Kjetil Mæhle

Alder: 54
  RSS

Om Kjetil

...

Følgere

Skaperen

Publisert nesten 3 år siden

Teologi er læren om Gud. Og læren om Gud var tidligere høyt aktet og respektert av samfunnet, myndighetene og folket. Det første bibelen lærer er Gud som skaper av himmelen og jorden.

På et enkelt, tydelig og vakkert språk fortelles det hvordan Gud fyller himmelen og jorden med liv, planter, fugler, fisk og dyr. Til sist kroner Gud Herren verket ved å skape mennesket i sitt bilde. Det er så enkelt og klart fortalt at et lite barn med lettet både forstår og tar imot budskapet.

Bibelen er Guds Ord gitt til oss. Den er fakta. Den er sannhet. Den taler realiteter historisk, nåtid og fremtid. Vi forstår dette ved å tro. Vi «fester lit til» eller akter på bibelen som troverdig. Det er gjennom bibelen vi lærer om Gud og Guds rike. Åpenbaring kan vi ikke forske oss frem til. Vi kan ikke ved menneskelig intellekt og smarthet avkle det som Gud har åpenbart for oss. Vi tar det til oss i tro. Det er gitt oss som en gave.

Som det står i Efeserene 2:8: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave». På samme vis er det med skapelsen. Vi kan ikke forstå selve skapelsen, bevise den på noen måte, eller forske oss frem til den. Hebreerne 11:3 sier: «Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.» I motsetning til skapelse og åpenbaring står menneskelige tanker ut fra det naturlige.

Mange lar seg i dag forlede til å tro på evolusjon eller intellegent design. Ut fra en kristen forståelse og bibelske holdepunkter er det ingen grunn til å tro på noen av dem. Det finnes ingen dekning for evolusjon i bibelen. Bibelen er fullstendig fri fra tanken om en såkalt naturlig opprinnelse av seg selv. Evolusjonens tankegods finnes det kort sagt ingen belegg for i bibelen.

De som er forkjempere for intellegent design er i det minste så ærlige at de innrømmer at evolusjon er uten epirisk forankring i virkeligheten. De gjør imidlertid Gud til dette noe ubegripelige intellegent design. De vil ikke tilskrive skapelsen Gud Herren, som åpenbarer seg og sin vilje i bibelen. Derfor står begge teoriene i opposisjon til Guds Ord.

Er vitenskap empiriske data som er produsert ved et eksperiment eller ved observasjon, da er ikke evolusjon empirisk bevist. Makro evolusjon er aldri oboservert. Beviset uteblir, men det presenteres likefullt som sannhet og fakta. At arter tilpasser seg og endrer seg etter omgivelser er selvsagt bevist, observert og ingen benekter det. Evolusjon eksisterer med andre ord ikke og det har aldri blitt registrert. Evolusjon sier videre ingenting om skapelse. Og til slutt, evolusjonen sier ingenting om livets opprinnelse.

Så hva er skapelsen?
Skapelsen er et stort overnaturlig Gudommelig verk. Det er ikke noe vi kan forstå nettopp fordi det er overnaturlig. Å være kristen er å tro på det overnaturlige. Vi tror på det som er av himmelen. Vi tror på en allmektig Gud.

Vi forstår heller ikke hvordan Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. Eller hvordan Jesus mettet 5000 mennesker foruten kvinner og barn med 2 brød og 5 fisker.

Vi kunne, om vi levde på Jesu tid, ha undersøkt konsekvensene av underene. Intervjuet Lasarus og hatt han under observasjon. Men det ville aldri gitt oss forstand på hvordan Gud gjorde miraklene.

På samme vis er det med skapelsen. Det er Guds verk utført ved hans allmakt og vilje. Dette sier Hebreerbrevet også. «Ved tro skjønner vi at verden ble skapt ved Guds Ord...» Hvem var der når Gud skapte? Selvsagt ingen. Gud åpenbarer ved sitt Ord sitt verk og hva han har gjort.

Er det så viktig da?
Ja. Hele bibelen viser til Gud som skaper og alle tings opphav. Alle bøkene i det nye testamentet viser til skapelsen. 165 ganger blir det vist til Gud som skaper av himmel og jord.

Som kristne kan vi ikke blande inn evolusjon, ID eller annet tankegods som er fremmed for bibelen. Da taler vi ikke sant om bibelens budskap.

Er vi kristne og blander inne evolusjon eller ID i vår tro så blir raskt spørsmålet om hvor troen kobler seg inn? Kun ved nåden? Hvor i Skriften slår troen inn? Hva skal utelates og hva skal vi holde fast på? Begynner vi å opphøye menneskelig kunnskap og såkalt fakta over bibelen vil resulatet være en fullstendig forvitring av troen.

Overraskende mange har et uklart standpunkt til Guds Ord som autoritet i liv og lære. Resultatet er frafall eller sammenblanding i møte med evolusjonsteorien.

Gud deler ikke sin ære med noen. Evolusjonsteorien derimot fratar Gud æren for skaperverket. I Kolloserne står det: «Alt er skapt ved ham og til ham.» I Åp. 4:11 står det: «For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt.» Videre i Åp. 14:7 står det: «Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden...»

Gud skapte himmelen og jorden på 6 dager a 24 timer. Umulig tenker mange. Selvsagt kan Gud gjøre det! For oss er det umulig men for Gud er alt mulig. Han er allmektig. Skapelsen var en overnaturlig hendelse. Like overnaturlig som det er å bli født på ny og bli frelst ved troen på Jesus Kristus.  Like overnaturlig som det er at Jesus Kristus en dag skal komme igjen. Eller at alle døde skal oppstå. Eller at Gud lar universet implodere, kollapse og brenne opp, alt på en dag. Det er Guds allmektige verk at himmelen og jorden er skapt. Gud har gjort det med en hensikten. Når Guds hensikt er oppfylt lar han hele sitt skaperverk brenne opp. Jorden og himmelen er oppbrukbar. Deretter vil Gud Herren skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor. Det kommer ikke Gud til å bruke 15 milliarder år på.

Bibelen åpenbarer Guds vilje og verk. Det er overnaturlige hendelser som aldri kommer til å bli empirisk dokumentert. Dette kan kun ses og begripes ved tro. Den som ikke tror er derimot overlatt til menneskets intellekt og forstand. Hebreerbrevet 11:6 sier: «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud.»

Derfor må enhver kristen hold fast på den enkle og klare troen på Guds Ord. Efeserene 2:8: «For av nåde er dere frelst, ved tro.» Tro på evangeliet. Tro på hele Guds Ord. Tro på åpenbaringen. Tro på skapelsen og gi Gud ære som himmelen og jordens skaper.

Gå til innlegget

Gud gav dem over

Publisert nesten 3 år siden

Paulus skriver til menigheten i Roma og uttrykker ønske om å få komme ditt og dele evangeliet. Brevet er datert til omtrent år 57-58. Hvem som grunnla denne menigheten er uklart. Det har blitt antatt at romerske borgere som reiste til Jerusalem tok kristentroen med seg og etablert menigheten i datidens verdenshovedstad.

I Den Hellige Ånd forfatter Paulus romerbrevet for å forberede dem til sitt komme og hvilke evige sannheter han har åpenbaring om å formidle. Han hilser dem som «Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utskilt for Guds evangelium,» (Rom. 1:1) Det gir lite rom for slingring angående hans autoritet. Kirker og menigheter har til alle tider anerkjent Paulus som hedningenes apostel og Jesu Kristi tjener.

I brevet går Paulus og Den hellige ånd grundig til verks. Etter monumentalt å ha hamret fast at «evangliet er Guds kraft til frelse» går han over til å beskrive Guds vrede og dom over all ugudelighet og urettferdighet. I Romerbrevet 1:18 står det: «For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet.»

Hva er det Skriften forteller oss?
For det første så åpenbares Guds vrede fra himmelen. Den åpenbares ikke over hvem som helst men over ugudelige og urettferdige. Disse som holder sannheten nede i urettferdighet.
Hva er ugudelighet? Det er å leve uten Gud. Akte Gud for ingenting. Ikke bry seg om å ha kunnskap om Gud eller samfunn med Gud. (Def. Norsk studiebibel). Urettferdighet er derimot moralsk svikt eller fraværende moral. Og da moral etter Guds standard.

Hvordan holdes sannheten nede i urettferdighet?
Den holdes nede ved gudsfornektelse. «For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av» (Rom. 1:20). Selve livet vitner om Gud. Livet – dette uforståelige og ubegripelige. Denne fantastiske verden med alle sine skapninger, planter og avanserte økosystemer. Alt vitner om skaperen. Hans usynlige vesen er synlig gjennom nettopp skapningen. Derfor er alle gudsfornektere som holder sannheten nede uten unnskyldning.
Mennesket skapt i Guds bilde - med sin medfødte moral, samvittighet og søkende utforskertrang har forutsetningene for å leve etter Guds sannhet og lære Gud å kjenne.
I dag, mer enn noen gang, har vi også ubegrenset tilgang til Guds Ord. Og nettopp bibelen lærer oss frem for alt annet om Gud. Allikevel er det nettopp i dag vi ser ugudeligehten råde som aldri før i vesten og i Norge.

Hvordan er situasjonen i vårt land, kultur og samfunn? Er det ikke ugudeligehten som fyller politikken, skolen, media, populærkulturen, til og med langt inn i Den norske kirke. Umoralen blomstrer og holder Guds sannhet nede. Som folk og nasjon holder vi oss til alt annet enn til Gud. For vårt samfunn og kultur er ordet dekkende «For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud.» (Rom. 1:21). Som nasjon ignorerer vi Gud, gjør ham ubetydelig og uvesentlig.

Så hva er konsekvensen?
Hva gjør Gud når sannheten holdes nede i urettferdighet? Gud åpenbarer sin vrede fra himmelen. Det er Guds dom i tiden. Det må ikke forveksles med Guds endelige dom over hvert menneske. En dom til evig liv eller evig fortapelse. Det er heller ikke Guds dom over verden ved denne tidsalders ende. Men det er Guds dom over ugudeligeheten i tiden. Den Hellige Ånd og Paulus åpenbarer i Skriften hvordan dommen forløper.

1. Overgitt til hjertets lyst
«Derfor overga også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet,» Det første Gud gjør er å overgi den ugudelige til sitt hjertets lyst. Den ugudelige blir overgitt til sine egne veier. Hjertet fylles med hva som helst av godt og ondt. Det overgitte mennesket bestemmer selv sin moral, etikk og vei. Og når den ugudelige blir overgitt til sin egen lyst av Gud – da er det mennesket hemningsløst i seg selv. Kun de ytre rammene i kulturen og samfunnet er begrensningen for et sømmelig, moralsk og rettferdig liv. Jesus gjorde det samme med fariseerene. «Bry dere ikke om dem». Engelsk oversettelse sier: «La dem gå». Det samme gjør Gud i sin dom over det ugudelige menneske.
Guds dom over den ugudelige er å overlate ham til sin hjertets lyst. Den lovpriste seksuelle revolusjon er en del av Guds dom over vesten. Tilgangen på pornografi i alle sine grelle former er enorm – alt for å tilfredstille hjertets lyst og et begjær som er umettelig. En kraftig økning i alkohol, rusmidler og piller forteller om det samme. Mennesket er overgitt til sin hjertes lyst.

2. Overgitt til skammelige lidenskaper
Det neste trinnet i dommen over et folk og nasjon, som er ugudelig og holder sannheten nede i urettferdighet, er overgivelse til skammelige lidenskaper. Kroppen følger etter hjertet. Samfunnet blir seksualisert. Det fylles med perversasjoner som lesbisk og homoseksuell adferd. Det er så langt Paulus går. Skriften kaller det skammelige lidenskaper.
Samtidig vet vi at den seksuelle utagering går mye lenger. Til bestialitet, pedofili, vold og tortur. Foreløpig i det skjulte, antagelig snart i det synlige. Vi ser det i nyhetsoppslag og lar oss sjokkere idag. I morgen reagerer vi ikke på det. Det er blitt så mye av det at vi anser det snart som normalt.
Den ugudelige overgis til skammelige lidenskaper. Til å vanære sine kropper. Det er Guds dom over den ugudelige.

3. Overgitt til et udugelig sinn
«Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overga Gud dem til et udugelig sinn,»
Dette er det siste trinnet i dommen. Selv sinnet blir udugelig. Da er mennesket fullstendig formørket. Hva som menes med udugelighet understreker skriften tydelig: «De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige.»

Dette er hva som venter en gudløs nasjon, folk og kultur. Vi er på vei til å bli ett folk som er formørket fordi vi ikke vil ha lyset. Johannes sa: «Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det».
Politikken som styrer vårt land akter ikke på Guds Ord og på sannheten. Skolen gir ikke lenger kunnskap om Gud og lærer ikke hans veier. Media prostituerer seg for klikk og opplagstall. NRK lærer opp tenåringer i utagerende seksualitet og i neste nyhetsoppslag er det kvinner som kjenner seg krenket av uønsket seksuell tilnærming. Men NRK ser ingen sammenheng. «Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer.»

Det vil ble mer korrupsjon, flere umoralske politikkere, grådigere ledere, mer av misunnelse, strid, svik og falskhet.
Vil vi oss selv så ondt som dette? Er det ikke på tide at Norge vender om, tilbake til Gud? At vi igjen løfter opp bibelen, og holder skriften som rettesnor for liv og lære. Igjen lærer folket kunnskap om Gud om hva som er sannhet og løgn, godt og ondt, rett og galt. Igjen får ledere som ærer og lovpriser Gud som vår skaper og all god gaves giver.

Norge er kommet langt på vei langt inn i Guds vrede – fordi folket holder sannheten nede i urettferdighet. Men det er ikke for sent. Enda er det nådens tid og Jesaja sine ord er gyldige idag: «Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Jesaja 1:18

La Gud få sin vei så kommer vi igjen under Guds velsignelse og velbehag. Da er det framtid og håp.

Gå til innlegget

Hvor langt vil dette gå?

Publisert nesten 3 år siden

President Trump - en farlig mann i en farlig tid.

President Trump er en mann med en agenda jeg delvis kan sympatisere med. Han har lovet å "drenere sumpen i Washington". Det er et nedrig uttrykk, men får gjennklang ikke bare i USA, men delvis over hele verden. Mang en velger er trett av politikere som lover og lyver, skal løse men ikke evner eller sørger for seg og sine men ikke for folket.

Vi ser de samme tendensene begynne å vise seg også i vårt lille land. Politikere som gjerne bevilger seg selv gode lønner, pensjoner, avtaler og ordninger mens folket nitidig må kontrolleres, måles og veies for å få litt av de samme godene. 

Jeg sympatiserer også med president Trump når det gjelder tydelig tale angående Israel. 

Men sympatien med den amerikanske presidenten stopper omtrent der. Hva har skjedd med USA? Uansett så er Trump president fordi det amerikanske folket valgte ham. Det stod mellom pest og kolera. Trump og Hillary. Er vi vitne til et demokrati i full forvitring? Politikere som hverken vil eller evner, som graver seg ned i sin egen tilfredshet, ambisjoner og selvforherligelse i rampelyset.

Det er noe som er mer enn uhyggelig. Det er USAs president som hetser, raljerer, truer og bruker krigsretorikk på twitter. Som æreskrenker politiske med-og motarbeidere via sosiale medier. 

Forstår vi hvor unormalt dette er? Klarer vi å ta inn over oss alvoret? Er det best å bare tulle med det? Le av det og se på det som et Otto Jespersen show? Det er en villskap som grenser til galskap.

En som har begynt å ta dette på dypeste alvor er Bob Corker. Dette er hans beskrivelse av Trump. Jeg spør meg selv om han virkelig sier det han sier?

"– Truslene hans mot andre land kan føre oss ut i tredje verdenskrig, advarer Cork, som hevder at så å si alle republikanere i Senatet deler hans egen bekymring når det gjelder Trump.
– Han bekymrer meg. Han må bekymre alle som bryr seg om landet vårt, sier Corker. – Jeg vet med sikkerhet at hver eneste dag i Det hvite hus handler det om å prøve å beherske ham, fortsatte han."

Når vi vet at Trump har mange av sine likemenn som motstandere og fiender så blir dette farlige tider. Vi har Putin i Russland, Erdogan i Tyrkia, "rocketman" i Nord-Korea, Duterte på Fillipinene. Alle er typer som snakker i store ord, som bruker rå makt om nødvendig og har sin agenda. I oppløsningstider fristes disse til å slippe seg løs. Kina, India, Pakistan og Iran er heller ikke uten politisk brodd og ambisjoner internasjonalt.

Når vi da står med svake politikere i Skandinavia, England, Tyskland, Italia og Japan så er det farlige tider.

Vi kan selvsagt stikke hodet i sanden og vente til alt går over og blir normalt - men blir det det? Nei, at dette skal gå over av seg selv er naivt å tro, også for en nordmann. Så hva skal vi gjøre? De fleste av oss har ingen politisk eller verdslig makt.

Som kristne har vi derimot Jesu oppfordring om å be. Så hva skal vi be om? At Gud må utsette den apokalyptiske dommen mot vesten enda en tid? Nei. Gud vil uansett dømme vesten, Skandinavia og Norge. Det uhyggelige frafallet som har gitt oss den seksuelle revolusjon, Pride, abort, antisemitisme, kastet Gud ut av skolen og hardhet mot fremmede drar dommen over oss.

Så hva skal vi kristne gjøre? Forslag: Be om vekkelse over land og folk og forkynn evangeliet. Bygg menigheter som står på Guds Ord. Klart og tydelig. Lev et hellig og rent liv. Kanskje er det et ørlite håp om at Gud enda en gang vil forbarme seg over vesten og utgyte sin Ånd over alt kjød og utsette dommen. Historisk har akkurat det forandret nasjoner i tidligere tider. 

Akkurat det er ganske sekundært for det er frelsen i Kristus som gir fremtid og håp. Den fremtid og det håp vi har i Kristus er helt uavhengig av denne verdens skjeve gang.

Gå til innlegget

Disse tre punktene nevnt i overskriften er tre farer for alle menigheter og kirker i dag. Vi kan nevne en til. Det er liberal-teologien som omtolker Guds Ord og lar syndere forbli syndere.

Velferdsforkynnelsen og lykke-kristendommen har imidlertid kommet langt inn i forskjellige karismatiske menigheter.

"Det er forkynnelse som skal fremme suksess og lykke inn i nettopp mitt liv. Det er en verdslighet forkledd som kristendom. En kristendom som er selvisk og selvopptatt. Jeg ender opp med å gi for å få. Jeg ender opp med å være trofast for at jeg skal ha fremgang og lykkes i livet. Jeg ender opp med å bli avhengig av menigheten for da mister jeg ikke velsignelsen. Det er en forkynnelse som har mennesket i fokus på verdslige premisser. Det er selvrealisering og lykkelige liv og Gud må gi meg nettopp det jeg vil ha." Min karikerte beskrivelse.

Velferdsforkynnelse og lykke-kristendom er pakket godt inn i bibelsk språk, tolking av Guds Ord og kristen livsførsel. Ulven har fårehammen på.

Det er bare en måte å avsløre dette på. Fruktene av deres liv. De som fremmer og forkynner velferds- og lykke-kristendom vil være de fremste til å leve det ut. De vil ha velferd så det holder. De vil ha lykke i rikt mål. Tilsynelatende. Skal de lære andre dette så må de fremstå slik selv for å være troverdige. Det er pinlig å se på Benny Hinn, Copland og Ousteen. Det oser av grådighet og glam. Det er på tide å  markere tydelig avstand og heller forkynner hva evangeliet og kristenlivet er. 

Kundalini-spirit
Nå kan det se ut til at det kommer en ny bølge med vranglære: Kundalini-spirit i kombinasjon med det løse NAR-nettverket.

De fleste innen pinsekarismatikken har hørt om Toronto-vekkelsen. En vekkelse som innebar sterke manifestasjoner i mennesker som åpnet opp for det.

Disse manifestasjonene åpenbarte seg som falling, kraftig risting, dyrelyder og høye skrik. Det minner mer om en besettelse og trance enn å være fylt av Den Hellige Ånd. Dette er godt dokumentert på youtube.

Det de færreste vet er at disse manifestasjonene har hinduene hatt kjenneskap til og fremmet siden tidenes morgen. Hinduer opplever akkurat det samme som i Toronto og i en del karismatiske menigheter i dag! Da bør det ringe noen klokker.

Dette er noe hippi-bevegelsen og New Age brakte til vesten. Det er etter all sansynlighet en åndsmakt som kalles Kundalini. Denne åndsmakten etterligner Den hellige ånd og gir en fylde av glede og oppstemthet etter «anfallet». Men du blir avhengig av dette også. Dermed er opplevelsen fengslende og håpet er et nytt anfall på neste møte. Det er langt fra kjærlighet og kristenliv når den opplevelsen blir en besettelse.

Så hvorfor er dette Kundalini-spirit og ikke Den Hellige Ånd? De 120 som ble døpt i Den Hellige Ånd på pinsedag oppførte seg ganske annerledes. De talte i nye tunger. De gikk ut på gaten. De talte om Guds store gjerninger. 3000 ble frelst ved Peter sin tale. Dette er gode frukter.

De låg ikke på gulvet og rykket ukontrollert. De stod ikke å ristet hjelpeløst. De segnet ikke om for å bli liggende i lange tider. De laget ikke dyrelyder eller oppførte seg som drukne...
Forskjellen er åpenbar. Fruktene også.

Så hvorfor er det det viktig å være særlig årvåken nå? Denne Kundalini-ånden som mange søker fordi de tror det er Gud, kommer til oss bl.a. gjennom NAR-nettverket. New apostolic revolution. Sentrale personer i nettverket er John Arnott, Bill Johnson, Todd Bentley, Rick Joiner Randy Clark og Mike Bickle.

NAR-nettverket arbeider for å gjennopprette apostel-embedet etter bibelsk størrelse. Disse apostlene skal så få overført autoritet og makt fra menigheter og menighetsledere. Pinsekarismatikken skal med andre ord samles under disse apostlenes ledelse, autoritet og kraft.

Hvilken kraft snakker vi om? John Arnott var pastor i menigheten som gav oss toronto-vekkelsen. Alle disse «apostlene» fremmer de samme åndsåpenbaringene. Kundalini-ånden. Det er selve tegnet på deres autoritet.

Bill Johnson forteller videre i en preken om en sky av gull over menigheten og mennesker som blir frelst kun ved å sitte ved siden av en mann som fikk gullstøv-skyen rundt seg på en flytur. Tror vi på dette? Hvem kan komme til tro om ingen forkynner evangeliet sa apostelen Paulus... Skyer av gullstøv gjør altså jobben nå!

Det er utfordrende tider. Prøv alt men hold fast på det gode. Men det er også viktig å minne om Jesu ord til disipplene: «Se til at ingen fører dere vill» Matt. 24:4. Og i Matt. 7:14 står det: «Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.»

Sterke opplevelser, velvære og lykkefølelse er ikke bevis på nærvær av Gud. Det er svært mye som kan gi meg lykke og velværefølelse. Sterke opplevelser er heller ikke vanskelig å oppdrive.

Men i menigheten vil jeg høre Guds Ord klart og forståelig forkynt. Jeg vil ha undervisning og veiledning til å leve et liv etter Guds vilje, slik det er åpenbart i Ordet. Jeg vil ydmyke meg og søke Jesus Kristus i bønn. Det jeg trenger er fred med Gud. 

Alt det andre kan jeg finne i verden om det er det jeg søker og vil.

Jesus lærer oss denne måten å oppleve Gud på i Johannes 14:21: "Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham."

Gå til innlegget

Guds nåde

Publisert rundt 3 år siden

Nåde er et av de mest sentrale begreper i det nye testamentet. Uten Guds nåde vil alle mennesker være håpløst fortapt. Det vil vi være helt uavhengig av egne prestasjoner, gode gjerninger, velmenende ytringer eller en stor og sterk tro.

Bibelen forteller oss om Guds nåde: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Ef. 2:8. Gud frelser, ved tro, av nåde og det er en gave. 

Bibelen lærer at Gud er en nådig Gud. Gud ser med velbehag og velvilje på mennesker. Det gjør Gud selv om vi ikke fortjener det. Gud gir mennesker del i sin nåde uten at vi kan gi noe tilbake. Guds gave er for alle mennesker i alle situasjoner og helt uavhengig av alle våre synder. Nåden er tilgjengelig for alle gjengifte, homoseksuelle, fariseere, drankere, grådige, griske, selvopptatte, egenrettferdige og så videre... Den som vil ta imot Guds gave kan gjøre det uansett levd liv. Det må være slik om frelsen skal gjelde alle mennesker og det sier bibelen at frelsen gjør. Evangeliet er gode nyheter til ALLE mennesker uansett hvilken del av synderegisteret som treffer oss.

På den andre siden lærer bibelen oss at Gud er en vred Gud. Guds vrede rammer all urettferdighet og synd. Vårt problem, og dette gjelder også alle mennesker, er at vi er under Guds vrede fordi vi alle er syndere. Syndere sin dom er fortapelse. Fortapelsen rammer selv om Guds åpenbare vilje er at alle skal bli frelst.

Vi lever derfor i noe som kan lignes med et åndelig ultimatum. Alle mennesker står i dette spennet mellom Guds nåde og Guds vrede. Gud er den som åpenbarer for alle mennesker om synd, rettferdighet og dom. Guds ultimatum til menneskene er: Guds nåde eller Guds vrede. Guds vei eller min egen. Guds vei eller alle andres vei. «...bred er den veien som fører til fortapelsen, ...og smal er den veien som fører til livet...» Matteus 7:13-14
Innfor Gud kan et menneske kun ha en av disse to posisjonene. Jeg kan ikke være i både Guds nåde og under Guds vrede. Jeg kan ikke gå både på den smale og den brede veien. Hva er bestemmende for min posisjon? Det avgjørende er hva vi gjør med budskapet om Jesus Kristus. Tror jeg på eller forkaster jeg Ham? Folket spurte en gang Jesus om hvilken gjerning Gud ville de skulle gjøre. Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: å tro på ham som Gud har sendt.»
Et menneske som vil ha fred med Gud finner Guds nåde i Jesus Kristus. Titus 2:11: «For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.»

Guds nåde er altså ikke en generell nåde over alle mennesker og over synden. MEN, Guds nåde er tilgjengelig for alle mennesker. (Forutsatt at de får høre evangeliet). Det er Jesus som er sannheten, veien og livet. I ham, Kristus, får vi nåde hos Gud. Å få leve i Guds nåde er det største mirakel og det mektigste under. Det er å få en ny dimmensjon i livet. Det er en dimmensjon av kjærlighet, liv, fremtid og håp. Det er nåde at jeg får vende om til Jesus Kristus. Ta imot ham som min frelser. Døpe meg og lære ham å kjenne. Å leve etter Guds bud og befalinger er en glede og gjøres i kjærlighet til Ham.

Guds nåde er en veldig kraft for det står: «Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.»
Guds nåde gjør langt mer enn å frelse oss fra Guds vrede og gi oss evig liv. Hans nåde oppdrar oss. Vi som levde i synd tidligere gjør ikke det lenger. Det er en oppdragelse bort fra ugudeligheten. Bort fra verdslige lyster til å leve i selvtukt. Hvorfor virker Guds nåde slik inn i livene til de som tar imot Guds gave? Svaret finner vi i et annet skriftsted: «For uten helliggjørelse skal ingen se Herren.» Hebreerene 12:14. Et liv i lydighet til Guds åpenbare vilje og vei er nødvendig for livet her og nå, og for at vi skal nå frem til det himmelske hjem.

Det er en forsiktig underdrivelse å si at dette av og til er vanskelig. Vi snubler og faller. Opp i våre hjerter kommer onde tanker. Vi sier – og skriver – harde ord. Vi gjør ting vi absolutt ikke burde gjøre. Andre ganger unnlater vi å gjøre det Guds nåde virker frem i oss.
Det er en grunn for at Jesus lærte oss å be: «Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som har syndet mot oss». Utfallet av våre syndige tilbøyligheter bestemmes av vår anger, omvendelse og bønn om tilgivelse.
Jeg har enda ikke hørt et eneste vitnesbyrd eller funnet et skriftsted i bibelen som forteller at Gud ikke tilgir en angrende synder. Heller ikke finner jeg noe sted at Gud ikke er nådig overfor den som kommer til ham i Kristus Jesus.

Gud er tilgivende og Gud er nådig og dette er en bønn jeg daglig vil be: «Hjelp meg Herre å si fra meg ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt». Guds nåde er mektig til å frelse og oppdra oss i Guds vilje.

Å nåde stor
Som frelste meg
Jeg ser det mer og mer
Jeg var fortapt
Nå trygg jeg er
Var blind men nå jeg ser

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3815 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1244 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 898 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 850 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 646 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere