan liv kunne bli til av seg selv. Liv er noe langt større og høyere enn død natur. Det strider derfor mot all sunn fornuft å tro at liv kan komme fra død natur. Pasteur sa at liv kun kan komme fra liv. Hans aksiom er aldri blitt motbevist. Jeg mener den beste forklaring på livets opprinnelse er skapelse.
 
Livets mangfold.
Naturvitenskapen synes altså ikke å ha noen forklaring på livets opprinnelse. Hva så med livets utvikling og mangfold?
 
 Det er av grunnleggende betydning at vi kjenner til at evolusjon har to fundamentalt forskjellige betydninger: Mikroevolusjon er forandringer innen en art som gjør den skikket til å overleve når livsbetingelsene forandres. Arten som sådan endres altså ikke. Mikroevolusjon hos en spurv gir en spurv som er noe annerledes.
 
Med makroevolusjon forstår vi forandringer som fører til dannelse av en ny art. Makroevolusjon av fisk antar man således kan føre til krypdyr. Vi mennesker skal altså stamme fra apen. Man regner med at livet på land stammer fra livet i vann. Fisken Tiktaalik har noen store fremre finner som man mener kan ha utviklet seg til forlabber hos krypdyr. Gradvise forandringer over lang tid skulle så ha kunnet endre disse finnene. Darwin beskrev makroevolusjon slik. I dag vet vi imidlertid at alle nye strukturer i en organisme består av proteiner. Det er proteiner som bygger opp alle vev kroppen vår består av. Det betyr at makroevolusjon krever nydannelse av en stor rekke med proteiner.
 
Men da møter vi et problem: For at nye proteiner skal dannes, må det foreligge en oppskrift for dem i DNA. En slik oppskrift er det vi kaller et gen. Hvis DNA ikke inneholder oppskriften for nye proteiner, kan de rett og slett ikke bli til. Det er totalt umulig at de kan bli til uten  den rette informasjon i DNA. Og denne spesifiserte, nøyaktige og målrettede informasjon er det bare en intelligens som kan skape. Heller ikke her kommer vi utenom en intelligens som eksisterte før livet var til. Still deg selv spørsmålet: Hvordan i all verden kan DNA inneholde den helt nøyaktige informasjon til nye proteiner som skal ha en helt bestemt oppgave i en ny organisme, og som derfor må ha en helt bestemt kjemisk oppbygning hvis vi utelukker en intelligent årsak ?
 
Litt mer om proteinsyntese. Proteiner kunne ikke bli til på den prebiotiske jord. Proteiner dannes i en «fabrikk» som heter ribosom (den måler 23 manometer. Det går altså over 40.000 ribosomer på én millimeter). Så det første biologiske protein måtte dannes i et ribosom. Men dette ribosomet består av ca 50 proteiner. Så når det første protein skulle dannes, måtte det allerede eksistere (mer enn) 50 proteiner.  Et skikkelig høna eller egget problem. Igjen er det vanskelig å komme utenom en Skaper. Dessuten ligger ribosomene inne i celler som også består av mangfoldige proteiner.
 
Naturlig seleksjon endrer det som allerede eksisterer. Det er stadig flere og flere, selv evolusjonsbiologer, som forstår at naturlig seleksjon neppe makter å forklare makroevolusjon.
 
Hva så med mutasjoner ?
Rent teoretisk kan mutasjoner føre til makroevolusjon på to måter:
 
1. Mutasjoner under graviditet. Mutasjoner sent i fosterlivet gir enten ingen synlige forandringer, eller de fører til misdannelser uten at arten endres. Altså enten en katt eller en kattunge med misdannelser. For at makroevolusjon skal kunne skje må mutasjonene inntre tidlig i graviditeten, Men disse mutasjoner fører til så store forandringer at de er dødelige. 
Det betyr: Mutasjoner under graviditet kan neppe føre til makroevolusjon.
 
2. Mutasjoner i kjønnscellene (egg og/eller spermier).
Det er informasjonen i kjønnscellene som avgjør hvordan avkommet blir. Derfor likner vi som regel på foreldrene! Hvis slike mutasjoner skal føre til makroevolusjon, må de opptre i et stort antall. Dessuten må de være det som på fagspråket kalles koordinerte. Det vil si de må arbeide sammen. Nå viser det seg imidlertid at for å oppnå det tilstrekkelige antall slike koordinerte mutasjoner trenges det mange millioner år. Det betyr at tiden som er tilgjengelig er for kort til at det kan skje. Beregninger viser således at selv om det var 16 milliarder år til rådighet, ville det ikke være mulig at vi stammet fra sjimpansen.

 

Konklusjon:
Det betyr at det ikke finnes vitenskapelige begrunnelse for å anta at livets store mangfold beror på tilfeldige mutasjoner. Det betyr at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig evidens for at naturalistisk ikke-styrt makroevolusjon er en faktisk mulighet.
 
Noen avsluttende tanker:
De fleste som leser disse få linjer, vil sannsynligvis ikke ta denne informasjon til seg. Mange, også kristne, har bestemt seg for hva de skal mene, og de lar seg ikke påvirke av et annet syn- uansett hvor riktig og sold dette annerledes synet synes å være. Det får jeg bekreftet når jeg ser navnene på dem som er aktive skribenter.
Kristne er redd for Gud i hullene- «God of the gaps». Man våger ikke å angi Gud som forklaring på forhold i naturen, siden man kanskje en gang i fremtiden kan finne en naturlig forklaring. Men denne innstilling betyr at Gud ikke tillates å ha noen plass i naturen.( Les også denne siste setning noen ganger til !).  Det er det samme ateister mener. Da blir det ingen forskjell på hva kristne og ateister mener om naturen og biologien.
 
Mange kan mene at Gud styrer evolusjonen på den ene eller andre måten. Jeg har forsøkt å argumentere for og å vise at evolusjon krever tilførsel av ny informasjon. Det blir ganske enkelt ingen makroevolusjon uten tilførsel av ny informasjon. Men:  Naturlige reaksjoner kan ikke skape ny informasjon. Det er det bare en intelligens som kan. Ny spesifisert  informasjon i DNA er det bare en intelligens som kan gi. Mutasjoner gir en lang rekke med til dels alvorlige lidelser og sykdommer. De få tilfeller hvor man mener at mutasjoner kan gi fordelaktige resultater, fører alltid til at noe av DNAs informasjon tapes og blir borte. Dessuten kan de ikke danne grunnlag for makroevolusjon slik jeg har forsøkt å vise.

 

Mange kristne kan mene at det er litt skapelse og litt evolusjon.
Det er riktig for skapelse + mikroevolusjon.
Men det synes ikke mulig ut fra en vitenskapelig begrunnelse å mene at skapelse + makroevolusjon er mulig.
 
Personlig vil jeg anbefale at du som leser dette, gjør deg kjent med det synet som heter «Progressiv skapelse».  Jeg har et kapitel om det i boken «Livets Mysterium». På nettet finner du navnet Hugh Ross. Han er en av pionerene for dette synet på livet.
 
Mange kristne er fornøyde med å kunne angi at Gud må være til stede i evolusjonen. Men makroevolusjon har bare to årsaksmekanismer: Mutasjoner og Naturlig seleksjon. Men siden mutasjoner ikke kan  være en tilstrekkelig forklaring, heller ikke Naturlig seleksjon, hvorfor ikke da ta steget fullt ut og hevde at en skapende Intelligens er den som tilfører all den informasjon som er nødvendig for å forklare livets utvikling og mangfold............

Det er det som er hovedbudskapet til Intelligent Design- en vitenskapelig retning som mange innen kristenNorge synes å stille seg likegyldig eller antagonistisk til.............
 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
25 dager siden / 2281 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
23 dager siden / 1827 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 1314 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
rundt 1 måned siden / 1235 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1123 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
26 dager siden / 1091 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
3 dager siden / 942 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
19 dager siden / 920 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
30 dager siden / 904 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere