Kjetil Mæhle

Alder: 52
  RSS

Om Kjetil

Ble frelst i 1996 i en pinsemenighet. Jobbet 4 år i Sarons Dal. Var etter det en kort periode medforstander før jeg begynte å arbeide som kirkeverge i DnK. Er "familiemann". Jobber nå i industrien. Har sykling som hobby.

Følgere

Menigheten i endens tid

Publisert 23 dager siden - 727 visninger

Det skriften omtaler som «endens tid», «tidsalderens ende» og «enden» er en kort periode med apokalyptiske hendelser. Uansett hva vi tenker om "endens tid" så bør skriftens ord om denne tiden være av del av enhver kristen sin generelle kunnskap.

Kristne vil oppleve kraftig forfølgelse, Israel utsettes for sin største prøvelse noensinne, «Herrens dag» kommer med dom over verden og det skal bli oppstandelse og opprykkelse. Fire dramatiske og veldige hendelser.

Gud skal i sin suverenitet høste inn jordens grøde og brenne opp agnene med ild. (Luk. 3:17) Det vi kanskje ikke er like bevist på er at Gud handler forskjellig med menigheten, Israel og verden. Menigheten går gjennom en tid med forførelser, trengsel og forfølgelse. Det er en prøvens tid der menigheten siktes (som hvete) før den tas bort fra jorden, for en kort periode. Israel kommer også i en uhyrlig trengsel, men blir frelst på en dag. Verden kommer utelukkende inn under Guds veldige vredes dom.

Engelen Gabriel bruker begrepet «endens tid» i sin tale til Daniel. (Bl.a. 12:9) Jesus bruker også uttrykket i Matteus 24: «så skal enden komme...». Enden det siktes til er denne, nådens eller menighetens, tidsalders ende. Disiplene spør Jesus i Matteus 24:3 og bruker nettopp begrepet «denne tidsalders ende». Det er altså ikke verdens ende eller tiden for en ny himmel og en ny jord. Det skal også komme men endens tid er en kort periode som danner overgangen fra vår kjente tidsalder til en ny. Ofte kalt 1000-års riket, milleniet eller fredsriket.

Endens tid vil innbefatte alle mennesker på jorden. Ikke bare menigheten eller Israel. Tiden er omfattende beskrevet av Jesus Kristus selv. Matteus 24 og 25, Markus 13 og Lukas 21. I tillegg har vi Danielsboken generelt med kap. 7, 9 og 12 spesielt. Nær på hele Åpenbaringsboken og selvsagt andre skriftsteder.
Skriften taler mye om det som skal skje i denne overgangsperioden. Den opplyser oss, veileder og formaner oss så vi kan forstå hendelsene i verden og forstå tiden vi lever i.

Guds herrevelde på jorden
I Danielsboken kap. 9:25-27 står profetien om de 70 åruker. Disse 70 ukene fører frem til opprettelsen av 1000 årsriket eller messiasriket (Åp 20:1-6). Vi tror dette er tiden da Messias skal herske ved sitt kongeriket over jorden. Profetenes fremtidsprofetier handler om da Gud skal manifistere sitt herrevelde over verden ved sin frelseskonge.
Denne kommende tiden er det profetene gir løfte om, som det jødiske folket venter på, urmenigheten såg frem til og vi håper mot.

Gabriels profeti til Daniel
Profetien står i Daniel 9:24-27. Det er en nøkkel-profeti for å forstå Guds plan i både tid og handling. Den har forskjellige tolkninger. Ble hele profetien oppfylt i år 70 eller står den siste uken igjen? Kjennskap til profetien er uansett av stor betydning. Her følger kort utleggelsen av endens tid forstått som at den 70. uken fortsatt venter på fyllbyrdelse.

Trengsel
Den 70. uken innevarsler på alle måter trengsel. Denne perioden er da å forstå som alt det Jesus og disiplene pluss profetene har talt om angående endens tid. Perioden er på en uke, forstått som 7 år. Det er en meget kort periode med en rekke apokalyptiske hendelser. En høydramatisk tid som vil angå alle mennesker, folk og nasjoner.
Endens tid er også en foreløpig ende for verdens fyrste, Satan. Det er enden for verdslige makter og myndigheter slik vi kjenner dem idag. Verden vil etter disse 7 årene, transformeres ved Guds allmakt, over til det Messianske 1000-års riket. I dette riket vil Guds vilje råde og det er et fredsrike. Dette er en særdeles viktig del av den kristne troen og det kristne håpet. Å se frem til at verden forløses og ondskapen lenkes i avgrunnen.

Hva skjer med menigheten i endens tid?
Holder vi oss til Matteus kap. 24 beskriver Jesus fire konkrete punkt som gir oss opptakt til endens tid. Dette er sagt til disiplene og gjelder følgelig menigheten. 1. Se til at ingen fører dere vill. 2. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. 3. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Og 4. Det skal bli hunger og jordskjelv både her og der.

Alle disse 4 punktene må nødvendigvis være der samtidig om vi skal kunne oppfatte det som opptakten til endens tid. Hver og en får vurdere dette etter evne. Forførelser er det etterhvert rikelig av. Kriger og krigshissing er eskalerende. Hunger og jordskjelv kommer og går. Denne verdens tragedier er økende. Forførelser, sosial uro, krig og jordskjelv må komme til et gitt nivå.

Jesus kaller dette for fødselsveer. Det er begynnelsen til verdens gjennfødelse. Jesus sier til disiplene: «Når verden skal fødes på ny, og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet,...» (Matt. 19:28) En transformering som bringer Gudsriket frem og ender med fred over og i verden.

Hva er menigheten sin oppgave under fødselsveene? Det samme som det alltid har vært. Gjør disipler, døpe og lære dem. Forkynne evangeliet, Guds ord og vilje. Være sannhetens støtte og grunnvoll. Sannheten om Gud, Guds rike, Guds vilje, Guds rettferdighet, Guds frelse... Det er menighetens oppgave.

Forfølgelse
Når fødselsveene markant har startet varsler Jesus en kommende kraftig forfølgelse av kristne. Han sier DA... som et startskudd; «da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel. Dere skal hates av alle folkeslag for mitt navn skyld.» (Matt. 24:10-12)

Det blir en forferdelig tid med frafall fra sann kristendom, falske profeter og lovløshet. Det blir til og med angiveri. Kristne vil bli hatet av alle folkeslag og årsaken er for Jesu navn sin skyld.

Jeg fornemmer at Jesu ord som begynner med et DA, innevarsler starten på den store trengsel og at dette DA, er punktet hvor den profetiske klokken, Israel, igjen begynner å gå sine siste 7 år til oppfyllelse av Gabriels ord gitt for 2600 år siden.

Løftet og befalingen står selvsagt fast: «Hold ut til enden, så skal du bli frelst.» Det kommer en tid der det er et uttalt mål å holde ut til enden. Her er det også verdt å nevne Jesu løfte til sine disipler: «... Og se! Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende».

Om denne tiden sier Jesus: «Natten kommer da ingen kan arbeide.» Joh. 9:4

Trengselstiden er også en tid for innhøstning. Mange vil falle i fra, men mange vil også bli frelst. Ut av den store trensel kommer en stor skare som ingen kan telle. Disse står forann Guds trone i Åp. 7:9-.

Evangeliet forkynnes til alle folkeslag
Menigheten vil gå gjennom en global trengsel men det er et tegn til som må oppfylles. «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Matt. 24:14. Enden kommer ikke før dette har skjedd!
Det har frem til idag stort sett blitt forstått som nødvendigheten av bibler og menigheter i alle folkeslag og grupper. Men det er ikke det det står!

Det er et tegn at satellitter i dag kan forkynne evangeliet over hele jorden på alle kjente språk samtidig. Det er et tegn som ikke var mulig før vår tid. Johannes fikk se dette i Åp. 14:6: «Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.»

Det er forskjell på en satellitt og en engel. Ja, men hvordan skulle Johannes kunne forstå det han såg i sin tid og skrive det ned så vi kan forstå budskapet i vår tid? En satellitt som forkynner evangeliet for alle nasjoner, stammer, tungemål og folk.

... så skal enden komme
Matteus 24:1-14 omhandler menigheten i endens tid i den siste uken av Daniels profeti. Hvordan kommer enden for menigheten?
«Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. 31 Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen.» Matt. 24:30-31

DA sier Jesus. I Jesu ord om endens tid kommer opprykkelsen etter versene som varsler «Herrens dag». Herrens dag og opprykkelsen kommer samtidig. «Herrens dag» er Guds vredes dom over verden. I det øyeblikk Jesus beskriver katastrofale hendelser i himmelen og på jorden sier han etterpå - DA. I det øyeblikk det ene skjer så skjer også det andre. Menighetens opprykkelse er sammenfallende med Guds vredesdom, «Herrens dag», over jorden. «Herrens dag» er verdt et eget bibelstudium. Den er omtalt i profetene, brevene og selvsagt i åpenaringsboken.

Jeg vil minne om at Jesus insiterer på at han kommer om natten: «Våk derfor! For dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på kveld eller ved midnatt eller ved hanegal eller tidlig om morgenen - 36 for at han ikke skal finne dere sovende når han plutselig kommer! 37 Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!» Markus 13:35-36

Jesus taler også om Israel i endens tid i Matteus 24. Han viser til Daniels profeti og begynner med «ødeleggelsens styggedom» i vers 15. Fra dette verset og ned til vers 28 omhandler Hans ord Israel og jødene. Han taler om Judea, sabbaten og falske messiaser. Det er stedbundet geografisk og gjelder Guds utvalgte folk. Israel i endens tid er et omfattende studium. Jeg anbefaler boken «Visst skal jorden bli ny» av biskop Erling Utnem.

De 4 apokalyptiske hendelsene i endetidene er; forfølgelse av menigheten, den store trengsel over Israel, «Herrens dag» og opprykkelsen. Det vi karakteriserer som verden vil nok kunne leve med tre av disse apokalypsene, men den fjerde «Herrens dag», vil den ikke overleve i sin nåverende form. Den vil «fødes på ny» og herreveldet tilhører fra da av Gud.

Bibelens ord om endens tid er omfattende. Det er Guds ord til troens folk, gitt oss for å forstå veldige hendelser og Guds handlemåte i kort men handlingsmettet tid.

Bibelen generelt, og profetordet spesielt, er mer og mer aktuelt etter som dagen nærmer seg.

Gå til innlegget

I går i dag til evig tid Gud den samme er

Publisert 25 dager siden - 229 visninger

En velklingende salme som proklamerer en viktig sannhet om Gud. «Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge.» (Jakob 1:17)

Mange ser ut til å ha glemt akkurat det i debatten om helbredelser. Helbredet Gud mennesker i gammel tid, da helbreder Gud mennesker også i dag. 

Så kommer ofte innvendingene. Det var kun apostlene som fikk disse gavene ved Jesu befaling: «Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Mark 10:8.

At Jesu disipler utførte store mirakler tviler vi ikke på. De fikk gavene og det regner vi for akseptert innen kristenheten. Men fikk andre disse gavene? Ja. Det står om Stefanus: «Stefanus var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn blant folket.» Apg. 6:8 Stefanus var ikke apostel. Så helbredelser hendte også ved andre enn kun apostlene.

Så kommer jo det store spørsmålet: Var det apostlene som gjorde underene? Hvem gjorde underet? Det er Jesus Kristus som gjør under, tegn og mirakler. Det hele er jo et vitnesbyrd om at Jesus Kristus er oppstanden og lever. Det er et vitnesbyrd om at Jesus Kristus har makt over sykdom, død og åndskrefter.

Det skal være til Guds ære. Det er Jesu navn som løftes opp. Gud helbreder mennesker i dag som han gjorde igår og Han vil også gjøre det i fremtiden.

Hvorfor skjer det ikke helbredelser idag? Hvorfor blir ikke blinde seende i Norge? Ja hvorfor reises ikke døde opp?

Kan det være fordi predikanten, «apostelen», pastoren eller presten er opptatt av egen tjeneste, egen butikk, eget kirkesamfunn, egen posisjon? Så blir det hele et fordekt religiøst «show off» med feil fokus men rett ordbruk.

Gud vil ikke la seg bruke av mennesker. Det er en umulighet. Men Gud bruker mennesker. Han er uten forandring. Helbredet han igår vil Han og gjøre det idag.

Gud deler heller ikke sin ære med noen! Og han trenger ingen skinnende stjerner for å gjøre sitt navn og sine gjerninger kjent. Helt suverent bruker Gud hvem han vil. Nødvendigvis ikke de som roper høyest og krever mest oppmerksomhet.

Det skjer tilsynelatende lite helbredelser i Norge og i vesten. Hvorfor? Fordi Gud ikke lenger helbreder? Nei, fordi pastorer, prester, menigheter og kirker ikke vandrer med Gud. De vil at Gud skal vandre med dem. Kanskje vi skulle legg ned vårt eget, våre egne ambisjoner, våre egne drømmer og begynne å gjøre Guds vilje. Det er å vandre med Gud. Da vil Gud stadfeste sitt ord med under og tegn i vårt land også, som i den 3. verden.

Gud bruker hvem han vil. Gjerne den ringe og det som er lavt i verden. Så fortsett å be for syke i hjemmene, i menigheter og i kirker. Gjør det i kjærlighet til den syke, og i tro til Gud. Mirakler skjer idag. Til Guds ære, for han er uten forandring. Og underet som skjer trenger ikke ropes ut hverken på TV eller i aviser. Forsøm bare ikke dyp takknemlig bønn til Gud.

Gå til innlegget

Er det mer greit å hetse jøder enn muslimer?

Publisert rundt 1 måned siden - 316 visninger

Antisemittene er blitt dristigere og åpenlyse. Ser vi det eller er vi likegyldige?

Hvor galt er det at en rapper, Kaveh Kholardi, hetser jøder fra scenen under et familiearrangement i Oslo? Skal det gå under radaren?
 
På Twitter-profilen skriver han 10. juni 2018: "ASAP ROCKY har 28 ganger bedre stil? Fuckings jøder er så korrupte."

Husker godt oppstyret da Plumbo-vokalisten plumpet ut med "mokkamann"-kommentaren under spellemannsprisen i 2012.

Det ble rasist-forklart og var hovedsak i alle landets redaksjoner i dagevis. En rasist var fanget og på kroken hang han, til alle hadde fått vist sin rettmessige avsky. 

Kommentaren fortjente å bli arrestert. En plump morsomhet som bare ble dum og hadde rasistiske toner. Allikevel trolig ikke ment sånn.
 
Men hva med den muslimske rasisten Kaveh Kholardi som kan høres på NRK P3 titt og ofte? Hans overtramp er langt mer alvorlig. Det er antagelig et kalkulert utsagn. Det er rasisme. Eller vi kan kalle det antisemittisme. Det er åpenlyst. Han våger å si det offentlig på en konsert. Det er svært grovt!

Det er ikke greit fordi om det er en rapper. Det er ikke greit fordi om det er en muslim. Det er ikke greit fordi om det går ut over jøder.

Det er 1400 jøder i Norge. De er ikke korrupte og skal ikke "føkkes" med!

"Føkk Kaveh Kholardi... bare tulla!". Det er ikke tull. Det er rasisme og antisemittisme.

 

B-o-k-s-t-a-v-e-r-i-n-g  av poenget:

Jeg tror de fleste forstår at jeg ikke er opptatt av dette forferdelige f...-ordet. Innlegget er ikke ment for å hetse muslimer eller andre. Da ville  jeg vært en rasist på samme nivå som Kholardi. 

Poenget er: Reagerer vi anderledes på f... jøder enn f.... muslimer?

Poenget er: Det som ble sagt fra scenen var svært grov åpenlys antisemittisme av en etterhvert profilert person. Det er skremmende.

Gå til innlegget

Endens tid

Publisert rundt 1 måned siden - 3406 visninger

Det blir hevdet at det er over 300 profetier i gamle testamentet som angår Jesus Kristus sitt første komme. Unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria. Korsfestet og gravlagt. Stod opp igjen tredje dagen og sitter nå ved Faderens høyre hånd.

Jesu komme oppsummert i trosbekjennelsene. 300 profetier er et betydelig antall med forutsigelser og understreker dermed også betydningen Hans første komme har i Guds råd og plan.

Det er mindre kjent at for hver profeti om Jesu første komme er det 8 profetier i bibelen om Jesu annet komme. Det hevdes altså at det i bibelen er over 2400 profetier som viser til at Jesus Kristus kommer igjen. (Chuck Missler). Skriften er så «innsauset» av forutsigelser om denne hendelsen at ingen kan lese bibelen uten å få med seg dette viktige budskapet.

Er skriften, Guds ord så fokusert på Jesu Kristi andre komme, da er det nærliggende å trekke konklusjonen at dette budskapet er særlig viktig for Gud å formidle. Både til hedninger, jøder og menigheten.
Et annet viktig punkt som fremhever betydningen av endens tid er omfanget av skriftsteder, kapitler og hele bøker som tar for seg denne korte perioden. Flere kapitler i Daniels bok, Esekiel kap. 38, Matteus kap. 24 og 25. Markus kap. 13, Lukas kap. 21 og hele Åpenbaringsboken spesielt fra kap. 4. Det er verdt å merke seg at i Matteus, Markus og Lukas er det vår Mester og Herre som selv taler. Ordene er direkte fra Guds sønns munn. Daniel tyder drømmer og syn, Esekiel får Ord å skrive ned mens apostelen Johannes møter Jesus i et syn og får befaling om å skrive det han såg og det som skal komme etter dette... (Åp. 1:19)

Endens tid er et punkt i historien som Gud varsler oss grundig om. Det forklares hva som skjer med menigheten, med Israel og med hedenskapen. Også i endens tid er Guds vilje menneskers frelse. Men det er også en tid for dom. Og det er da han forvandler verden og Guds herredømme etableres synlig på jorden. Det er dette som kalles 1000-års riket eller millenniet. I dette er Jesu Kristi annet komme helt sentralt.

Det mest påtrengende spørsmålet er hvor på tidsskalaen befinner vi oss idag? Hvor nær er vi Jesu annet komme og det Jesus omtaler som endens tid?

«Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, men bare min Far.» Matt.: 24:36. Ingen, bare Faderen, vet dagen. Mange har i historiens løp proklamert den datoen. Det er bare å vente på at det snart også blir forutsagt hvilken time på dagen det skal skje. Dette er vranglære og bedrageri. Ingen mennesker eller engler vet. Det er et klart tegn på manglende ydmykhet og oppblåsthet å tro at en kan regne seg ut til, eller forske seg frem til det som Gud selv har skjult. Tvert om så sier Jesus at han kommer som en tyv og tyver sier ikke i fra om når de kommer.

Jesu fokus er annerledes. Det er ikke kallenderen han er opptatt av. Det er hjertets tilstand. Jesus gir oss en helt klar befaling: «Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Lukas 12:40. Det er en befaling fra Mesteren. Vær rede, alltid, for vi vet ikke dag og tid! Vi skal leve i forventning til Jesu gjenkomst. Det har kristne gjort i 2000 år. Befalingen er gyldig helt til den er oppfylt. Det er en rett innstilling for kristne å alltid leve i forventning til at Jesus Kristus kommer igjen.

Menigheten i Tessalonikia levde i denne visshet og forventning så sterkt, at da det brøt ut en forferdelig forfølgelse, trodde de at de hadde gått glipp av opprykkelsen og Jesu gjenkomst. De trodde det var den store trengsel og at Guds vrede hadde rammet dem. Paulus gir dem så en inngående forklaring på hvordan den første oppstandelse og opprykkelsen skal skje. (1. Tessalonikerbrev kap. 2 og 2. Tessalonikerbrev kap. 4.)

Dette at vi må være rede har den konsekvens at det er oppdragende og disiplinerende for vår tro og vårt liv. Det å være ren og hellig blir en tilstand vi er ment å leve i. Fordi vi ikke vet dagen og timen er det nødvendig å være klar. Alltid. Dette aktualiserer og vitaliserer kristenlivet på helt grunnleggende måte og har i tillegg potensialet til å føre oss inn i nær relasjon til Mesteren. Og en nær relasjon til Gud er vi alltid ment å ha.

Er derimot ikke Jesu gjenkomst og endens tid viktig for meg – da sløves jeg og kristenlivet har egentlig kun verdi inn i døden. Jeg risikerer å bomme på alle mål. Ja bortsett fra det verdiløse, å leve livet fullt ut i kjødet i denne verden.

Det andre Jesus gir oss klar befaling om er å vokte oss for er falske Messiaser og falske profeter. I svaret til disiplene er det første han sier: «Se til at ingen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill.» I vers 11 legger han til falske profeter og deres forførende virke.

William Boot sa: «Den største fare anser jeg å være at i de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten omvendelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete». Kristendom uten Kristus. Eller kanskje en annen Kristus. Eller et annet Guds bilde. William Boot såg kanskje tendensene i sin tid på samme vis som vi ser tendensene i vår tid.

Det vi ikke kan se er hvordan dette har eskalert i løpet av de siste 150 år. Det antar jeg at det har, nettopp fordi skriften taler om falske Messiaser, profeter og antikrister i endens tid og vi ser en del av dem i dag.

Alt dette kommer inn under Jesu advarsel: «Se til at ingen fører dere vill». Jesus taler til disiplene så dette gjelder altså menigheten. De som søker Gud og Guds frelse kan gå vill. Vi kan ramse opp vranglære idag som fører til frafall og fortapelse: Velferdsevangeliet, kundalini-forførelse, fornekte fortapelsen, omskriving av ordet og omfavnelse av homokulturen. Det er nok av prester og pastorer som forkynner en kristendom som er løst og fri fra Jesu og skriftens ord.

Hvordan unngå å bli ført vill? Sikkert flere svar men helt grunnleggende er det å tro og hold fast på skriftens ord. Det nytter ikke med opplevelser, tegn og under om presten eller pastoren krysser Guds ord. Om det er aldri så facinerende så er det ikke av Gud. Den Hellige Ånd er ikke i strid med seg selv. Han ombestemmer seg ikke og ingen får legge noe til eller trekke noe i fra. Skriften er gitt oss av Den Hellige Ånd og den står fast.

I det Jesus kaller endens tid vil Gud behandle menigheten, jødene og hedningene på forskjellig vis.

I menneskelig målestokk er det gamle nyheter. Det er litt under 2000 år siden Johannes fikk i oppgave å skrive Åpenbaringsboken. Daniel sin grunnleggende profeti om de 70 åruker er over 2600 år gammel. (Daniel kap. 9) Det gjenstår en åruke av de 70. Dette er de 7 år som er perioden Jesus kaller for endens tid. En kort tidsperiode som Gud vektlegger massivt i sitt ord.

Det er min personlige overbevisning om at vi lever i oppløpet til den korte perioden som kalles for endens tid. Da er det avgjørende å vite hva skriften sier om denne tiden. Hva sier skriften om menigheten, Israel og hedningene i endens tid?

Fra gammelt av har Gud åpenbart det i sitt ord for at vi skal vite og forstå. Bibelen er aktuell som aldri før! 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Greta Aune Jotun kommenterte på
Brannstifterne Hamas, fredet av Norge?
9 minutter siden / 127 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Etterrettelig bibelbruk
9 minutter siden / 541 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Etterrettelig bibelbruk
rundt 1 time siden / 541 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 881 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 1 time siden / 881 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Den forræderiske reklamen
rundt 1 time siden / 312 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 599 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Brannstifterne Hamas, fredet av Norge?
rundt 1 time siden / 127 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 599 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 599 visninger
Les flere