Kjell Tveter

Alder:
  RSS

Om Kjell

Har skrevet boken Livet - skapelse eller tilfeldigheter? (Hermon)

Følgere

Årsaksmekanismer ved Evolusjon

Publisert 3 måneder siden - 7000 visninger

Jeg ser at kristne skribenter ofte tillegger Evolusjon evnen til å skape nye livsformer.. Før de hevder dette bør de forstå at de evolusjonære mekanismer neppe kan forklare oppkomsten til nytt liv.

Årsaksmekanismer ved Evolusjon
 
Jeg ser at Evolusjon  er et tema som vedvarende omtales her på VD. Jeg ser også at naturvitenskap omtales som sikker sannhet. Siden Evolusjon er naturvitenskap, vil den ergo være sann. Jeg føler behov for å kommentere denne problemstillingen.
 
Naturvitenskap som sådan er materialistisk. Den hviler på det materialistiske syn at materie er alt som eksisterer, og som derfor er årsaken til alt. Denne materialismen regner med to årsaksmekanismer:
1. Tilfeldige reaksjoner mellom materie og energi.
2. Naturens regelmessighet og lovmessighet grunnet naturlover.
 
Det betyr at materialismen regner med at naturlige årsaker kan forklare hele vår virkelighet. Det materialistiske manifest slår fast at det er intet behov for å regne med en overnaturlig kraft. Gud avskrives. Kristne bør da legge merke til at materialister ikke gjør seg noen tanker om hvor naturlovene kommer fra. Sagt enkelt: Alle lover krever en lovgiver. Lover kommer ikke til av seg selv, heller ikke naturlover.
 
Jeg har ingen problemer med å akseptere at denne naturvitenskap kan forklare det vi kan kalle den døde natur. Vi kan stole på naturvitenskapen når den utaler seg om magnetisme, elektrisitet, gravitasjon, lysets hastighet, geologi, meteorologi osv. Men jeg er blitt skeptisk til om denne naturvitenskap kan forklare livet. Livet er vesensforskjellig fra død natur. Liv fødes, vokser, trenger energi, spiser, får unger, har et stoffskifte (metabolisme). Liv følger en plan, kan foreta valg, ser behov. Liv tar slutt. Død natur har ingenting av dette. Den store forskjellen mellom liv og ikke-liv er informasjon. Liv krever informasjon. Informasjon er en forutsetning for at liv kan bli til og å fortsette å eksistere. Alt liv vi kjenner til har DNA. Ikke -liv har ikke DNA. Det finnes ikke DNA i en stein. DNA er livets informasjonssentral. Jeg er personlig overbevist om at tilfeldige naturlige reaksjoner som følger naturens lovmessighet, ikke kan forklare livet. Liv har en helt annen dimensjon enn død natur.
 
Evolusjon har to årsaksmekanismer : Mutasjoner og naturlig seleksjon.


DNA er bygd opp av nukleinsyrer, fosfor og sukkerarten deoksyribose. Nukleinsyrene kan vi betrakte som livets bokstaver. DNA har utseende som en stige. Stigetrinnene utgjøres av to bokstaver. DNA hos mennesket danner en «stige» som er ca 2 meter lang.  Hos mennesket er det ca 3.2 milliarder slike stigetrinn i hver eneste celle vi har i kroppen. Og disse bokstavene må komme etter hverandre på én måte. De må danne riktig sekvens. Et enkelt eksempel: Flaske og flakse er to ord som består av de samme seks bokstaver, men fordi bokstavrekkefølgen er annerledes, blir meningen vesensforskjellig.

 

Litt mer om DNA. Vitenskapen kan ikke forklare hvordan det første DNA ble til. Det finnes ingen vitenskapelige fakta som viser at DNAs bokstaver kunne oppstå spontant på den tidlige jord. Det er heller ingen grunn til å anta at sukkerarten i DNA kunne bli til ved tilfeldighet. Naturvitenskapen kan derfor ikke forklare hvordan DNA ble til. Men en annen viktig ting: Denne vitenskap har heller ingen som helst forklaring på hvordan DNA kan inneholde informasjon.( Les gjerne denne setningen noen ganger til !!) Hvordan kan en rekke av nukleinsyrer inneholde livsnødvendig informasjon.....? Vi vet at all informasjon vi kjenner til, kommer fra en intelligent kilde. Men evolusjonsbiologer mener at DNAs informasjon er et resultat av tilfeldige prosesser over lang tid. De fornekter på det mest bestemte at DNAs informasjon kommer fra en intelligens. Det særdeles triste og alvorlige er at selv kristne kan mene det samme. Personlig betrakter jeg DNA som Guds Logos. Jeg mener og tror at det kun er Skaperen selv som kunne tilføre informasjon til DNA. Informasjon er abstrakt og ikke-fysisk. Derfor kan den ikke ha en fysisk årsak. Den må ha en mental årsak. Jeg er overbevist om at det er den beste forklaringen. Dessuten må (hos mennesket) alle disse 3.2 milliarder bokstaver følge ette hverandre på én måte for å kunne inneholde den korrekte informasjon som alle livets stoffskifte prosesser trenger. Jeg kjenner kristne vitenskapsmenn som mener at denne sekvensen av milliarder av DNA bokstaver er blitt til av seg selv i løpet av mange millioner år. Men det er en total umulighet. For å få riktig rekkefølge av bokstaver når hver av oss skriver en tekst, velger vi de rette bokstaver på tastaturet for at teksten skal være meningsfull. Valg er det bare en bevissthet som kan utføre. Tilfeldige reaksjoner er uten evne til å velge. Så jeg ser Guds aktivitet også her.
 
Mutasjoner er forandringer i rekkefølgen av bokstaver i DNA. Det kan komme en ny bokstav, en bokstav kan fjernes, og rekkefølgen kan også endres på andre måter. Evolusjonsbiologer mener at slike mutasjoner kan gi ny informasjon i DNA som kan forklare makroevolusjon..
 

Livets opprinnelse
kan ikke forklares ved disse to evolusjonære årsaksmekanismer. DNA må først eksistere for at mutasjoner kan inntre. Når ingen ting finnes, kan det heller ikke være noe å velge blant. Det betyr at naturvitenskapen har ingen vitenskapelig forklaring på hvordan liv kunne bli til av seg selv. Liv er noe langt større og høyere enn død natur. Det strider derfor mot all sunn fornuft å tro at liv kan komme fra død natur. Pasteur sa at liv kun kan komme fra liv. Hans aksiom er aldri blitt motbevist. Jeg mener den beste forklaring på livets opprinnelse er skapelse.
 
Livets mangfold.
Naturvitenskapen synes altså ikke å ha noen forklaring på livets opprinnelse. Hva så med livets utvikling og mangfold?
 
 Det er av grunnleggende betydning at vi kjenner til at evolusjon har to fundamentalt forskjellige betydninger: Mikroevolusjon er forandringer innen en art som gjør den skikket til å overleve når livsbetingelsene forandres. Arten som sådan endres altså ikke. Mikroevolusjon hos en spurv gir en spurv som er noe annerledes.
 
Med makroevolusjon forstår vi forandringer som fører til dannelse av en ny art. Makroevolusjon av fisk antar man således kan føre til krypdyr. Vi mennesker skal altså stamme fra apen. Man regner med at livet på land stammer fra livet i vann. Fisken Tiktaalik har noen store fremre finner som man mener kan ha utviklet seg til forlabber hos krypdyr. Gradvise forandringer over lang tid skulle så ha kunnet endre disse finnene. Darwin beskrev makroevolusjon slik. I dag vet vi imidlertid at alle nye strukturer i en organisme består av proteiner. Det er proteiner som bygger opp alle vev kroppen vår består av. Det betyr at makroevolusjon krever nydannelse av en stor rekke med proteiner.
 
Men da møter vi et problem: For at nye proteiner skal dannes, må det foreligge en oppskrift for dem i DNA. En slik oppskrift er det vi kaller et gen. Hvis DNA ikke inneholder oppskriften for nye proteiner, kan de rett og slett ikke bli til. Det er totalt umulig at de kan bli til uten  den rette informasjon i DNA. Og denne spesifiserte, nøyaktige og målrettede informasjon er det bare en intelligens som kan skape. Heller ikke her kommer vi utenom en intelligens som eksisterte før livet var til. Still deg selv spørsmålet: Hvordan i all verden kan DNA inneholde den helt nøyaktige informasjon til nye proteiner som skal ha en helt bestemt oppgave i en ny organisme, og som derfor må ha en helt bestemt kjemisk oppbygning hvis vi utelukker en intelligent årsak ?
 
Litt mer om proteinsyntese. Proteiner kunne ikke bli til på den prebiotiske jord. Proteiner dannes i en «fabrikk» som heter ribosom (den måler 23 manometer. Det går altså over 40.000 ribosomer på én millimeter). Så det første biologiske protein måtte dannes i et ribosom. Men dette ribosomet består av ca 50 proteiner. Så når det første protein skulle dannes, måtte det allerede eksistere (mer enn) 50 proteiner.  Et skikkelig høna eller egget problem. Igjen er det vanskelig å komme utenom en Skaper. Dessuten ligger ribosomene inne i celler som også består av mangfoldige proteiner.
 
Naturlig seleksjon endrer det som allerede eksisterer. Det er stadig flere og flere, selv evolusjonsbiologer, som forstår at naturlig seleksjon neppe makter å forklare makroevolusjon.
 
Hva så med mutasjoner ?
Rent teoretisk kan mutasjoner føre til makroevolusjon på to måter:
 
1. Mutasjoner under graviditet. Mutasjoner sent i fosterlivet gir enten ingen synlige forandringer, eller de fører til misdannelser uten at arten endres. Altså enten en katt eller en kattunge med misdannelser. For at makroevolusjon skal kunne skje må mutasjonene inntre tidlig i graviditeten, Men disse mutasjoner fører til så store forandringer at de er dødelige. 
Det betyr: Mutasjoner under graviditet kan neppe føre til makroevolusjon.
 
2. Mutasjoner i kjønnscellene (egg og/eller spermier).
Det er informasjonen i kjønnscellene som avgjør hvordan avkommet blir. Derfor likner vi som regel på foreldrene! Hvis slike mutasjoner skal føre til makroevolusjon, må de opptre i et stort antall. Dessuten må de være det som på fagspråket kalles koordinerte. Det vil si de må arbeide sammen. Nå viser det seg imidlertid at for å oppnå det tilstrekkelige antall slike koordinerte mutasjoner trenges det mange millioner år. Det betyr at tiden som er tilgjengelig er for kort til at det kan skje. Beregninger viser således at selv om det var 16 milliarder år til rådighet, ville det ikke være mulig at vi stammet fra sjimpansen.

 

Konklusjon:
Det betyr at det ikke finnes vitenskapelige begrunnelse for å anta at livets store mangfold beror på tilfeldige mutasjoner. Det betyr at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig evidens for at naturalistisk ikke-styrt makroevolusjon er en faktisk mulighet.
 
Noen avsluttende tanker:
De fleste som leser disse få linjer, vil sannsynligvis ikke ta denne informasjon til seg. Mange, også kristne, har bestemt seg for hva de skal mene, og de lar seg ikke påvirke av et annet syn- uansett hvor riktig og sold dette annerledes synet synes å være. Det får jeg bekreftet når jeg ser navnene på dem som er aktive skribenter.
Kristne er redd for Gud i hullene- «God of the gaps». Man våger ikke å angi Gud som forklaring på forhold i naturen, siden man kanskje en gang i fremtiden kan finne en naturlig forklaring. Men denne innstilling betyr at Gud ikke tillates å ha noen plass i naturen.( Les også denne siste setning noen ganger til !).  Det er det samme ateister mener. Da blir det ingen forskjell på hva kristne og ateister mener om naturen og biologien.
 
Mange kan mene at Gud styrer evolusjonen på den ene eller andre måten. Jeg har forsøkt å argumentere for og å vise at evolusjon krever tilførsel av ny informasjon. Det blir ganske enkelt ingen makroevolusjon uten tilførsel av ny informasjon. Men:  Naturlige reaksjoner kan ikke skape ny informasjon. Det er det bare en intelligens som kan. Ny spesifisert  informasjon i DNA er det bare en intelligens som kan gi. Mutasjoner gir en lang rekke med til dels alvorlige lidelser og sykdommer. De få tilfeller hvor man mener at mutasjoner kan gi fordelaktige resultater, fører alltid til at noe av DNAs informasjon tapes og blir borte. Dessuten kan de ikke danne grunnlag for makroevolusjon slik jeg har forsøkt å vise.

 

Mange kristne kan mene at det er litt skapelse og litt evolusjon.
Det er riktig for skapelse + mikroevolusjon.
Men det synes ikke mulig ut fra en vitenskapelig begrunnelse å mene at skapelse + makroevolusjon er mulig.
 
Personlig vil jeg anbefale at du som leser dette, gjør deg kjent med det synet som heter «Progressiv skapelse».  Jeg har et kapitel om det i boken «Livets Mysterium». På nettet finner du navnet Hugh Ross. Han er en av pionerene for dette synet på livet.
 
Mange kristne er fornøyde med å kunne angi at Gud må være til stede i evolusjonen. Men makroevolusjon har bare to årsaksmekanismer: Mutasjoner og Naturlig seleksjon. Men siden mutasjoner ikke kan  være en tilstrekkelig forklaring, heller ikke Naturlig seleksjon, hvorfor ikke da ta steget fullt ut og hevde at en skapende Intelligens er den som tilfører all den informasjon som er nødvendig for å forklare livets utvikling og mangfold............

Det er det som er hovedbudskapet til Intelligent Design- en vitenskapelig retning som mange innen kristenNorge synes å stille seg likegyldig eller antagonistisk til.............
 

Gå til innlegget

Boken "Tro for en tid som denne".

Publisert 3 måneder siden - 767 visninger

Hensikten med dette inseratet er å svare på Bjørn Are Davidsen kritikk av boken.

Bjørn Are Davidsen har lest min siste bok «Tro for en tid som denne», og omtaler den i Vårt Land den 5 juli. Davidsen er ganske krass i sin kritikk. Jeg skal besvare de konkrete forhold han omtaler.
 
Han angriper meg for at jeg omtaler utgivelsen av filmserien «Cosmos» feilaktig. Det er riktig at Carl Sagan i 1980 hadde en TV serie kalt « Cosmos: A Personal Voyage». Men en liknende  nyinnspilt serie ble vist på nytt i 2014, og da med dr. Neil deGrasse Tyson som programleder. Serien besto av 13 programmer,og tidlig i første episode gjentas Sagans kjente utsagn: « The Cosmos is all that is, or ever was, or ever will be». Så denne siste serien hadde også som målsetning å presentere et materialistisk verdensbilde. Det ser da ut til at Davidsen ikke har hatt kjennskap til denne nye TV serien som jeg omtaler, og som også het «Cosmos».
 
Jeg nevner i korte ordelag transhumanisme som Wesley J. Smith beskriver flere steder. Transhumanisme er en futuristisk drøm. Smith siterer transhumanisten Zoltan Istvan: “ We must force our evolution in the present day via our reasoning, inventiveness and especially our scientific technology. In short, we must embrace transhumanism- the radical field of science that aims to turn humans into, for the lack of a better word, gods.” Så jeg forstår ikke hvorfor jeg kritiseres for å gjøre leseren kjent med slike radikale tanker, som faktisk eksisterer. Stephen Hawking fryktet mulighetene for en slik utvikling. Han så at drømmen kunne bli til et mareritt.
 
Davidsen og jeg har ulike syn på mange forhold i samfunnet. Jeg er så vidt gammel at jeg husker at det var store forskjeller på aviser som Høyre og Arbeiderpartiet gav ut. I dag klarer jeg ikke å se noen stor forskjell. Jeg tror ikke at det bare er jeg som har forandret meg. Avisene er også annerledes. Så langt jeg kan se mener avisene stort sett det samme om etikk, moral, seksualitet, utenrikspolitikk, Pride parader- og Islam. Men andre kan selvfølgelig se annerledes på det.
 
Jeg forstår ikke hvorfor Davidsen også nevner Breitbart. Selv mennesker på høyresiden bør kunne anses som samtidsvitner. Jeg stoler like mye/lite på høyre- som venstreorienterte. Jeg beskyldes for å omtale Lance Wallnau ukritisk. Wallnau mener at vårt samfunn består av 7 hovedområder som han kaller « fjell». Tidligere hadde disse 7 områdene kontakt med hverandre, slik at religiøs tro hadde mulighet til å influere de øvrige deler av samfunnet. Wallnau er ikke alene om å være bekymret for at religiøs tro i dag har langt mindre innflytelse på samfunnet som helhet enn for få år siden. Troen skal i dag være personlig, og atskilt fra det offentlige rom og fra de andre områder av vår virkelighet. Vitenskap skal således være blottet for religiøs tro. Dette forhold er faktisk en del av motivasjonen jeg har hatt for å skrive boken, da jeg mener at troen skal prege alle sider av vår virkelighet, slik som økonomi, politikk, utdannelse, verdensbilde osv.

 

Alice Bailey regnes for stifteren av New Age. Hun har skrevet 24 bøker, som jeg ikke har lest. Jeg fikk fra ulike hold kjennskap til en 10-punkts plan for å endre samfunnet, vesentlig ved å fjerne kristen tro fra familielivet. Alice Bailey anses som hjernen bak denne planen. Siden flere refererte til «The Plan» som en bok, gjorde jeg det samme. Men det er neppe riktig. Det beklager jeg. Hvis man imidlertid studerer de 10 punktene i planen, ser man at så godt som alle punktene har gått i oppfyllelse. Den omtalte planen gir en ganske nøyaktig beskrivelse av dagens samfunn. Kanskje man gjorde en feil på 1980 tallet da men betraktet planen mer som en konspirasjonsteori, og ikke som en advarsel som kristne burde ha tatt alvorlig.. Derfor betrakter jeg denne planen som et kamprop til kristne om å kjempe for troen. « Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder». I denne kampen er det viktig at kristne står sammen, og at vi har rett fokus. I dag opplever man i USA at ungdom forlater sin kristne tro i et antall man aldri har sett tidligere. Man regner med at størstedelen av disse unge er tapt for kristen tro for all fremtid. Hvis vi ikke handler rett i denne situasjonen i vårt eget land NÅ, vil vi oppleve det samme her. Derfor burde dette være prioritet nr. 1 i norsk kristenhet i dag. Det må vi ikke stille oss likegyldig til.
 
Norsk kristenhet må utarbeide en plan for å hjelpe vår ungdom i den meget sekulære kultur de vokser opp i og som vi alle lever i og er en del av. Vi må rett og slett få nød for den oppvoksende ungdom. Denne kampen har et evighetsperspektiv. Jesus snakker om en smal vei som ytterst få velger, og en bred vei som de fleste går på. De fleste velger sin livsvei i ungdomstiden, og i dette valget trenger de, og er helt avhengig av kjærlige, vennlige, forståelsesfulle og tillitsfulle ledere og medmennesker med ekte empati. Denne boken er ment å være et hjelpemiddel i denne kampen.

Jeg har fått  beskjed om at en forkortet versjon av dette innlegget vil komme i papiaravisen  til Vårt Land.

Gå til innlegget

Kommentarer til en bokanmeldelse

Publisert 3 måneder siden - 243 visninger

Jeg og Vårt Lands anmelder har åpenbart en helt ulik forståelse av tiden vi lever i.

Den siste boken min, «Tro for en tid som denne», er anmeldt i Vårt Land 11. juni. Jeg har lest anmeldelsen, og ønsker å komme med noen betraktninger. 

Jeg forstår at anmelder Per Eriksen og jeg har helt ulik forståelse av tiden vi lever i. Jeg mener at vår kultur i dag er preget av postmodernisme, relativisme og naturalisme. Eriksen er tydelig uenig i det. Derfor mener han jeg tar feil når jeg skriver at vår kultur mener at alle religioner er like sanne. Det er nemlig det postmodernismen sier. Postmodernismen avviser også muligheten for sannhet. Ifølge Nietzsche er sannhet endog en illusjon. James Sire som har forfattet boken The Universe Next Door, bruker enda sterkere uttrykk. Han sier at postmodernismen uunngåelig vil føre til kaos og anarki. 

Konspirasjonsteori. 

Jeg makter ikke å forstå hvordan Eriksen kaller «Frankfurterskolens bevisste angrep på Vestens verdier» for en konspirasjonsteori. Det må være et forsøk på å advare folk mot å lese boken min. Frankfurterskolen var en ideologisk retning tuftet på intellektuell marxisme, og hadde som målsetning å totalforandre de vestlige samfunn som bygde på den kristne kultur. Deres ideologi het Kritisk Teori og ble presentert av Max Horkhkeimer i flere artikler. Det finnes flere bøker om Kritisk Teori. Boken The Authoritarian Personality hadde en meget stor innflytelse innen amerikansk akademia. Den var sterkt kritisk til kristendom, familien og den vestlige samfunnsstruktur. 

Eriksen beskylder meg for å bygge min omtale av Frankfurterskolen på Andrew Breitbart. Det er ikke riktig. Jeg har 16 referanser som dette kapitlet bygger på, i tillegg til Breitbarts bok. Men Breibart er et samtidsvitne som sier at på Tulane University, der han studerte, inneholdt pensum mer om Frankfurter-skolens ideologi enn om Twain, Jefferson og Lincoln. 

Alle former for seksualitet. 

Når vi opplever at det skal gå Pride-tog selv i barnehager, er dette et direkte resultat av Frankfurterskolens ideologi, som promoterer alle former for seksualitet, og er motstander av seksuelle normer, spesielt heteronormen. Uten Frankfurterskolens innflytelse hadde vi neppe hatt en lov om at kjønn er noe vi selv definerer, og ikke biologien. Da hadde vi heller ikke hatt den kampen mot familien som særlig Øivind Benestad advarer mot, og forsøker å minske skadene av. Da hadde heller ikke abort vært definert som en rettighet. 

Eriksen misliker at jeg argumenterer mot evolusjon. Jeg setter ikke spørsmålstegn ved makroevolusjon på grunn av min kristne tro, men fordi jeg er overbevist om at makroevolusjon er umulig rent vitenskapelig. Jeg kan selvfølgelig ta feil. Jeg ville sette stor pris på om Eriksen kunne presentere overbevisende vitenskapelige bevis for teorien. For de må jo finnes siden han argumenterer for den. 

Hengt ut. 

Det finnes ulike former for sannhet. Pragmatisk sannhet handler om at man skal mene det som fungerer. Det betyr at man bør mene det som konsensus sier, mene det som de fleste mener. Da blir man ikke hengt ut, og man møter ikke motstand. Pragmatisk sannhet er oftest ikke identisk med hva fakta viser. På engelsk heter slik faktabasert sannhet «correspondence», og det er denne form for sannhet Bibelen kaller sannhet. Og det er denne form for sannhet som skal prege en kristens liv, så langt jeg ser det. Derfor vil jeg fortsette med å argumentere for at vår virkelighet ikke lar seg forklare hvis vi utelukker intelligente årsaker i naturen. 

Jeg er bekymret for tiden vi lever i. I USA opplever de nå at kristen ungdom i hopetall snur ryggen til den kristne tro – i et antall som man aldri har sett tidligere. Min bok er skrevet ut fra et ønske om å gi den oppvoksende slekt en klar forståelse av det kristne verdensbildet, slik at vi ikke opplever det samme her i Norge. Nancy Pearcey er en blant mange som sier at slik forståelse gir den beste overlevelsesdrakten for ungdommen.

Trykket i Vårt land 19. juni 2018

Gå til innlegget

Midtøstenkonflikten

Publisert rundt 4 år siden - 541 visninger

Israel får skylden for krigens grusomheter, med drap av kvinner og barn. Men er det så enkelt - når den annen part bevisst bruker nettopp kvinner og barn som menneskelige skjold, mens de selv sitter godt beskyttet.....

 Hvorfor Israel er nødt til å være ”fæle” .

 

Israel fordømmes av hele verden, og spesielt av Norge og norske journalister. De ødelegger bolighus, og dreper barn. De må være hjerteløse. Det har NTB, NRK, TV 2, og store aviser fortalt oss i mange år.

 

Den nåværende konflikten startet fordi Israel oppdaget at det underjordiske tunnelsystemet som Hamas har bygd , er meget omfattende. Det er beregnet at tunnelsystemet har kostet 1,25 milliarder dollar. Tunnelene representerer en underjordisk terroristby, med et nettverk av betongtunneler med lager for våpen og raketter. Tunnelene er så lange at de når inn på israelsk territorium, og de skulle tjene til overraskelsesangrep , kidnapping og gisseltaking.

 

Dette tunnelsystemet representerer en så alvorlig trussel mot Israels eksistens, at det rett og slett må tilintetgjøres. Så den pågående konflikt vil vare til dette oppdraget er utført. Det er ikke lenge siden et skip lastet med raketter med 200 km rekkevidde, ble anholdt av den israelske marine. Disse rakettene avfyrt fra Gaza ville kunne nå mål i hele Israel. Israel kjemper for sin eksistens. De kan ikke tape én krig. Da vil de være utryddet.

 

Når Israel oppdager tunneler og våpenlager under bolighus, vil husene bli bombet. Likeledes hvis det tjener som utskytningsrampe for raketter. Men 2 timer på forhånd blir det gitt konkret varsel om bombemålet, for at folk kan komme seg vekk. Det sendes flygeblader og SMS meldinger. Da skjer følgende : Hamas plasserer kvinner og barn i slike hus. Da kan de jo påvirke verdensopinionen, og få bilder som viser døde barn. Et bilde sier mer enn tusen ord. Kynisme er et dekkende ord. Hamas bruker også skoler og sykehus til våpenlager og utskytningssted for raketter. Det ble nylig oppdaget i en FN-drevet skole i Gaza. Det strider mot internasjonale avtaler. Siden vi nordmenn ikke protesterer mot dette, så må vi altså synes det er greit at barn og kvinner tvinges til å bli bombemål.

 

Det har vært krig i Syria i 2 år. Man regner med 200.00 døde, og millioner flyktninger. Hvorfor fordømmes ikke denne krigen på samme måte som når Israel kommer i krig ? Hvorfor fordømmes ikke Boko Haram ?  Hvorfor protesterer ingen mot at alle kristne er fordrevet fra Mosul ? Osv, osv.

 

Golda Meir sa at det vil bli fred når araberne elsker sine barn like meget som de hater jøder. Vi er blitt så skjevinformert i så lang tid at vi kanskje ikke forstår følgende : ” Det vil bli fred når araberne legger ned sine våpen. Hvis Israel legger ned sine våpen, vil de bli utryddet.” Hamas og PLO vil aldri – aldri – akseptere en jødisk stat i Midtøsten.

Det bringer håp at arabere nå publiserer innlegg som gir uttrykk for at den reelle fienden til palestinerne i Gaza, er Hamas- og ikke jødene. Kong Hussein av Jordan sa at det var kriminelt hvordan arabiske ledere utnyttet de palestinske flyktninger. 

 

Hvorfor dette hatet mot jøder ? Jeg ser ingen annen årsak enn følgende: Jødene har gitt oss Skaperguden, Bibelen, de 10 bud og personen Jesus Kristus. 

 

Hvis Israel utslettes, viser det at Bibelens Gud ikke eksisterer, og at Bibelen ikke er sann, siden Bibelens Gud har lovet jødene å bo i Israel. Derfor har denne konflikten apokalyptiske dimensjoner.

 

 

 

Gå til innlegget

Noen ord fra en ekstremist

Publisert over 5 år siden - 8051 visninger

Høyskolelektor Lars Gule karakteriserer visse mennesker som ekstremister, blant annet dem som tvilker på at evolusjonslæren er sann. Jeg makter ikke å forstå at darwinistisk evolusjon kan forklare livet. Jeg er en såkalt kreasjonist- et skjellsord.

Jeg tror på en Skapegud av følgende vitenskaplige grunner:

1. Universets opprinnelse.

a). Det er snart 100 år siden Albert Einstein kom med sin generelle relativitetsteori som sier at rom,tid og masse har en begynnelse som vanligvis kalles big bang. Før begynnelsen fantes ingenting, hverken rom,tid eller masse. Dette er nå generelt akseptert vitenskap. Men alt som har en begynnelse, må ha en årsak. Da må vi velge mellom ett av to: Enten er begynnelsen rent tilfeldig, eller den er et resultat av en skaperakt.

Følgende grunner gjør at jeg finner skapelse langt mer sannsynlig :                                             b) I selve begynnelsesøyeblikket måtte en lang rekke forhold og tallstørrelser som vi kaller naturkonstanter, ha en viss størrelse som ikke kunne fravikes det minste for at universet slik vi kjenner det , kunne bli til. For eksempel måtte forholdet mellom konstanten for elektromagnetisk kraft og  gravitasjonkonstanten ikke fravike mer enn 1 tilfelle av 10 opphøyet i 40 . Hva er  1 del  av 10 opphøyet i 40 ? Hvis du dekker hele Nord Amerika med mynter og lar hver mynt danne basis for en myntstabel til månen (380.000km ), og du gjør det samme på 1 milliard andre kontinenter - og du lar EN enkelt av disse myntene ha en annen farge, og du i løpet av milliarddeler av et sekund finner denne mynten - ja så er det 1 del av 10 opphøyet i 40.  

Den engelske fysisker Roger Penrose har regnet ut hvor eksakt tallet for entropi i big bang øyeblikket måtte være for å få et slikt univers som vi kjenner. ( Vi kan si  denne entropi er forholdet mellom energi og masse i big bang øyeblikket ). Dette tallet er 1 del av et 1 tall etterfulgt av en million milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder milliarder nuller. Hvis dette tallet skulle skrives 0,00000.........01 med alle de nuller som kommer før 1-tallet, ville papiret  fylle en stor del av vårt univers. Da kan vi snakke om nøyaktighet !. Det er flere slike tall som kunne anføres, men dette burde være tilstrekkelig til å vise at det er særdeles, særdeles, særdeles usannsynlig at denne presise innsstillingen av entropien ved big bang øyeblikket skyldes tilfeldighet.

Egentlig skulle big bang utelukkende føre til dannelse av to gasser: Hydrogen og helium. Det er et mirakel  at  vår jord er laget slik den er.

c. Vår jord er laget for at liv kunne både bli til og opprettholdes her.  Dette kalles gjerne det antropiske prinsipp. Men vår jord er laget slik at det gir opphav til intelligent liv. Det er sannsynlig at vår jord i så måte er unik.  

d). For å unngå de konklusjoner som uunngåelig følger av punkt a), b) og c) har ateistiske  vitenskapsmenn innført begrepet mulltivers- altså mange univers. Men det hjelper lite, for multivers krever også en begynnelse og den nevnte fin-innstilling av naturkonstanter. Men siden vi aldri vil kunne vite noe om evt. univers utenfor vårt eget, er dette ikke vitenskap, men science fiction.

Konklusjon hittil : Det er langt langt langt mer rasjonelt å regne med en skaperkraft for universets opprinnelse enn tilfeldighet.

2. Livet

a) Livets opprinnelse. Vitenskapen har i mer enn 60 år forsket for å kunne lage liv i laboratoriet- men uten å lykkes. Det er ingen vitenskaplige holdbare grunner til å anta at liv kan oppstå spontant. Livet er for komplekst til det. Livets opprinnelse krever nok en Skaper, selv om ateister aldri vil innrømme det. Den trolig mest aksepterte teori i Norge -RNAverden - har så mange alvorlige svakheter, at det er ingen grunn til å anta at den kan forklare livets opprinnelse.

b)Livets utvikling. Darwinistisk evolusjon baserer seg på at livet eksisterer, og har ingen forklaring på livets opprinnelse.Denne teorien antar at det første liv var bakterieliknende organismer som i løpet av lang tid endret seg til en høyerestående organisme, som igjen utviklet seg til en enda høyere stående organisme,... og så videre til vi mennekser kom til. Denne utvikling  forutsetter det vi kaller makroevolusjon : En art utvikler seg til en annen forskjellig art. Evolusjonister har ingen bevis for makroevolusjon, og anfører at siden mikroevolusjon er mulig, er også makroevolusjon mulig. Mikroevolusjon kalles også variasjon og er forandringer dyr kan gjennomgå når livsbetingelser endres. Men muligheten for mikroevolusjon ligger i dyrets arvestoff- dets DNA - og skyldes ikke tilførsel av ny informasjon.Nebbstørrelsen på finkene på Galapagos er det mest refererte eksempel på makroevolusjon. Men dette er feil. Heller ikke bakteriers utvikling av resistens mot visse antibiotica representerer makroevolusjon, selv om det ses i litteratur.

Foreligger det biokjemisk mulighet for at makroevolusjon kan skje ? Ja, selvfølgelig sier ateister. Jeg er grunnleggende usikker på det. Ved makroevolusjon skal mange nye proteiner dannes. Men for å få nye proteiner, må det allerede  foreligge en rekke proteiner. Spontan dannelse av proteiner er så usannsynlig at det kan utelukkes. Proteiner produseres av liv, etter en helt bestemt oppskrift som ikke kan fravikes. Det er mange grunnleggende forutsetninger for å få dannet et bestemt proteinmolekyl. Det må foreligge en oppskrift for dette proteinet i DNA. Denne oppskriften( genet ) må også aktiveres via et signalsystem som registrerer et behov. I en evolusjonær prosess finnes ingen av disse to forutsetninger.  På nettsiden til professosr James Tour sier han at han har spurt alle ledende forskere på dette området, og ingen av dem kan forklare ham hvordan makroevolusjon i det hele tatt kan være mulig. Hvis en fisk krabber på land og evolueres til et krypdyr, skal en rekke nye proteiner dannes - og det på en slik måte at de passer sammen og skal danne nye ekstremiteter, med muskulatur, hud, nerver, blodårer,skjelett,brusk, ledd,sener - på en slik måte at ekstremitetene skal kooperere og fungere harmonisk. Personlig klarer jeg ikke å se  på denne mulighet som noe annet enn ren ønsketenkning. Vitenskap er det ikke.Det finnes ikke bevis så langt jeg er i stand til å se for at makroevolusjon er mulig.

Og da har vi ikke snakket om den genetiske kode. Den kan ikke ha kommet til ved evolusjon.Vi har heller ikke snakket om DNA som er bygget opp av 4 bokstaver som danner livets språk. DNA i hver celle har all den informasjon som denne cellen trenger for å leve og for å fungere. DNA er cellens informasjonssentral. Det enkleste liv vi kjenner, har 159662 slike bokstaver i sitt DNA. Rekkefølgen av disse bokstaver er kritisk, for den bestemmer meningen i DNA og utgjør alle de instrukser, beskjeder, kommandoer som skal styre cellens liv. Det er ikke mulig at 160.000 bokstaver kan komme i rett rekkefølge ved tilfeldighet. Det MÅ bero på intelligent aktivitet. Enda verre blir det når det gjelder oss mennesker. Vi har 3. 2 milliarder- ikke millioner- slike bokstaver i hver celle i kroppen vår. Og de har også en helt reiktig rekkefølge - det må de simpelthen ha. Evolusjonister har lenge unnskyldt seg med at mesteparten av DNA var "junk"- engelsk ord for søppel eller skrap. Men det finnes ikke junk-DNA i følge ENCODE prosjektet.

Vi har heller ikke snakket om den 3-dimensjonale folding av proteiner som er helt nødvendig for at de skal fungere i kroppen. Det er ikke mulig at denne foldingen kan skje ved evolusjonære mekanismer. Og jeg har ikke omtalt  ikke-reduserbar kompleksitet som er uforenlig med evolusjon, men som er en forutsetning for livet.

Moderne forskning har vist at livet avhenger av funksjonell spesifisert kompleksitet - og det er det bare intellligent aktivitet som kan generere.

Dette innlegget  ville bli så langt som en bok hvis jeg skulle ta med alle argumenter mot darwinistisk evolusjon.

Til slutt vil jeg nevne den ateistiske filosofiprofessor Thomas Nagel- som da herr Lars Gule karakteriserer som ekstremist- som nylig har utgitt boken : " Mind and Cosmos. Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false".

Jeg undres over hva det er som får mennesker på venstresiden til å lage systemer hvor de plasserer mennesker i båser. Det gjorde Hitler og Stalin også - med de forferdeligste konsekvenser. Herr Gules inndeling  danner basis for det samme. En ting er sikkert : Man må være en ekstem ekstremist når man  lager et system som karakteriserer mennesker negativt, mennesker man overhodet ikke kjenner. Jeg har arbeidet mer enn 40 år i det norske offentlige helsevesen, og har vært i kontakt med mange medarbeidere og pasienter. Jeg føler meg rimelig sikker på at ingen av dem ville karakterisere meg som ekstremist. Jeg er redd herr Gule har grunnleggende feil , og at han er blind for dette faktum.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
31 minutter siden / 356 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Komplisert søskenforhold
rundt 1 time siden / 1832 visninger
Roald Øye kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 1 time siden / 356 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Komplisert søskenforhold
rundt 1 time siden / 1832 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hva er vann?
rundt 3 timer siden / 1116 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Hva er vann?
rundt 3 timer siden / 1116 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Komplisert søskenforhold
rundt 3 timer siden / 1832 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Komplisert søskenforhold
rundt 3 timer siden / 1832 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
rundt 4 timer siden / 619 visninger
Are Karlsen kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 4 timer siden / 2743 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hva skal vi med treenigheten?
rundt 4 timer siden / 619 visninger
Are Karlsen kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 4 timer siden / 2743 visninger
Les flere